Retten
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Født i 1944; juridisk eksamen og kandidatgrad i økonomisk politik ved universitet i Coimbra; doktor i international økonomi (Université de Paris I - Pahthéon Sorbonne); værnepligt aftjent i marineministeriet (juridisk tjeneste, 1969-1972); professor ved det katolske universitet og ved Universidade Nova de Lisboa; professor ved universitetet i Coimbra og ved Universidade Lusíada de Lisboa (direktør for instituttet for europæiske studier); medlem af den portugisiske regering (1980-1983); statssekretær i Indenrigsministeriet, under formandskabet i Ministerrådet og for EU-anliggender; medlem af det portugisiske parlament; næstformand for De Kristelige Demokrater; generaladvokat ved Domstolen (1986-1988); præsident for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (1989-1995); advokat i Lissabon, specialiseret i EU-ret og konkurrenceret (1996-2012); medlem af reflektionsgruppen vedrørende fremtidsperspektiverne for De Europæiske Fællesskabers retsinstanser (»Due-gruppen«) (2000); formand for Europa-Kommissionens disciplinærråd (2003-2007); formand for den portugisiske forening for europaret (siden 1999); dommer ved Domstolen fra den 8. oktober 2012 til den 8. oktober 2018.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Født i 1928; irsk statsborger; barrister; senior counsel; specialist i forfatningsret og erhvervsret; dommer ved High Court; formand for hovedbestyrelsen i Irlands Advokatsamfund; medlem af bestyrelsen for King's Inns; formand for uddannelsesudvalget under bestyrelsen for King's Inns; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 10. januar 1996; afgået ved døden den 3. januar 2018.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

Født i 1934; italiensk statsborger; dommer ved byretten i Napoli; rådgiver for Corte d'appello di Roma, derefter Corte di cassazione; tilknyttet Ufficio Legislativo del Ministerio di Grazia e Giustizia; formand for den koordinerede arbejdsgruppe ved Den Diplomatiske Konference til udarbejdelse af Lugano-konventionen; referendar for den italienske generaladvokat ved Domstolen; professor ved Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma; dommer ved Retten i Første Instans siden den 1. september 1989; præsident for Retten i Første Instans fra den 18. september 1995 til den 4. marts 1998; afgået ved døden den 26. januar 2010.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Født i 1934; advokat (Skotland); King’s Counsel (Skotland); sekretær, derefter kurator for Faculty of Advocates; formand for Den Rådgivende Kommission for Advokaterne i Fællesskabet; Salvesen professor i europæiske institutioner og bestyrer for Europa-Instituttet, Edinburghs Universitet; særlig rådgiver for Overhusets EF-udvalg; honorary bencher i Gray's Inn, London; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 9. marts 1992; dommer ved Domstolen fra den 10. marts 1992 til den 7. januar 2004.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Født i 1938; tysk statsborger; dommer i Nordrhein-Westfalen og derefter tjenestemand i justitsministeriet (fællesskabsret og menneskerettigheder); medarbejder i det danske kommissionsmedlems sekretariat, derefter i GD III (det Indre Marked); chef for et kontor med strafferetligt ressort i forbundsjustitsministeriet; chef for ministerens kontor, senest leder (Ministerialdirigent) af en underafdeling (strafferet); undervisningsassistent ved Saarbrückens universitet; dommer ved Retten i Første Instans fra den 1. september 1989 til den 6. februar 1997, hvor han afgik ved døden.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Født i 1938; græsk statsborger; assessor og derefter dommer ved Grækenlands Øverste Forvaltningsdomstol; medlem af Den Særlige Højesteret; medlem af retterne vedrørende varemærkerettigheder; rådgiver for den græske forvaltning ved gennemførelsen af fællesskabsretten; professor i fællesskabsret ved Den Græske Forvaltningshøjskole og ved Institut for Videreuddannelse; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 18. september 1992.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Født i 1939; universitetsstudier ved de juridiske og økonomiske fakulteter i Montpellier og i Paris, dr. jur. (1964), advokat (1964), advokat ved cour d'appel (1967), direktør i det luxembourgske Arbejdsministerium; medlem (1978-1989) af, efterfølgende formand (1988-1989) for Luxembourgs Økonomiske og Sociale Råd; bestyrelsesmedlem i Société nationale de crédit et d'investissement og i Société européenne des satellites (indtil 1989); medlem (1993-1995) af, efterfølgende formand for conseil de l'Institut universitaire international du Luxembourg (1995-2004), underviser på université du Luxembourg; regeringens repræsentant i Udvalget for Den Europæiske Socialfond, Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed og i Styrelsesrådet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (indtil 1989); dommer ved Retten i Første Instans fra 25. september 1989 til 11. juli 1996; dommer ved Domstolen fra den 12. juli 1996 til den 14. januar 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Født i 1944; nederlandsk statsborger; direktionssekretær i forsikringsagenturet D. Hudig & Co., og dernæst i virksomheden Granaria BV; dommer ved Arrondissementsrechtbank, Rotterdam; medlem af Domstolen for De Nederlandske Antiller; dommer ved Kantongerecht, Rotterdam; vicepræsident for Arrondissementsrechtbank, Rotterdam, dommer ved Retten i Første Instans fra den 1. september 1989 til den 17. september 1998.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Født i 1945; juristlingvist ved EF-Domstolen; fuldmægtig i Justitsministeriet; dommerfuldmægtig; juridisk attaché ved Danmarks Faste Repræsentation ved Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, konstitueret dommer i Østre Landsret; kontorchef i Justitsministeriets Lovafdeling; afdelingschef i Justitsministeriet; lektor; medlem af Styringskomitéen for Menneskerettigheder i Europarådet (CDDH), derefter medlem af CDDH's Bureau; i 2004 medlem af »Ad-hoc committee on judicial training« ved Europäische Rechtsakademie Trier i Tyskland; dommer ved Retten i Første Instans siden den 25. september 1989; præsident for Retten i Første Instans fra den 4. marts 1998 til den 17. september 2007.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Født i 1946; Abogado del Estado (i Jaén og Granada); justitssekretær ved Retten for Økonomi-ske og Administrative Sager i Jaén, derefter i Córdoba; medlem af Advokatsamfundet (Jaén, Grenada); chef for Udenrigsmini-steriets Særlige Juridiske Kontor for EF-spørgsmål; chef for den spanske delegation i den af Rådet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende oprettelsen af Retten i Første Instans; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 17. september 2007.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Født i 1948; fransk statsborger; inspektør i finansministeriet; auditeur og derefter maître des requêtes ved Conseil d'État; juridisk rådgiver for flere ministre; docent ved en række af Frankrigs "grandes écoles" og undervisningsassistent ved en række institutioner og universiteter; referendar ved Domstolen; direktør for Crédit Lyonnais' Juridiske Afdeling; æresformand for "Association européenne pour le droit bancaire et financier"; dommer ved retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 18. september 1995; afgået ved døden den 9. september 2020.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Født i 1954, cand.jur. og dr.jur. (Katholieke Universiteit Leuven), Master of Laws og Master in Public Administration (Harvard University); assistent (1979-1983), derefter professor i EU-ret ved Katholieke Universiteit Leuven; referendar ved Domstolen (1984-1985); lærer ved Europa-Kollegiet, Brugge (1984-1989); advokat i Bruxelles (1986-1989); gæsteprofessor ved Harvard Law School; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 6. oktober 2003; dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2003; Domstolens vice-præsident fra den 9. oktober 2012. til den 8. oktober 2015; Domstolens præsident siden den 8. oktober 2015.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Født i 1946; britisk statsborger; barrister, Middle Temple; King's Counsel med speciale i erhvervsret, fællesskabsret og forvaltningsret; medforfatter af de tre første udgaver af "Bellamy & Child, Common Market Law of Competition"; dommer ved Retten i Første Instans fra den 10. marts 1992 til den 15. december 1999.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Født i 1944; græsk statsborger; advokat i Athen; referendar ved Domstolen hos dommer Chloros og Kakouris; lektor i forvaltningsret og fællesskabsret, Athen; juridisk konsulent; kabinetchef i Revisionsretten; dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. september 1992 til den 17. september 1998.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

