Hof van Justitie
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Geboren op 1 augustus 1879 te Rome; Italiaanse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid, magistraat (1901); rechter in het Tribunale di Roma (1913); raadsheer in de Corte d'appello di Roma (1923); raadsheer in de Corte di cassazione (1926); eerste president van de Corte d'appello di Trieste (1930); procureur-generaal bij de Corte di cassazione (1944); president van het Tribunale superiore delle acque pubbliche (1948); eerste honorair president van de Corte di cassazione (1949); adjunct-secretaris-generaal van de Volkenbond (1932-1937); voorzitter van het Internationaal Instituut voor de harmonisatie van het privaatrecht (1944); lid van het Permanent Hof van Arbitrage te Den Haag (1949); president van het Hof van Justitie van 1952 tot 1958; overleden op 29 april 1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Geboren op 12 november 1888 te Dordrecht; Nederlandse nationaliteit; secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Christelijke Vakverenigingen (1920-1952); afgevaardigde bij talrijke Internationale Arbeidsconferenties, adjunct-lid van de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau, voorzitter van de commissie sociale zaken van de Raad van Europa, lid van de Eerste Kamer (1929) en de Tweede Kamer (1939-1952) van de Staten-Generaal; rechter in het Hof van Justitie van de EGKS van 4 december 1952 tot 6 oktober 1958; overleden op 26 augustus 1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

Geboren op 27 oktober 1894 te Frankfurt am Main; Duitse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (1921); assessor in het Landgericht Frankfurt am Main (1923); werkzaam bij het ministerie van Justitie (1925-1928); studie Engels recht (Londen, 1928); docent (1932), buitengewoon hoogleraar (1935), gewoon hoogleraar (1949), decaan van de rechtenfaculteit (1950) en honorair hoogleraar (1951) aan de universiteit van Lausanne; kamerpresident bij het Bundesgerichtshof te Karlsruhe; lid van de internationale technische commissie van deskundigen luchtrecht (vanaf 1926); rechter in het Hof van Justitie van de EGKS van 4 december 1952 tot 6 oktober 1958; rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 oktober 1958 tot 6 februari 1963; overleden op 4 juni 1977.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Geboren op 21 oktober 1895 te Orp-le-Grand (België); Belgische nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (1922); advocaat te Leuven, vervolgens te Nijvel; lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Nijvel (1936-1946); minister van Landbouw (1945); verlaat de politiek (1946) en keert terug naar de balie (1946-1949), voorzitter van de Raad van Beheer van de Dienst van het Sequester (1949-1953), censor van de Nationale Bank, beheerder van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom tot maart 1953, journalist van 1931 tot en met 1940 en van 1944 tot 1945: „Le vingtième siècle”, „Le Soir”, „La cité”; rechter in het Hof van Justitie van de EGKS van 4 december 1952 tot 6 oktober 1958; rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 oktober 1958 tot 8 oktober 1967; overleden op 24 augustus 1976.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Geboren op 23 augustus 1896 te Parijs; Franse nationaliteit; inspecteur-generaal van Financiën; lid van het Institut de France; buitenlands lid van de Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique en van de Accademia Nazionale dei Lincei; inspecteur van Financiën (1923); hoogleraar aan het Instituut voor statistiek van de universiteit van Parijs (1923-1930); chargé de mission bij het kabinet van de heer Poincaré, minister-president, minister van Financiën (1926); lid van het economisch en financieel departement van het secretariaat van de Volkenbond (1927); financieel attaché bij de Franse ambassade te Londen (1930); hoogleraar aan de École libre des sciences politiques (vanaf 1933); adjunct-directeur algemeen geldverkeer bij het ministerie van Financiën (1934); directeur algemeen geldverkeer (1936-1939); conseiller d'État in buitengewone dienst (1936); ondergouverneur van de Banque de France (1939); adjunct-afgevaardigde bij de eerste en de tweede vergadering van de Verenigde Naties (1946); Frans lid van het Economisch en Werkgelegenheidscomité van de Verenigde Naties (1946); erevoorzitter van de Société d'économie politique te Parijs en van de Société de statistique te Parijs; erevoorzitter van de Conseil international de la philosophie et des sciences humaines; rechter in het Hof van Justitie van de EGKS van 4 december 1952 tot 6 oktober 1958; rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 oktober 1958 tot 18 mei 1962. Bij de stichting van de Ve Republiek had hij de leiding van het deskundigencomité dat door generaal de Gaulle belast was met de voorbereiding en de toepassing van het economisch herstelplan, waarvan een van de meest opzienbarende maatregelen de invoering van de „franc lourd” [nieuwe frank] was. Van 1962 tot 1974 was hij lid van de Economische en Sociale Raad. Jacques Rueff, Grand-Croix in het Erelegioen, lid van de Académie des sciences morales et politiques, die de functie van kanselier van het Institut de France bekleedde, werd op 30 april 1964 aan de Académie française verkozen in de zetel van Jean Cocteau, met 18 stemmen tegen 6 voor de dichter André Berry. Hij werd op 1 april 1965 ontvangen door André Maurois. Overleden op 23 april 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Geboren op 21 mei 1898 te Falk; Luxemburgse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid; advocaat aan de balie van Luxemburg (1922-1927); attaché bij het ministerie van Justitie (1927-1929); juge de paix (1929-1930); substituut-staatsprocureur (1930-1937), rechter in het Tribunal d'arrondissement (1937-1945); raadsheer bij de Cour supérieure de justice (1945-1952); raadsheer bij het comité geschillen van de Conseil d'État (1951-1952); buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Brussel; lid van de Conseil d'État van het Groothertogdom; lid van de Benelux-commissie tot eenmaking van het recht; voorzitter van de Nationale Commissie bij de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht, voorzitter van de Commissie legislatieve studies van het Groothertogdom; rechter in het Hof van Justitie van de EGKS van 4 december 1952 tot 6 oktober 1958; rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 oktober 1958 tot 7 oktober 1964; president van het Hof van Justitie van 8 oktober 1964 tot 9 oktober 1967; president van het Scheidsgerecht van de associatie tussen de EEG en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar (1965-1967); overleden op 9 december 1967.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Geboren op 14 oktober 1899; Nederlandse nationaliteit; rechtenstudie te Leiden; werkte bij het secretariaat-generaal van de Volkenbond te Genève; rechter in de Rechtbank te Amsterdam; lid van de Internationale Maritieme Commissie; directeur van de afdeling buitenlandse handel van het ministerie van Economische Zaken (1934); krijgsgevangene; nam in 1945 zijn functie in het ministerie weer op; betrokken bij de ontwikkeling van de Europese economische integratie; belangrijkste auteur namens Nederland van het project voor de Benelux-unie; rechter in het Hof van Justitie van de EGKS van 10 december 1952 tot 6 oktober 1958; overleden op 2 augustus 1973.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Geboren op 14 mei 1900 te Meudon; Franse nationaliteit; aangeworven bij de Conseil d'État na een vergelijkend onderzoek, auditeur tweede klasse (1924), auditeur eerste klasse (1929) en maître des requêtes (1934) bij de Conseil d'État, conseiller d'État bij de sectie financiën (1945); commissaire du gouvernement; heeft als juridisch deskundige deelgenomen aan de onderhandelingen die tot de ondertekening van het EGKS-Verdrag hebben geleid (1950); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EGKS van 4 december 1952 tot 6 oktober 1958; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 oktober 1958 tot 8 oktober 1964; overleden op 5 september 1986.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Geboren op 30 december 1899; Duitse nationaliteit; studie politieke economie en recht (Keulen, München, Freiburg, Bonn); Gerichtsassessor en rechter (Keulen, 1932); advocaat aan de balie van Berlijn tot in 1946; advocaat bij het Landgericht en het Oberlandesgericht Saarbrücken; van 1947 tot 1952, activiteiten hoofdzakelijk gewijd aan buitenlands recht, verdedigt de Duitse belangen voor de autoriteiten en rechterlijke instanties van het bezettingsregime en voor de buitenlandse autoriteiten en rechterlijke instanties; bijzondere missies namens de federale regering vóór de oprichting van diplomatieke diensten in het buitenland; van 1947 tot 1948, neemt deel aan de werkzaamheden van de Sonderstelle Geld und Kredit te Homburg ter voorbereiding van de monetaire hervorming; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie (1953-1973); overleden op 21 december 1984.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Geboren op 14 augustus 1889 te Chivenna; Italiaanse nationaliteit; Pretore te Caraglio (1920) en Turijn (1924); president van het Tribunale di Rodi [Rhodos] (1928), toegewezen aan het Tribunale di Roma (1934); consulair rechter in het Tribunale consolare del Cairo (1936); gedetacheerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1940); president van de Corte d'appello di Rodi (1941); raadsheer bij de Corte d'appello dell'Aquila, vervolgens bij de Corte d'appello di Roma (1945); gedetacheerd bij het openbaar ministerie bij de Corte di cassazione (1948); substituut-procureur-generaal bij de Corte di cassazione (1951), kamerpresident bij de Corte di cassazione (1958); rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1958 tot 7 oktober 1964; overleden op 6 februari 1974.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Geboren op 17 februari 1910 te Castellaneta; Italiaanse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (1932), advocaat tot in 1939; na een vergelijkend onderzoek toegelaten tot de Avvocatura generale dello Stato, benoemd tot substituut-generaal (1955); assistent aan de universiteit van Rome (1939-1950); regeringscommissaris bij de uitgeversmaatschappij Il Giornale d'Italia (1944-1946); juridisch adviseur bij de Poligrafico dello Stato (1946-1948); gemachtigde van de Italiaanse regering bij de verzoeningscommissies van het vredesverdrag (1948-1950); juridisch adviseur bij de internationale zone van Tanger (1951-1953) en bij de Hoge Autoriteit van de EGKS (1953-1956); juridisch deskundige bij de Italiaanse delegatie voor de uitwerking van de Verdragen van Rome; auteur van diverse juridische werken; rechter in het Hof van Justitie (1958-1961); overleden op 5 augustus 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Geboren op 15 januari 1918 te Rotterdam; Nederlandse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (1941); juridisch medewerker van de „Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel”, zet na het verbod van deze instelling door de bezetter clandestien zijn activiteiten voort (1941-1945); hoogleraar publiekrecht en administratief recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (vanaf 1945); voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Administratief Recht (1948-1958); vanaf 1955 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979, president van 7 oktober 1958 tot 7 oktober 1964; hoogleraar staatsrecht aan de universiteit van Groningen (1979-1984); overleden op 24 augustus 1992.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Geboren op 26 juli 1907 te Verona; Italiaanse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Padua (1928); assistent aan het Instituut voor rechtsfilosofie te Padua (1929); privaatdocent burgerlijk recht (1935); hoogleraar burgerlijk recht te Ferrara (1935-1942); buitengewoon hoogleraar burgerlijk recht te Venetië (1941-1942); vanaf 1942 gewoon hoogleraar burgerlijk recht en vanaf 1953 docent vergelijkend privaatrecht aan de universiteit van Padua; directeur van het Instituut voor privaatrecht te Padua vanaf 1945; lid van het Istituto Veneto te Venetië en van de Academiën te Padua, Verona en Ferrara; rechter van 8 maart 1962 tot 12 december 1972, vervolgens advocaat-generaal van 9 januari 1973 tot 6 oktober 1976; overleden op 18 april 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Geboren op 19 september 1908; Franse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid; advocaat bij de Cour d'appel de Paris; reservekapitein; lid van het clandestiene bestuur van de Résistance en lid van de Mouvement de libération nationale; lid van de Assemblée consultative provisoire; afgevaardigde te Parijs (1945-1958); afgevaardigde te Hautes-Alpes (november 1958); minister van Justitie (meermalen tussen 1948 en 1958); minister belast met de bijstand en samenwerking tussen de Republiek en de lidstaten van de Gemeenschap, vervolgens de overzeese departementen en gebieden en de Sahara (januari 1959-augustus 1961); lid van het uitvoerend comité van de Europese Beweging; rechter in het Hof van Justitie van 18 mei 1962 tot 9 oktober 1967; president van 10 oktober 1967 tot 25 oktober 1976; overleden op 9 augustus 2004.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Geboren op 15 juni 1900 te Berlijn; Duitse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (Heidelberg, 1924); rechter-plaatsvervanger in de Berlijnse rechtbanken; werkzaam bij het ministerie van Economie (van 1928 tot 1935); economisch deskundige; bestuursdirecteur van Berlijnse ziekenhuizen; staatssecretaris voor federale aangelegenheden bij de Hessische regering, lid van het Direktorium van de Länderrat van de Amerikaanse bezettingszone te Stuttgart (1946); adjunct-directeur (1947-1948) en vervolgens hoofd van het juridisch bureau (1948-1949) van het bestuur voor economie van de eengemaakte economische zone; lid van de Parlementaire Raad (1948-1949); staatssecretaris bij het bondsministerie van Justitie (1949-1963); rechter in het Hof van Justitie van 6 februari 1963 tot 28 oktober 1970; overleden op 1 januari 1976.

