Soudní dvůr
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

narozen dne 1. srpna 1879 v Římě; italské státní příslušnosti; doktor práv, soudce (1901); soudce u soudu v Římě (1913); soudní rada u odvolacího soudu v Římě (1923); soudní rada u kasačního soudu (1926); první předseda odvolacího soudu v Terstu (1930); vrchní státní zástupce u kasačního soudu (1944); předseda Tribunale superiore delle acque pubbliche (Vrchní soud pro veřejnou vodu) (1948); první čestný předseda Kasačního soudu (1949); náměstek generálního tajemníka Společnosti národů (1932-1937); předseda Mezinárodního institutu pro harmonizaci soukromého práva (1944); člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu (1949); předseda Soudního dvora od roku 1952 do roku 1958; zemřel dne 29. dubna 1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

narozen dne 12. listopadu 1888 v Dordrecht; nizozemské státní příslušnosti; generální tajemník mezinárodní konfederace křesťanských odborů (1920-1952); delegát na četných mezinárodních konferencích práce, zastupující člen správní rady Mezinárodního úřadu práce, předseda komise pro sociální záležitosti Rady Evropy, člen první komory (1929) a druhé komory (1939-1952) Generálních stavů; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; zemřel dne 26. srpna 1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

narozen dne 27. října 1894 ve Frankfurtu nad Mohanem; německé státní příslušnosti; doktor práv (1921); přísedící Landgericht Frankfurt am Main (Zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem) (1923); zaměstnán na Ministerstvu spravedlnosti (1925-1928); studia anglického práva (Londýn, 1928); lektor (1932), mimořádný profesor (1935), řádný profesor (1949), děkan právnické fakulty (1950), čestný profesor (1951) na Univerzitě v Lausanne; předseda senátu Bundesgerichtshof in Karlsruhe (Spolkový soud v Karlsruhe); člen mezinárodní technické komise právních znalců v oblasti letectví (od roku 1926); soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 6. února 1963; zemřel dne 4. června 1977.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

narozen dne 21. října 1895 v Orp-le-Grand (Belgie); belgické státní příslušnosti; doktor práv (1922); zapsán u advokátní komory v Lovani, poté u advokátní komory v Nivelles; poslanec Poslanecké sněmovny za volební obvod Nivelles (1936-1946); ministr zemědělství (1945); opouští politiku (1946) a vrací se do advokátní komory (1946-1949), předseda správní rady Úřadu pro nucenou správu (1949-1953), cenzor Národní banky, správce Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom (Národní společnost pro drobné vlastnictví půdy) do března 1953, novinář v letech 1931 až 1940 a 1944 až 1945: „Le vingtième siècle", „Le Soir", „La cité"; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 8. října 1967; zemřel dne 24. srpna 1976.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

narozen dne 23. srpna 1896 v Paříži; francouzské státní příslušnosti; generální inspektor financí; člen Francouzského institutu; hostující člen Královské akademie věd, filozofie a umění Belgie a Národní akademie dei Lincei; inspektor financí (1923); profesor na Institutu pro statistiku univerzity v Paříži (1923-1930); pověřený misí v kabinetu p. Poincarého, předseda Rady, ministr financí (1926); člen ekonomické a finanční sekce sekretariátu Společnosti národů (1927); finanční atašé na Francouzském velvyslanectví v Londýně (1930); profesor na Svobodné škole politických věd (od roku 1933); náměstek ředitele pro přesun fondů na Ministerstvu financí (1934); ředitel pro přesun fondů (1936-1939); státní poradce ve zvláštní službě (1936); viceguvernér Banque de France (1939); zastupující delegát na prvním a druhém shromáždění Spojených národů (1946); francouzský člen Výboru pro hospodářství a zaměstnanost Spojených národů (1946); čestný předseda Pařížské společnosti pro politickou ekonomii a Pařížské statistické společnosti; čestný předseda Mezinárodní rady pro filozofii a humanistické vědy; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 18. května 1962. Při založení V. republiky řídil výbor expertů pověřený generálem de Gaullem přípravou a provedením plánu finančního vyrovnání, mezi jehož nejpozoruhodnějšími opatřeními bylo vytvoření „těžkého franku". V letech 1962 až 1974 byl členem ekonomické a sociální rady. Jacques Rueff, nositel velkého kříže Čestné legie, člen Akademie morálních a politických věd, který zastával funkci kancléře Francouzského institutu, byl zvolen do Francouzské akademie dne 30. dubna 1964 do křesla Jeana Cocteaua 18 hlasy proti 6 hlasům pro básníka André Berryho. Byl přijat dne 1. dubna 1965 André Mauroisem. Zemřel dne 23. dubna 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

narozen dne 21. května 1898 ve Falk; lucemburské státní příslušnosti; doktor práv; advokát u Lucemburské advokátní komory (1922-1927); atašé na Ministerstvu spravedlnosti (1927-1929); smírčí soudce (1929-1930); zástupce státního zástupce (1930-1937), soudce u obvodního soudu (1937-1945); soudní rada u Vrchního soudu (1945-1952); poradce u výboru pro sporné záležitosti Státní rady (1951-1952); mimořádný profesor na univerzitě v Bruselu; člen Státní rady Velkovévodství; člen komise Benelux pro sjednocení práva; předseda Národní komise u Haagské konference pro mezinárodní právo soukromé, předseda Komise pro legislativní studia Velkovévodství; soudce u Soudního dvora ESUO od 4. prosince 1952 do 6. října 1958; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 7. října 1958 do 7. října 1964; předseda Soudního dvora od 8. října 1964 do 9. října 1967; předseda Rozhodčího soudu pro přidružení mezi EHS a africkými státy a Madagaskarem přidruženými k tomuto Společenství (1965-1967); zemřel dne 9. prosince 1967.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

narozen dne 14. října 1899; nizozemské státní příslušnosti; studia práv (Leyden); pracuje v generálním sekretariátu Společnosti národů v Ženevě; soudce u soudu v Amsterodamu; člen Mezinárodní námořní komise; ředitel služby pro vnější obchod při Ministerstvu pro hospodářské věci (1934); válečný zajatec; v roce 1945 nastupuje zpět do své funkce na témže ministerstvu; účasten na rozvoji evropské hospodářské integrace; hlavní autor návrhu unie Benelux za Nizozemsko; soudce u Soudního dvora ESUO od 10. prosince 1952 do 6. října 1958; zemřel dne 2. srpna 1973.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

narozen dne 14. října 1899; nizozemské státní příslušnosti; studia práv (Leyden); pracuje v generálním sekretariátu Společnosti národů v Ženevě; soudce u soudu v Amsterodamu; člen Mezinárodní námořní komise; ředitel služby pro vnější obchod při Ministerstvu pro hospodářské věci (1934); válečný zajatec; v roce 1945 nastupuje zpět do své funkce na témže ministerstvu; účasten na rozvoji evropské hospodářské integrace; hlavní autor návrhu unie Benelux za Nizozemsko; soudce u Soudního dvora ESUO od 10. prosince 1952 do 6. října 1958; zemřel dne 5. září 1986.

 

Karl ROEMER
Karl ROEMER

narozen dne 30. prosince 1899; německé státní příslušnosti; studia politické ekonomie a práv (Kolín nad Rýnem, Mnichov, Freiburg, Bonn); „Gerichtsassessor" (přísedící) a soudce (Kolín nad Rýnem, 1932); advokát u Berlínské advokátní komory do roku 1946; advokát u Tribunal de grande instance (Krajský soud) a Odvolacího soudu v Saarbrückenu; v letech 1947 až 1952, činnosti týkající se především zahraničního práva, hájí německé zájmy před orgány a soudy zavedenými v rámci okupačního režimu, jakož i před cizími správními orgány a soudy; zvláštní mise pro spolkovou vládu před vytvořením diplomatických služeb v zahraničí; v letech 1947 až 1948 se účastní prací „Sonderstelle für Geld und Kredit" v Homburg určených k přípravě měnové reformy; generální advokát u Soudního dvora (1953-1973); zemřel dne 21. prosince 1984.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

narozen v Chivenna dne 14. srpna 1889; italské státní příslušnosti; smírčí soudce („prétore") v Caraglio (1920) a Turíně (1924); předseda soudu v Rhodes (1928), přidělený k soudu v Římě (1934); soudce u Konzulárního soudu v Káhiře (1936); zaměstnán na Ministerstvu zahraničních věcí (1940); předseda Odvolacího soudu v Rhodes (1941); poradce u Odvolacího soudu v Aquila, poté odvolacího soudu v Římě (1945); zaměstnán na státním zastupitelství kasačního soudu (1948); zástupce státního zástupce u kasačního soudu (1951), předseda senátu kasačního soudu (1958); soudce u Soudního dvora od 7. října 1958 do 7. října 1964; zemřel dne 6. února 1974.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

narozen v roce 1910, italské státní příslušnosti, doktor práv (1932), advokát do roku 1939; výběrovým řízením vstoupil do „Avvocatura dello Stato", jmenován zástupcem státního generálního advokáta (1955); asistent na univerzitě v Římě (1939-1950); „commissario governativo" vydavatelské společnosti „Il Giornale d'Italia" (1944-1946); právní poradce „Poligrafico dello Stato" (1946-1948); zmocněnec italské vlády při smírčích komisích mírové smlouvy (1948-1950); právní poradce mezinárodní zóny v Tangeru (1951-1953) a u Vysokého úřadu ESUO (1953-1956); právní expert italské delegace pro vypracování Římských smluv; autor několika právních děl; soudce u Soudního dvora (1958-1961); zemřel dne 5. srpna 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

narozen dne 15. ledna 1918 v Rotterdamu; nizozemské státní příslušnosti; doktor práv (1941); právní spolupráce v „Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel", po zákazu této organizace okupační mocí pokračuje ilegálně v její činnosti (1941-1945); profesor veřejného práva a správního práva na Univerzitě v Amsterodamu (od roku 1945); předseda „Nederlandse Verening voor Administratief Recht" (1948-1958); od roku 1955, člen Královské akademie věd; soudce u Soudního dvora od 7. října 1958 do 29. března 1979, předseda od 7. října 1958 do 7. října 1964; profesor ústavního práva na Univerzitě v Groningen (1979-1984); zemřel dne 24. srpna 1992.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

narozen dne 26. července 1907 ve Veroně; italské státní příslušnosti; doktor práv na Univerzitě v Padově (1928); asistent na Institutu právní filozofie v Padově (1929); svobodný docent občanského práva (1935); profesor pověřený výukou občanského práva ve Ferraře (1935-1942); mimořádný profesor občanského práva v Benátkách (1941-1942); řádný profesor občanského práva v Padově od roku 1942 a lektor srovnávacího práva soukromého na téže univerzitě od roku 1953; ředitel Institutu srovnávacího práva v Padově od roku 1945; člen Istituto Veneto v Benátkách, Akademií v Padově, Veroně a Ferraře; soudce od 8. března 1962 do 12. prosince 1972, poté generální advokát od 9. ledna 1973 do 6. října 1976; zemřel dne 18. dubna 1998. .