Født i 1942; juridisk doktorgrad fra Helsinkis universitet; undervisningsassistent i borgerlig ret og handelsret ved Helsinkis universitet; direktør med ansvar for retlige anliggender og handelspolitik ved Finlands centrale handelskammer; generaldirektør for Finlands Konsumentverk (Forbrugerstyrelsen); medlem af flere regeringsudvalg og delegationer, herunder formand for udvalget til overvågning af reklamer for lægemidler (1988-1990), medlem af forbrugerrådet (1990-1994), medlem af konkurrencerådet (1991-1994) og medlem af redaktionsudvalget for Nordic Intellectual Property Law Review (1982-1990); dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. januar 1995 til den 6. oktober 2009.

Josef Azizi
Josef Azizi

Født i 1948; juridisk kandidateksamen samt samfundsfaglig og erhvervs-økonomisk kandidateksamen fra Wiens universitet; forskningsog undervisningsassistent ved Wirtschaftsuniversität Wien og ved det retsvidenskabelige fakultet ved Wiens universitet og ved flere andre universiteter; professor honoris causa ved det retsvidenskabelige fakultet ved Wiens universitet; kontorchef og afdelingschef i Forbundskancelliet; medlem af Europarådets styringsudvalg for retligt samarbejde(CDCJ); beskikket rettergangsfuldmægtig ved Verfassungsgerichtshof  (forfatningsdomstolen) i retssager om forfatningsmæssigheden af forbundsstatslovgivning; ansvarlig for koordineringen af østrigsk forbundsretstilpasning til fællesskabsretten; dommer ved Retten siden den 18. januar 1995 til den 16. september 2013.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Født i 1945; cand.jur. fra Lunds universitet; referendar og dommer ved Tingsrätten i Trollhättan (1971-1974); referendar ved Svea Hovrätt (1974-1975); dommer ved Stockholms Tingsrätt (1975); rådgiver i juridiske og administrative spørgsmål for præsidenten ved Svea Hovrätt (1975-1978); fuldmægtig ved Domstolverket (1977); rådgiver ved justitskanslerens kontor (1979-1980); hovrättsassessor ved Svea Hovrätt (1980-1981); juridisk rådgiver i handelsministeriet (1981-1982); juridisk rådgiver, derefter departementschef og departementsråd i juridiske spørgsmål i udenrigsministeriet (1982-1995); udnævnt til ambassadør i 1992; vice-præsident ved Marknadsdomstolen; ansvarlig for juridiske og institutionnelle spørgsmål under EØS-forhandlingerne (vicepræsident, derefter præsident for EFTA-gruppen) og under forhandlingerne i forbindelse med Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union; dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. januar 1995 til den 6. oktober 2006; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til den 6. oktober 2011.

André Potocki
André Potocki

Født i 1950; fransk statsborger; rådgiver ved cour d'appel de Paris og adjungeret professor, Université de Paris X-Nanterre (1994); leder af Service des Affaires Européennes et Internationales, Justitsministeriet (1991); vicepræsident ved Tribunal de Grande Instance de Paris (1990); generalsekretær for præsidenten, cour de cassation (1988); dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. september 1995 til den 19. september 2001.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Født i 1950; portugisisk statsborger; professor ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Coimbra og ved Det Juridiske Fakultet ved Det Katolske Universitet i Porto; indehaver af Jean Monnet-lærerstolen; forelæsningsleder ved Akademiet for International Ret, Haag (1984), og gæsteprofessor ved Det Juridiske Fakultet ved Université de Paris-I (1995); den portugisiske regerings medlem af FN's Kommission for International Handelsret (UNCITRAL); dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. januar 1995 til den 31. marts 2003.

John D. Cooke
John D. Cooke

Født i 1944; advokatbestalling i Irland 1966; tillige advokatbestalling i England og Wales, Nordirland og New South Wales; praktiserende advokat 1966-1996; advokatbestalling, Inner Bar Ireland (Senior Counsel) 1980 og New South Wales 1991; formand for Rådet for Advokaterne i Det Europæiske Fællesskab (CCBE) 1985-1986; medlem af Adjunct Law Faculty, University College Dublin; medlem af Chartered Institute of Arbitrators; præsident for Royal Zoological Society of Ireland 1987-1990; medlem af Honorable Society of Kings Inns, Dublin; æresmedlem af Lincoln's Inn, London; dommer ved Retten i Første Instans fra den 10. januar 1996 til den 15. september 2008; afgået ved døden den 29. april 2022.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Født 1940; adjunkt ved Universität Marburg; dr.jur. (Universität Marburg); ansat i Bundesministerium der Justiz, senere chef for Kontoret for International Privatret og senest leder af en underafdeling for civilret i samme ministerium; medlem af Unidroits styrende råd (1993 - 1998); formand for kommissionen til udarbejdelse af konventionen til beskyttelse af børn under Haagerkonferencen for international privatret (1996); æresprofessor ved Universität Trier (international privat- og procesret, europæisk ret); siden 2002 medlem af Fachbeirat ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg; dommer ved Retten i Første Instans fra den 11. juni 1997 til den 17. september 2007; afgået ved døden den 24. oktober 2019.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Født i 1938; professor i folkeret og indehaver af Jean Monnet-professoratet i fællesskabsret ved universitetet i Bologna; æresdoktor ved universitetet Carlos III i Madrid; gæsteprofessor ved følgende universiteter: John Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Athens) og Institut universitaire international (Luxembourg); koordinator af European Business Law Pallas Program på universitetet i Nijmegen; medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler; statssekretær for industri og handel under det italienske formandskab i Rådet; medlem af EF's arbejdsgruppe vedrørende Verdenshandelsorganisationen (WTO) og leder af 1997-konferencen om Verdenshandelsorganisationen på forskningscentret ved Hague Academy of International Law; dommer ved Retten i Første Instans fra den 4. marts 1998 til den 3. maj 2006; generaladvokat ved Domstolen fra den 4. maj 2006  til den 8. oktober 2018..

