Domstolen
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Född den 1 augusti 1879 i Rom; italiensk medborgare; juris doktor, domare (1901); domare i domstolen i Rom (1913); rådgivare vid appellationsdomstolen i Rom (1923); rådgivare vid Italiens högsta domstol (1926); förste ordförande för appellationsdomstolen i Trieste (1930); allmän åklagare vid Italiens högsta domstol (1944); ordförande för högsta vattendomstolen (1948); hedersordförande för högsta domstolen (1949); vice generalsekreterare för Nationernas förbund (1932–1937); ordförande för Institutet för privaträttens förenhetligande (1944); ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag (1949); ordförande för EKSG-domstolen 1952–1958; avlefd den 29 april 1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Född den 12 november 1888 i Dordrecht; nederländsk medborgare; generalsekreterare för den kristna fackföreningsinternationalen (1920–1952); representant vid ett flertal Internationella arbetskonferenser, vice styrelseledamot i Internationella arbetsbyrån, ordförande för Europarådets kommitté för sociala frågor, ledamot av första kammaren (1929) och av andra kammaren (1939–1952) i det nederländska parlamentet; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; avled den 26 augusti 1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

Född den 27 oktober 1894 i Frankfurt am Main; tysk medborgare; juris doktor (1921); assessor vid Landgericht Frankfurt-am-Main (1923); anställd vid justitieministeriet (1925–1928); studier i engelsk rätt (London, 1928); lärare (1932), extra ordinarie professor (1935), ordinarie professor (1949), dekanus vid juridiska fakulteten (1950), hedersprofessor (1951) vid universitetet i Lausanne; avdelningsordförande vid Bundesgerichtshof; ledamot av internationella expertkommittén för lufttransporträtt (från och med 1926); domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 6 februari 1963; avled den 4 juni 1977.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Född den 21 oktober 1895 i Orp-le-Grand (Belgien); belgisk medborgare; juris doktor (1922); advokat i Louvain och i Nivelles; ledamot för Nivelles i deputeradekammaren (1936–1946); jordbruksminister (1945); lämnar politiken (1946) och återvänder till advokatyrket (1946–1949), styrelseordförande för Office des séquestres (1949–1953), censor vid Banque nationale, byrådirektör vid Société nationale de la petite propriété terrienne fram till mars 1953, arbete som journalist under åren 1931–1940 och 1944–1945 för tidningarna ”Le vingtième siècle”, ”Le Soir” och ”La cité”; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 8 oktober 1967; avled den 24 augusti 1976.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Född den 23 augusti 1896 i Paris; fransk medborgare; överfinansinspektör; ledamot av Franska institutet; gästledamot av Académie royale des sciences, des lettres och des beaux-arts de Belgique och av Accademia nazionale dei Lincei; finansinspektör (1923); professor vid Institut de statistique vid universitetet i Paris (1923–1930); chargé de mission vid Raymond Poincarés kabinett, konseljpresident, finansminister (1926); ledamot av ekonomi- och finansavdelningen vid Nationernas Förbunds sekretariat (1927); finansattaché vid franska ambassaden i London (1930); professor vid École libre des sciences politiques (från och med år 1933); biträdande direktör för Mouvement général des fonds vid finansministeriet (1934); direktör för Mouvement général des fonds (1936–1939); extraordinarie medlem av Conseil d'État (1936); biträdande chef för Banque de France (1939); tillförordnat ombud vid Förenta nationernas första och andra församling (1946); fransk ledamot av Förenta nationernas Economic and Employment Commission (1946); hedersordförande för Société d'économie politique de Paris och för Société de statistique de Paris; hedersordförande för Conseil international de la philosophie och des sciences humaines; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 18 maj 1962. När femte republiken grundades, ledde han den expertkommitté som general de Gaulle utsåg för att förbereda och genomföra programmet för ekonomisk återuppbyggnad, där en av de mest spektakulära åtgärderna var införandet av ”den tunga francen”. Mellan åren 1962 och 1974 var han ledamot av Conseil économique och social. Jacques Rueff tilldelades medaljen Grand-Croix de la Légion d’honneur, var ledamot av Académie des sciences morales och politiques, innehade ämbetet som chancelier vid Institut de France, invald i Franska akademin den 30 april 1964 på Jean Cocteaus stol med 18 röster mot 6 för poeten André Berry. Han blev mottagen den 1 april 1965 av André Maurois. Avled den 23 april 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Född den 21 maj 1898 i Falk; luxemburgsk medborgare; juris doktor; advokat i Luxemburg (1922–1927); attaché vid justitieministeriet (1927–1929); fredsdomare (1929–1930); ersättare för statsåklagaren (1930–1937), domare i Tribunal d'arrondissement (1937–1945); rådgivare vid Cour supérieure de justice (1945–1952); rådgivare vid Conseil d'États tvisteavdelning (1951–1952); extraordinarie professor vid Bryssels universitet; medlem av Conseil d'État; medlem av Benelux-kommissionen för ett förenhetligande av rätten; ordförande för den nationella kommissionen vid Haagkonferensen för internationell privaträtt, ordförande för Commission d'études législatives; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 7 oktober 1964; ordförande för domstolen mellan den 8 oktober 1964 och den 9 oktober 1967; ordförande för skiljedomstolen för associeringen mellan Europeiska ekonomiska gemenskaperna och de med gemenskapen associerade afrikanska staterna och Madagaskar (1965–1967); avled den 9 december 1967.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Född den 14 oktober 1899; nederländsk medborgare; juridikstudier (Leiden); arbete vid Nationernas Förbunds generalsekretariat i Genève; domare i domstolen i Amsterdam; ledamot av Internationella havskommissionen; chef för avdelningen för utrikeshandel vid ekonomiministeriet (1934); krigsfånge under kriget; fortsatte år 1945 sitt arbete vid samma ministerium; deltog i utvecklingen av den ekonomiska integrationen i Europa; huvudsaklig upphovsman, för Nederländernas räkning, till projektet om Beneluxunionen; domare i EKSG-domstolen mellan den 10 december 1952 och den 6 oktober 1958; avled den 2 augusti 1973.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Född den 14 maj 1900 i Meudon; fransk medborgare; antagen till Conseil d'État genom uttagningsprov, auditeur de deuxième classe (1924), auditeur de première classe (1929), maître des requêtes (1934) och slutligen domare i Conseil d'État vid finansavdelningen (1945); regeringens ombud; deltog som juridisk expert i förhandlingarna som ledde fram till undertecknandet av fördraget om upprättandet av EKSG (1950); generaladvokat vid EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; generaladvokat vid Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 8 oktober 1964; avled den 5 september 1986.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Född den 30 december 1899; tysk medborgare; studier i nationalekonomi och juridik (Köln, München, Freiburg, Bonn); Gerichtsassessor och domare (Köln, 1932); advokat i Berlin fram till år 1946; advokat vid Landgericht Saarbrücken och Oberlandesgericht Saarbrücken; mellan åren 1947 och 1952 verksam främst inom utländsk rätt, försvarade tyska intressen vid de myndigheter och domstolar som upprättats av ockupationsregimen samt vid utländska myndigheter och domstolar; specialuppdrag för den federala regeringen innan diplomatiska beskickningar i utlandet hade upprättats; arbetade mellan åren 1947 och 1948 i ”Sonderstelle für Geld und Kredit” i Bad Homburg med att förbereda den tyska valutareformen; generaladvokat vid domstolen (1953–1973); avled den 21 december 1984.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Född i Chivenna den 14 augusti 1889; italiensk medborgare; fredsdomare (pretore) i Caraglio (1920) och i Turin (1924); ordförande för domstolen i Rhodos (1928), knuten till domstolen i Rom (1934); domare i domstolen i Kairo (1936); tjänsteman vid utrikesministeriet (1940); ordförande för appellationsdomstolen i Rhodos (1941); rådgivare vid appellationsdomstolen i Aquila och därefter vid appellationsdomstolen i Rom (1945); tillförordnad åklagare vid Italiens högsta domstol (1948); ersättare för allmänna åklagaren vid Italiens högsta domstol (1951), avdelningsordförande vid Italiens högsta domstol (1958); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1958 och den 7 oktober 1964; avled den 6 februari 1974.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Född 1910, juris doktor (1932), verksam som advokat fram till år 1939; inträde i Avvocatura dello Stato genom uttagningsprov, utnämnd till Sostituto avvocato generale dello Stato (1955); undervisningsassistent vid universitetet i Rom (1939–1950); statlig ledamot i förlagsbolaget ”Il Giornale d'Italia” (1944–1946); juridisk rådgivare åt ”Poligrafico dello Stato” (1946–1948); italienska regeringens ombud i fredsfördragets förlikningskommittéer (1948–1950); juridisk rådgivare åt den internationella Tanger-zonen (1951–1953) juridisk rådgivare vid EKSG:s höga myndighet (1953–1956); juridisk expert i den italienska delegationen vid utarbetandet av Romfördragen; författare till en rad juridiska böcker; domare i domstolen (1958–1961); avled den 5 augusti 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Född den 15 januari 1918 i Rotterdam; nederländsk medborgare; juris doktor (1941); juridisk medarbetare i ”Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel”, fortsatte sin verksamhet efter att detta organ hade förbjudits av ockupationsmakten, (1941–1945); professor i offentlig rätt och förvaltningsrätt vid Amsterdams fria universitet (från och med år 1945); ordförande för ”Nederlandse Verening voor Administratief Recht” (1948–1958); från och med år 1955 medlem av Kungliga nederländska vetenskapsakademin; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1958 och den 29 mars 1979, ordförande mellan den 7 oktober 1958 och den 7 oktober 1964; professor i konstitutionell rätt vid universitetet i Groningen (1979–1984); avled den 24 augusti 1992.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Född den 26 juli 1907 i Verona; italiensk medborgare; juris doktor vid universitetet i Padova (1928); undervisningsassistent vid institutet för rättsfilosofi i Padova (1929); docent i civilrätt (1935); kursföreståndare i civilrätt i Ferrara (1935–1942); extraordinarie professor i civilrätt i Venedig (1941–1942); extraordinarie professor i civilrätt i Padova från och med år 1942 och kursföreståndare i komparativ privaträtt vid samma universitet från och med år 1953; direktör för institutet för privaträtt i Padova från och med år 1945; medlem av Istituto Veneto i Venedig samt av akademierna i Padova, Verona och Ferrara; domare i domstolen mellan den 8 mars 1962 och den 12 december 1972 och därefter generaladvokat mellan den 9 januari 1973 och den 6 oktober 1976; avled den 18 april 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Född den 19 september 1908; fransk medborgare; juris doktor; advokat vid appellationsdomstolen i Paris; kapten i reserven; medlem av den hemliga ledningsgruppen för motståndrörelsen under kriget och medlem av Nationella frihetsrörelsen; medlem av den provisoriska rådgivande församlingen; deputerad för Paris (1945–1958); deputerad för departementet Hautes- Alpes (november 1958); justitieminister (flera gånger mellan åren1948 och 1958); minister med ansvar för bistånd och för samarbetet mellan Frankrike och gemenskapens medlemsstater och därefter för de utomeuropeiska departementen samt för de utomeuropeiska territorierna och för Sahara (januari 1959 – augusti 1961); medlem av verkställande kommittén för Mouvement européen; domare i domstolen mellan den 18 maj 1962 och den 9 oktober 1967; ordförande mellan den 10 oktober 1967 och den 25 oktober 1976; avled den 9 augusti 2004.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Född den 15 juni 1900 i Berlin; tysk medborgare; juris doktor (Heidelberg, 1924); biträdande domare i domstolar i Berlin; anställd vid ekonomiministeriet (mellan åren 1928 och 1935); ekonomiskt sakkunnig; förvaltningsdirektör för sjukhusen i Berlin; statssekreterare för federala frågor i Hessens delstatsregering, medlem av direktionen för delstatsrådet i den amerikanska ockupationszonen i Stuttgart (1946); ställföreträdande direktör (1947–1948) och därefter chef för rättsavdelningen (1948–1949) vid förvaltningen för den förenade ekonomiska zonen; ledamot av parlamentariska rådet (1948–1949); statssekreterare i förbundsjustitieministeriet (1949–1963); domare i domstolen mellan den 6 februari 1963 och den 28 oktober 1970; avled den 1 januari 1976.