Robert LECOURT
Robert LECOURT

narozen dne 19. září 1908; francouzské státní příslušnosti; doktor práv; advokát u odvolacího soudu v Paříži; kapitán v záloze; člen Řídícího ilegálního výboru Hnutí „Résistance" a člen Hnutí za národní osvobození; člen dočasného Konzultativního shromáždění; poslanec za Paříž (1945-1958); poslanec za Hautes-Alpes (listopad 1958); ministr spravedlnosti (několikrát mezi lety 1948 a 1958); státní ministr pověřený podporou a spoluprací mezi Republikou a členskými státy Společenství, poté zámořskými departementy a zámořskými územími a Saharou (leden 1959 až srpen 1961); člen Výkonného výboru Evropského hnutí; soudce u Soudního dvora od 18. května 1962 do 9. října 1967; předseda od 10. října 1967 do 25. října 1976; zemřel dne 9. srpna 2004.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

narozen dne 15. června 1900 v Berlíně; německé státní příslušnosti; doktor práv (Heidelberg, 1924); pomocný soudce u berlínských soudů; zaměstnán na Ministerstvu hospodářství (od roku 1928 do roku 1935); znalec v oboru ekonomie; správní ředitel nemocnic v Berlíně; státní tajemník vlády spolkové země Hesensko pro spolkové záležitosti, člen Ředitelství Spolkové rady americké okupační zóny ve Stuttgartu (1946); náměstek ředitele (1947-1948), poté vedoucí právního úřadu (1948-1949) pro správu hospodářství spojené ekonomické zóny; člen Parlamentní rady (1948-1949); státní tajemník spolkového ministerstva spravedlnosti (1949-1963); soudce u Soudního dvora od 6. února 1963 do 28. října 1970; zemřel dne 1. ledna 1976.

Joseph GAND
Joseph GAND

narozen dne 28. února 1913; francouzské státní příslušnosti; licencié en droit („bakalář" práv); vysokoškolský diplom v oboru veřejného práva a politické ekonomie; diplom Svobodné školy politických věd; vybrán ve výběrovém řízení jako auditor u Státní rady v roce 1963; vládní komisař u sekce sporných záležitostí Státní rady v letech 1947 až 1950, 1957 až 1960 a 1962 až 1964; generální ředitel pro veřejnou správu a veřejnou službu od února 1959 do dubna 1961; docent na Národní škole pro veřejnou správu v letech 1947 až 1958 a profesor na Institutu politických věd v Paříži v letech 1958 až 1962; generální advokát u Soudního dvora od 8. října 1964 do 6. října 1970; zemřel dne 4. října 1974..

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

narozen dne 2. ledna 1909; italské státní příslušnosti; doktor práv na univerzitě v Turíně (1930); „Privatdozent" mezinárodního práva (1933); lektor na univerzitě v Turíně; řádný profesor mezinárodního práva na univerzitě v Cagliari (1939-1940), poté v Modeně (1940-1942); řádný profesor na Právnické fakultě v Turíně (1942 -1956); řádný profesor v oboru mezinárodních organizací na Fakultě politických věd Univerzity v Římě (1956-1964); soudce u soudu v Turíně; státní poradce (od roku 1948); předseda honorární sekce Státní rady (1956); generální tajemník pro sporné diplomatické záležitosti a vedoucí právní služby; člen Institutu mezinárodního práva, člen Stálého rozhodčího soudu; soudce u Soudního dvora od 8. října 1964 do 3. února 1976; zemřel dne 18. ledna 2000.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

narozen dne 22. června 1912 v St-Niklaas Waas; belgické státní příslušnosti; doktor práv (1934); advokát, člen Rady Advokátní komory (1935); doktor politických a diplomatických věd (1945); člen úřadu a poté předseda „Vlaamse Conferentie van de Balie"; člen Poslanecké sněmovny (1951-1961); člen parlamentních komisí: zahraniční věci, spravedlnost a ústavní reforma; mimořádný profesor na Právnické fakultě univerzity v Lovani; soudce u Soudního dvora od 9. října 1967 do 29. října 1980, předseda od 30. října 1980 do 10. dubna 1984; zemřel dne 1. srpna 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

narozen v Lucemburku dne 20. listopadu 1919; lucemburské státní příslušnosti; doktor práv; právní poradce, politický ředitel a generální tajemník na Ministerstvu zahraničních věcí (1946-1967); lektor na Právnické fakultě Univerzity v Lutychu (1951); spoluzakladatel Institutu evropských právních studií Univerzity v Lutychu (1963); mimořádný profesor a vedoucí katedry práva Evropských společenství (1965); mimořádný člen Institutu mezinárodního práva na zasedání ve Varšavě (1965); člen sekce morálních a politických věd Velkovévodského institutu (1967); soudce u Soudního dvora od 9. října 1967 do 7. října 1985; zemřel dne 2. února 2010.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

narozen dne 14. prosince 1911 v Hamburku; německé státní příslušnosti; studia práv (Štyrský Hradec, Freiburg/Briesgau a Berlín); doktor práv (1937, Königsberg/Pr.); úředník na Ministerstvu hospodářství a dopravy; tajemník výboru právních expertů Bundesrat a Smíšené paritní komise Bundestag a Bundesrat; soudce u Ústavního soudu v Karlsruhe (1955-1970); čestný profesor na Univerzitě v Heidelbergu; soudce u Soudního dvora Evropských společenství od 28. října 1970 do 6. října 1976; předseda od 7. října 1976 do 31. října 1980; zemřel dne 24. srpna 1993.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

narozen v Limoges dne 25. srpna 1919; francouzské státní příslušnosti; doktor práv; licencié ès lettres („bakalář" filozofie) (angličtina); bývalý žák Národní školy pro veřejnou správu (1945-1947); auditor u Státní rady, jmenovaný postupně maître des requêtes (1954), státním poradcem (1969); vládní komisař sekce sporných záležitostí Státní rady (1957-1969) a tribunal des conflits (kolizní soud) (1965-1970); zaměstnán na určitou dobu u Meziministerského výboru pro evropskou hospodářskou spolupráci (1948-1951), v kabinetech předsedy Rady (1952), ministra národní obrany (1952-1954), ministra spravedlnosti (1969-1970); mise v zahraničí z titulu technické pomoci; docent na Národní škole pro veřejnou správu a Institutu politických věd v Paříži; pravidelná spolupráce s několika právními časopisy; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1970 do jeho úmrtí, dne 2. ledna 1972.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

narozen dne 29. března 1920 v Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); francouzské státní příslušnosti; vysokoškolský diplom veřejného práva a politické ekonomie; vládní zmocněnec při Francouzsko-italské smírčí komisi (1949-1951); technický poradce v kabinetu ministra spravedlnosti (1952-1953); auditor u Státní rady, jmenovaný postupně maître des requêtes (1954), státním poradcem (1972); právní poradce na Francouzském velvyslanectví v Maroku (1956-1958); vládní komisař sekce sporných záležitostí Státní rady (1958-1961); předseda správního senátu Nejvyššího soudu Maroka (1961-1964); ředitel soudních služeb při Ministerstvu spravedlnosti (1964); docent na Národní škole pro veřejnou správu; lektor na Právnické fakultě v Rabatu; profesor na Marocké škole pro veřejnou správu; generální advokát u Soudního dvora od 22. března 1972 do 18. března 1981; zemřel dne 9. července 1995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

narozen dne 12. února 1911; irské státní příslušnosti; diplom keltských studií (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 a 1951-1953); soudce Nejvyššího soudu (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); soudce u Soudního dvora (od 9. ledna 1973 do 12. prosince 1974); prezident Irska (1974-1976); zemřel dne 21. března 1978..

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

narozen dne 19. února 1913 v Kodani; dánské státní příslušnosti; právní studia na Univerzitě v Kodani a Univerzitním institutu pro vysoká mezinárodní studia v Ženevě; doktor práv (1946); ve službě Ministerstva zahraničních věcí Dánska v Bernu a Londýně (1938-1945); profesor mezinárodního a ústavního práva na Univerzitě v Aarhus (od roku 1947); soudce ad hoc, jmenovaný vládami Dánska a Nizozemska k Mezinárodnímu soudnímu dvoru pro věci týkající se kontinentální plošiny Severního moře (1968-1969); člen Stálého rozhodčího soudu; člen Institutu mezinárodního práva; soudce u Soudního dvora od 9. ledna 1973 do 8. října 1979; zemřel dne 11. října 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

narozen v Mnichově dne 17. července 1918; německé státní příslušnosti; doktor práv na Univerzitě v Mnichově (1950); druhá státní zkouška z oboru právní vědy (1951); zastupující soudce, poté poradce v postavení soudce na Ministerstvu spravedlnosti Bavorského státu (1951-1954); soudce u Amtsgericht München (Soud prvního stupně v Mnichově) (1954-1955); ve službě u zplnomocněného ministra zastupujícího Bavorsko u „Bund" (1955-1956); „Oberregierungsrat", poté „Regierungsdirektor" u Bavorského státního kancléřství v Mnichově (1956-1958); soudce u Landgericht München (Zemský soud v Mnichově) (1958-1961); poslanec Bundestag (1961-1972); státní tajemník pověřený vztahy s Parlamentem u Spolkového ministerstva financí (1969-1971); člen Evropského shromáždění (1971-1973); generální advokát u Soudního dvora od 9. října 1973 do 11. ledna 1984; zemřel dne 16. dubna 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

narozen dne 24. září 1924; britské státní příslušnosti; vstoupil do britské armády v únoru 1943; sloužil ve střelecké brigádě; účasten vojenských operací v Evropě a Asii; vojenskou kariéru ukončil jako Acting Major (1947); diplom práv (B.A., 1948); povolán k advokátní komoře Lincoln's Inn (leden 1950); Barrister u Chancery Bar (1950-1972); bencher Lincoln's Inn (od roku 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); ředitel Warner & Sons Ltd. a dceřiných společností (1952-1970); Queen's Counsel (listopad 1972); generální advokát u Soudního dvora od 9. ledna 1973 do 26. února 1981; zemřel dne 1. února 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

narozen dne 18. listopadu 1924; britské státní příslušnosti; advokát u Skotské advokátní komory (1951); Queen's Counsel (1963); soudce u „Court of Session" (Nejvyšší skotský soud, 1972); soudce u Soudního dvora od 9. ledna 1973 do 6. října 1988; předseda od 10. dubna 1984 do 6. října 1988; jako uznání za jeho služby byl povýšen do stavu Baron Spojeného království s titulem Lord Mackenzie-Stuart of Dean; zemřel dne 1. dubna 2000.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

narozen dne 4. října 1912; irské státní příslušnosti; LL. B., University College Dublin (1936); barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 a 1957-1965); soudce u Nejvyššího soudu (1965); předseda High Court (1966); soudce u Soudního dvora (od 12. prosince 1975 do 16. ledna 1985); zemřel dne 30. prosince 1994.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

narozen dne 25. ledna 1905 v Caserta; italské státní příslušnosti; licencié en droit („bakalář" práv), univerzita v Neapoli (1925); zástupce tajemníka Ministerstva zahraničních věcí (1927-1932); profesor mezinárodního práva na Univerzitě v Římě (1932); děkan Právnické fakulty Univerzity v Urbino (1932); řádný profesor mezinárodního práva, univerzita ve Florencii (1933-1940), univerzita v Římě (1940-1975); ředitel Institutu mezinárodního práva Fakulty pro ekonomii a obchod Univerzity v Římě (od roku 1966); senátor (1948-1972); zástupce státního tajemníka na Ministerstvu obrany (1953-1958); místopředseda Senátu (1958-1960); ministr pro veřejné školství (1960-1962); ministr spravedlnosti (1962-1963); ministr práce a sociálního zabezpečení (1963-1964 a 1966-1968); ministr bez portfeje pro záležitosti Spojených národů (1968-1969 a 1970); ministr financí (1969-1970); ministr pošt a telekomunikací (1970-1972); soudce u Soudního dvora od 7. října 1976 do 6. října 1988; zemřel dne 11. října 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