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Født i 1950; juridisk embedseksamen fra universitetet i Athen (1973); eksamensbevis for overbygningsstudier (DEA) i socialret ved université de Paris-II Panthéon-Sorbonne (1977); advokat (1974-1980); national ekspert ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers juridiske tjeneste (1988-1990), og derefter ledende medarbejder ved Generaldirektorat V »Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender« (1990-1994); revisor, befuldmægtiget og fra 1999 rådgiver for det græske statsråd; associeret medlem af Grækenlands særlige højesteret; medlem af centraludvalget for udarbejdelse af lovforslag i Grækenland (1996-1998); direktør for den juridiske tjeneste ved den græske regerings generalsekretariat (1996-1998); dommer ved Den Europæiske Unions Ret (1998-2010); afdelingsformand (2004-2010); medlem af det højeste råd for forvaltningsretterne (2011-2012); medlem af særdomstolen for tvister vedrørende vederlag til dommerne og specialdomstolen for sager vedrørende destitution af dommere som følge af embedsmisbrug (2013-2014); medlem af det rådgivende ekspertpanel vedrørende kandidaterne til et dommerembede ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2014-2015); medlem af det kompetente udvalg til afgivelse af udtalelse om kandidaternes kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten for EU-personalesager (2012-2015); underviser i europæiske ret ved den statslige skole for dommere og anklagere (1995-1996 og 2012-2015); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2015 til den 7. oktober 2021

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Født i 1944; dommer ved Nederlandenes højesteret (1996); dommer og vicepræsident ved College van Beroep voor het bedrijfsleven (appelinstans i handelssager) (1986); stedfortrædende medlem af Tariefcommissie (tariferingsnævn) og Commissie bezwaarschriften Wet arob/Awb (socialt ankenævn); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1980); docent i europæisk ret ved Det Juridiske Fakultet på Groningen Universitet og forskningsmedarbejder på University of Michigan Law School; medarbejder i det internationale sekretariat for Kamer van Koophandel en Fabrieken, Amsterdam (1970); dommer ved Retten i Første Instans fra den 17. september 1998 til den 13. september 2010.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Født 1948; Cambridge University (BA 1969, MA 1973) (polyteknik og jura); møderet for de engelske domstole i 1970, arbejdede derefter som advokat i London (1971-1999) og i Bruxelles (1979-1999); møderet for de irske domstole i 1981; Queen's Counsel i 1987; medlem af Middle Temple i 1998; repræsenterede Advokatsamfundet i England og Wales i Rådet for Advokaterne i Det Europæiske Fællesskab og var formand for Advokatrådets faste repræsentation ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1995-1999); bestyrelsesmedlem i World Trade Law Association og i European Maritime Law Organization (1993-2002); dommer ved Retten siden den 15. december 1999 til den 7. oktober 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

Født i 1954; medlem af Frankrigs Conseil d'État; École normale supérieure de Saint-Cloud og École nationale d'administration; lektor i engelsk (1979-1985); først Rapporteur, siden Commissaire du Gouvernement ved Conseil d'Etats tvistemålsafdelinger (1988-1993); juridisk konsulent ved Frankrigs faste repræsentation ved De Forenede Nationer i New York (1993-1997); referendar hos dommer Puissochet ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1997-2001); dommer ved Retten i Første Instans fra den 19. september 2001 til den 17. september 2007.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Født i 1956; studier i Lissabon, Bruxelles og Strasbourg; advogada i Portugal og i Bruxelles; fri forsker ved Institut for europæiske studier ved Université libre de Bruxelles; referendar hos den portugisiske dommer ved EF-Domstolen, Moitinho de Almeida (1986-2000), herefter hos præsidenten for Retten i Første Instans, Vesterdorf (2000-2003); dommer ved Retten siden den 31 marts 2003 til September 19, 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Født i 1959; cand.jur. (Lièges universitet, 1981); sekretær (den nationale videnskabelige forskningsfond, 1985-1989); juridisk rådgiver for Repræsentantkammeret (1981-1990); dr.jur. (Strasbourgs Universitet, 1990); professor (Lièges universitet, Strasbourgs universitet, Europakollegiet, det kongelige belgiske forsvarsakademi, Université Montesquieu-Bordeaux; Michel Servet-kollegiet ved Paris' universiteter, Notre-Dame de la Paix-universitetet i Namur); særlig udsending for udenrigsministeriet (1995-1999); leder af EF-studierne ved det kongelige belgiske udenrigspolitiske institut (1998-2003); bisidder i Conseil d'Etat (2001-2003); konsulent for Europa-Kommissionen (1990-2003); medlem af Observatoire Internet (2001-2003); dommer ved Retten siden den Oktober 7, 2003 til September 19, 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