Joseph GAND
Joseph GAND

Geboren op 28 februari 1913; Franse nationaliteit; licentiaat in de rechten; gediplomeerde in de hogere studies publiekrecht en politieke economie; gediplomeerde van de École libre des sciences politiques; geslaagd voor het vergelijkend onderzoek van auditeur bij de Conseil d'État in 1963; commissaire du gouvernement bij de afdeling geschillen van de Conseil d'État van 1947 tot 1950, van 1957 tot 1960 en van 1962 tot 1964; directeur-generaal van het bestuur en de openbare dienst van februari 1959 tot april 1961; lector aan de École nationale d'administration van 1947 tot 1958 en hoogleraar aan het Institut d'études politiques te Parijs van 1958 tot 1962; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 8 oktober 1964 tot 6 oktober 1970; overleden op 4 oktober 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Geboren op 2 januari 1909; Italiaanse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Turijn (1930); Privaatdocent internationaal recht (1933); docent aan de universiteit van Turijn; hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Cagliari (1939-1940), vervolgens aan de universiteit van Modena (1940-1942); gewoon hoogleraar aan de rechtenfaculteit te Turijn (1942-1956); gewoon hoogleraar internationale organisatie aan de faculteit politieke wetenschappen van de universiteit van Rome (1956-1964); rechter in het Tribunale di Torino; staatsraad (vanaf 1948); honorair afdelingsvoorzitter bij de Consiglio di Stato (1956); secretaris-generaal diplomatieke geschillen en hoofd van de juridische dienst; lid van het Institut de droit international, lid van het Permanent Hof van Arbitrage; rechter in het Hof van Justitie van 8 oktober 1964 tot 3 februari 1976; overleden op 18 januari 2000.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Geboren op 22 juni 1912 te Sint-Niklaas-Waas; Belgische nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (1934); advocaat, lid van de Raad van de Orde (1935); doctor in de politieke en diplomatieke wetenschappen (1945); lid van het bureau en vervolgens voorzitter van de Vlaamse Conferentie van de Balie; lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1951-1961); lid van de parlementscommissies buitenlandse zaken, justitie en herziening van de grondwet; buitengewoon hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Leuven; rechter in het Hof van Justitie van 9 oktober 1967 tot 29 oktober 1980, president van 30 oktober 1980 tot 10 april 1984; overleden op 1 augustus 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Geboren op 20 november 1919 te Luxemburg; Luxemburgse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid; juridisch adviseur, politiek directeur en secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1946-1967); docent aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Luik (1951); medeoprichter van het Institut d'études juridiques européennes van de universiteit van Luik (1963); buitengewoon hoogleraar Europees recht (1965); geassocieerd lid van het Institut de droit international tijdens de zitting van Warschau (1965); lid van de sectie moraal en politieke wetenschappen van het Institut grand-ducal (1967); rechter in het Hof van Justitie van 9 oktober 1967 tot 7 oktober 1985; overleden op 2 februari 2010.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Geboren op 14 december 1911 te Hamburg; Duitse nationaliteit; rechtenstudie (Graz, Freiburg im Breisgau en Berlijn); doctor in de rechtsgeleerdheid (1937, Königsberg/Pr.); ambtenaar bij het ministerie van Economie en Transport; secretaris van het comité juridisch deskundigen van de Bundesrat en van het gemengd paritair comité van de Bundestag en de Bundesrat; rechter in het Bundesverfassungsgericht te Karlsruhe (1955-1970); honorair hoogleraar aan de universiteit van Heidelberg; rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1970 tot 6 oktober 1976; president van 7 oktober 1976 tot 31 oktober 1980; overleden op 24 augustus 1993.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Geboren op 25 augustus 1919 te Limoges; Franse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid; licentiaat in de letteren (Engels); oud-leerling van de École nationale d'administration (1945-1947); auditeur bij de Conseil d'État, achtereenvolgens benoemd tot maître des requêtes (1954) en conseiller d'État (1969); commissaire du gouvernement bij de afdeling geschillen van de Conseil d'État (1957-1969) en bij het Tribunal des conflits (1965-1970); in bepaalde periodes gedetacheerd bij het Interministerieel Comité voor Europese economische samenwerking (1948-1951) en bij de kabinetten van de minister-president (1952), de minister van Defensie (1952-1954) en de minister van Justitie (1969-1970); technische bijstandsmissies in het buitenland; lector aan de École nationale d'administration en aan het Institut d'études politiques te Parijs; regelmatige medewerking aan diverse juridische tijdschriften; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 1970 tot 2 januari 1972, dag van zijn overlijdens.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Geboren op 29 maart 1920 te Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Franse nationaliteit; gediplomeerde in de hogere studies publiekrecht en politieke economie; gemachtigde van de regering bij de Frans-Italiaanse verzoeningscommissie (1949-1951); technisch adviseur bij het kabinet van de minister van Justitie (1952-1953); auditeur bij de Conseil d'État, achtereenvolgens benoemd tot maître des requêtes (1954) en conseiller d'État (1972); juridisch adviseur bij de Franse ambassade in Marokko (1956-1958); commissaire du gouvernement bij de afdeling geschillen van de Conseil d'État (1958-1961); president van de administratieve kamer van de Marokkaanse Cour suprême (1961-1964); directeur van de gerechtelijke diensten van het ministerie van Justitie (1964); lector aan de École nationale d'administration; docent aan de rechtenfaculteit te Rabat; hoogleraar aan de École marocaine d'administration; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 22 maart 1972 tot 18 maart 1981; overleden op 9 juli 1995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Geboren op 12 februari 1911; Ierse nationaliteit; diploma Keltische studies (University College, Dublin, 1933); Barrister, King’s Inn (1934); Senior Counsel (1945); Bencher, King’s Inn (1946); Attorney General (1946-1948 en 1951-1953); rechter in de Supreme Court (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); rechter in het Hof van Justitie van 9 januari 1973 tot 12 december 1974; president van Ierland (1974-1976); overleden op 21 maart 1978.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Geboren op 19 februari 1913 te Kopenhagen; Deense nationaliteit; rechtenstudie aan de universiteit van Kopenhagen en aan het Institut universitaire des Hautes études internationales te Genève; doctor juris (1946); in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken met standplaats te Bern en te Londen (1938-1945); hoogleraar internationaal recht en staatsrecht aan de universiteit van Aarhus (vanaf 1947); rechter ad hoc in het Internationaal Gerechtshof aangewezen door de regeringen van Denemarken en Nederland voor de zaken betreffende het continentaal plat onder de Noordzee (1968-1969); lid van het Permanent Hof van Arbitrage; lid van het Institut de droit international; rechter in het Hof van Justitie van 9 januari 1973 tot 8 oktober 1979; overleden op 11 oktober 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Geboren op 17 juli 1918 te München; Duitse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van München (1950); tweede juridisch staatsexamen (1951); rechter-plaatsvervanger en vervolgens adviseur in zijn hoedanigheid van Amtsrichter bij het Beierse ministerie van Justitie (1951-1954); rechter in het Amtsgericht München (1954-1955); in dienst van de Beieren bij de Bund vertegenwoordigende minister (1955-1956); Oberregierungsrat en vervolgens Regierungsdirektor bij de Beierse staatskanselarij te München (1956-1958); rechter in het Landgericht München (1958-1961); lid van de Bundestag (1961-1972); staatssecretaris belast met de betrekkingen met het Parlement bij de bondsminister van Financiën (1969-1971); lid van de Europese Vergadering (1971-1973); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 9 oktober 1973 tot 11 januari 1984; overleden op 16 april 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Geboren op 24 september 1924; Britse nationaliteit; het Britse leger vervoegd in februari 1943; opgenomen in de Rifle Brigade; dienst gedaan in Europa en Azië; militaire carrière beëindigd als Acting Major (1947); gediplomeerde in de rechten (B.A., 1948); toegelaten tot de balie van Lincoln’s Inn (januari 1950); Barrister aan de Chancery Bar (1950-1972); Bencher van Lincoln’s Inn (vanaf 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); directeur van Warner & Sons Ltd. en dochterondernemingen (1952-1970); Queen’s Counsel (november 1972); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 9 januari 1973 tot 26 februari 1981; overleden op 1 februari 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Geboren op 18 november 1924; Britse nationaliteit; advocaat aan de Schotse balie (1951); Queen’s Counsel (1963); rechter in de Court of Session (Schots hooggerechtshof) (1972); rechter in het Hof van Justitie van 9 januari 1973 tot 6 oktober 1988; president van 10 april 1984 tot 6 oktober 1988; uit erkentelijkheid voor zijn diensten verheven tot Baron van het Verenigd Koninkrijk, met de titel Lord Mackenzie-Stuart of Dean; overleden op 1 april 2000.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Geboren op 4 oktober 1912; Ierse nationaliteit; LL. B., University College Dublin (1936); Barrister, the King’s Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); Bencher van the King’s Inns (1954); Attorney General (1954 en 1957-1965); rechter in de Supreme Court (1965); president van de High Court (1966); rechter in het Hof van Justitie van 12 december 1974 tot 16 januari 1985; overleden op 30 december 1994.