Joseph GAND
Joseph GAND

Född den 28 februari 1913; fransk medborgare; juristexamen; examen i offentlig rätt och nationalekonomi; examen från École libre des sciences politiques; antagen till Conseil d'État efter uttagningsprov år 1963; regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning mellan åren 1947 och 1950, 1957 och 1960 samt 1962 och 1964; generaldirektör för den offentliga förvaltningen mellan februari 1959 och april 1961; lektor vid École nationale d'administration mellan år 1947 och 1958 och professor vid Institut d'études politiques i Paris mellan åren 1958 och 1962; generaladvokat vid domstolen mellan den 8 oktober 1964 och den 6 oktober 1970; avled den 4 oktober 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Född den 2 januari 1909; italiensk medborgare; juris doktor vid universitetet i Turin (1930); privatdocent i folkrätt (1933); kursföreståndare vid universitetet i Turin; innehavare av en professur i folkrätt vid universitetet i Cagliari (1939–1940) och därefter vid universitetet i Modena (1940–1942); professor vid juridiska fakulteten i Turin (1942–1956); professor i internationell organisation vid statsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Rom. (1956–1964); domare i domstolen i Turin; medlem av Consiglio di Stato (från och med år 1948); ordförande för Consiglio di Statos honorära avdelning (1956); generalsekreterare för avdelningen för diplomatiska tvister och chef för rättstjänsten; medlem av Institutet för folkrätt, ledamot av permanenta skiljedomstolen; domare i domstolen mellan den 8 oktober 1964 och den 3 februari 1976; avled den 18 januari 2000.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Född den 22 juni 1912 i St-Niklaas Waas; belgisk medborgare; juris doktor (1934); advokat, ledamot av Conseil de l'Ordre (1935); doktor i statsvetenskap (1945); styrelseledamot i och därefter ordförande för ”Vlaamse Conferentie van de Balie"; parlamentsledamot (1951–1961); ledamot av följande parlamentsutskott: utrikesutskottet, utskottet för rättsliga frågor och författningsreform; extraordinarie professor vid juridiska fakulteten vid Katholieke Universiteit Leuven; domare i domstolen mellan den 9 oktober 1967 och den 29 oktober 1980, ordförande mellan den 30 oktober 1980 och den 10 april 1984; avled den 1 augusti 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Född i Luxemburg den 20 november 1919; luxemburgsk medborgare; juris doktor; juridisk rådgivare, politisk direktör och generalsekreterare vid utrikesministeriet (1946–1967); kursföreståndare vid juridiska fakulteten vid universitetet i Liège (1951); medgrundare till Institut d'études juridiques européennes vid universitetet i Liège (1963); extraordinarie professor och innehavare av professuren i gemenskapsrätt (1965); associerad ledamot i Institutet för internationell rätt vid mötet i Warszawa (1965); ledamot i avdelningen för samhällsvetenskap vid Institut grand-ducal (1967); domare i domstolen mellan den 9 oktober 1967 och den 7 oktober 1985; avled den 2 februari 2010.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Född den 14 december 1911 i Hamburg; tysk medborgare; juridikstudier (Graz, Freiburg/Breisgau och Berlin); juris doktor (1937, Königsberg/Pr.); tjänsteman i närings- och trafikförvaltningen; sekreterare i Bundesrats justitieutskott och i Bundestags och Bundesrats förlikningskommitté; domare i författningsdomstolen i Karlsruhe (1955–1970); honorärprofessor vid universitetet i Heidelberg; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 28 oktober 1970 och den 6 oktober 1976; ordförande mellan den 7 oktober 1976 och den 31 oktober 1980; avled den 24 augusti 1993.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Född i Limoges den 25 augusti 1919; fransk medborgare; juris doktor; universitetsexamen i humaniora (engelska); studier vid École nationale d'administration (1945–1947); antagen till Conseil d'État, utnämnd till maître des requêtes (1954) och sedermera till domare i Conseil d'État (1969); regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning (1957–1969) och vid Tribunal des conflits (1965–1970); under vissa perioder knuten till Comité interministériel de coopération économique européenne (1948–1951), till regeringschefens kansli (1952), till försvarsministerns kansli (1952–1954), till justitieministerns kansli (1969–1970); utlandstjänstgöring avseende tekniskt bistånd; lektor vid École nationale d'administration och Institut d'études politiques i Paris; regelbunden medarbetare i ett flertal juridiska tidskrifter; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1970 och den 2 januari 1972, då han avled.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Född den 29 mars 1920 i Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); fransk medborgare; universitetsexamen i offentlig rätt och nationalekonomi; franska regeringens ombud i förlikningskommittén mellan Frankrike och Italien (1949–1951); teknisk rådgivare vid justitieministerns kansli (1952–1953); antagen till Conseil d'État, utnämnd till maître des requêtes (1954) och sedermera till domare i Conseil d'État (1972); juridisk rådgivare vid franska ambassaden i Marocko (1956–1958); regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning (1958–1961); ordförande för förvaltningsrättsavdelningen vid Marockos högsta domstol (1961–1964); direktör för domstolsavdelningen vid justitieministeriet (1964); lektor vid École nationale d'administration; kursföreståndare vid juridiska fakulteten i Rabat; professor vid École marocaine d'administration; generaladvokat vid domstolen mellan den 22 mars 1972 och den 18 mars 1981; avled den 9 juli 1995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Född den 12 februari 1911; irländsk medborgare; universitetsexamen i keltiska studier (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); Bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946–1948 och 1951–1953); domare i Irlands högsta domstol (1953–1961); Chief Justice (1961–1973); domare i domstolen (du 9 januari 1973 och den 12 december 1974); Irlands president (1974–1976); avled den 21 mars 1978.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Född den 19 februari 1913 i Köpenhamn; dansk medborgare; juridikstudier vid Köpenhamns universitet och vid Institut universitaire des Hautes études internationales i Genève; juris doktor (1946); utstationerad av utrikesministeriet i Bern och London (1938–1945); professor i folkrätt och konstitutionell rätt vid Århus universitet (från och med 1947); ad hoc domare i Internationella domstolen utsedd av den danska och den nederländska regeringen i målen rörande kontinentalsockeln i Nordsjön (1968–1969), ledamot av Den Stående Voldgiftsdomstol; medlem av Institut de droit international; domare i domstolen mellan den 9 januari 1973 och den 8 oktober 1979; avled den 11 oktober 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Född i München den 17 juli 1918; tysk medborgare; juris doktor vid universitetet i München (1950); andra Staatsexamen i juridik (1951); vikarierande domare, därefter rådgivare i egenskap av domare i Amtsgericht vid delstaten Bayerns justitieministerium (1951-1954); domare i Amtsgericht München (1954-1955); tjänstgöring hos den minister som representerade delstaten Bayern på federal nivå (1955-1956); utnämnd till Oberregierungsrat och därefter till Regierungsdirektor i delstaten Bayerns regeringskansli i München (1956-1958); domare i Landgericht München (1958-1961); ledamot av förbundsdagen (1961-1972); statssekreterare med ansvar för relationerna till parlamentet vid förbundsfinansministeriet (1969-1971); ledamot av Europeiska församlingen (1971-1973); generaladvokat vid domstolen mellan den 9 oktober 1973 och den 11 januari 1984; avled den 16 april 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Född den 24 september 1924; brittisk medborgare; tog värvning i den brittiska armén i februari 1943; ingick i skyttebrigaden; deltog i militära operationer i Europa och i Asien; utnämnd till Acting Major (1947); universitetsexamen i juridik (B.A., 1948); invald i Lincoln's Inn (januari 1950); Barrister, Chancery Bar (1950–1972); Bencher, Lincoln's Inn (från och med 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959–1968); direktör för Warner & Sons Ltd. med dotterbolag (1952–1970); Queen's Counsel (november 1972); generaladvokat vid domstolen mellan den 9 januari 1973 och den 26 februari 1981; avled den 1 februari 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Född den 18 november 1924; brittisk medborgare; advokat i Skottland (1951); Queen's Counsel (1963); domare i Court of Session (Skottlands högsta domstol, 1972); domare i domstolen mellan den 9 januari 1973 och den 6 oktober 1988; ordförande mellan den 10 april 1984 och den 6 oktober 1988; blev som ett erkännande för sina. gärningar upphöjd till Baron of the United Kingdom, med titeln Lord Mackenzie-Stuart of Dean; avled den 1 april 2000.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Född den 4 oktober 1912; irländsk medborgare; LL. B., University College Dublin (1936); Barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); Bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 och 1957–1965); domare i Irlands högsta domstol (1965); ordförande för High Court (1966); domare i domstolen mellan den 12 december 1975 och den 16 januari 1985; avled den 30 december 1994.