Født i 1936; kandidateksamen i sprog fra Maltas kongelige universitet (1955); juridisk kandidateksamen ved Maltas kongelige universitet (1958); advokat på Malta siden 1959; juridisk rådgiver ved det nationale kvinderåd (1964-1979); medlem af kommissionen for offentlige tjenester (1987-1989); medlem af bestyrelsen for Lombard Bank (Malta) Ltd, som repræsentant for staten (1987-1993); medlem af valgkommissionen fra 1993; medlem af bedømmelsesudvalg for afhandlinger indleveret ved det juridiske fakultet på Maltas kongelige universitet; medlemaf Den Europæiske Kommision mod Racisme og Intolerance (ECRI) (2003-2004); dommer ved Retten fra den 12. maj 2004 til den 22. marts 2012.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Født i 1946; juridisk kandidateksamen ved Szeged universitet (1971); fuldmægtig i arbejdsministeriet (1971-1974); kursusansvarlig og professor (1974-1989), dekan for det juridiske fakultet (1989-1990), prorektor (1992-1997) ved universitetet i Szeged; advokat; medlem af præsidiet for den nationale pensionsforsikring; næstformand for Institut européen de la sécurité sociale (1998-2002); medlem af det videnskabelige råd for Association internationale de la sécurité sociale; dommer ved forfatningsdomstolen (1998-2004); dommer ved Retten siden den Maj 12, 2004 til september 19, 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Født i 1947; cand.jur. ved Warszawa universitet (1965-1969); forsker (undervisningsassistent, lektor, professor) ved det retsvidenskabelige institut ved videnskabernes akademi (1969-2004); forsker ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheberund Wettbewerbsrecht, München (1985-1986); advokat (1992-2000); dommer ved den øverste forvaltningsdomstol (2001-2004); dommer ved Retten siden den Maj 12, 2004 til september 19, 2016; Afgået ved døden den 23. maj 2018.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Født i 1949; juridisk kandidateksamen, undervisningsassistent i økonomisk ret (indtil 1989), derefter dr. phil., professor i erhvervsret (fra 1993) ved det juridiske fakultet ved Karlova universitetet i Prag; medlem af det ledende organ for værdipapirkommissionen (1999-2002); advokat; medlem af den tjekkiske regerings lovgivende råd (1998-2004); dommer ved Retten fra den 12. maj 2004 til den 26. september 2019.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Født i 1951; juridisk kandidateksamen (Bratislava universitet); dommer ved førsteinstansretten i Bratislava; dommer ved appelretten med civile retssager som ansvarsområde og vicepræsident for appelretten i Bratislava; medlem af afdelingen for civil- og familieret ved justitsministeriets juridiske tjeneste; konstitueret dommer ved højesteret med erhvervsret som ansvarsområde; medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (Strasbourg); dommer ved forfatningsdomstolen (2000-2004); dommer ved Retten i Første Instans fra den 12. maj 2004 til den 6. oktober 2009, dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2009 til den 7. oktober 2021.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Født i 1954; juridisk kandidateksamen ved Moskva universitet; dr.jur. (med forelæsningsret) ved Warszawa universitet; professor ved Vilnius universitet: international ret (fra 1981), menneskerettigheder (fra 1991) og fællesskabsret (fra 2000); rådgiver for regeringen i udenrigsanliggender (1991-1993); medlem af koordineringsgruppen for forhandlingsdelegationen i forbindelse med tiltrædelsen af Den Europæiske Union; generaldirektør for regeringens afdeling for europæisk ret (1997-2004); Jean Monnet-professor i europæisk ret ved Vilnius Universitet; formand for Litauisk forening for EU-studier; formand for den parlamentariske arbejdsgruppe for den konstitutionelle reform i forbindelse med Litauens tiltrædelse; medlem af Den Internationale Juristkommission (april 2003); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004 til den 16. september 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Født i 1962; juridisk kandidateksamen fra Tartu universitet (1981-1986); assistent, anklagemyndigheden i Tallinn (1986-1991); diplom fra diplomatskolen i Estland (1991-1992); juridisk rådgiver (1991-1993) og kommitteret i handels- og industrikammeret (1992-1993); dommer ved appelretten i Tallinn (1993-2004); Europæisk Master i menneskerettigheder og demokratisering, Padova universitet og Nottingham universitet (2002-2003); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004 til den 23. oktober 2013; Dommer ved Domstolen siden den 23. oktober 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Født i 1963; juridisk kandidateksamen fra Letlands universitet (1986); inspektør for indenrigsministeriet i Kirov-regionen og Riga (1986-1989); dommer ved førsteinstansretten i Riga (1990-1994); advokat (1994-1998 og juli 1999 - maj 2000); justitsminister (november 1998 - juli 1999 og maj 2000 - oktober 2002); medlem af den stående Voldgiftsdomstol i Haag (2001-2004); parlamentsmedlem (2002-2004); dommer ved Retten fra den 12. maj 2004 til den 25. februar 2020.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Født i 1962; cand. jur (1987); dr. jur. fra Ljubljana universitet (1995); professor (siden 1996) i rets og statsteori (retslære) og privatret; forsker; doktorstudier ved Zürich universitet, ved Institut für Rechtsvergleichung ved Wien universitet, ved Max Planck Instituttet for international privatret i Hamburg, og ved Vrije Universitet, Amsterdam; gæsteprofessor ved Wien universitet, Freiburg universitet (Tyskland) og ved Bucerius Law School i Hamburg, chef for juridisk tjeneste (1994-1996) og statssekretær for ministeren for videnskab og teknologi (1996-2000); generalsekretær for regeringen (2000); medlem af arbejdsgruppen for en europæisk civilret (Study Group on European Civil Code) siden 2003; ansvarlig for forskningsprojekt Humboldt (Humboldt Stiftung): skrevet mere end hundrede juridiske artikler og bøger inden for fællesskabsret og privatret; den slovenske juristsammenslutnings pris »Årets jurist 2003«; medlem af redaktionen på flere juridiske tidsskrifter; generalsekretær for den slovenske juristsammenslutnings; medlem af flere juridiske foreninger, herunder Gesellschaft für Rechtsvergleichung; dommer ved Retten i Første Instans fra den 7. juli 2004 til den 6. oktober 2006; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til den 28. november 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Født i 1954; juridisk kandidateksamen (universitetet La Sapienza i Rom); studier i EF-ret (Europakollegiet, Brügge); advokatbestalling og praktiserende advokat (1978-1983); ekstern lektor i fællesskabsret ved universitetet La Sapienza i Rom (1993-1996), ved universitetet Luiss i Rom (1993-1996 og 2002-2006) og ved universitetet Bocconi i Milano (1996-2000); rådgiver for den italienske premierminister i fællesskabsretlige anliggender (1993-1995); tjenestemand ved Europa-Kommissionen; juridisk konsulent og derefter kabinetschef hos næstformanden (1989-1992), kabinetschef hos kommissæren for det indre marked (1995-1999) og konkurrence (1999), direktør i Generaldirektoratet for Konkurrence (2000-2002), vicegeneralsekretær ved Europa-Kommissionen (2002-2005), generaldirektør ved Europa-Kommissionens Kontor for Europapolitisk Rådgivning (BEPA) (2006); dommer ved Retten fra den 3. maj 2006 til den 15. november 2011.