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Geboren op 25 januari 1905 te Caserta; Italiaanse nationaliteit; licentiaat in de rechten, universiteit van Napels (1925); vice-secretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1927-1932); hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Rome (1932); decaan van de rechtenfaculteit van de universiteit van Urbino (1932); gewoon hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Firenze (1933-1940) en de universiteit van Rome (1940-1975); directeur van het Instituut voor internationaal recht van de faculteit economie en handel van de universiteit van Rome (vanaf 1966); senator (1948-1972); onderstaatssecretaris bij het ministerie van Defensie (1953-1958); vice-voorzitter van de Senaat (1958-1960); minister van Onderwijs (1960-1962); minister van Justitie (1962-1963); minister van Arbeid en Sociale zekerheid (1963-1964 en 1966-1968); minister zonder portefeuille voor de aangelegenheden van de Verenigde Naties (1968-1969 en 1970); minister van Financiën (1969-1970); minister van Post en Telecommunicatie (1970-1972); rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1976 tot 6 oktober 1988; overleden op 11 oktober 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Geboren op 29 maart 1907 te Rennes; Franse nationaliteit; gediplomeerde in de hogere studies privaatrecht; rechter-plaatsvervanger ressorterend onder de Cour d'appel de Douai, vervolgens onder de Cour d'appel de Paris (1933-1936); substituut bij het Tribunal d'Évreux (1936-1940); procureur van de Republiek bij het Tribunal d'Évreux (1940); directeur van de dienst opsporing van oorlogsmisdaden (1946); kabinetchef van de minister van Defensie (1947-1949); kabinetchef van de minister van Informatie (1949-1953); kabinetchef van de vice-minister-president (1953); eerste substituut bij het Tribunal de la Seine (1954-1956); kabinetchef van de minister van Justitie (1957-1958); procureur van de Republiek bij het Tribunal de la Seine (1958-1961); raadsheer bij de Cour de cassation (1961); inspecteur-generaal van de gerechtelijke diensten (1962); eerste president van de Cour d'appel de Paris (1962-1968); procureur-generaal bij de Cour de cassation (1968-1976); rechter in het Hof van Justitie van 26 oktober 1976 tot 6 oktober 1982; overleden op 12 maart 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Geboren op 9 februari 1925 te Napels; Italiaanse nationaliteit; gediplomeerde in de rechten (Napels, 1945); assistent aan de universiteit van Napels (1946-1952); doctor in het internationaal recht (1951); docent internationaal recht aan de universiteit van Napels (1951-1954); buitengewoon hoogleraar publiekrechtelijke instellingen aan de universiteit van Cagliari (1954); hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Bari (1955-1968); gewoon hoogleraar internationale organisaties aan de universiteit van Napels (1968); directeur van het Instituut voor publiekrecht van de faculteit economie en handel van de universiteit van Napels (1970); hoogleraar internationaal privaatrecht aan de faculteit politieke wetenschappen van de universiteit van Rome (1970-1976); rechter in het Hof van Justitie van 3 februari tot 6 oktober 1976, vervolgens advocaat-generaal van 7 oktober 1976 tot 6 oktober 1982; overleden op 4 april 2002.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Geboren op 11 augustus 1929 te Amsterdam; Nederlandse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Amsterdam, 1953); advocaat en procureur te Haarlem (1953-1956); attaché bij het ministerie van Justitie te Den Haag (1956-1962); juridisch adviseur bij de juridische dienst van de Raad van de EG (1962-1965); hoogleraar (1965-1978), decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid (1973-1975) van de universiteit van Leiden; lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1978); raadsheer bij de Hoge Raad (1978-1979); rechter in het Hof van Justitie van 29 maart 1979 tot 29 maart 1990; overleden op 24 december 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Geboren op 10 februari 1931; Deense nationaliteit; directeur bij het ministerie van Justitie; raadsheer-plaatsvervanger in het Østre Landsret; lid van de Deense delegatie bij de Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht; rechter in het Hof van Justitie van 9 oktober 1979 tot 6 oktober 1988; president van het Hof van Justitie van 7 oktober 1988 tot 6 oktober 1994; overleden op 21 januari 2005.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Geboren op 2 juni 1925 te Berlijn; Duitse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Göttingen (1952); werkzaam bij het juridisch departement van het bondsministerie van Economische Zaken (1953); sectiehoofd bij de Europese afdeling van het bondsministerie van Economische Zaken (1958); hoofd van de afdeling Europapolitiek (1970); docent (1971) en honorair hoogleraar (1975) aan de universiteit van Münster; lid van het uitvoerend comité van het Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht; lid van de Raad van bestuur van het Max Planckinstituut voor buitenlands publiekrecht en internationaal recht te Heidelberg; rechter in het Hof van Justitie van 6 oktober 1980 tot 6 oktober 1988; overleden op 20 september 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Geboren op 16 maart 1916 te Rotterdam; Nederlandse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Leiden (1946); werkte bij het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer als algemeen adviseur van de minister en directeur van de organisatie van de markt (1945-1958); directeur-generaal bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1958-1967); hoogleraar sociaal en economisch recht aan de universiteit van Utrecht (1967-1981); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 4 juni 1981 tot 13 januari 1986; overleden op 4 juli 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Geboren op 29 maart 1920 te Parijs; Franse nationaliteit; licentiaat in de rechten, diploma’s in de hogere studies publiekrecht, politieke economie en politieke wetenschappen; attaché bij het ministerie van Justitie (1950); diensthoofd bij het kabinet van de minister van Justitie (1958); vice-president van het Tribunal de grande instance de Paris (1969); directeur bij het ministerie van Justitie (1973); bestuurslid van de École nationale de la magistrature (1974); president van het Tribunal de grande instance de Paris (1976); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 18 maart 1981 tot 13 februari 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Geboren op 28 juli 1924; Franse nationaliteit; auditeur en vervolgens maître des requêtes bij de Conseil d'État; directeur bij het ministerie van Justitie; directeur-generaal Water en Bosbeheer; directeur-generaal van het secretariaat-generaal van de regering; conseiller d'État; voorzitter van de eerste onderafdeling van de afdeling geschillen; hoogleraar aan het Institut d'études politiques; voorzitter van de afdeling openbare werken van de Conseil d'État; rechter in het Hof van Justitie van 4 juni 1981 tot 6 oktober 1982 en van 7 oktober 1988 tot 6 oktober 1994; overleden op 11 januari 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Geboren te Athene op 15 augustus 1926; Griekse nationaliteit; gediplomeerde in de rechtsfilosofie, universiteit van Oxford; docent aan University College of Wales Aberystwyth (1954), vervolgens aan King’s College te Londen (1959); hoogleraar rechtsvergelijking aan de universiteit van Londen (1966); doctor in de rechtsgeleerdheid, LL.D., universiteit van Londen (1972); directeur van het Centrum voor Europees recht van King’s College (1974); rechter in het Hof van Justitie van 12 januari 1981 tot 15 november 1982, dag van zijn overlijden.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Geboren op 17 februari 1930; Britse nationaliteit; Barrister; Master of the Bench en vervolgens Treasurer van Gray’s Inn; Queen’s Counsel; Junior Counsel bij het ministerie van Arbeid, Junior en Leading Counsel bij de Treasury; Recorder; rechter in de High Court (Queen’s Bench Division); president van het Employment Appeal Tribunal; gasthoogleraar aan de universiteiten van Durham, Cornell (VS), Mercer (VS), King’s College (Londen); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 26 februari 1981 tot 6 oktober 1988; rechter van 7 oktober 1988 tot 10 maart 1992; overleden op 7 april 2009.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Geboren op 29 januari 1927 te Düsseldorf; Duitse nationaliteit; rechtenstudie te Keulen, Bonn en Freiburg (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956) en vervolgens Gerichtassessor (1956) bij het Oberlandesgericht Köln; wetenschappelijk medewerker bij het Bundesverfassungsgericht (1958-1960); Landsgerichtsrat bij het Landgericht Köln (1959); ambtenaar (1961) en directeur bij de afdeling publiekrecht (1969) van het bondsministerie van Justitie; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1982 tot 6 oktober 1988; overleden op 28 mei 2009.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Geboren op 23 december 1927; Italiaanse nationaliteit; hoogleraar arbeidsrecht (Urbino, Bologna, Rome) en vergelijkend privaatrecht (Bologna); lid van de Hoge Raad voor de Magistratuur (1976-1981); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie (1982-1988); rechter van 7 oktober 1988 tot 21 juli 1999, dag van zijn overlijden.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Geboren op 5 januari 1931 te Parijs; Franse nationaliteit; licentiaat in de rechten, diploma in de hogere studies publiekrecht; diploma van de École nationale d'administration (1956); auditeur bij de Conseil d'État (1956); chargé de mission en vervolgens technisch adviseur bij het kabinet van de Hoogcommissaris voor Jeugd en Sport (1961); maître des requêtes bij de Conseil d'État (1962); commissaire du gouvernement bij de afdeling geschillen van de Conseil d'État (1964-1968); adjunct-secretaris-generaal en vervolgens secretaris-generaal van de Entreprise minière et chimique (1970-1974); administratief en financieel directeur van het Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM) bij het Centre Beaubourg (vanaf 1974); conseiller d'État (juni 1981); juridisch adviseur bij de Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (oktober 1981-1982); rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1982 tot 6 oktober 1988; overleden op 3 oktober 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Geboren op 16 maart 1919; Griekse nationaliteit; advocaat (Athene); auditeur en vervolgens rapporteur bij de Symvoulio tis Epikrateias; staatsraad; president van het Dikastirio agogon kakodikias [gerechtshof voor verhaal op de rechter]; lid van het Anotato Eidiko Dikastirio [bijzonder hooggerechtshof]; inspecteur-generaal bij de administratieve rechtbanken; lid van de Hoge Raad voor de Magistratuur; president van de Hoge Raad van het ministerie van Buitenlandse Zaken; rechter in het Hof van Justitie van 14 maart 1983 tot 6 oktober 1997; overleden op 23 maart 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Geboren op 5 juni 1930; Duitse nationaliteit; advocaat; notaris; secretaris-generaal van de christen-democratische fractie in het Europees Parlement; lid van de Bundestag; voorzitter van de juridische commissie en de commissie voor Europese zaken van de Bundestag; honorair hoogleraar Europees recht aan de universiteit van Saarland (1990); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 11 januari 1984 tot 6 oktober 1997.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Geboren op 31 juli 1916 te Cork; Ierse nationaliteit; rechtenstudie (University College en King’s Inn, Dublin); Barrister (1938); Senior Counsel (1954); lid van de Dail Eireann (1948-1973); minister van Gezondheid (1954-1957); kandidaat voor het Ierse presidentschap (1966 en 1973); rechter in de High Court (1973); Chief Justice (1974); rechter in het Hof van Justitie van 16 januari 1985 tot 6 oktober 1991; overleden op 25 februari 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