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Född den 25 januari 1905 i Caserta; italiensk medborgare; universitetsexamen i juridik (Neapel, 1925); vicesekreterare vid utrikesministeriet (1927–1932); professor i folkrätt vid universitetet i Rom (1932); dekanus vid juridiska fakulteten vid universitetet i Urbino (1932); ordinarie professor i folkrätt vid universitetet i Florens (1933–1940), universitetet i Rom (1940–1975); direktör för institutet för folkrätt vid fakulteten för ekonomi och handel vid universitetet i vid universitetet i Rom (från och med år 1966); senator (1948–1972); understatssekreterare vid försvarsministeriet (1953–1958); vice ordförande för senaten (1958–1960); utbildningsminister (1960–1962); justitieminister (1962–1963); minister med ansvar för arbetsmarknad och social trygghet (1963–1964 och 1966–1968); minister utan portfölj med ansvar för frågor rörande Förenta nationerna (1968–1969 och 1970); finansminister (1969–1970); post- och telekommunikationsminister (1970–1972); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1976 och den 6 oktober 1988; avled den 11 oktober 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Född den 29 mars 1907 i Rennes; fransk medborgare; universitetsexamen i privaträtt; ställföreträdande domare i Cour d'appel de Douai och därefter i Cour d'appel de Paris (1933–1936); vikarierande domare i Tribunal d'Évreux (1936–1940); åklagare vid Tribunal d'Évreux (1940); chef för avdelningen för undersökning av krigsförbrytelser (1946); kanslichef hos ministern för de väpnade styrkorna (1947–1949); kanslichef hos informationsministern (1949–1953); kanslichef hos ministre d'État, vice konseljpresident (1953); förste ersättare i Tribunal de la Seine (1954–1956); kanslichef hos justitieministern (1957–1958); åklagare vid Tribunal de la Seine (1958–1961); domare i Cour de cassation (1961); generalinspektör för domstolsväsendet (1962); förste ordförande i Cour d'appel de Paris (1962–1968); allmän åklagare vid Cour de cassation (1968–1976); domare i domstolen mellan den 26 oktober 1976 och den 6 oktober 1982; avled den 12 mars 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Född i Neapel den 9 februari 1925; italiensk medborgare; universitetsexamen i juridik (Neapel, 1945); undervisningsassistent vid universitetet i Neapel (1946–1952); juris doktor i folkrätt (1951); kursföreståndare i folkrätt vid universitetet i Neapel (1951–1954); extraordinarie professor i offentligrättsliga institutioner vid universitetet i Cagliari (1954); innehavare av professuren i folkrätt vid universitetet i Bari (1955–1968); ordinarie professor i internationella organisationer vid universitetet i Neapel (1968); direktör för institutet för offentlig rätt vid fakulteten för ekonomi och handel vid universitetet i Neapel (1970); professor i internationell privaträtt vid statsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Rom (1970–1976); domare i domstolen mellan den 3 februari och den 6 oktober 1976 och därefter generaladvokat mellan den 7 oktober 1976 och den 6 oktober 1982; avled den 4 april 2002.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Född den 11 augusti 1929 i Amsterdam; medborgare; juris doktor (universitetet i Amsterdam, 1953); advokat och åklagare i Haarlem (1953–1956); tjänstgöring vid justitieministeriet i Haag (1956–1962); juridisk rådgivare vid Europeiska gemenskapens råds rättstjänst (1962–1965); professor (1965–1978), dekanus vid juridiska fakulteten (1973–1975) vid universitetet i Leiden; medlem av Kungliga vetenskapsakademin (1978); domare i Nederländernas högsta domstol (1978–1979); domare i domstolen mellan den 29 mars 1979 och den 29 mars 1990; avled den 24 december 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Född den 10 februari 1931; dansk medborgare; avdelningschef vid justitieministeriet; tillförordnad landsdommer; medlem av den danska delegationen till Haagkonferensen om internationell privaträtt; domare i domstolen mellan den 9 oktober 1979 och den 6 oktober 1988; ordförande för domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 21 januari 2005.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Född i Berlin le 2 juni 1925; tysk medborgare; juris doktor, universitetet i Göttingen (1952); tjänstgöring vid förbundsekonoministeriets rättsavdelning (1953); chef för förbundsekonoministeriets europaavdelning (1958); chef för avdelningen för europapolitik (1970); docent (1971), honorärprofessor (1975) vid universitetet i Münster; medlem i styrelsen för ”Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht”; medlem i styrelsen för Max Planck-institutet för utländsk offentlig rätt och folkrätt i Heidelberg; domare i domstolen mellan den 6 oktober 1980 och den 6 oktober 1988; avled den 20 september 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Född den 16 mars 1916 i Rotterdam; nederländsk medborgare; juris doktor, universitetet i Leiden (1946); tjänstgöring vid ekonomiministeriet och vid utrikesministeriet, bland annat som förste rådgivare åt ministern och direktör för marknadsorganisationen (1945–1958); generaldirektör vid Europeiska gemenskapernas kommission (1958–1967); professor i socialrätt och ekonomisk rätt vid universitetet i Utrecht (1967–1981); generaladvokat vid domstolen mellan den 4 juni 1981 och den 13 januari 1986; avled den 4 juli 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Född den 29 mars 1920 i Paris; fransk medborgare; juristexamen, högre studier i offentlig rätt, nationalekonomi och statsvetenskap; tjänstgöring vid justitieministeriet (1950); byråchef vid justitieministerns kansli (1958); vice ordförande i Tribunal de grande instance de Paris (1969); avdelningschef vid justitieministeriet (1973); chef för École nationale de magistrature (1974); ordförande i Tribunal de grande instance de Paris (1976); generaladvokat vid domstolen mellan den 18 mars 1981 och den 13 februari 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Född den 28 juli 1924; fransk medborgare; auditeur och därefter maître des requêtes vid Conseil d'État; avdelningschef vid justitieministeriet; generaldirektör för Eaux och Forêts; generaldirektör vid regeringens generalsekretariat; domare i Conseil d’État; ordförande för första underavdelningen vid tvisteavdelningen; professor vid Institut d'études politiques; ordförande för avdelningen för offentliga arbeten vid Conseil d'État; domare i domstolen mellan den 4 juni 1981 och den 6 oktober 1982 samt mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 11 januari 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Född i Aten le 15 augusti 1926;grekisk medborgare; universitetsexamen i rättsfilosofi, Oxford; kursföreståndare vid University College of Wales Aberystwyth (1954) och därefter vid King's College i London (1959); professor i komparativ rätt vid universitetet i London (1966); juris doktor (LL.D.) vid universitetet i London (1972); chef för centret för europarätt vid King's College (1974); domare i domstolen mellan den 12 januari 1981 och den 15 november 1982, då han avled.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Född den 17 februari 1930; brittisk medborgare; Barrister, Master of the Bench och därefter Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel vid arbetsmarknadsministeriet, Junior Counsel och Leading Counsel vid finansministeriet; domare i Crown Court; domare i High Court (Queen's Bench Division); ordförande för Employment Appeal Tribunal; gästprofessor vid University of Durham, Cornell (Förenta staterna), Mercer (Förenta staterna), King's College, London; generaladvokat vid domstolen mellan den 26 februari 1981 och den 6 oktober 1988; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 10 mars 1992; avled den 7 april 2009.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Född den 29 januari 1927 i Düsseldorf; tysk medborgare; juridikstudier vid universiteten i Köln, Bonn och Freiburg (1947–1951); notarie (1952–1956) och därefter assessor (1956) vid Oberlandesgericht Köln; vetenskaplig medarbetare vid Bundesverfassungsgericht (1958–1960); domare i Landgericht Köln (1959); tjänsteman (1961), direktör och sedermera chef (1969) för avdelningen för offentlig rätt vid förbundsjustitieministeriet; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1982 och den 6 oktober 1988; avled den 28 maj 2009.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Född den 23 december 1927; italiensk medborgare; professor i arbetsrätt (Urbino, Bologna, Rom), i komparativ privaträtt (Bologna); ledamot av domarkårens högsta råd (1976–1981); generaladvokat vid domstolen (1982–1988); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 21 juli 1999, då han avled.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Född den 5 januari 1931 i Paris; fransk medborgare; juristexamen och högre studier i offentlig rätt; examen från École nationale d'administration (1956); antagen till Conseil d'État (1956); chargé de mission och därefter teknisk rådgivare vid kansliet för Haut Commissaire à la jeunesse och aux sports (1961); maître des requêtes vid Conseil d'État (1962); regeringens ombud i mål avgjorda av sammansättningen ”Assemblée du Contentieux” vid Conseil d'État (1964–1968); biträdande generalsekreterare och därefter generalsekreterare för Entreprise minière och chimique (1970–1974); administrativ chef och finanschef för Institut de recherche och de coordination acoustique/musique (IRCAM) vid Centre Beaubourg (från och med år 1974); domare i Conseil d’État (juni 1981); juridisk rådgivare vid Entreprise de recherche och d'activités pétrolières (oktober 1981–1982); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1982 och den 6 oktober 1988; avled den 3 oktober 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Född den 16 mars 1919; grekisk medborgare; advokat (Aten); ledamot och sedermera domare i högsta förvaltningsdomstolen i Grekland; ordförande för en specialdomstol som prövar skadeståndsmål mot domare; ledamot av den högsta specialdomstolen; generalinspektör för förvaltningsdomstolarna; ledamot av domarkårens högsta råd; ordförande för utrikesministerns högsta råd; domare i domstolen mellan den 14 mars 1983 och den 6 oktober 1997; avled den 23 mars 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Född den 5 juni 1930; tysk medborgare; advokat; Notar; generalsekreterare för den kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet; ledamot av förbundsdagen; ordförande för justitieutskottet och europautskottet i förbundsdagen; honorärprofessor i europarätt vid universitetet i Saarland (1990); generaladvokat vid domstolen mellan den 11 januari 1984 och den 6 oktober 1997.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Född den 31 juli 1916 i Cork; irländsk medborgare; juridikstudier (University College och King's Inn, Dublin); Barrister (1938); Senior Counsel (1954); medlem av ”Dail Eireann” (1948–1973); hälsominister (1954–1957); kandidat i irländska presidentvalet (1966 och 1973); domare i High Court (1973); Chief Justice (1974); domare i domstolen mellan den 16 januari 1985 och den 6 oktober 1991; avled den 25 februari 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