narozen dne 29. března 1907 v Rennes; francouzské státní příslušnosti; vysokoškolský diplom v oboru soukromého práva; zastupující soudce u odvolacího soudu v Douai, poté v Paříži (1933-1936); zastupující soudce u soudu v Évreux (1936-1940); státní zástupce u soudu v Évreux (1940); ředitel útvaru pro vyhledávání válečných zločinů (1946); ředitel kabinetu ministra ozbrojených sil (1947-1949); ředitel kabinetu ministra pro informace (1949-1953); ředitel kabinetu ministra bez portfeje, místopředsedy Rady (1953); první zástupce u Soudu v Seine (1954-1956); ředitel kabinetu ministra spravedlnosti (1957-1958); státní zástupce u soudu v Seine (1958-1961); soudní rada u kasačního soudu (1961); generální inspektor právních služeb (1962); první předseda odvolacího soudu v Paříži (1962-1968); státní zástupce u kasačního soudu (1968-1976); soudce u Soudního dvora od 26. října 1976 do 6. října 1982; zemřel dne 12. března 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

narozen v Neapoli dne 9. února 1925; italské státní příslušnosti; diplom v oboru právo (Neapol, 1945); asistent na Univerzitě v Neapoli (1946-1952); doktor mezinárodního práva (1951); lektor mezinárodního práva na univerzitě v Neapoli (1951-1954); mimořádný profesor v oboru institucí veřejného práva na univerzitě v Cagliari (1954); řádný profesor mezinárodního práva na Univerzitě v Bari (1955-1968); řádný profesor v oboru mezinárodních organizací na Univerzitě v Neapoli (1968); ředitel Institutu veřejného práva na Fakultě pro ekonomii a obchod této univerzity (1970); profesor mezinárodního práva soukromého na Fakultě politických věd Univerzity v Římě (1970-1976); soudce u Soudního dvora od 3. února do 6. října 1976, poté generální advokát od 7. října 1976 do 6. října 1982; zemřel dne 4. dubna 2002.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

narozen dne 11. srpna 1929 v Amsterodamu; nizozemské státní příslušnosti; doktor práv (Univerzita v Amsterodamu, 1953); advokát a státní zástupce v Haarlem (1953-1956); přidělený k Ministerstvu spravedlnosti v Haagu (1956-1962); právní poradce u právní služby Rady ES (1962-1965); řádný profesor (1965-1978), děkan Právnické fakulty (1973-1975) Univerzity v Leyde; člen Nizozemské královské akademie věd (1978); soudní rada u Hoge Raad (1978-1979); soudce u Soudního dvora od 29. března 1979 do 29. března 1990; zemřel dne 24. prosince 2015.

Ole DUE
Ole DUE

narozen dne 10. února 1931; dánské státní příslušnosti; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti; soudní rada ad interim u odvolacího soudu; člen dánské delegace na Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého; soudce u Soudního dvora od 9. října 1979 do 6. října 1988; předseda Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 21. ledna 2005.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

narozen v Berlíně dne 2. června 1925; německé státní příslušnosti; doktor práv, Univerzita v Göttingen (1952); zaměstnán v právním oddělení spolkového ministerstva hospodářských věcí (1953); vedoucí sekce evropského odboru spolkového ministerstva hospodářských věcí (1958); vedoucí evropského politického odboru (1970); lektor (1971), čestný profesor (1975) na Univerzitě v Münster; člen výkonného výboru „Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht"; člen správní rady Institutu Maxe Placka pro zahraniční veřejné právo a právo mezinárodní v Heidelbergu; soudce u Soudního dvora od 6. října 1980 do 6. října 1988; zemřel dne 20. září 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

narozen dne 16. března 1916 v Rotterdamu; nizozemské státní příslušnosti; doktor práv, Univerzita v Leyde (1946); zaměstnán na Ministerstvu pro hospodářské záležitosti a na Ministerstvu zahraničních věcí, mimo jiné jako všeobecný poradce ministra a ředitele pro organizaci trhu (1945-1958); generální ředitel v Komisi Evropských společenství (1958-1967); profesor sociálního a hospodářského práva na Univerzitě v Utrechtu (1967-1981); generální advokát u Soudního dvora od 4. června 1981 do 13. ledna 1986; zemřel dne 4. července 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

narozena dne 29. března 1920 v Paříži; francouzské státní příslušnosti; licenciée en droit („bakalářka" práv), vysokoškolský diplom v oboru veřejného práva, politické ekonomie a politických věd; řádná atašé na Ministerstvu spravedlnosti (1950); vedoucí kanceláře kabinetu ministra spravedlnosti (1958); místopředsedkyně Tribunal de grande instance (Krajský soud) v Paříži (1969); ředitelka na Ministerstvu spravedlnosti (1973); rada Národní školy soudcovské (1974); předsedkyně Tribunal de grande instance (Krajský soud) v Paříži (1976); generální advokátka u Soudního dvora od 18. března 1981 do 13. února 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

narozen dne 28. července 1924; francouzské státní příslušnosti; auditor, poté Maître des requêtes u Státní rady Francie; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti; generální ředitel Eaux et Forêts (Vod a Lesů); generální ředitel generálního sekretariátu vlády; státní poradce; předseda první podsekce sekce pro sporné záležitosti; profesor na Institutu politických studií; předseda sekce veřejných prací Státní rady; soudce u Soudního dvora od 4. června 1981 do 6. října 1982 a od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 11. ledna 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

narozen v Athénách dne 15. srpna 1926; řecké státní příslušnosti; diplom v oboru právní filozofie, Univerzita v Oxfordu; lektor na University College of Wales Aberystwyth (1954), poté na King's College v Londýně (1959); řádný profesor srovnávacího práva na Univerzitě v Londýně (1966); doktor práv „LL.D." na univerzitě v Londýně (1972); ředitel Střediska pro evropské právo King's College (1974); soudce u Soudního dvora od 12. ledna 1981 do jeho úmrtí dne 15. listopadu 1982.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

narozen dne 17. února 1930; britské státní příslušnosti; barrister, Master of the Bench, poté Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel na Ministerstvu práce, Junior a Leading Counsel na Treasury; Recorder; soudce u High Court (Queen's Bench Division); předseda Employment Appeal Tribunal; Visiting Professor, University of Durham, Comell (Spojené státy americké), Mercer (Spojené státy americké), King's College, Londýn; generální advokát u Soudního dvora od 26. února 1981 do 6. října 1988; soudce od 7. října 1988 do 10. března 1992; zemřel dne 7. dubna 2009.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

narozen dne 29. ledna 1927 v Düsseldorfu; německé státní příslušnosti; studia práv, Univerzita v Kolíně nad Rýnem, Bonnu a Freiburgu (1947-1951); „Gerichtsreferendar" (1952-1956), poté „Gerichtassessor" (1956) u odvolacího soudu v Kolíně nad Rýnem; vědecký spolupracovník u Spolkového ústavního soudu (1958-1960); „Landsgerichtsrat" u Krajského soudu v Kolíně nad Rýnem (1959); úředník (1961), ředitel Odboru veřejného práva (1969) na spolkovém ministerstvu spravedlnosti; soudce u Soudního dvora od 7. října 1982 do 6. října 1988; zemřel dne 28. května 2009.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

narozen dne 23. prosince 1927; italské státní příslušnosti; řádný profesor pracovního práva (Urbino, Bologna, Řím), srovnávacího práva soukromého (Bologna); člen Vrchní soudní rady (1976-1981); generální advokát u Soudního dvora (1982-1988); soudce od 7. října 1988 do svého úmrtí dne 21. července 1999.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

narozen dne 5. ledna 1931 v Paříži; francouzské státní příslušnosti; licencié en droit („bakalář" práv), vysokoškolský diplom v oboru veřejného práva; diplom Národní školy pro veřejnou správu (1956); auditor u Státní rady (1956); úředník se zvláštním pověřením, poté technický poradce v kabinetu Vysokého komisaře pro mládež a sport (1961); maître des requêtes u Státní rady (1962); vládní komisař u Shromáždění pro sporné záležitosti Státní rady (1964-1968); náměstek generálního tajemníka, poté generální tajemník Entreprise minière et chimique (Důlní a chemický podnik) (1970-1974); správní a finanční ředitel Institutu pro výzkum a akustickou a hudební koordinaci (IRCAM) v Centre Beaubourg (od roku 1974); státní poradce (červen 1981); právní poradce Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (Podnik zabývající se výzkumem a ropnými činnostmi) (říjen 1981-1982); soudce u Soudního dvora od 7. října 1982 do 6. října 1988; zemřel dne 3. října 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

narozen dne 16. března 1919; řecké státní příslušnosti; advokát (Athény); auditor a poté maître de requêtes u Státní rady; státní poradce; předseda Soudu příslušného pro kárné řízení proti soudcům soudů prvního stupně a odvolacích soudů; člen Zvláštního nejvyššího soudu; generální inspektor správních soudů; člen Vrchní soudní rady; předseda Vrchní rady Ministerstva zahraničních věcí; soudce u Soudního dvora od 14. března 1983 do 6. října 1997; zemřel dne 23. března 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

narozen dne 5. června 1930; německé státní příslušnosti; advokát; notář; generální tajemník skupiny křesťanských demokratů v Evropském parlamentu; poslanec (Bundestag); předseda právní komise a komise pro evropské záležitosti v Bundestagu; čestný profesor evropského práva na Univerzitě v Sársku (1990); generální advokát u Soudního dvora od 11. ledna 1984 do 6. října 1997.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

narozen dne 31. července 1916 v Cork; irské státní příslušnosti; studia práv (University College a King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); člen „Dail Eireann" (1948-1973); ministr zdravotnictví (1954-1957); kandidát na prezidenta Irska (1966 a 1973); soudce u High Court (1973); Chief Justice (1974); soudce u Soudního dvora od 16. ledna 1985 do 6. října 1991; zemřel dne 25. února 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

narozen dne 26. ledna 1930; francouzské státní příslušnosti; soudce na Ministerstvu spravedlnosti; lektor na Právnické fakultě Paříž 1; náměstek ředitele v kabinetu ministra spravedlnosti; předseda senátu odvolacího soudu v Paříži; ředitel pro občanské záležitosti a pečeť; generální advokát u Soudního dvora od 13. února 1984 do 6. října 1994; zemřel dne 8. dubna 2017.