Miro Prek
Miro Prek

Født 1965; juridisk kandidateksamen (1989), LL.M.; ph.d.; advokatbestalling (1994); forskellige opgaver og funktioner inden for den offentlige forvaltning, navnlig under regeringens lovkontor (vicestatssekretær og underdirektør, senere chef for departementet for fællesskabsret og komparativ ret) og under kontoret for europæiske anliggender (kontorchef); medlem af forhandlingsdelegationen vedrørende associeringsaftalen (1994-1996) og i forbindelse med tiltrædelsen af Den Europæiske Union (1998-2003) med ansvar for juridiske anliggender; praktiserende advokat; leder og seniorekspert i EU-finansierede projekter vedrørende tilpasning til EU-retten og for europæisk integration, primært på Vestbalkan; afdelingschef ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (2004-2006); dommer ved Retten fra den 7. oktober 2006 til den 26. september 2019.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Født i 1940; jurastudier ved St. Kliment Ohridski universitet i Sofia (1961); dr.jur. (1977); advokat (1963-1964); juridisk rådgiver for det statslige selskab for international vejtransport (1964-1973); ekstern lektor ved det juridiske institut i det bulgarske akademi for videnskab (1973-1988); ekstern lektor i civilprocesret ved det juridiske fakultet i St. Kliment Ohridski universitet i Sofia (1988-1991); voldgiftsdommer ved handels- og industrikammerets voldgiftsdomstol (1988-2006); dommer ved forfatningsdomstolen (1991-1994); associeret professor ved Paissiy Hilendarski universitet i Plovdiv (februar 2001-2006); justitsminister (1994-1995); ekstern lektor i civilprocesret ved det nye bulgarske universitet i Sofia (1995-2006); dommer ved Retten fra den 12. januar 2007 til den 29. juni 2010.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Født i 1960; cand.jur. (1984), dr.jur. (1997) (Alexandru Ioan Cuza universitet i Laşi); dommer ved førsteinstansretten i Suceava (1984-1989); militærdommer ved militærretten i Laşi (1989-1990); professor ved Alexandru Ioan Cuza universitet i Laşi (1990-2006); stipendiat til specialisering i privatret ved Rennes universitet (1991-1992); lektor ved Petre Andrei universitet i Laşi (1999-2002); associeret professor ved université du Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); dommer ved Retten fra den 12. januar 2007 til den 26. november 2010.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Født i 1950; jurastudier ved universitetet i Erlangen-Nürnberg (1970-1975); Rechtsreferendar ved Oberlandesgericht Nürnberg (1975-1978); fuldmægtig i forbundsøkonomiministeriet (1978-1982); fuldmægtig ved Forbundsrepublikken Tysklands faste repræsentation ved De Europæiske Fællesskaber (1982); fuldmægtig i forbundsøkonomiministeriet med ansvar for EF-ret og konkurrenceret (1983-1992); departementschef for EU-ret i justitsministeriet (1992-2007); leder af den tyske delegation i Rådets arbejdsgruppe »Domstolen«; befuldmægtiget for forbundsregeringen i en lang række sager ved De Europæiske Fællesskabers Domstol; dommer ved Retten fra den 17. september 2007 til den 26. september 2019.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Født i 1960; juridisk kandidateksamen fra Universidad Autónoma de Barcelona (1983); dommer (1985), siden 1992 Magistrado especialista ved Contencioso-Administrativo, med embede ved Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife (1992 og 1993), og ved Audiencia Nacional (Madrid, maj 1998 - august 2007), der behandler skattesager (moms), og i søgsmål til prøvelse af Ministro de Economías generelle lovbestemmelser og ministeriets beslutninger om statsstøtte eller Administracións økonomiske ansvar, samt søgsmål til prøvelse af aftaler indgået af de centrale økonomiske myndigheder på bankområdet, børsområdet, energiområdet, sikkerhedsområdet og konkurrenceområdet; referendar ved Tribunal Constitucional (1993-1998); dommer ved Retten siden den 17. september 2007 til den 16. september 2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Født i 1962; kandidat fra Institut d'études politiques de Paris (1984); studier ved École nationale de la magistrature (1986-1988); dommer ved tribunal de grande instance de Marseille (januar 1988 - januar 1990); fuldmægtig i civilretsdirektoratet i justitsministeriet (januar 1990 - juni 1992); vicekontorchef, senere kontorchef i generaldirektoratet for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig i økonomi-, finans- og industriministeriet (juni 1992 - september 1994); teknisk rådgiver for justitsministeren (Garde des Sceaux) (september 1994 - maj 1995); dommer ved tribunal de grande instance de Nîmes (maj 1995 - maj 1996); referendar ved Domstolen hos generaladvokat P. Léger (maj 1996 - december 2001); referendarråd ved cour de cassation (december 2001 - august 2007); dommer ved Retten siden den 17. september 2007 til den 16. september 2013.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Sten Frimodt Nielsen, der er født i 1963 i København (Danmark), tog juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1988.

Han begyndte sin erhvervsmæssige karriere som fuldmægtig i Udenrigsministeriet fra 1988 til 1991, hvorefter han var ansat som ambassadesekretær ved Danmarks Faste Repræsentation ved De Forenede Nationer i New York (De Forenede Stater) fra 1991 til 1994. Han vendte tilbage til Danmark og blev først ansat som fuldmægtig i Udenrigsministeriets juridiske tjeneste fra 1994 til 1995 og dernæst som fuldmægtig og senere konsulent i Statsministeriet fra 1995 til 1998.

Fra 1998 til 2001 var han ministerråd ved Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union. Fra 2001 til 2002 var han ansat i Statsministeriet som kommitteret i juridiske spørgsmål, fra 2002 til 2004 som afdelingschef og juridisk rådgiver og derefter, fra 2004 til 2007, som departementsråd og juridisk rådgiver.

Fra 1988 til 1991 var Sten Frimodt Nielsen ligeledes manuduktør i folke- og EF-ret ved Københavns Universitet, og han blev efterfølgende ansat som ekstern lektor.

Dommer ved Retten siden den 17. september 2007 til den 27. september 2023.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Født i 1946; studier ved Crescent College i Limerick, Clongowes Wood College, University College Dublin (B.A. degree og juridisk eksamen i EF-ret) og ved Kings Inns; advokatbestalling i Irland i 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); dommer ved Circuit court (1986-1997); dommer ved High Court of Ireland (1997-2008); medlem af Kings Inns; Irlands repræsentant ved Consultative Council of European Judges under Europarådet (2000-2008); dommer ved Retten siden den 15. september 2008 til den 16. september 2013.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Født i 1957; juridisk kandidateksamen fra Athens universitet (1980); eksamensbevis for videregående studier i offentlig ret ved université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); certifikat fra centre universitaire d'études communautaires et européennes (université Paris I) (1982); embedsmand ved Grækenlands Statsråd (1985-1992); referendar ved Grækenlands Statsråd (1992-2005); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1994-1996); suppleant ved Grækenlands specialhøjesteret (1998 et 1999); medlem af Grækenlands Statsråd (2005); medlem af specialdomstolen for sager vedrørende destitution af dommere som følge af embedsmisbrug (2006); medlem af det højeste råd for forvaltningsretterne (2008); inspektør ved forvaltningsretterne (2009-2010); dommer ved Retten fra 25. oktober 2010  til den 7. oktober 2021; Dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2021.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Født i 1948, cand. jur. fra Bukarests universitet (1971); efterfølgende studier i international arbejdsret og europæisk socialret ved Genèves universitet (1973-1974); dr. jur. fra Bukarests universitet (1980); manuduktør på prøve (1971-1973), manuduktør (1974-1985), professor i arbejdsret ved Bukarests universitet (1985-1990); chefforsker ved instituttet for videnskabelig forskning vedrørende arbejde og social sikring (1990-1991); vicegeneraldirektør (1991-1992), direktør (1992-1996) i ministeriet for arbejde og social sikring; universitetslektor (1997), underviser ved skolen for politiske og administrative studier, Bukarest (2000); statssekretær i ministeriet for europæisk integration (2001-2005); departementschef i Rumæniens statsråd (1996-2001 et 2005-2009); stifter af og direktør for Rumænsk tidsskrift for EU-ret; formand for det rumænske selskab for EU-ret (2009-2010); den rumænske regerings befuldmægtigede for Den Europæiske Unions retsinstanser (2009-2010); dommer ved Retten af 26. november 2010 til den 19. september 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

Født i 1950; juridisk kandidateksamen (Rom Universitet, La Sapienza, 1973), diplom for videregående europastudier ved Europakollegiet (Brügge, 1974-1975), tjenestemand ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (direktoratet »Internationale Anliggender« i Generaldirektorat for Landbrug, 1975-1976), medlem af Den Juridiske Tjeneste ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1976-1991 og 1994-1995); repræsentant for Den Juridiske Tjeneste ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i Luxembourg (1990-1991); referendar hos dommer G. F. Mancini ved De Europæiske Fællesskabers Domstol i Luxembourg (1991-1994); juridisk konsulent for medlemmerne af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber M. Monti (1995-1997) og F. Bolkestein (2000-2002); direktør for direktoratet »Udbudspolitik« (2002-2003), for direktoratet »Tjenesteydelser, intellektuel og industriel ejendomsret, medier og databeskyttelse« (2003-2005) og for direktoratet »Tjenesteydelser« (2005-2011) under Generaldirektorat for »Det Indre Marked« ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber; ledende juridisk konsulent og direktør for gruppen »Retfærdighed, frihed og sikkerhed, civilret og strafferet« ved Den Juridiske Tjeneste ved Europa-Kommissionen (2011-2012); dommer ved Retten fra den 17. september 2012 til den 26. september 2019.