Geboren op 26 januari 1930; Franse nationaliteit; magistraat bij het ministerie van Justitie; docent aan de rechtenfaculteit Paris I; adjunct-directeur bij het kabinet van de minister van Justitie; kamerpresident bij de Cour d'appel de Paris; directeur burgerlijke en justitiële zaken; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 13 februari 1984 tot 6 oktober 1994; overleden op 8 augustus 2017.

René JOLIET
René JOLIET

Geboren op 17 januari 1938; Belgische nationaliteit; hoogleraar (1974-1984) en buitengewoon hoogleraar (vanaf 1984) recht van de Europese Gemeenschappen aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Luik; Belgisch hoogleraar aan King’s College te Londen (1977); gasthoogleraar te Nancy (1971-1978), Europa Instituut, Universiteit van Amsterdam (1976-1985), Université catholique de Louvain-la-Neuve (1980-1982) en Northwestern University te Chicago (1974 en 1983); docent Europees mededingingsrecht aan het Europacollege te Brugge (1979-1984); rechter in het Hof van Justitie van 10 april 1984 tot 15 juli 1995, dag van zijn overlijden.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Geboren op 15 juni 1935; Luxemburgse nationaliteit; ministerie van Justitie; eerste regeringsattaché; regeringsafgevaardigde bij het comité geschillen van de Raad van State; eerste regeringsadviseur bij het ministerie van Justitie; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1985 tot 1 juni 1996, dag van zijn overlijden.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Geboren op 7 september 1938; Luxemburgse nationaliteit; studie rechten en politieke wetenschappen te Montpellier, Parijs en Cambridge; lid van de juridische dienst van de Commissie, hoofdadministrateur in het kabinet van twee leden van de Commissie; diverse verantwoordelijke posten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Groothertogdom; plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van het Groothertogdom Luxemburg bij de Europese Gemeenschappen; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 13 januari 1986 tot 6 oktober 1991 en van 19 december 1997 tot 6 oktober 2003; overleden op 10 mei 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Geboren op 17 maart 1936; Portugese nationaliteit; lid van het openbaar ministerie bij het Tribunal de Apelación de Lisboa; kabinetchef van de minister van Justitie; adjunct-procureur-generaal van de Republiek; directeur van het kabinet voor Europees recht; hoogleraar gemeenschapsrecht (Lissabon); rechter in het Hof van Justitie van 31 januari 1986 tot 6 oktober 2000.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

Geboren op 26 mei 1946; Spaanse nationaliteit; assistent en vervolgens hoogleraar te Oviedo, Freiburg im Breisgau, Madrid (Universidad Autonoma en Universidad Complutense) en Granada; hoogleraar internationaal publiekrecht (Granada); rechter in het Hof van Justitie van 31 januari 1986 tot 6 oktober 2003; president van 7 oktober 1994 tot 6 oktober 2003; overleden op 17 januari 2019.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

geboren in 1944; diploma rechtsgeleerdheid en master economische politiek van de universiteit van Coimbra; doctor in de internationale economie (universiteit Paris I - Panthéon Sorbonne); verplichte militaire dienst, vervuld bij het ministerie van de Marine (juridische dienst, 1969-1972); hoogleraar aan de katholieke universiteit en aan de universiteit Nova van Lissabon; voormalig hoogleraar aan de universiteit van Coimbra en aan de universiteit Lusíada van Lissabon (directeur van het instituut voor Europese studies); lid van de Portugese regering (1980 1983): staatssecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, bij het voorzitterschap van de raad van ministers en bij Europese Zaken; lid van het Portugese parlement, vicevoorzitter van de groep van de christendemocraten; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie (1986 1988); president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (1989 1995); advocaat bij de balie van Lissabon, gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht (1996 2012); lid van de reflectiegroep inzake de toekomst van het rechterlijke stelsel van de Europese Gemeenschappen „groep Due" (2000); voorzitter van de raad van discipline van de Europese Commissie (2003 2007); voorzitter van de Portugese vereniging voor Europees recht (sedert 1999); Rechter bij het Hof van Justitie van 8 oktober 2012 tot 8 oktober 2018.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Geboren op 22 mei 1926; Spaanse nationaliteit; oud-hoogleraar internationaal publiek en privaatrecht te Granada, Barcelona en Madrid (Universidad Autonoma); hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universidad Complutense te Madrid; magistraat-rechter in het Tribunal constitucional (1980-1986); verkozen lid van de Consejo de Estado; volwaardig lid van de Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1988 tot 6 oktober 1994; overleden op 20 oktober 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Geboren op 21 maart 1935; Duitse nationaliteit; wetenschappelijk assistent aan het Instituut voor Europees recht te Keulen; hoogleraar publiekrecht, internationaal publiekrecht en Europees recht te Bonn en te Frankfurt; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1988 tot 6 oktober 1994; overleden op 1 juni 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Geboren op 11 mei 1935; Belgische nationaliteit; hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de University of Chicago en de Universiteit van Amsterdam (UvA); vice-rector en lid van de academische raad en het bestuur van de KUL; advocaat (Dendermonde, Leuven, Brussel); voorzitter van de Bankcommissie; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 1988 tot 6 oktober 1994; overleden op 8 juli 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

Geboren in 1939; Barrister; King's Counsel; ambtenaar bij het secretariaat van de Europese Commissie voor de mensenrechten; referendaris bij advocaat-generaal J.-P. Warner; hoogleraar Europees recht University of London; directeur van het Centre of European Law, King’s College London; auteur van diverse publicaties over het Europees recht; advocaatgeneraal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 1988 tot 10 januari 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Geboren op 15 november 1942; Italiaanse nationaliteit; hoogleraar internationaal recht en gemeenschapsrecht aan de universiteit van Napels; advocaat bij de Corte di cassazione; lid van de Raad voor diplomatieke geschillen van het ministerie van Buitenlandse Zaken; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 1988 tot 4 maart 1998; overleden op 6 juli 2021.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Geboren op 31 januari 1928; Nederlandse nationaliteit; ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken; hoogleraar internationale organisaties (Utrecht, Leiden); lid van de Raad van State; voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State; lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen; lid van de Raad van bestuur van het Instituut voor internationaal recht te ’s Gravenhage; rechter in het Hof van Justitie van 29 maart 1990 tot 6 oktober 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

Geboren in 1942; ambtenaar bij het ministerie van Justitie; referendaris bij rechter M.Sørensen; hoogleraar internationaal publiekrecht en decaan van de faculteit rechtsgeleerdheidvan de universiteit van Kopenhagen; advocaat; voorzitter en lid van arbitragecolleges; lid van het college van administratief beroep; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober1991 tot 6 oktober 1994; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1994 tot 10 januari 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Geboren op 17 juni 1943; Ierse nationaliteit; Barrister (1967), vervolgens Senior Counsel (1981); advocaat aan de Bar of Ireland; Attorney General (1987); oud-lid van de Council of State; oud-lid van de Bar Council of Ireland; Bencher van de Honourable Society of King’s Inns; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1991 tot 5 oktober 1999; overleden op 18 januari 2023.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Geboren op 14 november 1934; Britse nationaliteit; Advocate (Schotland); King's Counsel (Schotland); Clerk en vervolgens Treasurer van de Faculty of Advocates; voorzitter van de Raadgevende Commissie van de Balies van de Europese Gemeenschap; Salvesen Professor of European Institutions en directeur van het Europa Instituut, universiteit van Edinburgh; bijzonder adviseur bij het House of Lords Select Committee on the European Communities; Honorary Bencher, Gray’s Inn, Londen; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 9 maart 1992; rechter in het Hof van Justitie van 10 maart 1992 tot 7 januari 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

geboren in 1931; hoogleraar constitutioneel recht, algemeen publiekrecht en rechtsvergelijking (universiteiten van Padua, Bologna en Rome); lid van de Hoge Raad voor de magistratuur (1976 1978); lid en president van het Constitutionele Hof (1986 1987); minister voor Communautaire aangelegenheden (1987-1989); lid van het Europees Parlement (1989 1994); rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1994 tot 31 december 1994; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 1 januari 1995 tot 14 december 1999, rechter in het Hof van Justitie van 15 december 1999 tot 3 mei 2006; overleden op 18 juli 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Geboren op 14 juli 1932; Griekse nationaliteit; advocaat aan de balie van Athene; auditeur bij de Symvoulio tis Epikrateias in 1963; rapporteur in 1973 en staatsraad (1982-1994); lid van het Dikastirio agogon kakodikias [gerechtshof voor verhaal op de rechter]; lid van het Anotato Idiko Dikastirio [bijzonder hooggerechtshof], dat krachtens de Griekse grondwet tot taak heeft te waken over de eenheid van de rechtspraak van de drie hoogste rechterlijke instanties van het land en toe te zien op de geldigheid van de nationale en Europese parlementsverkiezingen; lid van de Hoge Raad voor de Magistratuur; lid van de Hoge Raad van het ministerie van Buitenlandse Zaken; voorzitter van de Griekse hogere merkenrechtbank; voorzitter van het bijzonder comité wetsvoorbereiding van het ministerie van Justitie; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 1994 tot 6 oktober 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

geboren in 1936; lid van de Conseil d'État (Frankrijk); directeur en vervolgens directeur-generaal van de juridische dienst van de Raad van de Europese Gemeenschappen (1968-1973); directeur-generaal van het Agence nationale pour l'emploi (1973-1975); directeur algemeen beheer bij het Ministerie van Industrie (1977-1979); directeur juridische zaken bij de OESO (1979-1985); directeur van het Institut international d'administration publique (1985-1987); jurisconsulte, directeur juridische zaken bij het Ministerie van Buitenlandse zaken (1987-1994); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 1994 tot 6 oktober 2006; overleden op 12 juli 2021.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

geboren in 1938; magistraat bij het Ministerie van Justitie (1966-1970); kabinetschef en vervolgens technisch adviseur in het kabinet van de minister van Welzijn in 1976; technisch adviseur in het kabinet van de minister van Justitie (1976-1978); vice-directeur strafzaken en gratieverzoeken (1978-1983); raadsheer in de Cour d'appel de Paris (1983-1986); adjunct-directeur van het kabinet van de garde des Sceaux, minister van Justitie (1986); voorzitter van het Tribunal de grande instance de Bobigny (1986-1993); directeur van het Cabinet du ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, en advocaat-generaal bij de Cour d'appel de Paris (1993-1994); geassocieerd hoogleraar aan de universiteit René Descartes (Paris-V) van 1988 tot 1993; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 1994 tot 6 oktober 2006; overleden op 25 januari 2023.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Geboren op 30 januari 1943; Duitse nationaliteit; directeur bij het Beierse ministerie van Justitie; president van het Verfassungsgerichtshof des Freistaats Sachsen en van het Oberlandesgericht Dresden (1992-1994); honorair hoogleraar Europees recht en gezondheidsrecht aan de universiteit van Saarbrücken; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1994 tot 14 juli 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Geboren op 26 februari 1949; Deense nationaliteit; ambtenaar bij het ministerie van Justitie te Kopenhagen (vanaf 1973); afdelingshoofd bij het ministerie van Justitie (1982-1987 en 1988-1991); rechter in het Østre Landsret (1987-1988); vice-president van het Sø-og Handelsret [zee en handelsrechtbank] (1988); gemachtigde van het ministerie van Justitie voor het gemeenschapsrecht en de rechten van de mens (1991-1994); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 1994 tot 18 december 1997.

Peter JANN
Peter JANN

geboren in 1935; doctor in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Wenen (1957); benoeming tot rechter en plaatsing in het bondsministerie van Justitie (1961); Presserichter bij het Straf-Bezirksgericht Wenen (1963-1966); woordvoerder van het bondsministerie van Justitie (1966-1970), vervolgens verschillende functies binnen de afdeling internationale zaken van dat ministerie; adviseur van de commissie Justitie en woordvoerder in het parlement (1973-1978); benoeming tot lid van het Constitutioneel Hof (1978); permanente rechter-rapporteur bij dit Hof tot eind 1994; rechter in het Hof van Justitie van 19 januari 1995 tot 6 oktober 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Geboren op 30 maart 1940; Zweedse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid en hoogleraar publiekrecht, universiteit van Lund; hoogleraar publiekrecht en decaan, universiteit van Stockholm; Parlementair Ombudsman; rechter in Regeringsrätten; rechter in het Hof van Justitie van 19 januari 1995 tot 6 oktober 2000; overleden op 7 augustus 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Geboren op 31 oktober 1941; Finse nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (OTL), universiteit van Helsinki; directeur bij het ministerie van Justitie; adviseur bij de directie handel van het ministerie van Buitenlandse Zaken; rechter in de Korkein oikeus; rechter in het EVA-Hof; president van het EVA-Hof; rechter in het Hof van Justitie van 19 januari 1995 tot 16 januari 2002.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Geboren op 3 mei 1942; Ierse nationaliteit; Master of Arts in economie (University College, Dublin); Barrister at Law; Senior Counsel; voorzitter van de Legal Aid Board en van de Bar Council; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 19 januari 1995 tot 6 oktober 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

geboren in 1949; rechter; magistraat van de Consejo General del Poder Judicial (hoge raad voor de magistratuur); hoogleraar; kabinetschef van de voorzitter van de hoge raad voor de magistratuur; rechter ad hoc in het Europees Hof voor de rechten van de mens; magistraat van het Tribunal Supremo sedert 1996; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 19 januari 1995 tot 12 november 2009, dag van zijn overlijden.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