René JOLIET
René JOLIET

narozen dne 17. ledna 1938; belgické státní příslušnosti; řádný profesor (1974-1984) a mimořádný profesor (od roku 1984), Právnická fakulta, Univerzita v Lutychu (vedoucí katedry práva Evropských společenství); vedoucí belgické katedry na King's College, Londýn (1977); hostující profesor: Univerzita v Nancy (1971-1978), Europa Instituut Univerzity v Amsterodamu (1976-1985), katolická univerzita v Louvain-la-Neuve (1980-1982) a Northwestern University v Chicagu (1974 a 1983); lektor evropského soutěžního práva na Collège d'Europe v Bruggách (1979-1984); soudce u Soudního dvora od 10. dubna 1984 do svého úmrtí dne 15. července 1995.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

narozen dne 15. června 1935; lucemburské státní příslušnosti; Ministerstvo spravedlnosti; vládní atašé „premier en rang"; vládní delegát u Výboru pro sporné záležitosti Státní rady; první vládní poradce na Ministerstvu spravedlnosti; soudce u Soudního dvora od 7. října 1985 do jeho úmrtí dne 1. června 1996.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

narozen dne 7. září 1938; lucemburské státní příslušnosti; studia práv a politických věd na Univerzitě v Montpellier, Paříži a Cambridgi; člen právní služby Komise, vrchní rada v kabinetech dvou členů Komise; zastává různé odpovědné funkce na Ministerstvu zahraničních věcí Velkovévodství; vykonává funkce náměstka stálého zástupce Lucemburského velkovévodství při Evropských společenstvích; generální advokát u Soudního dvora od 13. ledna 1986 do 6. října 1991 a od 19. prosince 1997 do 6. října 2003; zemřel dne 10. října 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

narozen dne 17. března 1936; portugalské státní příslušnosti; státní zastupitelství u odvolacího soudu v Lisabonu; vedoucí kabinetu ministra spravedlnosti; náměstek nejvyššího státního zástupce; ředitel kabinetu evropského práva; profesor práva Společenství (Lisabon); soudce u Soudního dvora od 31. ledna 1986 do 6. října 2000.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

narozen dne 26. května 1946; španělské státní příslušnosti; asistent, poté profesor (univerzita v Oviedo, Freiburg/Briesgau, samostatná univerzita v Madridu, Univerzita Complutense v Madridu a Grenadě); vedoucí katedry mezinárodního práva veřejného (Grenada); soudce u Soudního dvora od 31. ledna 1986 do 6. října 2003, předseda od 7. října 1994 do 6. října 2003; zemřel dne 17. ledna 2019.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

narozen v roce 1944; držitel diplomu v oboru právo a v oboru politické ekonomie univerzity v Coimbře ; doktor ekonomických věd (v oboru mezinárodní ekonomie) (Univerzita Paříž I - Panthéon Sorbonne) ; výkon základní vojenské služby na ministerstvu námořního loďstva (útvar soudnictví, 1969-1972); profesor na katolické univerzitě Nova v Lisabonu; dříve profesor na univerzitě v Coimbře a na univerzitě Lusíada v Lisabonu (ředitel Institutu evropských studií); člen portugalské vlády (1980-1983): státní tajemník ministerstva vnitra, úřadu předsedy vlády a státní tajemník pro evropské záležitosti; poslanec v portugalském parlamentu, místopředseda skupiny křesťanských demokratů; generální advokát u Soudního dvora (1986-1988); předseda Soudu prvního stupně Evropských společenství (1989-1995); advokát u advokátní komory v Lisabonu, specialista na evropské právo a právo hospodářské soutěže (1996-2012); člen debatní skupiny k budoucnosti soudního systému Evropských společenství „Groupe Due" (2000); předseda disciplinární komise Evropské komise (2003-2007); předseda Portugalského sdružení pro evropské právo (od roku 1999); Soudce Soudního dvora od 8. října 2012 do 8. října 2018.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

narozen dne 22. května 1926; španělské státní příslušnosti; bývalý profesor (catedratico) mezinárodního práva veřejného a soukromého na univerzitách v Grenadě, Barceloně a na samostatné univerzitě v Madridu; profesor (catedratico) mezinárodního práva veřejného na Univerzitě Complutense v Madridu; soudce u španělského ústavního soudu (1980-1986); volený poradce u Státní rady; člen (académico de número) Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); soudce u Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 20. října 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

narozen dne 21. března 1935; německé státní příslušnosti; vědecký asistent na Institutu studií evropského práva (Kolín nad Rýnem); řádný profesor veřejného práva, mezinárodního práva veřejného a evropského práva na univerzitě v Bonnu a Frankfurtu nad Mohanem; soudce u Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 1. června 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

narozen dne 11. května 1935; belgické státní příslušnosti; profesor na „Katholieke Universiteit Leuven" (KUL), „University of Chicago" a „Universiteit van Amsterdam" (UvA); prorektor a člen akademické a organizační rady KUL; advokát (Dendermonde, Leuven, Brusel); předseda bankovní komise; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1988 do 6. října 1994; zemřel dne 8. července 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

narozen v roce 1939; barrister (advokát), Queen´s Counsel; zaměstnán v sekretariátu Evropské komise pro lidská práva; referendář generálního advokáta J. P. Warnera; profesor evropského práva na univerzitě v Londýně; ředitel Centre of European Law King´s College, Londýn; autor mnoha děl o evropském právu; generální advokát Soudního dvora od 7. října 1988 do 10. ledna 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

narozen dne 15. listopadu 1942; italské státní příslušnosti; řádný profesor mezinárodního práva a práva Společenství na univerzitě v Neapoli; advokát u kasačního soudu; člen Rady pro sporné diplomatické záležitosti Ministerstva zahraničních věcí; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1988 do 4. března 1998; zemřel dne 6. července 2021.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

narozen dne 31. ledna 1928; nizozemské státní příslušnosti; úředník na Ministerstvu zahraničních věcí; profesor práva mezinárodních organizací (Utrecht, Leiden); člen „Raad van State"; předseda soudní sekce „Raad van State"; člen Královské akademie věd; člen správní rady Akademie mezinárodního práva v Haagu; soudce u Soudního dvora od 29. března 1990 do 6. října 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

narozen v roce 1942; zaměstnán na ministerstvu spravedlnosti; referendář soudce Maxe Sørensena; profesor mezinárodního práva veřejného a děkan na právnické fakultě univerzity v Kodani; advokát; předseda a člen rozhodčích soudů; člen odvolacího správního soudu; generální advokát Soudního dvora od 7. října 1991 do 6. října 1994; soudce Soudního dvora od 7. října 1994 do 10. ledna 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

narozen dne 17. června 1943; irské státní příslušnosti; barrister (1967), poté Senior Counsel (1981): výkon advokátní profese u irské advokátní komory; Attorney General (1987); bývalý člen Státní rady; bývalý člen Bar Council of Ireland; bencher (děkan) „Honourable Society of King's Inn's"; soudce u Soudního dvora od 7. října 1991 do 5. října 1999.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

narozen dne 14. listopadu 1934; britské státní příslušnosti; Advocate (Skotsko); Queen's Counsel (Skotsko); tajemník, poté pokladník Faculty of Advocates; předseda poradního výboru advokátních komor Evropského společenství; Salvesen Professor of European Institutions a ředitel Europa Institute, univerzita v Edinburku; zvláštní poradce House of Lords Select Committee on the European Communities; čestný bencher Gray's Inn, Londýn; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 9. března 1992; soudce u Soudního dvora od 10. března 1992 do 7. ledna 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

narozen v roce 1931; profesor ústavního a veřejného práva obecného a srovnávacího (univerzity v Padově, Boloni a Římě); člen Vrchní soudcovské rady (1976-1978); člen ústavního soudu a předseda ústavního soudu (1986-1987); ministr pro politiky Společenství (1987-1989); poslanec Evropského parlamentu (1989-1994); soudce Soudního dvora od 7. října 1994 do 31. prosince 1994; generální advokát od 1. ledna 1995 do 14. prosince 1999; soudce Soudního dvora od 15. prosince 1999 do 3. května 2006; zemřel dne 18. července 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

narozen dne 14. července 1932; řecké státní příslušnosti; advokát athénské advokátní komory; auditor u Státní rady v roce 1963; maître des requêtes v roce 1973 a státní poradce (1982-1994); člen Zvláštního soudu, který rozhoduje v kárném řízení proti soudcům; člen Zvláštního nejvyššího soudu, který je podle řecké ústavy příslušný k harmonizaci judikatury tří nejvyšších soudů země a provádí soudní přezkum platnosti parlamentních voleb, jakož i voleb evropských; člen Vrchní soudní rady; člen Vrchní rady Ministerstva zahraničních věcí; předseda Odvolacího soudu pro ochranné známky; předseda Zvláštního legislativního výboru Ministerstva spravedlnosti; generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1994 do 6. října 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

narozen v roce 1936; člen Conseil d´Etat (Francie); ředitel, později vrchní ředitel právní služby Rady Evropských společenství (1968-1973); generální ředitel Agence nationale pour l´emploi (1973-1975); ředitel všeobecné správy na ministerstvu průmyslu (1977-1979); ředitel právního útvaru v OECD (1979-1985); ředitel Institut international d´administration publique (1985-1987); právní poradce, ředitel právní sekce na ministerstvu zahraničních věcí (1987-1994); soudce Soudního dvora od 7. října 1994 do 6. října 2006; zemřel dne 12. července 2021.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

narozen v roce 1938; soudce na ministerstvu spravedlnosti (1966-1970); vedoucí kabinetu, poté odborný poradce v kanceláři ministra pro kvalitu života v roce 1976; odborný poradce v kanceláři ministra spravedlnosti (1976-1978); náměstek ředitele pro trestní věci a udělování milostí (1978-1983); soudce odvolacího soudu v Paříži (1983-1986); náměstek ředitele v kanceláři ministra spravedlnosti (1986); předseda Tribunal de grande instance v Bobigny (1986-1993); ředitel kanceláře ministra spravedlnosti a generální advokát odvolacího soudu v Paříži (1993-1994); profesor „associé" na univerzitě René Descartes (Paříž V) (1988-1993); generální advokát Soudního dvora od 7. října 1994 do 6. října 2006.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

narozen dne 30. ledna 1943; německé státní příslušnosti; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti spolkové země Bavorsko; předseda Ústavního soudu spolkové země Sasko a odvolacího soudu v Drážďanech (1992-1994); čestný profesor evropského práva a lékařského práva na univerzitě v Saarbrückenu; soudce u Soudního dvora od 7. října 1994 do 14. července 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

narozen dne 26. února 1949; dánské státní příslušnosti; úředník na Ministerstvu spravedlnosti v Kodani (od roku 1973); vedoucí služby na Ministerstvu spravedlnosti (1982-1987 a 1988-1991); soudce u „Østre Landsret" (Východní odvolací soud) (1987-1988); místopředseda „Sø- et Handelsretten" (Námořní a obchodní soud) (1988); delegát u Ministerstva spravedlnosti pro právo Společenství a lidská práva (1991-1994); generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1994 do 18. prosince 1997.