Född den 26 januari 1930; fransk medborgare; ämbetsman i justitieministeriet; lärare vid juridiska fakulteten Paris 1; vice kanslichef i justitieministeriet; avdelningsordförande i Cour d'appel de Paris; Directeur des affaires civiles och du sceau vid justitieministeriet; generaladvokat vid domstolen mellan den 13 februari 1984 och den 6 oktober 1994; avled den 8 augusti 2017.

René JOLIET
René JOLIET

Född den 17 januari 1938; belgisk medborgare; ordinarie professor (1974–1984) och extraordinarie professor (sedan 1984) vid juridiska fakulteten vid universitetet i Liège (professur i gemenskapsrätt); innehavare av den belgiska professuren vid King's College, London (1977); gästprofessor vid följande lärosäten: universitetet i Nancy (1971–1978), Europa Instituut vid universitetet i Amsterdam (1976–1985), Université catholique de Louvain (1980–1982) och Northwestern University i Chicago (1974 och 1983); kursföreståndare i europarätt och konkurrensrätt vid Collège d'Europe i Brygge (1979–1984); domare i domstolen mellan den 10 april 1984 och den 15 juli 1995, då han avled.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Född den 15 juni 1935; luxemburgsk medborgare; justitieministeriet; högre regeringstjänsteman; regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning; förste regeringsrådgivare vid justitieministeriet; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1985 och den 1 juni 1996, då han avled.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Född den 7 september 1938; luxemburgsk medborgare; studier i juridik och statsvetenskap vid universiteten i Montpellier, Paris och Cambridge; medlem av kommissionens rättstjänst, förste handläggare vid två av kommissionsledamöternas kanslier; flera ansvarsfulla ämbeten vid Luxemburgs utrikesministerium; Luxemburgs biträdande ständige representant vid Europeiska gemenskaperna; generaladvokat vid domstolen mellan den 13 januari 1986 och den 6 oktober 1991 samt mellan den 19 december 1997 och den 6 oktober 2003; avled den 10 maj 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Född den 17 mars 1936; portugisisk medborgare; åklagare vid appellationsdomstolen i Lissabon; kanslichef hos justitieministern; biträdande riksåklagare; chef för kansliet för europarätt; professor i gemenskapsrätt (Lissabon); domare i domstolen mellan den 31 januari 1986 och den 6 oktober 2000.

 

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

Född den 26 maj 1946; spansk medborgare; undervisningsassistent och sedermera professor vid olika universitet (universiteten i Oviedo, Freiburg am Breisgau, Madrid och Grenada); innehavare av professuren i folkrätt vid universitetet i Grenada; domare i domstolen mellan den 31 januari 1986 och den 6 oktober 2003, ordförande mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2003; avled den 17 januari 2019.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

Född 1944; juristexamen och masterexamen i nationalekonomi vid universitetet i Coimbra; doktor i internationell ekonomi (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); obligatorisk militärtjänstgöring vid marinministeriet (rättstjänsten 1969-1972); professor vid Portugals katolska universitet och vid Universidade Nova i Lissabon; professor vid universitetet i Coimbra och vid Universidade Lusíada i Lissabon (föreståndare för Institutet för europastudier); ledamot av Portugals regering (1980-1983): statssekreterare för inrikesfrågor, statssekreterare vid premiärministerns kansli, statssekreterare för europeiska integrationsfrågor; ledamot av Portugals parlament, vice ordförande för den kristdemokratiska gruppen; generaladvokat vid domstolen (1986-1988); ordförande för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (1989-1995); advokat i Lissabon, specialist på europarätt och konkurrensrätt (1996-2012); ledamot av reflektionsgruppen om gemenskapsdomstolarnas framtid "Due-gruppen" (2000); ordförande för Europeiska kommissionens disciplinnämnd (2003-2007); ordförande för portugisiska föreningen för europarätt (Associação Portuguesa de Direito Europeu) (sedan 1999); Domare vid domstolen från och med den 8 oktober 2012 till den 8 oktober 2018.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Född den 22 maj 1926; spansk medborgare; professor i folkrätt och internationell privaträtt vid universiteten i Grenada, Barcelona och Madrid; professor i folkrätt vid Universidad Complutense i Madrid; domare i Spaniens författningsdomstol (1980–1986); Consejero electivo del Consejo de Estado; ledamot av Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 20 oktober 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Född den 21 mars 1935; tysk medborgare; vetenskaplig assistent vid institutet för gemenskapsrätt i Köln; professor i offentlig rätt, folkrätt och europarätt vid universiteten i Bonn och Frankfurt am Main; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 1 juni 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Född den 11 maj 1935; belgisk medborgare; professor vid Katholieke Universiteit Leuven (KUL), vid University of Chicago och vid Universiteit van Amsterdam (UvA); vice rektor och medlem av akademiska rådet och styrelsen vid KUL; advokat (Dendermonde, Leuven, Bryssel); ordförande för bankkommissionen; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 8 juli 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

Född 1939, barrister, Queen's Counsel, tjänsteman vid sekretariatet vid Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna, rättssekreterare hos generaladvokat J.P. Warner, professor i europarätt vid Londons universitet, chef för Centre of European Law vid King's College, London, författare till ett flertal arbeten om europarätt, generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 10 januari 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Född den 15 november 1942; italiensk medborgare; professor i folkrätt och gemenskapsrätt vid universitetet i Neapel; advokat vid Italiens högsta domstol; ledamot av utrikesministeriets råd för diplomatiska tvister; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 4 mars 1998.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Född den 31 januari 1928; nederländsk medborgare; tjänsteman vid utrikesministeriet; professor i internationell organisationsrätt (Utrecht, Leiden); ledamot av Raad van State; ordförande för Raad van States rättskipningsavdelning; ledamot av Kungliga vetenskapsakademin; ledamot av styrelsen för institutet för folkrätt i Haag; domare i domstolen mellan den 29 mars 1990 och den 6 oktober 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

Född 1942, tjänsteman vid justitieministeriet, rättssekreterare hos domare Max Sørensen, professor i folkrätt samt dekanus för rättsvetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet, advokat, ordförande för och ledamot av skiljedomstolar, ledamot av förvaltningsdomstol i andra instans, generaladvokat vid domstolen från den 7 oktober 1991 till den 6 oktober 1994, domare vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 10 januari 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Född den 17 juni 1943; irländsk medborgare; Barrister (1967) och sedermera Senior Counsel (1981); verksam som advokat i Irland; Attorney General (1987); ledamot av Council of State; ledamot av Bar Council of Ireland; Bencher, Honourable Society of King's Inn's; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1991 och den 5 oktober 1999.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Född den 14 november 1934; brittisk medborgare; advokat (Skottland); Queen's Counsel (Skottland); generalsekreterare och därefter skattmästare vid Faculty of Advocates; ordförande för den rådgivande kommittén för advokatsamfunden i de Europeiska gemenskaperna; Salvesen Professor of European Institutions och direktör för Europa Institute, University of Edinburgh; rådgivande expert knuten till House of Lords Select Committee on the European Communities; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 9 mars 1992; domare i domstolen mellan den 10 mars 1992 och den 7 januari 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