Carl Wetter
Carl Wetter

Født i 1949; bacheloreksamen i økonomi (Bachelor of Arts, 1974) og juridisk kandidateksamen (Master of Laws, 1977) ved Uppsala Universitet; fuldmægtig i udenrigsministeriet (1977); svensk advokatbestalling (siden 1983); medlem af den svenske arbejdsgruppe om konkurrenceret ved Det Internationale Handelskammer (ICC); kursusansvarlig for konkurrenceret (universiteterne i Lund og i Stockholm); forfatter til adskillige publikationer; dommer ved Retten siden den 18 Marts 2013 til September 19, 2016.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Født 1950; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Vilnius (1973); dr. jur. (1978); assistent, lektor og senere underviser ved det juridiske fakultet ved universitetet i Vilnius (1977-1992); rådgiver ved den juridiske afdeling i Republikken Litauens parlament (1990-1992); rådgiver ved den litauiske ambassade i Belgien (1992-1994); rådgiver ved den litauiske ambassade i Frankrig (1994-1996); medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (1996-1999); dommer ved Litauens Højesteret (1999-2011); lektor ved lærestolen i strafferet ved universitetet i Vilnius (2003-2013); repræsentant for Republikken Litauen ved Eurojusts fælles kontrolinstans (2004-2011); dommer ved Republikken Litauens forfatningsdomstol (2011-2013); dommer ved Retten fra den 16. september 2013 til den 26. september 2019.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Viktor Kreuschitz, der er født i 1952 i Budapest (Ungarn), tog i 1980 juridisk kandidateksamen fra Universität Wien (universitet i Wien, Østrig) og opnåede i 1981 en ph.d.-grad fra samme universitet.

Han påbegyndte sin erhvervsmæssige karriere som videnskabelig assistent ved Universität Wiens Institut für Staats- und Verwaltungsrecht (instituttet for stats- og forvaltningsret) i 1980, hvorefter han var ansat som tjenestemand i det østrigske Bundeskanzleramt, Verfassungsdienst (forbundskanslerens kontor for forfatningsanliggender) fra 1981 til 1997. Han var desuden medlem af Datenschutzkommission (databeskyttelsesudvalget, Østrig) fra 1987 til 1997.

Han var dernæst ansat i Europa-Kommissionens juridiske tjeneste som juridisk rådgiver og repræsenterede denne institution i en lang række sager ved Unionens retsinstanser og ved Den Europæiske Frihandelssammenslutnings Domstol fra 1997 til 2013.

Dommer ved Retten fra den 16. september 2013 til den 15. september 2022.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Født 1960; afgangseksamen fra Trinity College, Dublin (Juridisk Videnskab) (1984) og fra Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); medlem af Honourable Society of King's Inns (siden 2013); adjungeret professor, University College Cork (siden 2015); medlem af bestyrelsen, Irish Centre for European Law (siden 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 og 1997-2003) og Senior Counsel (2003-2013) ved Bar of Ireland; attaché ved De Europæiske Fællesskabers Domstols Justitssekretær (1990-1997); næstformand for Det Europæiske Råd af Nationale Ungdomsfællesråd (1979-1981); generalsekretær for Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); generalsekretær for Irish Union of School Students (1977-1979); medlem af den faste delegation for Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) ved Domstolen og EFTA-Domstolen (2006-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013 til den 7. oktober 2021; generaladvokat ved Domstolen siden den 7. oktober 2021.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Født 1967; cand. jur. med udmærkelse (1985-1990) og PhD-studier (1990-1993) ved Universidad Complutense, Madrid; offentlig anklager i Gerona (2000-2003); juridisk rådgiver og rådgiver i menneskeretlige spørgsmål ved den midlertidige koalitionsmyndighed, Bagdad, Irak (2003-2004); førsteinstansdommer i civile sager og undersøgelsesdommer (2003-2007); derefter ledende dommer, Gerona (2008); vicechef for den integrerede retsstatsmission for Irak EUJUST LEX ved Rådet for Den Europæiske Union (2005-2006); juridisk rådgiver ved Spaniens forfatningsdomstol (2006-2011 og 2013); statssekretær for sikkerhed (2012-2013); civil ekspert på områderne retsstaten og reformen af sikkerhedssektoren hos Rådet for Den Europæiske Union (2005-2011); ekstern ekspert i grundlæggende rettigheder og strafferet hos Europa-Kommissionen (2011-2013); underviser og udgiver af adskillige publikationer; dommer ved Retten fra den 16. september 2013 til den 26. september 2019.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Født i 1945; embedseksamener ved Glasgows universitet (MA 1965, LLB 1967) (historie og engelsk litteratur, jura); afgangseksamen i civilret ved Tulane universitetet i Louisiana (MCL 1969); møderet for domstolene i Skotland (1972) og i New York (1977); Queen’s Counsel (1988); møderet for domstolene i England og Wales (1996) og i Bruxelles (1999); arbejdede som advokat i Edinburg, Bruxelles, London og New York; gæsteprofessor (1991) og doktor honoris causa(2009) ved Glasgows universitet; medlem af Middle Temple (2012); voldgiftsmand ved Det Internationale Handelskammer, ved Det Internationale Center til Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID) og ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS); forfatter til adskillige publikationer; dommer ved Retten fra den 7. oktober 2015 til den 31. januar 2020.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Constantinos Iliopoulos, der er født i 1948 i Athen (Grækenland), tog i 1971 juridisk kandidateksamen fra Panepistimio Athinon (universitetet i Athen, Grækenland) og i 1974 kandidateksamen i økonomi fra Oikonomiko Panepistimio Athinon (universitetet for økonomi i Athen, Grækenland). Han fortsatte sine juridiske studier ved Universität Hamburg (universitetet i Hamburg, Tyskland), hvor han forsvarede sin ph.d.-afhandling i konkurrenceret i 1984.

Constantinos Iliopoulos fik advokatbestalling i Athen i 1973 og arbejdede dér som advokat indtil 2016. Fra 1992 til 2006 var han medlem af Elliniki Epitropi Antagonismou (den græske konkurrencekommission). Fra 2002 til 2003 var han juridisk rådgiver for den cypriotiske regering i selskabsret og intellektuel ejendomsret i forbindelse med Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union. Fra 2007 til 2009 var han juridisk rådgiver for det græske ministerium for økonomisk udvikling og energi.