Peter JANN
Peter JANN

narozen v roce 1935; doktor práv na univerzitě ve Vídni (1957); jmenován soudcem a přidělen ke spolkovému ministerstvu spravedlnosti (1961); soudce pro věci tisku na Straf-Bezirksgericht ve Vídni (1963-1966); tiskový mluvčí spolkového ministerstva spravedlnosti (1966-1970); poté pověřen funkcemi na tomtéž ministerstvu v mezinárodním odboru; poradce komise pro soudnictví a tiskový mluvčí v parlamentu (1973-1978); jmenován členem ústavního soudu (1978); stálý soudce zpravodaj u posledně uvedeného soudu do konce roku 1994; soudce Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 6. října 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

narozen v roce 1935; doktor práv na univerzitě ve Vídni (1957); jmenován soudcem a přidělen ke spolkovému ministerstvu spravedlnosti (1961); soudce pro věci tisku na Straf-Bezirksgericht ve Vídni (1963-1966); tiskový mluvčí spolkového ministerstva spravedlnosti (1966-1970); poté pověřen funkcemi na tomtéž ministerstvu v mezinárodním odboru; poradce komise pro soudnictví a tiskový mluvčí v parlamentu (1973-1978); jmenován členem ústavního soudu (1978); stálý soudce zpravodaj u posledně uvedeného soudu do konce roku 1994; soudce Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 6. října 2009; zemřel dne 7. srpna 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

narozen dne 31. října 1941; finské státní příslušnosti; doktor práv (OTL), univerzita v Helsinkách; ředitel na Ministerstvu spravedlnosti; poradce na obchodním ředitelství na Ministerstvu zahraničních věcí; soudce u Nejvyššího soudu; soudce u Soudu ESVO; předseda Soudu ESVO; soudce u Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 16. ledna 2002.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

narozen dne 3. května 1942; irské státní příslušnosti; „Master of Arts" ekonomických věd na University College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; předseda „Legal Air Board" a „Bar Council"; generální advokát u Soudního dvora od 19. ledna 1995 do 6. října 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

narozen v roce 1949; soudce; soudce u Consejo General del Poder Judicial (Vrchní soudcovské rady); profesor; vedoucí kanceláře předsedy Vrchní soudcovské rady; soudce ad hoc Evropského soudního dvora pro lidská práva; soudce Tribunal Supremo od roku 1996; generální advokát u Soudního dvora od 19. ledna 1995 do jeho úmrtí dne 12. listopadu 2009.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

narozen v roce 1949; licencié en droit (magistr práv) a licencié en sciences économiques (magistr hospodářských věd) (univerzita v Lutychu, Belgie); Master of Laws (Harvard University, Spojené státy americké); doctor honoris causa (univerzita Paris Dauphine); profesor evropského práva na univerzitě v Lovani (Belgie) a na univerzitě v Lutychu; poslanec (1977 -1995); státní tajemník, ministr a předseda vlády regionu Valonsko (1980-1988); místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a ministr středních tříd (1988-1992); místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a ministr hospodářských věcí (1992-1995); místopředseda vlády, ministr národní obrany (1995); starosta Verviers (1995); soudce Soudního dvora Evropských společenství (1995-2003); právní poradce, poté advokát (2004-2012); ministre d'État (honorární člen královské rady) (2009-2012); Generální advokát u Soudního dvora od 8. října 2012 do 8. října 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

narozen v roce 1939; vysokoškolské studium na právnické a ekonomické fakultě univerzit v Montpellier a v Paříži ; doktor práv (1964) ; advokát (1964) ; advokát oprávněný vystupovat před vyššími soudy (1967) ; ministerský rada na ministerstvu práce a sociálních věcí; člen (1978-1989), poté předseda (1988-1989) Hospodářské a sociální rady; člen představenstva Národní úvěrové a investiční společnosti a Evropské satelitní společnosti (až do roku 1989); člen (1993-1995), poté předseda rady Mezinárodního univerzitního institutu v Lucemburku (1995-2004) ; vyučující na Lucemburské univerzitě ; vládní člen výboru Evropského sociálního fondu, poradního výboru pro volný pohyb pracovníků a správní rady Evropské nadace pro zlepšování pracovních a životních podmínek; soudce Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 11. července 1996; soudce Soudního dvora od 12. července 1996 do 14. ledna 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

narozen dne 3. června 1935; řecké státní příslušnosti; přijat do soluňské advokátní komory v roce 1963; doktor mezinárodního práva na univerzitě v Soluni v roce 1971; profesor mezinárodního práva veřejného a práva Společenství na Právnické fakultě Univerzity v Thrace; čestný právní poradce na Ministerstvu zahraničních věcí; člen řecké delegace na Všeobecném shromáždění OSN od roku 1983; předseda komise expertů pro zlepšení řízení v rámci Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod Rady Evropy v letech 1989 až 1992; soudce u Soudního dvora od 7. října 1997 do svého úmrtí dne 10. března 1999.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

narozen dne 27. července 1936; německé státní příslušnosti; studia práv na univerzitě v Tübingen, Berlíně, Paříži, Hamburku, Vídni, Turíně a Cambridge; poslanec Bundestagu (1969 až 1980); zvolen členem Evropského parlamentu (1977); účastnil se četných komisí, zejména jako člen Komise pro právní záležitosti a občanská práva, které předsedal v letech 1993 a 1994; předseda delegace pověřené vztahy s baltskými zeměmi, jakož i s podkomisemi pro ochranu údajů a pro jedovaté nebo nebezpečné látky; místopředseda Evropského parlamentu (1984 až 1992); generální advokát u Soudního dvora od 7. října 1997 do 6. října 2003; zemřel dne 4. června 2021.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

narozen dne 19. února 1934; italské státní příslušnosti; soudce u soudu v Neapoli; soudní rada u odvolacího soudu v Římě, poté u kasačního soudu; atašé u Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; předseda generálního výboru na diplomatické konferenci pro vypracování Luganské úmluvy; referendář italského generálního advokáta Soudního dvora; profesor na Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; soudce u Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 17. září 1995; předseda Soudu prvního stupně od 18. září 1995 do 4. března 1998; generální advokát u Soudního dvora od 5. března 1998 do 6. října 2000; zemřel dne 26. ledna 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

narozen v roce 1948; diplom obdržel na svobodné univerzitě v Berlíně (1970); doktorát z ústavního a správního práva na univerzitě v Hamburku (1973); profesor na univerzitě v Hamburku (1972-1977); profesor veřejného práva na univerzitě v Bielefeldu (1978); profesor veřejného práva na univerzitě v Soluni (1982); ministr vnitra (v letech 1989 a 1996); člen správního výboru na krétské univerzitě (1983-1987); ředitel Centra mezinárodního a evropského hospodářského práva v Soluni (1997-2005); předseda Řeckého sdružení pro evropské právo (1992-1994); člen Řeckého národního výboru pro výzkum (1993-1995); člen Vrchního výboru pro výběr řeckých zaměstnanců státní správy (1994-1996); člen vědecké rady Akademie evropského práva v Trevíru (od 1995); člen správního výboru Řecké národní školy veřejné správy (1995-1996); člen vědecké rady ministerstva zahraničních věcí (1997-1999); předseda Řecké ekonomické a sociální rady v roce 1998; soudce Soudního dvora od 8. června 1999; předseda Soudního dvora od 7. října 2003 do 8. října 2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

narozena dne 28. února 1942; irské státní příslušnosti; barrister u irské advokátní komory (1972); právní poradkyně v oblasti průmyslového a obchodního vlastnictví (1973-1979); barrister (1979-1995), poté Senior Counsel (1995-1998) u irské advokátní komory; rovněž členka anglické a waleské advokátní komory; soudkyně u High Court Irska (1998); profesorka „právních systémů a právních metod" a profesorka „Averil Deverell" obchodního práva (Trinity College, Dublin); bencher (děkan) Honorable Society of King's Inns; soudkyně u Soudního dvora od 6. října 1999 do 13. října 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

narozena v roce 1948; studia v Tübingenu, Mnichově a Ženevě; vědecký výzkum v Londýně, doktorka práv na univerzitě v Mnichově; soudkyně Arbeitsgericht v Oldenburgu; habilitována na univerzitě v Brémách pro výuku pracovního práva, sociologie práva a práva sociálního; dočasně ustanovená profesorka na právnické fakultě univerzity ve Frankfurtu a univerzity v Brémách; předsedkyně Landesarbeitsgericht v Šlesvicku-Holštýnsku (1989); expertní spolupráce na projektu European Expertise Service (EU) týkajícím se reformy pracovního práva v Kyrgyzstánu (1994-1995); honorární profesorka pracovního práva na univerzitě v Brémách, konkrétněji evropského pracovního práva; soudkyně Soudního dvora od 15. července 2000 do 6. října 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

narozen v roce 1939; pracoval u parlamentního veřejného ochránce práv a na sekretariátu švédské vlády i na ministerstvech, konkrétně jako zástupce tajemníka na ministerstvu financí; jmenován soudcem Kammarrätten (správní odvolací soud) v Göteborgu v roce 1981, posléze soudcem Regeringsrätten (nejvyšší správní soud) v roce 1985; přispěl k mnoha oficiálním odborným zprávám, zejména z oblasti daňového zákonodárství a účetnictví; mimo jiné byl předsedou výboru pro zdaňování příjmu přizpůsobovaného inflaci, předsedou výboru pro účetnictví a zvláštním zpravodajem výboru pro pravidla zdaňování společníků soukromých společností; rovněž byl předsedou rady pro účetní normy a členem rady národní soudní správy, stejně jako předsedou rady orgánu finančního dohledu; publikoval mnoho článků, zejména z oblasti daňového zákonodárství; soudce Soudního dvora od 7. října 2000 do 6. října 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

narozen v roce 1940; různé funkce v soudnictví (1964-1977); vládou pověřen různými úkoly za účelem uskutečnění a koordinace studie reformy soudního systému; vládní zmocněnec u Evropské komise pro lidská práva a Evropského soudu pro lidská práva (1980-1984); znalec u řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy (1980-1985); člen revizní komise pro trestní zákoník a trestní řád; Procurador-Geral da República (1984-2000); člen kontrolního výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (1999-2000); soudce Soudního dvora od 7. října 2000 do 8. října 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

narozen v roce 1940; profesor práva Evropské unie na Univerzitě La Sapienza v Římě; profesor na univerzitách „Istituto Orientale" (1969-1979) a „Federico II" v Neapoli (1979-1992), Katánii (1969-1977) a Mogadišu (1967-1972); advokát u italského Kasačního soudu; právní poradce na Stálém zastoupení Italské republiky při Evropských společenstvích (1984-1992); člen italské delegace během jednání o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím, jednání týkajících se Jednotného evropského aktu a Smlouvy o Evropské unii; autor početné řady publikací, včetně Komentářů k evropským smlouvám a kodexů Evropské unie; zakladatel a od roku 1996 ředitel revue „Il Diritto dell'Unione Europea"; člen řídících nebo redakčních výborů několika právnických periodik; působil jako zpravodaj během mnoha mezinárodních kongresů; konference a přednášky na několika mezinárodních institucích, včetně Akademie mezinárodního práva v Haagu (1987); člen skupiny nezávislých expertů prověřujících finanční hospodaření Komise Evropských společenství (1999); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2000 do 3. května 2006; soudce u Soudního dvora od 4. května 2006 do 8. října 2018; soudce u místopředseda Soudního dvora Evropské unie od 8. října 2015 do 8. října 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

narozen v roce 1941; referendář Soudního dvora Evropských společenství (1966-1969); úředník Komise Evropských společenství (1969-1977); doktor práv (univerzita v Leidenu); profesor evropského práva na univerzitě v Groningenu (1977-1989); soudce odvolacího soudu v Arnhemu; publikační činnost; zástupce ředitele právní služby Komise Evropských společenství (1989-2000); profesor evropského práva na univerzitě v Amsterdamu; soudce Soudního dvora od 7. října 2000 do 10. června 2010.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

narozen v roce 1942; odborný asistent na univerzitě v Utrechtu (1970-1971); referendář Soudního dvora Evropských společenství (1971-1974); hlavní poradce na ministerstvu spravedlnosti (1975-1982); člen rady pro vládní politiku (1983-1990); pedagogická činnost; tajemník na ministerstvu hospodářství (1990-1997); tajemník na ministerstvu všeobecných záležitostí (1997-2000); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2000 do 6. října 2006; zemřel dne 20. dubna 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