Född 1931; professor i författningsrätt, offentlig rätt samt komparativ rätt vid universiteten i Padova, Bologna och Rom; ledamot av domarkårens högsta råd (1976-1978); ledamot av och ordförande i författningsrådet (1986-1987); EG-minister (1987-1989); ledamot av Europaparlamentet (1989-1994); domare vid domstolen från den 7 oktober till den 31 december 1994; generaladvokat; generaladvokat vid domstolen från den 1 januari 1995 till den 14 december 1999; domare vid domstolen sedan den 15 december 1999; avled den 18 juli 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Född den 14 juli 1932; grekisk medborgare; advokat i Aten; antagen till Greklands högsta förvaltningsdomstol år 1963; ledamot (1973) och sedermera domare i samma domstol (1982–1994); ledamot av en specialdomstol som prövar skadeståndsmål mot domare vid högre domstolsinstanser; ledamot av den högsta specialdomstolen som enligt den grekiska konstitutionen är behörig att harmonisera landets tre högsta rättsinstansers rättspraxis och att pröva giltigheten av nationella val och val till Europaparlamentet; ledamot av domarkårens högsta råd; ordförande för utrikesministerns högsta råd; ordförande för varumärkesdomstolen i andra instans; ordförande för den särskilda lagstiftningskommittén vid justitieministeriet; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Född 1936; ledamot av Conseil d'Etat (Frankrike); direktör och därefter generaldirektör för rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas råd (1968-1973); generaldirektör för Agence Nationale pour l'Emploi (1973-1975); administrativ direktör för Industriministeriet (1977-1979); rättschef vid OECD (1979-1985); direktör för Institut International d'Administration Publique (1985-1987); jurisconsulte, rättschef vid utrikesministeriet (1987-1994); domare vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2006.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Född 1938; ämbetsman i justitieministeriet (1966-1970); chef och senare sakkunnig i kabinettet för ministern för livskvalitet 1976; sakkunnig i justitieministerns kabinett (1976-1978); byråchef vid justitieministeriets avdelning för brottmål och nådeansökningar (1978-1983); ledamot av Cour d'appel de Paris (1983-1986); vice kabinettschef i justitieministeriet (1986); ordförande i Tribunal de Grande Instance de Bobigny (1986-1993); direktör för justitieministerns kabinett och generaladvokat i Cour d'Appel de Paris (1993-1994); assisterande professor vid Université de René Descartes (Paris V) från 1988 till 1993; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2006.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Född den 30 januari 1943; tysk medborgare; direktör vid delstaten Bayerns justitieministerium; ordförande för delstaten Sachsens författningsdomstol och för Oberlandesgericht Dresden (1992–1994); honorärprofessor i europarätt och medicinrätt vid universitetet i Saarbrücken; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 14 juli 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Född den 26 februari 1949; dansk medborgar; tjänsteman vid justitieministeriet (1973); avdelningschef vid justitieministeriet (1982–1987 och 1988–1991); domare i Østre Landsret (1987–1988); vice ordförande för Sø– och Handelsretten (1988); justitieministeriets ombud i gemenskapsrättsliga frågor och frågor rörande mänskliga rättigheter (1991–1994); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 18 december 1997.

Peter JANN
Peter JANN

Född 1935; juris doktor vid universitet i Wien (1957); utnämning till domare och tjänstgöring vid det federala justitieministeriet (1961); domare i tryckfrihetsfrågor vid Straf-Bezirksgericht i Wien (1963-1966); presstalesman vid det federala justitieministeriet (1966-1970), därefter tjänstgöring vid ministeriets avdelning för internationella ärenden; rådgivare vid justitieutskottet och presstalesman vid parlamentet (1973-1978); utnämning till domare i Författningsdomstolen (1978); ständig referent i nämnda domstol till slutet av år 1994; domare i domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 6 oktober 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Född den 30 mars 1940; svensk medborgare; juris doktor och professor i offentlig rätt vid universitetet i Lund; professor i offentlig rätt och dekanus vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet; justitieombudsman; regeringsråd vid regeringsrätten i Sverige; domare i domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 6 oktober 2000; avled den 7 augusti 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Född den 31 oktober 1941; finländsk medborgare; juris licentiat vid Helsingfors universitet; överdirektör vid justitieministeriet; konsultativ tjänsteman vid utrikesministeriets handelspolitiska avdelning; justitieråd; domare i EFTA-domstolen; ordförande för EFTA-domstolen; domare i domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 16 januari 2002.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Född den 3 maj 1942; irländsk medborgare; Master of Arts i ekonomi, University College, Dublin; Barrister-at-Law; Senior Counsel; ordförande för Legal Aid Board och för Bar Council; generaladvokat vid domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 6 oktober 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Född 1949; domare; ledamot av Consejo General del Poder Judicial (domarkårens högsta råd); professor; kabinettschef hos ordföranden för domarkårens högsta råd; ad hoc-domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna; domare vid Tribunal Supremo sedan 1996; generaladvokat vid domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 12 november 2009, då han avled.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

Född 1949; examina i juridik och ekonomi (universitetet i Liège); Master of Laws (Harvard University, Förenta staterna); hedersdoktor (Université de Paris-Dauphine); professor i europarätt vid Université catholique de Louvain och vid universitetet i Liège; parlamentsledamot (1977-1995); statssekreterare, minister och regeringschef i regionen Vallonien (1980-1988); vice premiärminister, justitieminister och minister för små och medelstora företag (1988-1992); vice premiärminister, justitieminister och minister för ekonomiska frågor (1992-1995); vice premiärminister, försvarsminister (1995); borgmästare i Verviers (1995); domare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-2003); juridisk rådgivare, därefter advokat (2004-2012); Ministre d'État (2009-2012); Generaladvokat vid domstolen den 8 oktober 2012 till och med den 8 oktober 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

Född 1939; universitetsstudier vid fakulteten för juridik och ekonomi i Montpellier och Paris; juris doktor 1964; advokat 1964; advokat med behörighet att företräda klienter i överrätt 1967; expeditionschef vid Ministeriet för arbete och social trygghet; ledamot i Ekonomiska och sociala rådet (1978-1989), därefter ordförande för Ekonomiska och sociala rådet (1988-1989); styrelseledamot i Société nationale de crédit et d'Investissement och i Société Européenne des Satellites (till och med 1989); ledamot i conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1993-1995), därefter ordförande för conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1995-2004); lärare vid Luxemburgs universitet; regeringsuppdrag som ledamot av Europeiska socialfondskommittén, Rådgivande kommittén för arbetstagares fria rörlighet och styrelsen för Europeiska stiftelsen i Dublin för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (till och med 1989); domare vid förstainstansrätten från den 25 september 1989 till den 11 juli 1996; domare vid domstolen mellan den 12 juli 1996 och den 14 januar 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Född den 3 juni 1935; grekisk medborgare; advokat i Thessaloniki år 1963; doktor i internationell rätt vid universitetet i Thessaloniki år 1971; professor i folkrätt och gemenskapsrätt vid juridiska fakulteten vid universitetet i Trakien; juridisk rådgivare vid utrikesministeriet; ledamot av den grekiska delegationen vid FN:s generalförsamling från och med år 1983; ordförande för Europarådets expertkommitté för ett förbättrat förfarande inom ramen för konventionen om de mänskliga rättigheterna mellan åren 1989 och 1992; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1997 och den 10 mars 1999, då han avled.

 

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Född den 27 juli 1936; tysk medborgare; juridiska studier vid universiteten i Tübingen, Berlin, Paris, Hamburg, Wien, Turin och Cambridge; ledamot av förbundsdagen (1969–1980); vald till ledamot av Europaparlamentet (1977); ledamot av ett flertal utskott, bland annat utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt, för vilket han var ordförande under åren 1993 och 1994; ordförande för delegationen för förbindelser med de baltiska staterna samt för de underutskott som handlägger frågor om dataskydd och om giftiga och farliga ämnen; vice ordförande för Europaparlamentet (1984–1992); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1997 och den 6 oktober 2003.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Född den 19 februari 1934; italiensk medborgare; domare vid domstolen i Neapel; domare vid appellationsdomstolen i Rom och därefter vid Italiens högsta domstol; handläggare vid Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia; ordförande för den allmänna kommittén vid den diplomatiska konferensen för utarbetandet av Luganokonventionen; rättssekreterare hos den italienske generaladvokaten vid domstolen; professor vid Scuola Superiore della Pubblica amministrazione di Roma; domare vid förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 1995; ordförande för förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och den 4 mars 1998; generaladvokat vid domstolen mellan den 5 mars 1998 och den 6 oktober 2000; avled den 26 januari 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