geboren in 1949; licentiaat in de rechten en licentiaat in de economische wetenschappen (universiteit van Luik); Master of Laws (Harvard University, Verenigde Staten); doctor honoris causa (université de Paris-Dauphine); hoogleraar Europees recht aan de universiteit van Leuven en aan de universiteit van Luik; volksvertegenwoordiger (1977 1995); staatssecretaris, minister en minister-president van het Waalse Gewest (1980 1988); vice-eersteminister, minister van Justitie en Middenstand (1988 1992); vice-eersteminister, minister van Justitie en Economische Zaken (1992 1995); vice-eersteminister, minister van Landsverdediging (1995); burgemeester van Verviers (1995); rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1995 2003); juridisch adviseur, vervolgens advocaat (2004 2012); minister van Staat (2009 2012); Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 8 oktober 2012 tot 8 oktober 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

geboren in 1939; universitaire studies aan de faculteiten rechten en economische wetenschappen van Montpellier en Parijs; doctor in de rechten (1964); advocaat (1964); advocaat en procureur (1967); administrateur-generaal bij het Ministerie van Arbeid en sociale zekerheid; lid (1978-1989), vervolgens voorzitter (1988-1989) van de Sociaal-economische Raad; bestuurder van de Nationale krediet en investeringsmaatschappij en van de Société européenne des satellites (tot in 1989); lid (1993-1995), vervolgens voorzitter van de raad van het Internationaal universitair instituut van Luxemburg (1995-2004); docent aan de Universiteit van Luxemburg; door de regering aangewezen lid van het Comité van het Europees Sociaal Fonds, van het Raadgevend comité voor het vrije verkeer van werknemers en van het bestuur van de Europese stichting voor de verbetering van de levens en arbeidsomstandigheden (tot in 1989); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 11 juli 1996; rechter in het Hof van Justitie van 12 juli 1996 tot 14 januari 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Geboren op 3 juni 1935; Griekse nationaliteit; in 1963 toegelaten tot de balie van Thessaloniki; in 1971 doctor in het internationaal recht, universiteit van Thessaloniki; hoogleraar internationaal publiekrecht en gemeenschapsrecht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Thracië; honorair juridisch adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken; vanaf 1983 lid van de Griekse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN; van 1989 tot 1992 voorzitter van de groep deskundigen voor de verbetering van de procedure van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van de Raad van Europa; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1997 tot 10 maart 1999, dag van zijn overlijden.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Geboren op 27 juli 1936; Duitse nationaliteit; rechtenstudie te Tübingen, Berlijn, Parijs, Hamburg, Wenen, Turijn en Cambridge; lid van de Bundestag (1969-1980); lid van het Europees Parlement (1977); heeft deelgenomen in talrijke commissies, met name als lid van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger, waarvan hij tussen 1993 en 1994 voorzitter was; voorzitter van de delegatie belast met de betrekkingen met de Baltische staten en de subcommissies inzake gegevensbescherming en inzake giftige of gevaarlijke stoffen; ondervoorzitter van het Europees Parlement (1984-1992); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 1997 tot 6 oktober 2003; overleden op 4 juni 2021.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Geboren op 19 februari 1934; Italiaanse nationaliteit; rechter in het Tribunale di Napoli; raadsheer in de Corte d'appello di Roma en vervolgens in de Corte di cassazione; verbonden aan de dienst wetgeving van het ministerie van Justitie; voorzitter van het overkoepelend comité in de diplomatieke conferentie voor de uitwerking van het Verdrag van Lugano; referendaris bij de Italiaanse advocaat-generaal bij het Hof van Justitie; hoogleraar aan de Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 17 september 1995; president van het Gerecht van eerste aanleg van 18 september 1995 tot 4 maart 1998; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 5 maart 1998 tot 6 oktober 2000; overleden op 26 januari 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

geboren in 1948; gediplomeerde in de rechten van de vrije universiteit te Berlijn (1970); doctor in het staatsrecht en het administratief recht van de universiteit van Hamburg (1973); hoogleraar aan de universiteit van Hamburg (1972-1977); hoogleraar publiekrecht aan de universiteit van Bielefeld (1978); hoogleraar publiekrecht aan de universiteit van Thessaloniki (1982); minister van Binnenlandse Zaken (in 1989 en in 1996); lid van het bestuurscomité van de universiteit van Kreta (1983-1987); directeur van het centrum voor internationaal en Europees economisch recht te Thessaloniki (1997-2005); voorzitter van de Griekse vereniging voor Europees recht (1992-1994); lid van het Grieks nationaal comité voor het onderzoek (1993-1995); lid van het hoog comité voor de selectie van Griekse ambtenaren (1994-1996); lid van de wetenschappelijke raad van de Academie voor Europees recht te Trier (sinds 1995); lid van het bestuurscomité van de Griekse nationale school voor de magistratuur (1995-1996); lid van de wetenschappelijke raad van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1997-1999); voorzitter van de Griekse economische en sociale raad in 1998; rechter in het Hof van Justitie sedert 8 juni 1999; president van het Hof van Justitie van 7 oktober 2003 tot 8 oktober 2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Geboren op 28 februari 1942; Ierse nationaliteit; toegelaten tot de Bar of Ireland (1972); juridisch adviseur octrooi en merkenrecht (1973-1979); Barrister (1979-1995) en vervolgens Senior Counsel (1995-1998) aan de Bar of Ireland; tevens lid van de Bar of England and Wales; rechter in de Ierse High Court (1998); docent rechtsstelsels en methoden en Averil Deverell-docent handelsrecht (Trinity College, Dublin); Bencher van de Honourable Society of King’s Inns; rechter in het Hof van Justitie van 6 oktober 1999 tot 13 oktober 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

geboren in 1948; studies aan de universiteiten van Tübingen, München en Genève; na wetenschappelijk onderzoek in Londen, doctor in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit te München; rechter bij het Arbeitsgericht Oldenburg; doceerbevoegdheid, behaald aan de universiteit te Bremen, in het arbeidsrecht, de rechtssociologie en het sociaal recht; plaatsvervangend hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteiten te Frankfurt en Bremen; president van het Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989); medewerking, als deskundige, aan het project van de European Expert Service (EU) betreffende de hervorming van het arbeidsrecht in Kirgizië (1994-1995); professor honoris causa aan de universiteit te Bremen in het arbeidsrecht, in het bijzonder in het Europees arbeidsrecht; rechter bij het Hof van Justitie van 15 juli 2000 tot 6 oktober 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

geboren in 1939; werkte bij de Parlementaire Ombudsman, het Secretariaat-generaal van de Zweedse regering en op verschillende ministeries, onder andere als departementsråd bij het ministerie van Financiën; in 1981 benoemd tot rechter in de Kammarrätten (administratief gerecht in tweede aanleg) te Göteborg en in 1985 tot rechter in de Regeringsrätten (hoogste administratieve rechtscollege); werkte mee aan de totstandkoming van talrijke officiële rapporten, onder meer op het gebied van belastingwetgeving en boekhouding; was onder meer voorzitter van het comité inflatiecorrectie inkomstenbelasting, voorzitter van het comité boekhouding en speciaal rapporteur van het comité belastingvoorschriften betreffende eigenaren van kleine ondernemingen; was tevens voorzitter van de raad voor normen voor de boekhouding en lid van de raad voor de nationale rechterlijke administratie, alsmede lid van de raad van de financiële toezichthoudende autoriteit; heeft vele artikelen gepubliceerd, met name op het gebied van de belastingwetgeving; rechter bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2000 tot 6 oktober 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

geboren in 1940; diverse ambten bij de rechterlijke macht (1964-1977); verschillende regeringsopdrachten met betrekking tot het verrichten en coördineren van studies betreffende de herziening van de rechterlijke organisatie; gemachtigde van de regering bij de Europese Commissie voor de rechten van de mens en het Europees Hof voor de rechten van de mens (1980-1984); deskundige in de stuurgroep voor de mensenrechten van de Raad van Europa (1980-1985); lid van de commissie voor de herziening van de wetboeken van strafrecht en strafvordering; Procurador-Geral da República (1984-2000); lid van het comité van toezicht van het Bureau voor fraudebestrijding van de Europese Unie (OLAF) (1999-2000); rechter bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2000 tot en met 8 oktober 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

geboren in 1940; hoogleraar recht van de Europese Unie aan de universiteit La Sapienza, Rome; hoogleraar aan de universiteiten Istituto Orientale (1969-1979) en Federico II te Napels (1979-1992), en aan de universiteiten van Catania (1969-1977) en Mogadishu (1967-1972); advocaat bij het Italiaanse Hof van cassatie; juridisch adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van de Italiaanse Republiek bij de Europese Gemeenschappen (1984-1992); lid van de Italiaanse delegatie bij de onderhandelingen over de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, over de Europese Akte en over het Verdrag betreffende de Europese Unie; auteur van talrijke publicaties, waaronder commentaren op de Europese Verdragen en de wettelijke regelingen van de Europese Unie; oprichter en sinds 1996 directeur van het tijdschrift „Il Diritto dell'Unione Europea"; lid van talrijke directie- of redactiecomités van juridische tijdschriften; rapporteur bij talrijke internationale congressen; conferenties en cursussen bij verschillende internationale instellingen, waaronder de Academie voor Internationaal Recht te Den Haag (1987); lid van de groep onafhankelijke deskundigen die is aangewezen om de financiën van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te onderzoeken (1999); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2000 tot en met 3 mei 2006; rechter in het Hof van Justitie van 4 mei 2006 tot 8 oktober 2018; vicepresident van het Hof van Justitie van de Europese Unie  van 8 oktober 2015 tot 8 oktober 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

geboren in 1941; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1966-1969); ambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1969-1977); doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit te Leiden); hoogleraar Europees recht aan de universiteit te Groningen (1977-1989); rechter-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Arnhem; diverse publicaties; adjunct directeur-generaal van de Juridische Dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1989-2000); hoogleraar Europees recht aan de universiteit te Amsterdam; rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 2000 tot 10 juni 2010.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

geboren in 1942; wetenschappelijk medewerker aan de universiteit te Utrecht (1970-1971); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1971-1974); raadadviseur bij het Ministerie van Justitie (1975-1982); lid van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (1983-1990); verschillende docentschappen; secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken (1990-1997); secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken (1997-2000); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2000 tot 6 oktober 2006; overleden op 20 april 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

geboren in 1957; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit te Wenen), postdoctorale studie Europees recht (Europacollege te Brugge); lid van de Oostenrijkse diplomatieke dienst (sinds 1982); deskundige voor EU-vraagstukken in de dienst Volkenrecht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1985-1988); juridische dienst van de Commissie van de EG (1989); chef van de "juridische dienst - EU" van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1992-2000, gevolmachtigd minister); deelname aan de onderhandelingen betreffende de EER en de toetreding van de Oostenrijkse Republiek tot de EU, gemachtigde van de Oostenrijkse Republiek bij het Hof van Justitie van de EG vanaf 1995; Consul Generaal van Oostenrijk te Zürich (2000); docentschappen en publicaties; advocaat generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2000 tot 6 oktober 2006; overleden in oktober 2018.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