narozena v roce 1957; doktorka práv (univerzita ve Vídni), postgraduální studium evropského práva (Collège d´Europe, Bruggy); členka diplomatické služby (od roku 1982); odbornice pro otázky týkající se Evropské unie v kanceláři právního poradce ministerstva zahraničních věcí (1985-1988); právní služba Komise Evropských společenství (1989); vrchní ředitelka „právní sekce - EU" ministerstva zahraničních věcí (1992-2000, zplnomocněná ministryně); účast na jednáních o Evropském hospodářském prostoru a o přijetí Rakouské republiky do Evropské unie, zmocněnkyně Rakouské republiky u Soudního dvora Evropských společenství; generální konzul Rakouska v Curychu (2000); pedagogická činnost, publikační činnost; generální advokátka Soudního dvora od 7. října 2000 do 6. října 2006; zemřela v října 2018.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

narozen v roce 1948; doktor práv na univerzitě v Turku (Finsko); profesor práv na univerzitě v Turku (1978-1981) a v Ǻbo Akademi (Turku/Ǻbo) (1981-1996); ředitel Institutu pro lidská práva tamtéž (1985-1995); různé odpovědné univerzitní funkce národní a mezinárodní; člen vědeckých společností; koordinátor národních i mezinárodních výzkumných projektů a programů, zvláště v následujících oblastech: právo Společenství, mezinárodní právo, základní lidská práva a svobody; ústavní právo a srovnávací nauka o veřejné správě; zástupce finské vlády jakožto člen nebo poradce finských delegací na různých mezinárodních konferencích a setkáních; odborník na finské právo, zejména ve vládních a parlamentních právních komisích ve Finsku, stejně jako v Organizaci spojených národů, v Unesco, v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a v Radě Evropy; od roku 1995 hlavní právní poradce právní služby Evropské komise pověřený vnějšími vztahy; od března roku 2001 zástupce generálního ředitele právní služby Evropské komise; soudce Soudního dvora od 17. ledna 2002 do 7. října 2019.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

narozen v roce 1967; licencié en droit (bakalář práv) (univerzita v Lisabonu, 1990); asistent (Evropský univerzitní institut, 1991); doktor práv (Evropský univerzitní institut ve Florencii, 1996); hostující profesor (Collège de l´Europe de Natolin; Institut Ortega y Gasset v Madridu; portugalská katolická univerzita; Institut evropských studií v Macao); profesor (nezávislá univerzita v Lisabonu, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Harvardská univerzita,1998); jeden z ředitelů Akademie mezinárodního obchodního práva; spolu-šéfredaktor (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) a člen redakčního výboru mnoha právních časopisů; generální advokát Soudního dvora od 7. října 2003 do 6. října 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

narozen v roce 1937; studium práv v Cambridge; barrister (1964-1980); Queen´s Counsel (1980-1986); soudce High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); přední člen od roku 1985 a v roce 2003 pokladník Honourable Society of the Inner Temple; soudce Soudního dvora od 8. ledna 2004 do 8. října 2012.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

narozena v roce 1954; licenciée en droit (diplom v oboru právo) (univerzita Complutense v Madridu); abogado del Estado (soudní úřednice) v Malaze; abogado del Estado v právní sekci ministerstva dopravy, turistiky a komunikací, poté v právní sekci ministerstva zahraničních věcí; abogado del Estado-Jefe ve státní právní službě pověřena zastupováním v řízení před Soudním dvorem a zástupkyně generálního ředitele sekce právní pomoci v mezinárodním právu a právu Společenství Abogacía General del Estado (ministerstvo spravedlnosti); členka poradní přípravné skupiny Komise pro budoucnost soudního systému Společenství; vedoucí španělské delegace skupiny „Přátelé předsednictví" pro reformu soudního systému Společenství v rámci Niceské smlouvy a zvláštní pracovní skupiny Rady „Soudní dvůr"; profesorka práva Společenství na diplomatické škole v Madridu; spolu-šéfredaktorka časopisu „Noticias de la Unión Europea"; soudkyně Soudního dvora od 7. října 2003; Místopředsedkyně Soudního dvora od 9. října 2018 do 7. října 2021.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

narozen v roce 1938; doktor práv (1966); profesor mezinárodního práva veřejného (1974); Senior Visiting Fellow na univerzitě v Oxfordu (1985); profesor na Mezinárodní křesťanské univerzitě v Tokiu (1988); autor několika publikací o mezinárodním právu veřejném, právu Společenství a lidských právech; člen několika vědeckých společností v oblasti mezinárodního práva, evropského práva a lidských práv; vyjednavač polské vlády pro stažení ruských jednotek z území Polské republiky; zástupce státního tajemníka, poté státní tajemník pro zahraniční věci (1989-1992); vedoucí polské delegace na Valném shromáždění Spojených národů; soudce Evropského soudu pro lidská práva (1992-2002); předseda Institutu mezinárodního práva (2003); poradce prezidenta Polské republiky pro zahraniční politiku a lidská práva (2002-2004); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

narozen v roce 1938; držitel diplomu v oboru právo univerzity ve Vilniusu (1961); kandidát právních věd, univerzita v Moskvě (1965); habilitovaný doktor (Dr. hab.), univerzita v Moskvě (1973); stážista v Institutu mezinárodních vysokých učení (ředitel: prof. Ch. Rousseau), univerzita v Paříži (1967–1968); řádný člen Litevské akademie věd (1996); doktor honoris causa Litevské právnické univerzity (2001); různé funkce v oblasti výuky a správy na univerzitě ve Vilniusu (1961–1990), docent, profesor, profesor mezinárodního práva veřejného, děkan právnické fakulty; několik vládních funkcí v litevské diplomacii a spravedlnosti; ministr spravedlnosti (1990–1991), státní poradce (1991), velvyslanec Litevské republiky pro Belgii, Lucembursko a Nizozemsko (1992–1994); soudce Evropského soudu pro lidská práva (bývalého) (červen 1994 – listopad 1998); soudce litevského Nejvyššího soudu a předseda tohoto soudu (prosinec 1994 – říjen 1998); soudce Evropského soudu pro lidská práva (od listopadu 1998); účast na několika mezinárodních konferencích; člen delegace Litevské republiky pro vyjednávání se SSSR (1990–1992); autor četných publikací (přibližně 200); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2010.

Endre Juhász
Endre Juhász

narozen v roce 1944; držitel diplomu v oboru právo univerzity v Segedíně, Maďarsko (1967); přijímací zkouška do maďarské advokátní komory (1970); postgraduální studium v oboru srovnávacího práva na univerzitě ve Štrasburku, Francie (1969, 1970, 1971, 1972); úředník právního odboru ministerstva zahraničního obchodu (1966-1974), ředitel pro legislativní záležitosti (1973-1974); první obchodní atašé na velvyslanectví Maďarska v Bruselu, odpovědný za otázky Společenství (1974-1979); ředitel na ministerstvu zahraničního obchodu (1979-1983); první obchodní atašé, dále pak obchodní poradce na velvyslanectví Maďarska ve Washingtonu DC, Spojené státy (1983-1989); generální ředitel na ministerstvu obchodu a ministerstvu mezinárodních hospodářských vztahů (1989-1991); hlavní vyjednavač pro dohodu o přidružení mezi Maďarskem a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy (1990-1991); generální tajemník ministerstva mezinárodních hospodářských vztahů, ředitel Úřadu pro evropské záležitosti (1992); státní tajemník při ministerstvu mezinárodních hospodářských vztahů (1993-1994); státní tajemník, předseda Úřadu pro evropské záležitosti ministerstva průmyslu a obchodu (1994); zvláštní a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí diplomatické mise Maďarské republiky při Evropské unii (leden 1995 - květen 2003); hlavní vyjednavač pro přistoupení Maďarské republiky k Evropské unii (červenec 1998 - duben 2003); ministr bez portfeje pro koordinaci otázek evropské integrace (od května 2003); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 7. října 2021.

George ARESTIS
George ARESTIS

narozen v roce 1945; držitel diplomu v oboru právo univerzity v Athénách (1968); M. A. Comparative Politics and Government, University of Kent v Canterbury (1970); výkon profese advokáta na Kypru (1972-1982); jmenování do funkce District Court Judge (1982); povýšen do funkce President District Court (1995); Administrative President District Court v Nikósii (1997-2003); soudce Nejvyššího soudu Kypru (2003); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

narozen v roce 1947; doktorát v oboru právo Královské univerzity na Maltě v roce 1973; nástup do maltské veřejné správy jako Notary to Government v roce 1975; poradce republiky v roce 1978, první poradce republiky v roce 1979, náměstek Attorney General v roce 1988, jmenovaný Attorney General prezidentem Malty v roce 1989; lektor občanského práva na částečný úvazek na Maltské univerzitě (1985-1989); člen univerzitní rady Maltské univerzity (1998-2004); člen komise pro správu spravedlnosti (1994-2004); člen výboru guvernérů rozhodčího centra na Maltě (1998-2004); Soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 8. října 2018.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

narozen v roce 1950; doktor práv Univerzity Karlovy v Praze (1975); odborný asistent (1974-1990), proděkan (1989-1991) a vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva (1990-1992) Masarykovy univerzity v Brně; soudce Ústavního soudu ČSFR (1992); velvyslanec při Radě Evropy (1993-1998); předseda Výboru delegátů ministrů Rady Evropy (1995); vrchní ředitel na ministerstvu zahraničních věcí (1998-2000); předseda české a slovenské sekce Asociace mezinárodního práva (1999-2001); soudce Ústavního soudu (2000-2004); člen Legislativní rady (1998-2000); člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu (od roku 2000); profesor v oboru mezinárodního práva veřejného na Masarykově univerzitě v Brně (2001); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2020.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

narozen v roce 1951; doktor práv univerzity v Bratislavě (1974); profesor v oboru mezinárodního práva na univerzitě v Košicích (od roku 1975); soudce Ústavního soudu (1993); člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu (1994); člen Benátské komise (1994); předseda Slovenské společnosti pro mezinárodní právo (2002); soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 6. října 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

narozen v roce 1952; doktorát v oboru právo v roce 1986; člen advokátní komory (1977-1998); hostující profesor v oboru trestního práva na univerzitě v Tartu; soudce Evropského soudu pro lidská práva (1994-1998); předseda Nejvyššího soudu Estonska (1998-2004); člen právní komise pro Ústavu; konzultant redakčního výboru pro trestní zákon; člen redakční pracovní skupiny pro trestní řád; autor řady publikací o lidských právech a ústavním právu; soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 23. října 2013.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

narozen v roce 1955; držitel diplomu v oboru právo a politických věd univerzity v Hamburku; vědecký spolupracovník na Právnické fakultě univerzity v Kielu; poradce lotyšského parlamentu pro otázky mezinárodního práva, ústavního práva a legislativní reformy; velvyslanec Lotyšska v Německu a Švýcarsku (1992-1993), v Rakousku, Švýcarsku a Maďarsku (1994-1995); místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí (1993-1994); smírčí soudce Smírčího a rozhodčího soudu OBSE (od roku 1997); člen Stálého rozhodčího soudu (od roku 2001); v roce 1995 zvolen soudcem Evropského soudu pro lidská práva, znovu zvolen v roce 1998 a 2001; četné publikace v oblasti ústavního práva a správního práva, legislativní reformy a práva Společenství; soudce Soudního dvora od 11. května 2004 do 17. června 2019.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

narozen v roce 1950; bakalář v oboru občanského práva (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diplom vyššího studia evropského práva (University College Dublin, 1977); barrister u irské advokátní komory (1972-1999); docent evropského práva (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); zástupce irské vlády v četných věcech před Soudním dvorem Evropských společenství (od roku 1999); soudce High Court v Irsku (od roku 1999); Bencher (doyen) Honorable Society of King's Inns (od roku 1999); náměstek předsedy Irské společnosti evropského práva; člen Asociace mezinárodního práva (irská sekce); syn Andrease O'Keeffeho (Aindrias Ó Caoimh), soudce Soudního dvora (1974-1985); soudce Soudního dvora od 13. října 2004 do 7. října 2015.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