Född 1948; juristexamen, Berlins fria universitet (1970); juris doktor i konstitutionell rätt och förvaltningsrätt, Hamburgs universitet (1973); universitetslektor, Hamburgs universitet (1972-1977); professor i offentlig rätt, Bielefelds universitet (1978); professor i offentlig rätt, Thessalonikis universitet (1982); inrikesminister (1989 och 1996); ledamot av styrelsen för Kretas universitet (1983-1987); direktör för Centrum för internationell och europeisk ekonomisk rätt, Thessaloniki (1997-2005); ordförande i Grekiska föreningen för Europarätt (1992-1994); ledamot av Grekiska nationalkommittén för forskning (1993-1995); ledamot av Uttagningskommittén för tillsättning av tjänstemän inom den offentliga förvaltningen i Grekland (1994-1996); medlem av Vetenskapliga rådet vid Akademien för Europarätt i Trier (sedan 1995); ledamot av styrelsen för Nationella domarhögskolan i Grekland (1995-1996); ledamot av Vetenskapliga rådet vid utrikesdepartementet (1997-1999); ordförande i Ekonomiska och sociala rådet i Grekland (1998); domare vid domstolen sedan den 8 juni 1999 och domstolens ordförande sedan den 7 oktober 2003 och den 8 oktfober 2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Född den 28 februari 1942; irländsk medborgare; invald i Irlands advokatsamfund (1972); juridisk rådgivare i patent- och varumärkesrätt (1973-1979); Barrister (1979-1995) och Senior Counsel (1995-1998) vid Irlands advokatsamfund; medlem av Englands och Wales advokatsamfund; domare vid Irlands High Court (1998); föreläsare i ”Rättsliga system och metoder” samt ”Averil Deverell”-föreläsare i handelsrätt vid Trinity College, Dublin; Bencher vid Honorable Society of King's Inns; domare vid domstolen sedan den 6 oktober 1999; domare i domstolen mellan den 6 oktober 1999 och den 13 oktober 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Född 1948; studier i Tübingen, München och Genève; därefter vetenskaplig forskning i London, juris doktor vid universitet i München; domare vid Arbeitsgericht Oldenburg; behörighet från universitet i Bremen att undervisa i arbetsrätt, rättssociologi och socialrätt; tillförordnad professor vid juridiska fakulteten vid universiteten i Frankfurt och Bremen; ordförande för Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989); deltog som sakkunnig i projektet European Expertise Service (EU) för att reformera arbetsrätten i Kirgizistan (1994-1995); professor emeritus i arbetsrätt, särskilt europeisk arbetsrätt, vid universitet i Bremen; domare vid domstolen mellan den 15 juli 2000 och den 6 oktober 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Född 1939; har tjänstgjort hos Riksdagens ombudsmän och inom regeringskansliet, samt vid departement, bland annat som departementsråd i Finansdepartementet; utnämndes till kammarrättsråd vid kammarrätten i Göteborg 1981 och till regeringsråd 1985; har medverkat i ett stort antal offentliga utredningar främst på det skatterättsliga området och på redovisningsområdet; har varit ordförande i bland annat Kommittén om inflationskorrigerad inkomstbeskattning, Redovisningskommittén och Utredningen om reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag; har därtill varit bland annat ordförande i Bokföringsnämnden och styrelseledamot i Domstolsverket respektive Finansinspektionen; har publicerat ett stort antal artiklar, främst på det skatterättsliga området; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 6 oktober 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

Född 1940; diverse domarämbeten (1964-1977); ansvarig för diverse uppdrag för regeringen i syfte att genomföra och samordna studier om reformeringen av domstolsväsendet; regeringens representant vid Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter och vid Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (1980-1984); expert vid Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter (1980-1985); ledamot av utredningen avseende revidering av strafflagen och straffprocesslagen; Procurador-Geral da República (ungefär motsvarande justitiekansler) (1984-2000); ledamot av övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (1999-2000); domare i domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 8 oktober 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

Född 1940; professor i Europarätt vid universitetet La Sapienza i Rom; professor vid universiteten Istituto Orientale (1969-1979) och Federico II i Neapel (1979-1992), vid universitetet i Catania (1969-1977) och vid universitet i Mogadishu (1967-1972); advokat vid Italiens högsta domstol; rättssakkunnig vid Republiken Italiens ständiga representation vid Europeiska gemenskaperna (1984-1992); ledamot av den italienska delegationen vid förhandlingarna om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning till Europeiska gemenskaperna; ledamot av den italienska delegationen vid förhandlingarna om Europeiska enhetsakten; ledamot av den italienska delegationen vid förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen; författare till ett flertal verk, däribland kommentarer till Europafördragen och till Europeiska unionens lagar; grundare och sedan år 1996 direktör för tidskriften Il Diritto dell'Unione Europea; styrelseledamot eller ledamot av redaktionskommittén för flera rättsliga tidskrifter; rapportör vid flera internationella kongresser och konferenser samt vid kurser vid flera internationella institutioner, däribland The Hague Academy of International Law (1987); ledamot av den grupp av oberoende sakkunniga som utsågs att granska Europeiska gemenskapernas kommissions finanser (1999); generaladvokat vid EG-domstolen från den 7 oktober 2000 till den 3 maj 2006; domare vid domstolen från 4 maj 2006 till 8 oktober 2018; vice ordförande för Europeiska unionens från och med den 8 oktober 2015 till den 8 oktober 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Född 1941; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1966-1969); tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission (1969-1977); doktor i juridik (universitetet i Leiden); professor i europeisk rätt vid universitetet i Groningen (1977-1989); tillförordnad domare vid Gerechtshof te Arnhem (allmän domstol som dömer i andra instans); ansvarig för diverse publikationer; tillförordnad generaldirektör vid Europeiska gemenskapernas kommissions rättstjänst (1989-2000); professor i europeisk rätt vid universitetet i Amsterdam; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 10 juni 2010.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Född 1942; forskningsassistent vid universitetet i Utrecht (1970-1971); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1971-1974); chefsrådgivare vid justitieministeriet (1975-1982); ledamot av rådet för rådgivning om regeringspolitiken (1983-1990); diverse undervisningsuppgifter; generalsekreterare vid ekonomiministeriet (1990-1997); generalsekreterare vid ministeriet för allmänna angelägenheter (1997-2000); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 6 oktober 2006; avled den 20 april 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Född 1957, juris doktor vid universitetet i Wien, postuniversitära studier i EG-rätt (Collège d'Europe i Brygge), medlem av Österikes diplomatiska kår sedan 1982, expert på EU-frågor hos utrikesministeriets juridiske rådgivare (1984-1988), rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommissionen (1989), chef för "Rättstjänsten för EU-frågor" vid utrikesministeriet (1992-2000, befullmäktigad diplomatisk tjänsteman), förhandlare vid förhandlingarna om EES och vid Österrikes anslutning till EU, ombud för Österrike vid EG-domstolen från och med år 1995, Österrikes generalkonsul i Zürich (2000), undervisning och publicering, generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 6 oktober 2006; avled i oktober 2018.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

Född 1948; juris doktor vid Åbo universitet; juris professor vid Åbo universitet (1978-1981) och vid Åbo Akademi (Åbo, Finland) (1981-1996); ordförande för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi (1985-1995); diverse internationella och nationella akademiska ansvarsfulla befattningar; medlem i lärda sällskap; samordnare av flera internationella och nationella forskningsprojekt och forskningsprogram inom bland annat följande områden: gemenskapsrätt, internationell rätt, mänskliga och grundläggande rättigheter, konstitutionell rätt samt komparativ offentlig förvaltning; företrädare för den finska regeringen som medlem i eller rådgivare åt de finska delegationerna vid olika internationella konferenser och sammanträden; sakkunnig i frågor rörande finsk rätt, bland annat i juridiska regerings- eller riksdagsutskott i Finland samt vid Förenta nationerna, Unesco, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europarådet; sedan 1995 juridisk chefsrådgivare vid Europeiska kommissionens rättstjänst, med ansvar för yttre förbindelser; sedan mars 2001 biträdande generaldirektör för Europeiska kommissionens rättstjänst. Domare vid domstolen sedan mellan den 17 januari 2002 och den 7 oktober 2019.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Född år 1967. Juris kandidatexamen (universitetet i Lissabon, år 1990). Assistent (Europeiska universitetsinstitutet, år 1991). Juris doktor (Europeiska universitetsinstitutet i Florens, år 1996). Gästprofessor (London School of Economics; Collège de l'Europe i Natolin; Ortega och Gassetinstitutet i Madrid; portugisiska katolska universitetet; Institutet för europastudier i Macao). Professor (Universidade Nova i Lissabon, år 1997). Fulbright Visiting Research Fellow (universitetet i Harvard, år 1998). Ställföreträdande direktör för akademien för internationell handelsrätt. Biträdande redaktör (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) och ledamot av redaktionskommittéer för flera juridiska tidskrifter. Generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2003 och den 6 oktober 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

Född 1937; juristutbildning vid Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); domare vid High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); medlem sedan 1985 och kassör under 2003 i Honourable Society of the Inner Temple; domare i domstolen mellan den 8 januari 2004 och den 8 oktober 2012.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Född år 1938; juris doktor (1966); professor i folkrätt (1974); Senior Visiting Fellow, University of Oxford (1985), professor, International Christian University, Tokyo (1988); författare till ett flertal verk i ämnena folkrätt, gemenskapsrätt och mänskliga rättigheter; medlem i flera lärda sällskap inom ämnena folkrätt, gemenskapsrätt och mänskliga rättigheter; den polska regeringens förhandlare inför tillbakadragandet av ryska trupper från Republiken Polen; statssekreterare, därefter kabinettsekreterare (1989-1992); ordförande för den polska delegationen i Förenta nationernas generalförsamling; domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1992-2002); president i Institut de Droit International (2003); rådgivare åt Republiken Polens president i utrikespolitiska och människorättsliga angelägenheter (2002-2004); domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

Född år 1938; juristexamen, Vilnius universitet (1961); juris kandidat, Moskva universitet (1965); högre doktorsgrad (dr. hab), Moskva universitet (1973); praktikant, Institut des Hautes Études Internationales (direktör: professor Ch. Rousseau), Paris universitet (1967-1968); ordinarie ledamot av Litauens vetenskapsakademi (1996); hedersdoktor, juridiska universitetet, Litauen (2001); diverse undervisningsuppgifter och administrativa uppgifter, Vilnius universitet (1961−1990); lektor, adjungerad professor, professor i folkrätt, dekanus vid den juridiska fakulteten; diverse tjänster inom regeringskansliet, inom den diplomatiska kåren och inom rättsväsendet i Litauen; justitieminister (1990−1991), ledamot av förvaltningsdomstolen (1991), Litauens ambassadör i Belgien, Luxemburg och Nederländerna (1992−1994); domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (före reformen) (juni 1994−november 1998); domare vid Litauens högsta domstol, tillika ordförande för nämnda domstol (december 1994−oktober 1998); domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (sedan november 1998); deltagare i ett flertal internationella konferenser; medlem av Republiken Litauens delegation inför förhandlingarna med Sovjetunionen (1990-1992); författare till ett flertal publikationer (cirka 200); domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2010.