geboren in 1948; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Turku (Finland); hoogleraar recht aan de universiteit van Turku (1978-1981) en de Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); directeur van het instituut voor de mensenrechten van deze universiteit (1985-1995); verschillende nationale en internationale academische vertrouwensposities; lid van wetenschappelijke genootschappen; coördinatie van verscheidene nationale en internationale onderzoeksprojecten en -programma's op het gebied van onder meer Europees recht, internationaal recht, rechten van de mens en grondrechten, constitutioneel recht en vergelijkend bestuursrecht; vertegenwoordiger van de Finse regering als lid of adviseur van Finse delegaties naar diverse internationale conferenties en bijeenkomsten; expert inzake het Finse juridische leven, onder meer in juridische commissies van de regering en het parlement van Finland, alsmede bij de Verenigde Naties, de Unesco, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa; sinds 1995 juridisch hoofdadviseur bij de Juridische dienst van de Europese Commissie, belast met externe betrekkingen; sinds maart 2001 adjunct-directeur-generaal van de Juridische dienst van de Europese Commissie; rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 17 januari 2002 tot 7 oktober 2019.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

geboren in 1967; licentiaat in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Lissabon, 1990); wetenschappelijk medewerker (Europees universitair instituut, 1991); doctor in de rechtsgeleerdheid (Europees universitair instituut te Florence, 1996); gasthoogleraar (London School of Economics; Europacollege te Natolin; instituut Ortega y Gasset te Madrid; Portugese katholieke universiteit; instituut voor Europese studies te Macao); hoogleraar (Universidade Nova te Lissabon, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (universiteit van Harvard, 1998); mededirecteur van de Academie de droit commercial international; mede-editeur (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) en lid van het redactiecomité van verschillende juridische tijdschriften; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2003 tot en met 6 oktober 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

geboren in 1937; rechtenstudie aan de universiteit van Cambridge; Barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); Justice of the High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); Bencher sinds 1985 en Treasurer in 2003 van de Honourable Society of the Inner Temple; rechter in het Hof bij Justitie van 8 januari 2004 tot en met 8 oktober 2012.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

geboren in 1954; licentiaat in de rechten (Universidad Complutense de Madrid); Abogado del Estado te Malaga; Abogado del Estado in de juridische dienst van het ministerie van Verkeer, Toerisme en Communicatie, vervolgens in de juridische dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken; Abogado del Estado-Jefe van de juridische dienst van de Staat, belast met de procedures voor het Hof van Justitie, en adjunct-directeur-generaal van de dienst communautaire en internationale juridische bijstand van de Abogacia General del Estado (ministerie van Justitie); lid van de reflectiegroep van de Commissie over de toekomst van het stelsel van communautaire rechtspraak; hoofd van de Spaanse delegatie van de groep „Amis de la Présidence" voor de hervorming van het stelsel van communautaire rechtspraak in het Verdrag van Nice en van de ad-hocgroep „Hof van Justitie" van de Raad; hoogleraar gemeenschapsrecht aan de diplomatenschool te Madrid; mededirecteur van het tijdschrift „Noticias de la Unión Europea"; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2003; vicepresident van het Hof van Justitie sedert 9 oktober 2018 tot 7 oktober 2021.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

geboren in 1938; doctor in de rechtsgeleerdheid (1966); hoogleraar internationaal publiekrecht (1974); Senior Visiting Fellow aan de universiteit van Oxford (1985), hoogleraar aan de internationale christelijke universiteit van Tokyo (1988); auteur van diverse publicaties over internationaal publiekrecht, gemeenschapsrecht en de rechten van de mens; lid van verscheidene geleerde genootschappen met betrekking tot internationaal recht, Europees recht en de rechten van de mens; onderhandelaar van de Poolse regering voor de terugtrekking van de Russische troepen uit het grondgebied van de Republiek Polen; onderstaatssecretaris, vervolgens staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1989-1992); hoofd van de Poolse delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; rechter in het Europese Hof voor de rechten van de mens (1992-2002); voorzitter van het instituut voor internationaal recht (2003); adviseur van de president van de Republiek Polen voor buitenlandse politiek en rechten van de mens (2002-2004); rechter in het Hof van Justitie van 11 mei 2004 tot en met 6 oktober 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

geboren in 1938; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1961); kandidaat in de rechtswetenschappen, universiteit van Moskou (1965); staatsdoctoraat (Dr. hab), universiteit van Moskou (1973); stagiair bij het Institut des Hautes Études Internationales (directeur: prof. Ch. Rousseau), universiteit van Parijs (1967-1968); gewoon lid van de Academie van Wetenschappen van Litouwen (1996); doctor honoris causa van de universiteit Rechtsgeleerdheid van Litouwen (2001); verschillende docentschappen en administratieve taken bij de universiteit te Vilnius (1961-1990); docent, hoogleraar, hoogleraar internationaal publiekrecht, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid; verscheidene regeringsposten, in de diplomatieke dienst en de dienst Justitie van Litouwen; minister van Justitie (1990-1991), staatsadviseur (1991), ambassadeur van de Republiek Litouwen voor België, Luxemburg en Nederland (1992-1994); rechter bij het (voormalige) Europese Hof voor de Rechten van de Mens (juni 1994 - november 1998); rechter bij het Hooggerechtshof van Litouwen en voorzitter van dit gerechtshof (december 1994 - oktober 1998); rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (sinds november 1998); deelname aan verschillende internationale conferenties; lid van de delegatie van de Republiek Litouwen bij onderhandelingen met de U.S.S.R. (1990-1992); auteur van diverse publicaties (ongeveer 200); rechter in het Hof van Justitie van 11 mei 2004 tot en met 6 oktober 2010.

Endre Juhász
Endre Juhász
geboren in 1944; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Szeged, Hongarije (1967); ingangsexamen bij de Hongaarse balie (1970); postdoctorale studie rechtsvergelijking aan de universiteit van Straatsburg, Frankrijk (1969, 1970, 1971, 1972); ambtenaar bij de juridische dienst van het ministerie van Buitenlandse Handel (1966-1974), directeur Wetgeving (1973-1974); eerste handelsattaché bij de ambassade van Hongarije te Brussel, verantwoordelijk voor communautaire aangelegenheden (1974-1979); directeur bij het ministerie van Buitenlandse Handel (1979-1983); eerste handelsattaché, vervolgens handelsadviseur bij de ambassade van Hongarije te Washington DC, Verenigde Staten (1983-1989); directeur-generaal bij het ministerie van Handel en bij het ministerie van Internationale Economische Betrekkingen (1989-1991); hoofdonderhandelaar voor de associatieovereenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten (1990-1991); secretaris-generaal van het ministerie van Internationale Economische Betrekkingen, hoofd van de dienst Europese aangelegenheden (1992); staatssecretaris bij het ministerie van Internationale Economische Betrekkingen (1993-1994); staatssecretaris, voorzitter van de dienst Europese aangelegenheden, ministerie van Industrie en Handel (1994); buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, hoofd van de diplomatieke missie van de Republiek Hongarije bij de Europese Unie (januari 1995-mei 2003); hoofdonderhandelaar voor de toetreding van de Republiek Hongarije tot de Europese Unie (juli 1998-april 2003); minister zonder portefeuille voor de coördinatie van de Europese integratie (sinds mei 2003); rechter in het Hof van Justitie sedert 11 mei 2004 tot 7 oktober 2021.
George ARESTIS
George ARESTIS

geboren in 1945; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Athene (1968); M. A. Comparative Politics and Government, universiteit van Kent te Canterbury (1970); uitoefening van het beroep van advocaat te Cyprus (1972-1982); benoeming tot rechter bij de arrondissementsrechtbank (1982); bevordering tot president van de arrondissementsrechtbank (1995); administratief president van de arrondissementsrechtbank van Nicosia (1997-2003); rechter in het Hooggerechtshof van Cyprus (2003); rechter in het Hof van Justitie sedert 11 mei 2004 tot en met 6 oktober 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

geboren in 1947; doctor in de rechtsgeleerdheid van de koninklijke universiteit van Malta (1973); in Maltese overheidsdienst getreden als Notary to Government in 1975; adviseur van de republiek in 1978, hoofdadviseur van de republiek in 1979, adjunct-procureur-generaal in 1988 en benoemd tot procureur-generaal door de president van Malta in 1989; deeltijds docent burgerlijk recht aan de universiteit van Malta (1985-1989); lid van de raad van de universiteit van Malta (1998-2004); lid van de commissie voor rechtsbedeling (1994-2004); lid van de raad van gouverneurs van het Centrum voor arbitrage van Malta (1998-2004); Rechter bij het Hof van Justitie van 11 mei 2004 tot 8 oktober 2018.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský
geboren in 1950; doctor in de rechtsgeleerdheid van de Karelsuniversiteit te Praag (1975); hoofdassistent (1974-1990), vicedecaan (1989-1991) en hoofd van het departement Internationaal recht en Europees recht (1990-1992) aan de Masaryk-universiteit te Brno; rechter in het Tsjechoslowaaks Constitutioneel Hof (1992); ambassadeur bij de Raad van Europa (1993-1998); voorzitter van het Comité van afgevaardigden van de ministers van de Raad van Europa (1995); directeur-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1998-2000); voorzitter van de Tsjechische en Slowaakse afdeling van de International Law Asssociation (1999-2001); rechter in het Constitutioneel Hof (2000-2004); lid van de Raad Wetgeving (1998-2000); lid van het Permanent Hof van arbitrage te Den Haag (sinds 2000); hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Masaryk-universiteit te Brno (2001); rechter in het Hof van Justitie van 11 mei 2004  tot 6 oktober 2020.
Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

geboren in 1951; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Bratislava (1974); hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Košice (sinds 1975); rechter in het Constitutioneel Hof (1993); lid van het Permanent Hof van Arbitrage te Den Haag (1994); lid van de Commissie van Venetië (1994); voorzitter van de Slowaakse vereniging voor internationaal recht (2002); rechter in het Hof van Justitie van 11 mei 2004 tot en met 6 oktober 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

geboren in 1952; doctor in de rechtsgeleerdheid (1986); lid van de balie (1977-1998); gasthoogleraar strafrecht aan de universiteit van Tartu; rechter in het Europese Hof voor de rechten van de mens (1994-1998); president van het Hooggerechtshof van Estland (1998-2004); lid van de juridische commissie van de Grondwet; adviseur bij de werkgroep voor opstelling van het strafwetboek; lid van de werkgroep voor opstelling van het wetboek van strafvordering; auteur van verscheidene publicaties over de rechten van de mens en het grondwettelijk recht; rechter in het Hof van Justitie van 11 mei 2004 tot en met 23 oktober 2013.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

geboren in 1955; gediplomeerde in de rechten en de politieke wetenschappen van de universiteit van Hamburg; wetenschappelijk medewerker aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van Kiel; adviseur van het Letse parlement op het gebied van internationaal recht, grondwettelijk recht en wetshervorming; ambassadeur van de Republiek Letland in Duitsland en in Zwitserland (1992-1993), in Oostenrijk, in Zwitserland en in Hongarije (1994-1995); vice-eerste minister en minister van Justitie, waarnemend voor de minister van Buitenlandse Zaken (1993-1994); bemiddelaar bij het Hof voor conciliatie en arbitrage van de OVSE (sinds 1997); lid van het Permanent Hof van arbitrage (sinds 2001); in 1995 benoemd tot rechter in het Europese Hof voor de rechten van de mens, herbenoemd in 1998 en 2001; vele publicaties op het gebied van grondwettelijk recht en administratief recht, wetshervorming en gemeenschapsrecht; rechter in het Hof van Justitie sedert 11 mei 2004 tot 17 juni 2019.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