narozena v roce 1955; studia ekonomie, jazyků a práv na King’s College, Cambridge (1973–1977); asistentka a výzkumná pracovnice na Corpus Christi College, Oxford (1977–1980); členka advokátní komory (Middle Temple, 1980); barrister (1980–1987 a 1990–2005); referendářka u generálního advokáta, poté u soudce Sira Gordona Slynna (1987–1990); profesorka evropského práva a práva srovnávacího (Director of European Legal Studies) na University College London (1990–1992); profesorka (Lecturer) na právnické fakultě (1992–1998), poté přidružená profesorka (Affiliated Lecturer) (1998–2005) na univerzitě v Cambridge; Fellow of King’s College, Cambridge (1992-2010) ; Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (od roku 2011); přidružená profesorka a výzkumná pracovnice (Senior Research Fellow) v Centre for European Legal Studies na univerzitě v Cambridge (1998–2005); Queen’s Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010); Nottingham Trent (2011) a Stockholm (2014); generální advokátka Soudního dvora od 11. ledna 2006 do 10. září 2020.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

narozen v roce 1938; profesor mezinárodního práva a vedoucí katedry Jeana Monneta práva Evropských společenství univerzity v Bologni; doktor honoris causa univerzity Carlos III v Madridu; hostující profesor při univerzitách Johnse Hopkinse (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atény) a Mezinárodního univerzitního institutu (Lucemburk); koordinátor programu European Business Law Pallas Program, organizovaného při univerzitě v Nimègue; člen poradního výboru Komise Evropských společenství pro veřejné zakázky; zástupce státního tajemníka pro průmysl a obchod u příležitosti půlročního italského předsednictví Radě; člen poradní přípravné skupiny Evropských společenství pro Mezinárodní obchodní organizaci (WTO) a ředitel zasedání výzkumného centra akademie mezinárodního práva v Haagu, věnovaného WTO, v roce 1997; soudce Soudu prvního stupně od 4. března 1998 do 3. května 2006; Generální advokát u Soudního dvora od 4. května 2006 do 8. října 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

narozena v roce 1945; licenciée en droit (diplom v oboru právo) na univerzitě v Lundu; soudní asistentka a soudkyně soudu prvního stupně v Trollhättan (1971-1974), soudní asistentka u odvolacího soudu ve Stockholmu (1974-1975); soudkyně soudu prvního stupně ve Stockholmu (1975); rada pro právní a administrativní záležitosti v kabinetu předsedy odvolacího soudu ve Stockholmu (1975-1978); rada se zvláštním posláním u Domstolverket (úřad pro správu soudnictví) (1977); rada v úřadu kancléře pro soudnictví (Justice Chancellor) (1979-1980); přísedící soudkyně odvolacího soudu ve Stockholmu (1980-1981); právní poradce na ministerstvu obchodu (1981-1982); právní poradce, poté ředitelka právního odboru a vrchní ředitelka právní sekce ministerstva zahraničních věcí (1982-1995); hodnost velvyslankyně v roce 1992; zástupkyně předsedy Swedish Market Court; zodpovědná za právní a institucionální otázky při vyjednávání EHP (zástupkyně předsedy, poté předsedkyně skupiny ESVO) a při vyjednávání o přistoupení Švédského království k Evropské unii; soudkyně Soudu prvního stupně od 18. ledna 1995 do 6. října 2006; soudce Soudního dvora od 7. října 2006 do 6. října 2011.

Yves BOT
Yves BOT

narozen v roce 1947; diplom právnické fakulty v Rouenu; doktor práv (univerzita Paříž II Panthéon-Assas); hostující profesor na právnické fakultě v Le Mans; státní zástupce, poté první státní zástupce na státním zastupitelství v Le Mans (1974-1982); státní zástupce u tribunal de grande instance de Dieppe (okresní soud v Dieppe) (1982-1984); zastupující státní zástupce u tribunal de grande instance de Strasbourg (okresní soud ve Štrasburku) (1984-1986); státní zástupce u tribunal de grande instance de Bastia (okresní soud v Bastii) (1986-1988); generální advokát u cour d'appel de Caen (odvolací soud v Caen) (1988-1991); státní zástupce u tribunal de grande instance du Mans (okresní soud v Le Mans) (1991-1993); vysoký úředník na ministerstvu spravedlnosti pověřený zvláštními úkoly pro ministra (1993-1995); státní zástupce u tribunal de grande instance de Nanterre (okresní soud v Nanterre) (1995-2002); státní zástupce u tribunal de grande instance de Paris (okresní soud v Paříži) (2002-2004); hlavní státní zástupce u cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži) (2004-2006); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2006 do jeho úmrtí dne 9. června 2019.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

narozen v roce 1954; doktor práv (univerzita Pavola Jozefa Šafaříka, Košice, 1978); profesor občanského práva (1994) a práva Společenství (2004); ředitel institutu práva Společenství na právnické fakultě v Košicích (2004); soudce u Krajského soudu v Košicích (1980); místopředseda (1982) a předseda (1990) Městského soudu v Košicích; člen slovenské advokátní komory (1991); právní poradce při Ústavním soudu (1993-1998); náměstek ministra spravedlnosti (1998-2000); předseda Ústavního soudu (2000-2006); člen Benátské komise (2004); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2006 do 8. října 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

narozena v roce 1962; justiční zkouška (1987); doktorka práv lublaňské univerzity (1995); profesorka (od roku 1996) teorie práva a státu (právní nauka) a soukromého práva; vědecká pracovnice; doktorandská studia na univerzitě v Curychu, ve Vídni (Institut srovnávacího práva), na Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní právo soukromé v Hamburku, na svobodné univerzitě v Amsterodamu; hostující profesorka na univerzitě ve Vídni, ve Freiburgu (Německo) a na Bucerius Law School v Hamburku; vedoucí právní služby (1994-1996) a státní tajemnice ministerstva vědy a technologie (1996-2000); generální tajemnice vlády (2000); členka pracovní skupiny pro evropský občanský zákoník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003, držitelka ceny Asociace slovinských právníků „právník roku 2003"; členka redakční rady několika právnických časopisů; generální tajemnice Sdružení slovinských právníků, členka několika právnických sdružení, mezi jinými Gesellschaft für Rechtsvergleichung; soudkyně Soudu prvního stupně od 7. července 2004 do 6. října 2006; generální advokátka Soudního od 7. října 2006 do 28. listopadu 2012.

Camelia Toader
Camelia Toader

narozena v roce 1963; diplom v oboru právo (1986), doktorka práv (1997) (univerzita v Bukurešti); justiční čekatelka u soudu prvního stupně v Buftea (1986-1988); soudkyně u soudu prvního stupně 5. obvodu v Bukurešti (1988-1992); členka advokátní komory v Bukurešti (1992); lektorka (1992-2005), poté od roku 2005 profesorka občanského práva a evropského smluvního práva na univerzitě v Bukurešti; několik doktorandských a výzkumných studií na institutu Maxe Plancka pro mezinárodní právo soukromé v Hamburku (mezi lety 1992 a 2004); vedoucí odboru pro evropskou integraci na ministerstvu spravedlnosti (1997-1999); soudkyně Nejvyššího soudu (1999-2007); hostující profesorka na univerzitě ve Vídni (2000 a 2011); vyučující práva Společenství na Národní justiční akademii (2003 a 2005-2006); členka redakční rady několika právních časopisů; od roku 2010 přidružená členka a od roku 2017 řádná členka Mezinárodní akademie pro srovnávací právo, emeritní vědecká pracovnice centra pro studium evropského práva na institutu právního výzkumu rumunské akademie; soudkyně Soudního dvora od 12. ledna 2007 do 7. října 2021.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

narozen v roce 1946; doktor práv, bakalářská zkouška (licence) se zaměřením na správní právo (ULB, 1970); diplom z IEP v Paříži (Ecofin, 1972); advokátní koncipient; právní poradce Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); atašé, poté vyslanecký tajemník na ministerstvu zahraničních věcí (1973-1976); předseda pracovních skupin Rady ministrů (1976); první tajemník zastupitelského úřadu (Paříž), zástupce stálého představitele při OECD (styčný diplomat pro UNESCO, 1976-1979); vedoucí kabinetu místopředsedy vlády (1979-1980); předseda pracovních skupin CPE (Asie, Afrika, Latinská Amerika), poradce a následně zástupce vedoucího kabinetu předsedy Komise Evropských společenství (1981); ředitel pro záležitosti rozpočtu a služebního řádu v generálním sekretariátu Rady ministrů (1981-1984); rada stálého zastoupení při Evropských společenstvích (1984-1985); předseda rozpočtového výboru; zplnomocněný vyslanec, ředitel pro politické a kulturní záležitosti (1986-1991); diplomatický poradce předsedy vlády (1986-1991); velvyslanec v Řecku (1989-1991, nerezidentní), předseda politického výboru (1991); velvyslanec, stálý zástupce při Evropských společenstvích (1991-1998); předseda Coreperu (1997); velvyslanec (Brusel, 1998-2002); stálý představitel při NATO (1998-2002); dvorní maršálek a vedoucí kanceláře jeho královské Výsosti velkovévody (2002-2007); soudce Soudního dvora od 14. ledna 2008 do 7. října 2013.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

narozen v roce 1951; doktor práv (univerzita v Bratislavě); soudce obvodního soudu v Bratislavě; soudce odvolacího soudu u občanskoprávního senátu a místopředseda Městského soudu v Bratislavě; člen odboru občanského a rodinného práva právního institutu ministerstva spravedlnosti; dočasně přidělený soudce obchodního kolegia Nejvyššího soudu; člen Evropské komise pro lidská práva (Štrasburk); soudce Ústavního soudu (2000-2004); soudce Soudu prvního stupně od 12. května 2004 do 6. října 2009; soudce Soudního dvora od 7. října 2009 do 7. října 2021.