George ARESTIS
George ARESTIS

Född 1945; juristexamen, Atens universitet (1968); MA i Comparative Politics and Government, University of Kent, Canterbury (1970); advokat på Cypern (1972-1982); utnämnd till District Court Judge (1982); befordrad till President District Court (1995); Administrative President District Court, Nicosia (1997-2003); domare vid Cyperns högsta domstol (2003); domare vid domstolen sedan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

Född 1947; juris doktor, Royal University of Malta (1973); statstjänsteman i egenskap av Notary to Government (1975); rådgivare åt Republiken (1978), förste rådgivare åt Republiken (1979), biträdande Attorney General (1988) och av presidenten utnämnd till Attorney General (1989); lektor i civilrätt på deltid, Maltas universitet (1985-1989); medlem av styrelsen för Maltas universitet (1998-2004); medlem av justitieutskottet (1994-2004); medlem i chefskommittén för Maltas skiljedomstol (1998-2004); Domare vid domstolen från och med den 11 maj 2004 till den 8 oktober 2018.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Född 1950; juris doktor, Karlsuniversitetet i Prag (1975); biträdande lektor (1974-1990), biträdande dekanus (1989-1991) och chef för sektionen för internationell rätt och gemenskapsrätt (1990-1992) vid Masaryk-universitetet, Brno; domare vid den tjeckoslovakiska författningsdomstolen (1992); ambassadör vid Europarådet (1993-1998); ordförande för Europarådets ministerkommitté (1995); generaldirektör vid Utrikesministeriet (1998-2000); ordförande för International Law Associations tjeckiska och slovakiska sektion (1999-2001); domare vid författningsdomstolen (2000-2004); ledamot av lagstiftningskommittén (1998-2000); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (sedan 2000); professor i internationell privaträtt, Masaryk-universitetet, Brno (2001); domare vid domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2020.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Född år 1951; juris doktor, Bratislava universitet (1974); professor i internationell rätt vid Kosice universitet (sedan 1975); domare vid författningsdomstolen (1993); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (1994); ledamot av Venedigkommissionen (1994); ordförande i den slovakiska föreningen för internationell rätt (2002); domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

Född 1952; juris doktor (1986); advokat (1977-1998); gästprofessor i straffrätt vid Tartu universitet; domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1994-1998); ordförande för Estlands högsta domstol (1998-2004); medlem av författningskommittén; rådgivare åt strafflagskommittén; delaktig i arbetsgruppen för beredning av straffprocesslag; författare till ett flertal publikationer i ämnena mänskliga rättigheter och författningsrätt, domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 23 oktober 2013.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

Född 1955; examen i juridik och i statsvetenskap, Hamburgs universitet; vetenskaplig medarbetare vid juridiska fakulteten vid Kiels universitet; det lettiska parlamentets rådgivare i frågor om internationell rätt, författningsrätt och lagstiftningsreformer; Lettlands ambassadör i Tyskland och Schweiz (1992-1993), och i Österrike, Schweiz och Ungern (1994-1995); biträdande premiärminister, justitieminister och tjänstgörande utrikesminister (1993-1994); medlare vid Medlings- och skiljedomstolen inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (sedan 1997); ledamot av permanenta skiljedomstolen (sedan 2001); vald till domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1995, omvald 1998 och 2001); författare till ett flertal publikationer i ämnena författningsrätt och förvaltningsrätt, lagstiftningsreformer och gemenskapsrätt; domare vid domstolen sedan den 11 maj 2004 och den 17 juni 2019.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

Född 1950; juristexamen (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972), högskoleexamen i Europarätt (University College Dublin, 1977); medlem i Irlands advokatsamfund (1971-1999); lektor i Europarätt (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); företrädare för den irländska regeringen i ett flertal mål vid Europeiska gemenskapernas domstol; domare vid Irlands High Court (sedan 1999); bencher (dekanus) vid Honorable Society of King's Inns (sedan 1999); vice ordförande för den irländska föreningen för Europarätt, medlem av International Law Association (irländska sektionen); son till Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), domare vid domstolen (1974-1985); domare vid domstolen sedan den 13 oktober 2004 och den 7 oktfober 2015.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Född år 1955, ekonomi-, språk- och juridikstudier vid King’s College, Cambridge (1973–1977), assistent och forskare vid Corpus Christi College, Oxford (1977–1980), upptagen som medlem av Middle Temple (1980), barrister (1980–1987 och 1990–2005), rättssekreterare hos generaladvokaten och senare domaren Sir Gordon Slynn (1987–1990, lektor i europarätt och komparativ rätt (Director of European Legal Studies) vid University College London (1990–1992), Lecturer vid juridiska fakulteten (1992–1998) och därefter Affiliated Lecturer (1998–2005) vid universitetet i Cambridge, Fellow of King’s College, Cambridge (1992–2010), Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (sedan år 2011), Senior Research Fellow vid Centre for European Legal Studies vid universitetet i Cambridge (1998–2005), Queen’s Counsel (1999), Bencher of Middle Temple (2005), Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010), LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) och Stockholm (2014), generaladvokat vid domstolen från den 11 januari 2006 till den 10 september 2020.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

Född 1938; professor i folkrätt och innehavare av professuren Jean Monnet för gemenskapsrätt vid universitetet i Bologna; hedersdoktor vid universitetet Carlos III i Madrid; gästprofessor vid universiteten Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Aten) samt vid Institut universitaire international (Luxemburg); samordnare för European Business Law Pallas Program, som har utarbetats vid universitetet i Nijmegen; ledamot av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling vid Europeiska gemenskapernas kommission; understatssekreterare för industri- och handelsfrågor under den halvårsperiod då Italien innehade ordförandeskapet för rådet; ledamot av Europeiska gemenskapens arbetsgrupp för Världshandelsorganisationen (WTO) och ordförande för 1997 års konferens om WTO vid forskningscentret inom institutet för folkrätt i Haag; domare vid förstainstansrätten mellan den 4 mars 1998 och den 3 maj 2006; Generaladvokat vid domstolen från och med den 4 maj 2006 till och med den 8 oktober 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

Född 1945; juris kandidat vid Lunds universitet; tingsnotarie och domare vid Trollhättans tingsrätt (1971-1974); fiskal i Svea hovrätt (1974-1975); fiskal vid Stockholms tingsrätt (1975); administrativ fiskal i Svea hovrätt (1975-1978); fiskal i Domstolsverket (1977); föredragande hos Justitiekanslern (1979-1980); assessor i Svea hovrätt (1980-1981); rättssakkunnig i Handelsdepartementet (1981-1982); rättssakkunnig, sedan departementsråd och därefter rättschef i Utrikesdepartementet (1982-1995), med ambassadörs titel 1992; vice ordförande i Marknadsdomstolen; ansvarig för rättsliga och institutionella frågor vid EES-förhandlingarna (vice ordförande, därefter ordförande i Eftagruppen) och vid förhandlingarna inför Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen; domare vid förstainstansrätten mellan den 18 januari 1995 och den 6 oktober 2006; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 6 oktober 2011.

Yves BOT
Yves BOT

Född 1947; juristexamen från juridiska fakulteten i Rouen; juris doktor (universitetet Paris II Panthéon-Assas); extern lektor vid juridiska fakulteten i Mans; biträdande och därefter förste biträdande åklagare vid åklagarmyndigheten i Mans (1974-1982); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Dieppe (1982-1984); biträdande allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Strasbourg (1984-1986); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Bastia (1986-1988); allmän åklagare vid Cour d'appel de Caen (1988-1991); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance du Mans (1991-1993); juridisk sakkunnig hos justitieministern (1993-1995); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Nanterre (1995-2002); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Paris (2002-2004); allmän åklagare vid Cour d'appel de Paris (2004-2006); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 9 juni 2019, då han avled.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

Född 1954; juris doktor (universitetet Pavol Jozef Safarik, Košice, 1978); professor i civilrätt (1994) och i gemenskapsrätt (2004); chef för institutet för gemenskapsrätt vid juridiska fakulteten i Košice (2004); domare vid Krajský súd (regional domstol) i Košice (1980); vice ordförande (1982) och ordförande (1990) för Mestský súd (stadsdomstol) i Košice; medlem av det slovakiska advokatsamfundet (1991); ledamot av författningsdomstolen (1993-1998); vice justitieminister (1998-2000); ordförande för författningsdomstolen (2000-2006); ledamot av Venedigkommissionen (2004); generaladvokat i domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 8 oktober 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

Född 1962; juristexamen (1987); juris doktor vid universitetet i Ljubljana (1995); professor (sedan 1996) i rättsteori, statsrätt (doktrin) och privaträtt; forskare; doktorandstudier vid universitetet i Zürich, vid institutet för komparativ rätt vid universitetet i Wien, vid Max Planck-institutet för internationell privaträtt i Hamburg, vid fria universitetet i Amsterdam; gästprofessor vid universiteten i Wien och Freiburg (Tyskland) samt vid Buceriusskolan för rättsliga studier i Hamburg; chef för rättstjänsten (1994-1996) och statssekreterare vid ministeriet för vetenskap och teknologi (1996-2000); regeringens generalsekreterare (2000); medlem av arbetsgruppen för en europeisk civillagstiftning (Study Group on European Civil Code) sedan 2003; ansvarig för forskarprojektet Humbolt (Humbolt Stiftung); författare till fler än 100 juridiska artiklar och ett flertal böcker i ämnena europarätt och privaträtt; mottagare av slovenska juristföreningens pris ”årets jurist 2003”; medlem av redaktionskommittéer för flera juridiska tidsskrifter; generalsekreterare i den slovenska juristföreningen; medlem i flera juristföreningar, bland annat Gesellschaft für Rechtsvergleichung; domare vid EG:s förstainstansrätt från den 7 juli 2004 till den 6 oktober 2006; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 28 november 2012.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