geboren in 1950; bachelor civiel recht (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); Barrister (King's Inns, 1972); diploma hogere studies Europees recht (University College Dublin, 1977); barrister bij de Ierse balie (1972-1999); docent Europees recht (King's Inn, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); vertegenwoordiger van de Ierse regering in tal van zaken voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; rechter in de High Court van Ierland (sinds 1999); bestuurslid van de Honourable Society of King's Inns (sinds 1999); vicepresident van de Ierse vereniging voor Europees recht; lid van de Vereniging voor internationaal recht (Ierse afdeling); zoon van Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), rechter in het Hof van Justitie (1974-1985); rechter in het Hof van Justitie van 13 oktober 2004 tot 7 oktober 2015.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

geboren in 1955; studie economie, talen en rechten, King’s College, Cambridge (1973‑1977); wetenschappelijk medewerkster, Corpus Christi College, Oxford (1977‑1980); toegelaten tot de balie (Middle Temple, 1980); Barrister (1980‑1987 en 1990‑2005); referendaris bij advocaat-generaal, vervolgens rechter Sir Gordon Slynn (1987‑1990); hoogleraar Europees recht en rechtsvergelijking (Director of European Legal Studies), University College London (1990‑1992); Lecturer in de faculteit der rechtsgeleerdheid (1992‑1998), vervolgens Affiliated Lecturer (1998‑2005), universiteit van Cambridge; Fellow of King’s College, Cambridge (1992‑2010); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (sedert 2011); Senior Research Fellow, Centre for European Legal Studies, universiteit van Cambridge (1998‑2005); King's Counsel; Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) en Stockholm (2014); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 11 januari 2006 tot en met 10 september 2020.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

geboren in 1938; hoogleraar internationaal recht en titularis van de Jean Monnet-leerstoel voor het recht van de Europese Gemeenschappen aan de universiteit van Bologna; doctor honoris causa van de universiteit Carlos III te Madrid; gasthoogleraar aan de volgende universiteiten: Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Athens) en het Institut Universitaire International (Luxemburg); coördinator van het European Business Law Pallas Program van de universiteit van Nijmegen; lid van het Raadgevend Comité van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake overheidsopdrachten; onderstaatssecretaris voor Industrie en Handel tijdens het Italiaanse voorzitterschap van de Raad; lid van de reflectiegroep van de Europese Gemeenschap over de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en directeur van de in 1997 aan de WTO gewijde leergang van het studiecentrum van de Haagse Academie voor Internationaal Recht; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 4 maart 1998 tot en met 3 mei 2006; Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 4 mei 2006 tot 8 oktober 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

geboren in 1945; licentiaat in de rechtswetenschappen, universiteit van Lund; referendaris en rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Trollhättan (1971-1974); referendaris bij het Hof van beroep te Stockholm (1974-1975); rechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Stockholm (1975); adviseur voor juridische en administratieve aangelegenheden bij de president van het Hof van beroep te Stockholm (1975-1978); afgevaardigde bij het Domstolverket (nationale gerechtelijke administratie) (1977); adviseur bij het Bureau van de Kanselier van justitie (1979-1980); rechter (assessor) in het Hof van beroep te Stockholm (1980-1981); juridisch adviseur bij het ministerie van Handel (1981-1982); juridisch adviseur, vervolgens directeur en directeur-generaal voor juridische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1982-1995); titel van ambassadeur in 1992; vicepresident van het Marknadsdomstol; belast met juridische en institutionele aangelegenheden bij de EER-onderhandelingen (vicevoorzitter en vervolgens voorzitter van de EVA-groep), en bij de onderhandelingen voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 18 januari 1995 tot en met 6 oktober 2006; rechter bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2006 tot en met 6 oktober 2011.

Yves BOT
Yves BOT

geboren in 1947; afgestudeerd aan de faculteit rechtsgeleerdheid te Rouen; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit Paris II Panthéon-Assas); geassocieerd hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid te Le Mans; substituut en vervolgens eerste substituut bij het parket van Le Mans (1974-1982); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Dieppe (1982-1984); procureur de la République adjoint bij het Tribunal de grande instance de Strasbourg (1984-1986); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Bastia (1986-1988); advocaat-generaal bij de Cour d'appel de Caen (1988-1991); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance du Mans (1991-1993); chargé de mission bij de ministre d'État, garde des Sceaux (1993-1995); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Nanterre (1995-2002); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Paris (2002-2004); procureur général bij de Cour d'appel de Paris (2004-2006); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2006 tot 9 juni 2019, dag van zijn overlijden.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

geboren in 1954; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit Pavol Jozef Safarik, Košice, 1978); hoogleraar burgerlijk recht (1994) en gemeenschapsrecht (2004); directeur van het instituut voor gemeenschapsrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid van Košice (2004); rechter bij het Krajský súd (gerechtshof) van Košice (1980); vicepresident (1982) en president (1990) van het Mestský súd (rechtbank) van Košice; lid van de Slowaakse orde van advocaten (1991); juridisch adviseur bij het Constitutionele Hof (1993-1998); onderminister van Justitie (1998-2000); president van het Constitutioneel Hof (2000-2006); lid van de Commissie van Venetië (2004); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2006 tot en met 8 oktober 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

geboren in 1962; examen in de rechtsgeleerdheid (1987), doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Ljubljana (1995); hoogleraar (sinds 1996) rechts- en staatstheorie (rechtsleer) en privaatrecht; onderzoeker; doctoraalstudies aan de universiteit van Zürich, het instituut voor rechtsvergelijking van de universiteit van Wenen, het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg en de Vrije Universiteit Amsterdam; gasthoogleraar aan de universiteit van Wenen, de universiteit van Freiburg (Duitsland) en de Bucerius Law School te Hamburg; hoofd van de juridische dienst (1994-1996) en staatssecretaris bij het ministerie van Wetenschap en Technologie (1996-2000); secretaris-generaal van de regering (2000); sinds 2003 lid van de werkgroep voor het Europees Burgerlijk Wetboek (Study Group on European Civil Code); verantwoordelijke voor het onderzoeksproject Humboldt (Humboldt Stiftung); publicatie van meer dan honderd juridische artikelen en diverse boeken over Europees recht en privaatrecht; prijs van de Vereniging van Sloveense juristen „jurist van het jaar 2003”; lid van de redactieraad van diverse juridische tijdschriften; secretaris-generaal van de vereniging van Sloveense juristen; lid van diverse verenigingen van juristen waaronder de Gesellschaft für Rechtsvergleichung; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 7 juli 2004 tot 6 oktober 2006; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2006 tot en met 28 november 2012.

Camelia Toader
Camelia Toader

geboren in 1963; licentiaat in de rechten (1986), doctor in de rechten (1997) (universiteit van Boekarest); rechter-stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Buftea (1986‑1988); rechter in de rechtbank van eerste aanleg van de 5e sector van Boekarest (1988‑1992); toegelaten tot de balie van Boekarest (1992); docent (1992‑2005) en sedert 2005 hoogleraar burgerlijk recht en Europees contractenrecht aan de universiteit van Boekarest; verschillende doctorale en onderzoeksstudies aan het Max Planck instituut voor internationaal privaatrecht te Hamburg (tussen 1992 en 2004); hoofd van de afdeling Europese integratie bij het ministerie van Justitie (1997‑1999); rechter in het Hoge Hof van Cassatie en Justitie (1999‑2007); gasthoogleraar aan de universiteit van Wenen (2000); opleider gemeenschapsrecht aan het nationaal instituut voor de magistratuur (2003 en 2005‑2006); lid van het redactiecomité van verschillende juridische tijdschriften; sedert 2010 geassocieerd lid en sedert 2017 gewoon lid van de Internationale Academie voor Rechtsvergelijking; honorair onderzoeker bij het centrum voor Europeesrechtelijke studies van het instituut voor juridisch onderzoek van de Roemeense Academie; rechter in het Hof van Justitie sedert 12 januari 2007 tot 7 oktober 2021.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

geboren in 1946; doctor in de rechtsgeleerdheid, bijzonder licentiaat in het administratief recht (ULB, 1970); afgestudeerd aan het IEP te Parijs (Ecofin, 1972); advocaat-stagiair; juridisch adviseur van de Banque de Paris et des Pays-Bas (1972 1973); gezantschapsattaché, vervolgens gezantschapssecretaris bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1973 1976); voorzitter van de werkgroepen van de ministerraad (1976); eerste ambassadesecretaris (Parijs), assistent permanent vertegenwoordiger bij de OESO (contactpersoon bij UNESCO, 1976 1979); kabinetschef van de vicevoorzitter van de regering (1979 1980); voorzitter van EPS-werkgroepen (Azië, Afrika, Latijns-Amerika); adviseur, vervolgens adjunct-kabinetschef van de voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1981); directeur begroting en statuut van het secretariaat-generaal van de raad van ministers (1981 1984); chargé de mission bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (1984 1985); voorzitter van het begrotingscomité; gevolmachtigd minister, directeur politieke en culturele zaken (1986 1991); diplomatiek adviseur van de eerste minister (1986 1991); ambassadeur in Griekenland (1989 1991, niet-resident), voorzitter van het politiek comité (1991); ambassadeur, permanent vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen (1991 1998); voorzitter van het Coreper (1997); ambassadeur (Brussel, 1998 2002); permanent vertegenwoordiger bij de NAVO (1998 2002); hofmaarschalk en kabinetschef van ZKH de Groothertog (2002 2007); rechter in het Hof van Justitie van 15 januari 2008 tot en met 7 oktober 2013.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

geboren in 1951; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Bratislava); rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bratislava; rechter voor burgerrechtelijke zaken in het Hof van beroep te Bratislava, en vicepresident van dat hof; lid van de sectie burgerlijk recht en familierecht bij het instituut voor rechtsgeleerdheid van het ministerie van Justitie; tijdelijk rechter voor handelsrechtzaken in het Hooggerechtshof; lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg); rechter in het Constitutionele Hof (2000-2004); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 12 mei 2004 tot en met 6 oktober 2009; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2009 tot 7 oktober 2021.

Maria BERGER
Maria BERGER

geboren in 1956; studies rechtsgeleerdheid en economie (1975 1979), doctor in de rechtsgeleerdheid; assistent en docent aan het instituut voor publiekrecht en politieke wetenschappen van de universiteit van Innsbruck (1979 1984); administrateur bij het bondsministerie van Wetenschap en Onderzoek, op het laatst plaatsvervangend eenheidshoofd (1984 1988); voor EU-vraagstukken bevoegd ambtenaar bij de bondskanselarij (1988-1989); hoofd van de dienst „Europese integratie" van de bondskanselarij (voorbereiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Europese Unie) (1989 1992); directeur bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA te Genève en te Brussel (1993 1994); vicepresident van de Donau-Universität te Krems (1995 1996); lid van het Europees Parlement (november 1996-januari 2007 en december 2008-juli 2009) en lid van de Commissie juridische zaken; plaatsvervangend lid van de Europese Conventie over de toekomst van Europa (februari 2002-juli 2003); gemeenteraadslid van de stad Perg (september 1997-september 2009); bondsminister van Justitie (januari 2007-december 2008); publicaties over diverse thema's van Europees recht; honorair hoogleraar Europees recht aan de universiteit van Wenen, senator honoris causa aan de universiteit van Innsbruck; rechter bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2009 tot en met 20 maart 2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

geboren in 1946; gediplomeerde (1963-1968) en doctor (1975) in de rechten van de universiteit van Sevilla; studie van de derde cyclus aan de universiteit van Freiburg im Breisgau (1969-1971); gewoon hoogleraar politiek recht aan de universiteit van Sevilla (1978-1986); titularis van de leerstoel staatsrecht aan de universiteit van Sevilla (1986-1992), referendaris bij het Tribunal Constitucional (1986-1987); magistraat bij het Tribunal Constitucional (1992-1998); president van het Tribunal Constitucional (1998-2001); fellow aan het Wissenschaftskolleg Berlin (2001-2002); titularis van de leerstoel staatsrecht aan de Universidad Autónoma de Madrid (2002-2009); verkozen lid van de Consejo de Estado (2004-2009); auteur van tal van publicaties; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 14 december 2009 tot 7 oktober 2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