Maria BERGER
Maria BERGER

narozena v roce 1956; studium práv a ekonomie (1975-1979), doktorka práv; asistentka a lektorka na Institutu pro veřejné právo a politické vědy na univerzitě v Insbrucku (1979-1984); rada na spolkovém ministerstvu vědy a výzkumu, naposledy ve funkci zástupkyně vedoucího oddělení (1984-1988); pověřená otázkami EU v Úřadu spolkového kancléře (1988-1989); ředitelka Odboru evropské integrace Úřadu spolkového kancléře (příprava na přistoupení Rakouska k Evropské unii) (1989-1992); ředitelka na Kontrolním úřadu ESVO v Ženevě a Bruselu (1993-1994); proděkanka Donau-Universität v Krems (1995-1996); poslankyně Evropského parlamentu (listopad 1996 - leden 2007 a prosinec 2008 - červenec 2009) a členka právního výboru; náhradnice v evropském Konventu o budoucnosti Evropy (únor 2002 - červenec 2003); členka městské rady v Perg (září 1997 - září 2009); spolková ministryně spravedlnosti (leden 2007 - prosinec 2008); publikační činnost na různá témata evropského práva; emeritní profesorka evropského práva na Vídeňské univerzitě; emeritní členka senátu Innsbrucké univerzity; Soudce Soudního dvora od 7. října 2009 do 8. března 2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

narozen v roce 1946; vysokoškolský diplom v oboru právo (1963-1968) a titul doktora práv (1975) obdržel na univerzitě v Seville; postgraduální studium na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau (1969-1971); profesor práva a politiky na univerzitě v Seville (1978-1986); vedoucí katedry ústavního práva na univerzitě v Seville (1986-1992); referendář u ústavního soudu (1986-1987); soudce ústavního soudu (1992-1998); předseda ústavního soudu (1998-2001); fellow na Wissenschaftskolleg v Berlíně (2001-2002); vedoucí katedry ústavního práva na Autonomní univerzitě v Madridu (2002-2009); volený člen Státní rady (2004-2009); autor řady publikací; generální advokát Soudního dvora od 14. prosince 2009 do 7. října 2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

narozen v roce 1952; držitel diplomu v oboru právo univerzity ve Vilniusu (1974-1979); doktor právních věd Litevské právní akademie (1999), advokát litevské advokátní komory (1979-1990); poslanec Nejvyšší rady (Parlamentu) Litevské republiky (1990-1992), poté člen Seimas (Parlamentu) Litevské republiky a člen Komise státu a práva (1992-1996); soudce Ústavního soudu Litevské republiky (1996-2005), poté poradce předsedy Ústavního soudu Litvy (od roku 2006); asistent na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Mykolase Romerise (1997-2000), poté přidružený profesor (2000-2004) a následně profesor (od roku 2004) na uvedené fakultě a konečně vedoucí této katedry (2005-2007); děkan právnické fakulty Univerzity Mykolase Romerise (2007-2010); člen Benátské komise (2006-2010); signatář aktu ze dne 11. března 1990 o obnovení nezávislosti Litvy; autor řady právních publikací; Soudce Soudního dvora od 6. října 2010 do 8. října 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

narozen v roce 1950; diplom v oboru právo na univerzitě v Lundu (1975); vedoucí soudní kanceláře soudu prvního stupně v Landskroně (1976–1978); přísedící odvolacího správního soudu (1978–1982); zastupující soudce odvolacího správního soudu (1982); právní poradce stálého ústavního výboru švédského parlamentu (1983–1985); právní poradce na ministerstvu financí (1985–1990); ředitel odboru daně z příjmů fyzických osob ministerstva financí (1990–1996); ředitel odboru spotřební daně ministerstva financí (1996–1998); finanční poradce stálého zastoupení Švédska při Evropské unii (1998–2000); generální ředitel pro právní věci oddělení daní a cel ministerstva financí (2000–2005); soudce Nejvyššího správního soudu (2005–2009); předseda správního odvolacího soudu v Göteborgu (2009–2011); soudce Soudního dvora od 6. října 2011 do 7. října 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

narozen v roce 1955; vysokoškolský diplom v oboru právo na univerzitě v Cambridge; licence (magistr) se zaměřením na evropské právo na svobodné univerzitě v Bruselu (s vyznamenáním); člen advokátní komory Anglie a Walesu (Gray's Inn, od roku 1979); barrister (1979-2012); člen advokátní komory Severního Irska (od roku 1996); Queen's Counsel (1997); bencher u Gray's Inn (2003); recorder u Crown Court (2003-2012); pokladník United Kingdom Association for European Law (2001-2012); přispěvatel do díla European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3. až 6. vyd.); soudce Soudního dvora od 8. října 2012 do 31. ledna 2020.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

narozen v roce 1950; diplom v oboru právo na Athénské univerzitě (1973); diplôme d'études approfondies (DEA) v oboru sociální právo na univerzitě Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); advokát (1974-1980); národní odborník v právní službě Komise Evropských společenství (1988-1990); následně vrchní rada v generálním ředitelství „Zaměstnanost, průmyslové vztahy a sociální záležitosti“ (1990-1994); auditor, právní poradce a od roku 1999 člen Státní rady Řecké republiky; přidružený člen Zvláštního nejvyššího soudu Řecké republiky; člen řecké Ústřední legislativní rady (1996-1998); ředitel právního odboru úřadu vlády Řecké republiky (1996-1998); soudce Tribunálu Evropské unie (1998-2010, předseda senátu od roku 2004 do roku 2010); člen Nejvyšší soudcovské rady pro správní soudnictví (2011-2012); člen Zvláštního soudu příslušného ve věcech odměňování soudců a Zvláštního soudu příslušného ve věcech odpovědnosti soudců (2013-2014); člen konzultativní skupiny odborníků, kteří se vyslovují k vybíraným kandidátům na funkci soudců Evropského soudu pro lidská práva (2014-2015); člen výboru příslušného k vydávání stanoviska ke vhodnosti kandidátů na výkon funkce soudce Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (2012-2015); vyučující v oboru evropské právo na École nationale de la magistrature (1995-1996 a 2012-2015); soudce Soudního dvora od 7. října 2015 do 7. října 2021.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

narozen v roce 1964; titul magistr v oboru právo získaný na Univerzitě v Aarhusu (1991); magistr v oboru evropské právo na College of Europe v Bruggách (1993); vyučuje na univerzitě v Aarhusu (1991-1993) a Kodani (1999-2001); hostující profesor na Univerzitě v Kodani a na Univerzitě v Aalborgu (od roku 2008); zapsán u dánské advokátní komory (1995); referendář Soudu prvního stupně Evropských společenství (1994-1999); státní zástupce na státním zastupitelství v Kodani (1999-2000) a inspektor policejních okrsků (2004-2006); právní poradce zástupce dánského předsedy vlády při vyjednávání za účelem vypracování Listiny základních práv Evropské unie (1999-2000); vedoucí sekce Úřadu pro evropské právo (1999-2000); vedoucí odboru Úřadu pro evropské právo a lidská práva (2000-2001) a vedoucí odboru Úřadu pro vlastnické a obligační záležitosti při Ministerstvu spravedlnosti (2001-2006); veřejný ochránce práv spotřebitelů jmenovaný dánskou vládou (2006-2014); soudce Østre Landsret, Kodaň (2015); generální advokát Soudního dvora od 7. října 2015 do 7. října 2021.

Michal Bobek
Michal Bobek

narozen v roce 1977; magistr v oboru právo a v oboru mezinárodní vztahy (Univerzita Karlova v Praze); diplom anglického práva a práva Evropské unie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris (Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall); doktor práv (Evropský univerzitní institut, Florencie); další studia na Svobodné univerzitě v Bruselu a na Univerzitě v Queenslandu (Austrálie); asistent předsedy Nejvyššího správního soudu České republiky (2005-2009), poté vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky téhož soudu (2008-2009); složení odborné justiční zkoušky v České republice (2009); vyučující (2011-2012) a následně vědecký pracovník (2013-2016) Institutu evropského a srovnávacího práva Oxfordské univerzity; profesor College of Europe v Bruggách (2013-2015); člen senátu rozkladové komise České národní banky (2013-2015); nominován jako ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva (2013-2015); spoluzakladatel a předseda České společnosti pro evropské a srovnávací právo; přednášková činnost a hostování na četných univerzitách v Evropě i v zámoří; autor řady publikací v oborech právo Evropské unie, lidská práva, (veřejné) srovnávací právo a teorie práva; generální advokát Soudního dvora od 7. října 2015 do 7. října 2021.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

narozen v roce 1952; diplom v oboru právo na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1975); doktor práv (1979); vyučující (1977–1984), přednášející (1984–1990), následně jmenován profesorem na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1990–2013); děkan právnické fakulty Univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1988–1991); člen legislativní rady bulharského Národního shromáždění (1995–1997); vedoucí katedry Jeana Monneta na Nové bulharské univerzitě (2002–2005); předseda právní rady bulharského prezidenta (2002–2003); soudce (2003–2009), následně (2009–2012) předseda bulharského Ústavního soudu; vedoucí katedry ústavního práva na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2013–2016); člen (2006–2016) a místopředseda Benátské komise Rady Evropy (2013–2015); člen Ústavní rady bulharského veřejného ochránce práv (2015–2016); redaktor několika právních časopisů; autor řady právních publikací; generální advokát Soudního dvora od 19. září 2016 do 7. října 2021.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

narozen v roce 1958; diplom v oboru právo na University College, Dublin (LL. M. v roce 1981); doktor práv na University College, Dublin (LL. D. v roce 1997); diplom v oboru právo na University of Pennsylvania (LL. M. v roce 1982); barrister-at-law na Honorable Society of King’s Inns v Dublinu (1984); doktor práv na Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); přednášející v oboru právo na Trinity College, Dublin (1982–2007); junior counsel v advokátní komoře Irska (1987–1997); senior counsel v advokátní komoře Irska (1997–2010); soudce High Court Irska (2010–2014); soudce Court of Appeal Irska (2014–2018); autor řady publikací; generální advokát Soudního dvora od 8. října 2018 do 7. října 2021.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

narozen dne 12. listopadu 1914 v Nieuwkapelle; belgické státní příslušnosti; doktor práv (1938), licencié en économie politique et sociale („bakalář" politické a sociální ekonomie) (1940) katolické univerzity v Lovani; asistent na Institutu ekonomických věd katolické univerzity v Lovani (1939-1940); advokát (1938-1940); hospodářský a daňový poradce Boerenbond, vedoucí kabinetu ministra zemědělství (1944-1945); tajemník evropské kanceláře FAO v Římě, pověřený likvidací Mezinárodního institutu pro zemědělství (1946-1949); předseda belgického výboru FAO, člen Rady FAO a různých výborů (1950-1953); vedoucí kanceláře Soudního dvora ESUO od 26. března 1953 do 6. října 1958 a Soudního dvora od 7. října 1958 do 9. února 1982; zemřel dne 15. května 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

narozen dne 23. května 1932 ve Vídni; britské státní příslušnosti; studia práv na Kings College, univerzita v Durhamu a Lincolns Inn (1950-1955); přijat do londýnské advokátní komory, náměstek vedoucího kanceláře Nejvyššího soudu v Keni (1955); advokát (1957-1958 a 1961-1962); soudce prvního stupně (1958); první náměstek vedoucího kanceláře Nejvyššího soudu v Keni (1963); náměstek rady v kanceláři Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (1965); rada v sekretariátu Komise pro lidská práva (1966); rada (1967), vrchní rada (1969), náměstek vedoucího kabinetu (1969-1973) Rady Evropy; vedoucí odboru (1973), ředitel (1980) kanceláře Evropského parlamentu; vedoucí kanceláře Soudního dvora od 10. února 1982 do 9. února 1988; zemřel dne 23. září 2020.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

narozen v roce 1944; francouzské státní příslušnosti; vysokoškolské právnické vzdělání získal na Univerzitě Paříž I, Institut d'études politiques v Paříži a na School of advanced international studies Univerzity Johns Hopkins; rada v generálním sekretariátu Evropského parlamentu; vrchní rada v sekretariátu rozpočtového výboru; vedoucí oddělení sekretariátu institucionálního výboru a rozpočtového výboru; poradce, poté ředitel u předsedů Evropského parlamentu (institucionální, právní a rozpočtové otázky); ředitel ad interim generálního ředitelství výborů; vedoucí kanceláře Soudního dvora od 10. února 1988 do 9. února 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

narozen v roce 1948; diplom obdržel na Institutu politických studií v Paříži a po vysokoškolských studiích veřejného práva; náměstek státního zástupce u Tribunal de grande instance ve Versailles; vrchní rada u Soudního dvora; generální tajemník vrchního státního zastupitelství Cour d'appel v Paříži; kancelář ministra spravedlnosti; referendář předsedy Soudního dvora; vedoucí kanceláře Soudního dvora od 10. února 1994 do 6. října 2010.