Parallelt hermed beskæftigede Constantinos Iliopoulos sig med undervisning på det juridiske fakultet ved Universität Hamburg: Her var han ansat som assistent ved departementet for EU-ret fra 1980 til 1984, som underviser i EU-ret, europæisk forbrugerret, europæisk selskabsret, europæisk kommerciel ejendomsret og europæisk intellektuel ejendomsret fra 1992 til 2006 og som gæsteprofessor i 2015. Han beskæftigede sig ligeledes med undervisning som lektor i international økonomisk ret og europæisk ret ved det juridiske fakultet på Democritio Panepistimio Thrakis (Democritus Universitetet i Thrakien, Grækenland) fra 2007 til 2015 og efterfølgende, fra 2015 til 2016, som professor på kandidatuddannelsen i international ret og i europæisk energiret. Constantinos Iliopoulos er æresprofessor siden 2016 og underviser i europæisk energiret på denne kandidatuddannelse.

Som forfatter til talrige publikationer har Constantinos Iliopoulos helliget sig tilrettelæggelsen af den juridiske forskning i Grækenland ved Elliniki Enosi Eyropaikou Dikaiou (det græske selskab for europæisk ret), hvor han var kasserer fra 1987 til 2002, derefter generalsekretær fra 2002 til 2019 og har været bestyrelsesmedlem siden 2019. Fra 2012 til 2016 var han stiftende medlem og generalsekretær og efterfølgende, siden 2017, formand for Elliniki Enosi Dikaiou Energeias (det græske selskab for energiret).

På grund af sin tilknytning til den tyske retskultur som følge af ph.d.-studiet i Hamburg tiltrådte han som vicepræsident i det tysk-græske juristforbund (Hamburg) i 1987 og som generalsekretær i det græsk-tyske juristforbund (Athen) i 1990. Mellem 2005 og 2011 var han desuden medlem af bestyrelsen for Κentro Diethnous kai Eyropaikou Oikonomikou Dikaiou sti Thessaloniki (centret for international og europæisk økonomisk ret i Thessaloniki, Grækenland).

Dommer ved Retten fra den 13. april 2016 til den 15. september 2022.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Født i 1957; juridisk kandidateksamen fra universitetet Complutense de Madrid (1979) og kandidateksamen fra Fletcher School of Law and Diplomacy ved Tufts universitet (USA) (1985); professor i jura ved universitetet CEU San Pablo (1985-1993); juridisk rådgiver for statsrådet (1983-1996); generalsekretær i Center for the Advanced Study in the Social Sciences ved Juan March Foundation (1991-1996); vicesekretær i indenrigsministeriet (1996-2001); virksomhedsjurist (2001-2003); advokat (2004-2005); leder af kandidatuddannelsen i internationale forhold og professor i jura ved Empresa-instituttet (2007-2013); juridisk seniorrådgiver for statsrådet (2005-2016); dommer ved Retten fra den 13. april 2016 til den 26. september 2019.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Virgilijus Valančius, der er født i 1963 i Plungė (Litauen), tog i 1986 juridisk kandidateksamen ved Vilniaus universitetas (universitetet i Vilnius, Litauen) og en ph.d.-grad i jura ved Mykolo Romerio universitetas (universitetet Mykolas Romeris, Litauen) i 2000. Han indgav i 2008 ansøgning om tildeling af forsknings- og undervisningskompetence ved Mykolo Romerio universitetas, som imødekom denne ansøgning i 2008.

I 1986 påbegyndte Virgilijus Valančius sin erhvervsmæssige karriere som anklager og udøvede dette hverv indtil 1990. Fra 1991 til 1994 tiltrådte han efterfølgende en stilling som dommer i retsvæsenet i sit hjemland og derefter i perioden fra 1993 til 1994 som vicepræsident for Vilniaus miesto apylinkės teismas (distriktsdomstolen i Vilnius, Litauen). Fra 1995 til 2002 var han udnævnt som dommer ved Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appeldomstol), hvor han ligeledes var formand for afdelingen for civilretlige sager. Fra 2002 til 2013 bestred han i Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauens øverste forvaltningsdomstol) stillingen som dommer og fra 2002 til 2008 stillingen som afdelingsformand.

Fra 1997 beskæftigede Virgilijus Valančius sig desuden med undervisning som lektor ved Vilniaus universitetas. Han underviste endvidere ved Mykolo Romerio universitetas som lektor fra 1998 til 2000 og derefter som ekstern lektor fra 2000 til 2008. Fra 2002 til 2006 var han udnævnt til leder af afdelingen for civilretlige sager, og han har siden 2008 været udnævnt til professor.

Fra 2006 til 2008 var han formand for European Association of Judges (EAJ), og fra 2006 til 2014 varetog han funktionen som næstformand for International Association of Judges (IAJ). Han var desuden medlem af Consultative Council of European Judges (CCJE) fra 2000 til 2014 og medlem af bestyrelsen for Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe) fra 2010 til 2013. Han var i øvrigt medlem af det rådgivende udvalg for Det Europæiske Retsakademi (ERA) fra 2008 til 2011.

Dommer ved Retten fra den 13. april 2016 til den 27. september 2023.

René Barents
René Barents

René Barents, der er født i 1951 i Rotterdam (Nederlandene), tog i 1973 juridisk kandidateksamen fra Erasmus Universiteit (Erasmus universitetet, Nederlandene) og erhvervede et eksamensbevis i økonomi fra samme universitet. Han supplerede sin universitetsuddannelse med en ph.d.-uddannelse i jura ved Universiteit Utrecht (universitetet i Utrecht, Nederlandene) og forsvarede sin ph.d.-afhandling i 1981.

Han påbegyndte sin erhvervsmæssige karriere som forsker i europæisk og økonomisk ret ved det europæiske institut ved Universiteit Utrecht fra 1973 til 1974 og derefter som lektor fra 1974 til 1979. Han underviste dernæst ved Universiteit Leiden (universitetet i Leiden, Nederlandene) fra 1979 til 1981. Derefter blev han udnævnt til professor ved Universiteit Maastricht (universitetet i Maastricht, Nederlandene) og underviste i europæisk ret ved dette universitet fra 1988 til 2003; fra 2003 var han æresprofessor i europæisk ret ved samme universitet. Han er forfatter til talrige publikationer på det EU-retlige område og blev i 1981 ansat ved De Europæiske Fællesskabers Domstol som referendar hos generaladvokaterne Pieter VerLoren van Themmat (fra 1981 til 1986) og Jean Mischo (1986). Han var derefter ansat ved Domstolens personalekontor som chef for kontoret for vedtægtsbestemte rettigheder fra 1986 til 1987.

Fra 1987 til 1991 var han ansat i Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers juridiske tjeneste, hvorefter han fra 1991 til 2000 var referendar ved Domstolen hos dommer Paul Joan George Kapteyn. Fra 2000 til 2009 var han kontorchef i Direktoratet for Forskning og Dokumentation, og han var direktør for dette direktorat fra 2009 til 2011.