Född 1946; juris doktor, licence spéciale (särskild magisterexamen) i förvaltningsrätt (ULB, 1970); examen från Institut d'études politiques (IEP) i Paris (Ecofin, 1972); biträdande jurist; juridisk rådgivare vid Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); attaché och därefter legationssekreterare vid utrikesministeriet (1973-1976); ordförande för arbetsgrupper vid ministerrådet (1976); förste ambassadsekreterare, biträdande ständig representant vid OECD (sambandsansvarig vid Unesco, 1976-1979); chef för vice regeringschefens kabinett (1979-1980); ordförande för arbetsgrupper vid EPS (Asien, Afrika, Latinamerika); rådgivare och därefter biträdande kabinettschef hos Europeiska gemenskapernas kommissions ordförande (1981); chef med ansvar för budget- och personalfrågor vid ministerrådets generalsekretariat (1981-1984); chargé de mission vid den ständiga representationen vid Europeiska gemenskaperna (1984-1985); ordförande för budgetkommittén, ambassadråd, chef för enheten för politiska och kulturella frågor (1986-1991); diplomatisk rådgivare åt premiärministern (1986-1991), ambassadör i Grekland (1989-1991, icke bosatt i Grekland), ordförande för politiska kommittén (1991); ambassadör, ständig representant vid Europeiska gemenskaperna (1991-1998); ordförande för Coreper (1997); ambassadör (Bryssel, 1998-2002); ständig representant vid NATO (1998-2002); maréchal de la Cour (hovmarskalk) och chef för hans kungliga höghet storhertigens kabinett (2002-2007); domare vid domstolen sedan den 15 januari 2008 och den 7 oktober 2013.

Maria BERGER
Maria BERGER

Född 1956; juridik- och ekonomistudier (1975-1979), juris doktor; assistent och lärare vid institutet för offentlig rätt och statsvetenskap vid Innsbrucks universitet (1979-1984); handläggare vid förbundsministeriet för vetenskap och forskning, avslutningsvis som biträdande avdelningschef (1984-1988); sakkunnig i EU-frågor vid förbundskanslersämbetet (1988-1989); chef för avdelningen för integrationspolitisk samordning vid förbundskanslersämbetet (förberedelse inför Österrikes anslutning till Europeiska unionen) (1989-1992); direktör vid Eftas övervakningsmyndighet i Genève och i Bryssel (1993-1994); vice ordförande för Donau-universitetet i Krems (1995-1996); ledamot av Europaparlamentet (november 1996-januari 2007 och december 2008-juli 2009) och ledamot av utskottet för rättsliga frågor; suppleant i konventet om Europas framtid (februari 2002-juli 2003); ledamot av kommunstyrelsen i Perg (september 1997-september 2009); förbundsjustitieminister (januari 2007-december 2008); författare till ett antal europarättsliga publikationer; hedersprofessor i Europarätt vid Wiens universitet; Ehrensenatorin vid Innsbrucks universitet; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2009 och den 20 maj 2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

Född 1946; examen i juridik (1963-1968) och juris doktor (1975) vid universitetet i Sevilla; högskolestudier vid universitetet i Freiburg im Breisgau (1969-1971); professor i rättspolitik vid universitetet i Sevilla (1978-1986); innehavare av professuren i konstitutionell rätt vid universitetet i Sevilla (1986-1992); rättssekreterare vid Spaniens författningsdomstol (1986-1987); domare vid Spaniens författningsdomstol (1992-1998); ordförande vid Spaniens författningsdomstol (1998-2001); fellow vid Wissenschaftskolleg i Berlin (2001-2002); innehavare av professuren i konstitutionell rätt vid Universidad Autónoma de Madrid (2002-2009); consejero de Estado electivo (2004-2009); författare till flera publikationer; generaladvokat vid domstolen sedan den 14 december 2009 och den 7 oktfober 2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

Född 1952; juristexamen vid Vilnius universitet (1974-1979); doktor i rättsvetenskap vid juridiska akademin i Litauen (1999), advokat i Litauen (1979-1990); ledamot av högsta rådet vid Republiken Litauens parlament (1990-1992), därefter ledamot av Republiken Litauens parlament (Seimas) och ledamot av utskottet för statliga och rättsliga frågor (1992-1996); domare vid Republiken Litauens författningsdomstol (1996-2005), därpå rådgivare åt ordföranden för Republiken Litauens författningsdomstol (från 2006); assistent knuten till professuren i konstitutionell rätt vid juridiska fakulteten vid universitetet Mykolas Romeris (1997-2000), sedan extern lektor (2000-2004), därpå (från 2004) professor vid nämnda professur och slutligen chef för professuren i konstitutionell rätt (2005-2007); dekanus för juridiska fakulteten vid universitetet Mykolas Romeris (2007-2010); ledamot av Venedigkommissionen (2006-2010); undertecknare av Litauens självständighetsförklaring av den 11 mars 1990; författare till ett stort antal juridiska publikationer; Domare vid domstolen från 6 oktober 2010 till 8 oktober 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

Född år 1950; jur.kand., Lunds universitet (1975); tingsnotarie vid Landskrona tingsrätt (1976-1978); kammarrättsfiskal (1978-1982); kammarrättsassessor (1982); föredragande i Konstitutionsutskottet (1983-1985); rättssakkunnig i Finansdepartementet (1985-1990); departementsråd och chef för Finansdepartementets enhet för personbeskattning (1990-1996); chef för Finansdepartements punktskatteenhet (1996-1998); ekonomiskt råd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (1998-2000); finansråd och chef för Finansdepartementets skatte- och tullavdelning (2000-2005); regeringsråd (2005-2009); president i Kammarrätten i Göteborg (2009-2011); domare i domstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 7 oktober 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

Född 1955; juristexamen från universitetet i Cambridge; licence spéciale en droit européen vid Université libre de Bruxelles (grande distinction); ledamot av advokatsamfundet i England och Wales (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); ledamot av advokatsamfundet i Nordirland (1996); Queen's Counsel (1997); bencher vid Gray's Inn (2003); domare vid Crown Court (2003-2012); skattmästare i United Kingdom Association for European Law (2001-2012); medförfattare till European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3-6 uppl.); domare vid domstolen mellan den 8 oktober 2012 och den 31 januari 2020.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

Född den 12 november 1914 i Nieuwkapelle; belgisk medborgare; juris doktor (1938), universitetsexamen i nationalekonomi och socialekonomi (1940) vid Université catholique de Louvain; undervisningsassistent vid Institut des sciences économiques vid Université catholique de Louvain (1939–1940); advokat (1938–1940); ekonomisk rådgivare och skatterådgivare vid Boerenbond, kanslichef hos jordbruksministern (1944–1945); sekreterare för europeiska kontoret vid FAO i Rom, ansvarig för avvecklingen av internationella jordbruksinstitutet (1946–1949); ordförande för den belgiska kommittén vid FAO, ledamot av FAO:s råd och av ett flertal utskott (1950–1953); justitiesekreterare vid EKSG-domstolen mellan den 26 mars 1953 och den 6 oktober 1958 och vid Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 9 februari 1982; avled den 15 maj 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

Född den 23 maj 1932 i Wien; brittisk medborgare; études de droit à Kings College, universitetet i Durham och Lincolns Inn (1950–1955); Barrister, London; biträdande justitiesekreterare vid högsta domstolen i Kenya (1955); arbete som advokat (1957–1958 och 1961–1962); förstainstansdomare (1958); förste justitiesekreterare vid högsta domstolen i Kenya (1963); biträdande handläggare vid kansliet vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg (1965); handläggare vid kansliet vid Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (1966); handläggare (1967), förste handläggare (1969), och biträdande kanslichef (1969–1973) vid Europarådet; avdelningschef (1973), direktör (1980) vid Europaparlamentets kansli; justitiesekreterare vid domstolen mellan den 10 februari 1982 och den 9 februari 1988; avled den 23 september 2020.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Född 1944; fransk medborgare; examina i juridik från Université de Paris I, Institut d'études politiques de Paris och School of Advanced International Studies vid Johns Hopkins University; handläggare vid Europaparlamentets generalsekretariat; förste handläggare vid budgetutskottets sekretariat; avdelningschef vid institutionella utskottets och budgetutskottets sekretariat; rådgivare och sedermera direktör hos Europaparlamentets ordförande (institutionella och rättsliga frågor samt budgetfrågor); tillförordnad direktör vid Europaparlamentets generaldirektorat för utskott; justitiesekreterare vid domstolen mellan den 10 februari 1988 och den 9 februari 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

Född 1948; examen från l'Institut d'études politiques de Paris och i högre offentligrättsliga studier; biträdande allmän åklagare vid Tribunal de Grande Instance de Versailles; avdelningsdirektör vid Europeiska gemenskapernas domstol; generalsekreterare för allmänna åklagarämbetet vid Cour d'appel de Paris; justitieministerns kabinett; rättssekreterare hos ordföranden för Europeiska gemenskapernas domstol; justitiesekreterare vid domstolen mellan den 10 februari 1994 och den 6 oktober 2010.