geboren in 1952; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Vilnius (1974-1979); doctor in de rechtsgeleerdheid aan de rechtenacademie van Litouwen (1999), advocaat aan de balie van Litouwen (1979-1990); afgevaardigde in de Opperste Raad (parlement) van de Republiek Litouwen (1990-1992), vervolgens lid van het Seimas (parlement) van de Republiek Litouwen en lid van het Comité voor Staat en recht (1992-1996); rechter in het Constitutioneel Hof van de Republiek Litouwen (1996-2005), vervolgens adviseur van de president van het Constitutioneel Hof van de Republiek Litouwen (sinds 2006); assistent aan de leerstoel constitutioneel recht van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de universiteit Mykolas Romeris (1997-2000), vervolgens gasthoogleraar (2000-2004) en hoogleraar (sinds 2004) aan voormelde leerstoel en tot slot hoofd van die leerstoel constitutioneel recht (2005-2007); decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de universiteit Mykolas Romeris (2007-2010); lid van de Commissie van Venetië (2006-2010); ondertekenaar van de akte van 11 maart 1990 tot herstel van de onafhankelijkheid van Litouwen; auteur van talrijke juridische publicaties; Rechter bij het Hof van Justitie van 6 oktober 2010 tot 8 oktober 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

geboren in 1950; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Lund (1975); griffier van de districtsrechtbank te Landskrona (1976 1978); assessor in het Kammarrätt (bestuurlijke beroepsinstantie) (1978 1982); plaatsvervangend rechter in het Kammarrätt (1982); juridisch adviseur bij het permanente comité voor de grondwet van het Zweedse parlement (1983 1985); juridisch adviseur bij het ministerie van financiën (1985 1990); directeur van de afdeling inkomstenbelasting van natuurlijke personen bij het ministerie van Financiën (1990 1996); directeur van de afdeling accijnzen bij het ministerie van Financiën (1996 1998); belastingadviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Zweden bij de Europese Unie (1998 2000); directeur-generaal juridische zaken bij het departement douane en accijnzen van het ministerie van Financiën (2000 2005); rechter in het Regeringsrätt (hoogste rechtscollege voor bestuursrechtspraak) (2005 2009); president van het Kammarrätt te Göteborg (2009 2011); rechter in het Hof van Justitie van 6 oktober 2011 tot 7 oktober 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

geboren in 1955; gediplomeerde in de rechten van de universiteit te Cambridge; bijzonder licentiaat in het Europese recht van de Vrije Universiteit van Brussel (grote onderscheiding); toegelaten tot de balie van Engeland en Wales (Gray's Inn, 1979); barrister (1979 2012); toegelaten tot de balie van Noord-Ierland (1996); King's Counsel; bencher of Gray's Inn (2003); recorder of the Crown Court (2003 2012); penningmeest van de United Kingdom Association for European Law (2001 2012); bijdrage aan European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3e tot en met 6e druk); rechter in het Hof van Justitie van 8 oktober 2012 tot 31 januari 2020.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

geboren in 1950; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Athene (1973); diploma voortgezette studies sociaal recht van de universiteit Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); advocaat (1974-1980); nationaal deskundige bij de Juridische Dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1988-1990), daarna hoofdadministrateur bij het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Arbeidsverhoudingen en Sociale Zaken (DG V) (1990-1994); auditeur, rechter bevoegd voor verzoekschriften en, sedert 1999, raadsheer bij de Griekse raad van state; toegevoegd lid van het bijzondere hooggerechtshof van Griekenland; lid van het Griekse centraal comité voor de voorbereiding van de wetgeving (1996-1998); directeur van de juridische dienst van het secretariaat-generaal van de Griekse regering (1996-1998); rechter in het Gerecht van de Europese Unie (1998-2010, kamerpresident van 2004 tot en met 2010); lid van de hoge raad voor de bestuurlijke rechtspleging (2011-2012); lid van de speciale rechtbank bevoegd voor geschillen over de beloning van rechters en de speciale rechtbank bevoegd voor corruptiezaken (2013-2014); lid van de adviescommissie van deskundigen over de kandidaten voor de verkiezing van de rechters bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2014-2015); lid van het comité dat advies geeft over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt van rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (2012-2015); docent Europees recht aan de Griekse nationale school voor de magistratuur (1995-1996 en 2012-2015); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015 tot 7 oktober 2021.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

geboren in 1964; meester in de rechten aan de universiteit van Aarhus (1991); master in het Europees recht aan het Europacollege te Brugge (1993); docent aan de universiteiten van Aarhus (1991-1993) en Kopenhagen (1999-2001); gasthoogleraar aan de universiteiten van Kopenhagen en Aalborg (sedert 2008); advocaat bij de Deense balie (1995); referendaris bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (1994-1999); officier van justitie bij het parket van Kopenhagen (1999-2000) en inspecteur bij de politiedistricten (2004-2006); juridisch adviseur van de vertegenwoordiger van de Deense premier bij de onderhandelingen over de uitwerking van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (1999-2000); sectiehoofd bij het bureau Europees recht (1999-2000); afdelingshoofd bij het bureau Europees recht en mensenrechten (2000-2001) en afdelingshoofd bij het bureau eigendomsrecht en verplichtingen van het ministerie van Justitie (2001-2006); door de Deense regering aangewezen ombudsman voor consumenten (2006-2014); rechter in de Østre Landsret, Kopenhagen (2015); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015 tot 7 oktober 2021.

Michal Bobek
Michal Bobek

geboren in 1977; master in de rechten en master in de internationale betrekkingen (Karelsuniversiteit te Praag); diploma Engels recht en recht van de Europese Unie (universiteit van Cambridge); Magister Juris (universiteit van Oxford, St. Edmund Hall); doctor in de rechten (Europees Universitair Instituut, Florence); studies aan de Université Libre de Bruxelles en de universiteit van Queensland (Australië); referendaris bij de president van het Tsjechische administratief hooggerechtshof (2005-2009), vervolgens hoofd van de dienst onderzoek en documentatie van datzelfde hof (2008-2009); bekwaamheid tot het uitoefenen van het ambt van rechter in Tsjechië (2009); docent (2011-2012) en onderzoeker (2013-2016) bij het instituut voor Europees en vergelijkend recht van de universiteit van Oxford; hoogleraar aan het Europacollege te Brugge (2013-2015); lid van de kamer van beroep van de Tsjechische nationale bank (2013-2015); rechter-plaatsvervanger in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2013-2015); medeoprichter en voorzitter van de Tsjechische vereniging voor Europees en vergelijkend recht; docent en gasthoogleraar aan vele universiteiten in Europa en daarbuiten; auteur van vele publicaties op het gebied van het recht van de Europese Unie, de Europese grondrechten, het vergelijkend (publiek)recht en de rechtstheorie; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015 tot 7 oktober 2021.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

geboren in 1952; gediplomeerde in de rechten van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (1975); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1979); docent (1977-1984), lector (1984-1990), vervolgens hoogleraar aan de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (1990-2013); decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (1988-1991); lid van de raad voor wetgevingszaken bij de Bulgaarse vergadering van volksvertegenwoordigers (1995-1997); hoofd van de Jean Monnetleerstoel aan de Nieuwe Bulgaarse universiteit (2002-2005); voorzitter van de raad voor juridische zaken bij de president van Bulgarije (2002-2003); rechter in (2003-2009), vervolgens president van (2009-2012) het Bulgaarse grondwettelijke hof; hoofd van de leerstoel grondwettelijk recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2013-2016); lid (2006-2016) en vicevoorzitter van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa (2013-2015); lid van de grondwettelijke raad bij de ombudsman van Bulgarije (2015-2016); redacteur van meerdere juridische tijdschriften; auteur van talrijke juridische publicaties; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 19 september 2016 tot 7 oktober 2021.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten van het University College, Dublin (LL.M. in 1981); gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Pennsylvania (LL.M. in 1982); barrister-at-law van de Honorable Society of King’s Inns te Dublin (1984); doctor in de rechtsgeleerdheid van de University College, Dublin (LL.D. in 1997); doctor in de rechtsgeleerdheid van het Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); docent in de rechten bij de Trinity College, Dublin (1982‑2007); junior counsel bij de balie van Ierland (1987‑1997); senior counsel bij de balie van Ierland (1997‑2010); rechter in de High Court van Ierland (2010‑2014); rechter in de Court of Appeal van Ierland (2014‑2018); auteur van talrijke publicaties; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018 tot 7 oktober 2021.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

Geboren op 12 november 1914 te Nieuwkapelle; Belgische nationaliteit; doctor in de rechtsgeleerdheid (1938), licentiaat in de politieke en sociale economie (1940), Katholieke Universiteit Leuven; assistent bij het Instituut voor economische wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (1939-1940); advocaat (1938-1940); economisch en fiscaal adviseur van de Boerenbond, kabinetchef van de minister van Landbouw (1944-1945); secretaris van het Europees bureau van de FAO te Rome, belast met de liquidatie van het Internationaal Landbouwinstituut (1946-1949); voorzitter van het Belgisch comité van de FAO, lid van de Raad van de FAO en van verschillende comités (1950-1953); griffier van het Hof van Justitie van de EGKS van 26 maart 1953 tot 6 oktober 1958 en van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 oktober 1958 tot 9 februari 1982; overleden op 15 mei 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

Geboren op 23 mei 1932 te Wenen; Britse nationaliteit; rechtenstudie aan Kings College, University of Durham en Lincolns Inn (1950-1955); toegelaten tot de balie van Londen, adjunct-griffier van de Keniaanse Supreme Court (1955); advocaat (1957-1958 en 1961-1962); Judge of first instance (1958); eerste adjunct-griffier van de Keniaanse Supreme Court (1963); adjunct-administrateur bij de griffie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (1965); administrateur bij het secretariaat van de Commissie voor de rechten van de mens (1966); administrateur (1967), hoofdadministrateur (1969) en adjunct-kabinetchef (1969-1973) bij de Raad van Europa; afdelingshoofd (1973) en directeur (1980) bij de griffie van het Europees Parlement; griffier van het Hof van Justitie van 10 februari 1982 tot 9 februari 1988; overleden op 23 september 2020.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Geboren in 1944; Franse nationaliteit; diploma hogere studies rechtswetenschappen van de universiteit Paris I, het Institut d'études politiques de Paris en de School of Advanced International Studies van de Johns Hopkins University; administrateur bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement; hoofdadministrateur bij het secretariaat van de begrotingscommissie; afdelingshoofd bij het secretariaat van de institutionele commissie en de begrotingscommissie; adviseur en vervolgens directeur bij voorzitters van het Europees Parlement (institutionele, juridische en budgettaire zaken); ad interim directeur bij het directoraat-generaal commissies; griffier van het Hof van Justitie van 10 februari 1988 tot 9 februari 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

geboren in 1948; afgestudeerd aan het Institut d'études politiques te Parijs, en heeft de studie publiek recht succesvol beëindigd; substituut van de procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Versailles; hoofdadministrateur bij het Hof van Justitie; secretaris-generaal van het algemeen parket van de Cour d'appel de Paris; kabinet van de garde des Sceaux, minister van Justitie; referendaris van de president van het Hof van Justitie; griffier van het Hof van Justitie van 10 februari 1994 tot en met 6 oktober 2010.