Fra 1993 til 2011 var René Barents i øvrigt rådgiver for Gerechtshof’s-Hertogenbosch (appeldomstolen i ’s-Hertogenbosch, Nederlandene).

René Barents blev udnævnt til dommer ved Personaleretten den 6. oktober 2011 og arbejdede dér indtil den 31. august 2016.

Dommer ved Retten fra den 19. september 2016 til den 15. september 2022.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Født i 1954; juridisk embedseksamen fra Maltas universitet (1977); Master of Laws fra University of London (1979); ph.d. fra University of Cambridge (1982); underviser ved Ealing College of Higher Education (1982-1984); underviser ved University of Exeter (1984-1990); undervisningsansvarlig ved University of London, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); juridisk rådgiver i den private sektor, herefter ved Maltas parlament (1993-2016); professor og ansvarlig for afdelingen for EU-ret og komparativ ret ved Maltas universitet (1993-2016); direktør for centret for dokumentation og forskning ved Maltas universitet (1993-2016); formand for den maltesiske forening for EU-ret; forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten (2016-2018); dommer ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Født i 1965; juridisk kandidateksamen fra universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990), kandidateksamen i kunsthistorie (1992) og Master of Laws fra universitetet i Heidelberg (1991); dr.jur. (2004); advokat i Budapest (1995-2016); lektor i jura (1991-2005) og professor i jura (2005-2016) ved universitetet Loránd Eötvös; leder af det erhvervsretlige institut (2007-2013), derefter leder af det privatlige og erhvervsretlige institut samt professor (2013-2016) ved det katolske universitet Péter Pázmány i Budapest; gæsteprofessor ved det katolske universitet i Lyon (2013-2016); voldgiftsmand ved den permanente voldgiftsdomstol, der er knyttet til den ungarske børs, og ad hoc-voldgiftsmand (2004-2016); dommer ved Retten siden den 13. april 2016 til den 7. oktober 2021; Dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2021.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Født i 1950; dr. jur. og advokat i Padova; assistent og derefter seniorforsker i civilret og sammenlignende ret ved det juridiske fakultet ved Università di Padova (1977-1982); adjunkt i fællesskabsret ved Collegio Europeo (Parma, 1990-1998), ved de juridiske fakulteter ved Università di Padova (1985-1987), Università di Macerata (1991-1994), Università di Napoli (1995) og ved Università degli studi di Milano (2000-2001); medlem af det videnskabelige udvalg "Master in European integration" ved Università di Padova; tjenestemand i direktoratet for bibliotek, forskning og dokumentation ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1982-1984); referendar for generaladvokat G.F. Mancini (1984-1988); juridisk rådgiver for Europa-Parlamentets generalsekretær E. Vinci (1988-1993); afdelingschef for Juridisk tjeneste (1995-1999); direktør for lovgivningsmæssige anliggender og forlig, interinstitutionelle forbindelser og forbindelser med de nationale parlamenter (1999-2004); direktør for eksterne forbindelser (2004-2006); direktør for lovgivningsmæssige anliggender i juridisk tjeneste (2006-2011); forfatter til flere udgivelser om italiensk civilret og EU-ret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2011 til den 31. august 2016; dommer ved Retten fra den 19. september 2016 til den 26. september 2019.

Barna Berke
Barna Berke

Født i 1966; juridisk embedseksamen fra universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990); Master of Laws fra Stockholms universitet (1995); advokat i Budapest; juridisk rådgiver for det ungarske parlament i forbindelse med proceduren for Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union (1994-1996 og 2002-2004); referendar for præsidenten for den ungarske forfatningsdomstol (1997-2000); vicepræsident for konkurrencemyndigheden og derefter præsident for konkurrencerådet (2000-2002); voldgiftsdommer ved den faste voldgiftsdomstol for finans- og kapitalmarkederne (2008-2014); underviser (1990-1994); lektor (1995-1999) og derefter tilknyttet lektor (2003-2016) ved universitetet Loránd Eötvös i Budapest; statssekretær for det europæiske og internationale juridiske samarbejde under Justitsministeriet (2014-2016); Dommer ved Retten fra den 19. september 2016 til sin død den 1. august 2021.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Født i 1967; juridisk embedseksamen fra universitetet Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990); dr. jur. (1999); dommer ved retten i sektion 4 i Bukarest (1991-1996); dommer (1996-1999) og afdelingsformand (1997-1999) ved retten i Bukarest; dommer (1999-2005) og afdelingsformand (1999-2003) ved appeldomstolen i Bukarest; medlem af det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (2006-2016); underviser og derefter direktør ved det nationale retsinstitut (2011-2016); dommer ved den øverste appeldomstol i Rumænien (2006-2016); medlem af det videnskabelige råd ved det nationale retsinstitut og af bestyrelsen for den nationale skole for justitssekretærer (2011-2016); udpeget medlem af rådet for Ph.d.-uddannelse ved universitetet i Bukarest (2012-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016 til den 7. oktober 2021; Dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2021.

Hans Jung
Hans Jung

Født i 1944; tysk statsborger; adjunkt og derefter lektor ved Det Juridiske Fakultet (Berlin); advokat (Frankfurt); juristlingvist ved Domstolen; referendar ved Domstolen hos præsident M. Kutscher, derefter hos den tyske dommer ved Domstolen; assisterende justitssekretær ved Domstolen; justitssekretær ved Retten i Første Instans fra den 10. oktober 1989 til den 5. oktober 2005; afgået ved døden den 26. september 2009.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Emmanuel Coulon, der er født i 1968 i Versailles (Frankrig), studerede jura ved Université Panthéon-Assas (universitetet Paris II, Panthéon Assas, i Paris, Frankrig) og forvaltning ved Université Paris-Dauphine (universitetet Paris IX, Paris-Dauphine, i Paris, Frankrig), som han afsluttede med en juridisk kandidateksamen og en kandidateksamen i forvaltningsvidenskab i henholdsvis 1990 og 1991. Han studerede derefter ved Europakollegiet i Brügge (Belgien), hvorfra han i 1992 opnåede en LL.M.-grad i europæisk ret.

I 1993 tog han advokateksamen fra det regionale uddannelsescenter for advokatvirksomhed i Paris. Han opnåede i 1995 egnethedsbevis som advokat i Bruxelles (Belgien) og arbejdede derefter i et internationalt advokatfirma. I 1998 bestod han en almindelig udvælgelsesprøve organiseret af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Emmanuel Coulon blev i 1996 ansat af Rettens præsident, Antonio Saggio, med henblik på at varetage en stilling som referendar i en »task force« med ansvar for konkurrencesager. Fra 1998 til 2002 var han ansat som referendar for Rettens præsident, Bo Vesterdorf. I 2003 blev han udnævnt i den ved Retten nyligt oprettede stilling som kabinetschef i præsidentens kabinet.

Han er forfatter til flere EU-retlige publikationer, navnlig inden for procesretten og retsplejen.

Rettens justitssekretær fra den 6. oktober 2005 til den 30. april 2023.