Gerecht voor ambtenarenzaken
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

geboren in 1946; studie rechten (Master of Arts, universiteit van Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); docent University College London (1967-1973); barrister (Londen, 1972-1974); administrateur, hoofdadministrateur bij het Europees Hof voor de rechten van de mens (1974-1990); gasthoogleraar rechten aan de universiteit van Saskatchewan, Saskatoon, Canada (1988); hoofd van het personeel van de Raad van Europa (1990-1993); afdelingshoofd (1993-1995), adjunct-griffier (1995-2001), griffier van het Europees Hof voor de rechten van de mens (2001-september 2005); president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2005 tot en met 6 oktober 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

geboren in 1956; licentiaat in de rechten (Université Libre de Bruxelles, 1979); bijzondere licentie internationaal recht (Brussel, 1980); doctor in de rechten (1989); hoofd van de juridische dienst van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel (1979-1984); ambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen (directoraat-generaal Sociale zaken, 1984-1988); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1988-1994); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1994-2005); docent aan het Centre universitaire de Charleroi (internationaal en Europees sociaal recht, 1989-1991), de Université de Mons-Hainaut (Europees recht, 1991-1997), de Université de Liège (Europees ambtenarenrecht, 1989-1991; institutioneel recht van de Europese Unie, 1995-2005; Europees sociaal recht, 2004-2005), en sedert 2006 de Université Libre de Bruxelles (institutioneel recht van de Europese Unie); talrijke publicaties inzake Europees sociaal recht en institutioneel recht van de Europese Unie; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken sedert 6 oktober 2005; president van het Gerecht voor ambtenarenzaken 7 oktober 2011 om te 31 augustus 2016.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

geboren in 1952; diploma van de handelshogeschool te Helsinki en van de rechtenfaculteit van de universiteit van Helsinki; referendaris bij het Administratief Hooggerechtshof van Finland; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de rechtsbescherming in de overheidsadministratie; hoofdadministrateur bij het Administratief Hooggerechtshof; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de administratieve rechtspleging; adviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie; adjunct-griffier van het EVA-Hof; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; rechter in het Administratief Hooggerechtshof (1998-2005); lid van de commissie van beroep voor vluchtelingen; vicevoorzitter van het comité voor de ontwikkeling van de Finse rechterlijke instanties; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2005 tot 6 oktober 2009; rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2009; vicepresident van het Gerecht sedert 17 september 2013.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

geboren in 1955; licentiaat in de rechten (universiteit van Thessaloniki, 1977); bijzondere licentie Europees recht (Institut d'études européennes van de Université Libre de Bruxelles, 1980); doctor in de rechten (universiteit van Thessaloniki, 1984); jurist-linguïst bij de Raad van de Europese Gemeenschappen (1980-1982); vorser bij het Centrum voor internationaal en Europees economisch recht te Thessaloniki (1982-1984); administrateur bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1986-1990); hoogleraar gemeenschapsrecht, internationaal privaatrecht en mensenrechten aan de Panteion-universiteit te Athene (sedert 1990); extern medewerker voor Europese aangelegenheden bij het ministerie van Justitie en lid van het permanent comité van het Verdrag van Lugano (1991-2004); lid van de nationale mededingingscommissie (1999-2005); lid van de nationale commissie voor telecommunicatie en posterijen (2000-2002); lid van de balie te Thessaloniki, advocaat bij het Hof van cassatie; medeoprichter van de Unie van Europese advocaten (UAE); geassocieerd lid van de Académie internationale de droit comparé; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2005 tot en met 6 oktober 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

geboren in 1950; diploma rechten van de universiteit van Wrocław (1972); doctor in de rechten (Łodz 1982); advocaat bij de balie van de Republiek Polen (sedert 1977); gastvorser (universiteit Paris X, 1987-1988; universiteit van Nantes, 1993-1994); expert bij „Solidarnosc" (1995-2000); hoogleraar arbeidsrecht en Europees sociaal recht aan de universiteit van Łodz (1997-1998 en 2001-2005), geassocieerd hoogleraar aan de handelshogeschool te Warschau (2002), hoogleraar arbeids- en socialezekerheidsrecht aan de Kardinaal Stefan Wyszynski-universiteit te Warschau (2002-2005); viceminister van Arbeid en Sociale Zaken (1998-2001); lid van het comité van onderhandelaars voor de toetreding van de Republiek Polen tot de Europese Unie (1998-2001); vertegenwoordiger van de Poolse regering bij de Internationale Arbeidsorganisatie (1998-2001); auteur van verschillende werken over arbeidsrecht en Europees sociaal recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2005 tot en met 7 oktober 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

geboren in 1967; gediplomeerde aan het Institut d'études politiques de Grenoble (1988) en aan de École nationale d'administration (1993); auditeur bij de Conseil d'État [rechter-rapporteur bij de afdeling geschillen (1993 1997) en lid van de sociale afdeling, 1996 1997]; maître des requêtes bij de Conseil d'État (1996 2008); hoogleraar aan het Institut d'études politiques de Paris (1993 1995); regeringscommissaris bij de bijzondere cassatiecommissie voor pensioenen (1994 1996); juridisch adviseur bij het ministerie voor Overheidsdienst en bij de stad Parijs (1995 1997); secretaris-generaal van de prefectuur van het departement Yonne, onderprefect van het arrondissement Auxerre (1997 1999); secretaris-generaal van de prefectuur van het departement Savoie, onderprefect van het arrondissement Chambéry (1999 2001); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (2001 2005); lid van de beroepscommissie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) (2001 2005); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (2005 2011, kamerpresident van 2008 2011); conseiller d'État (adjunct van de president van de achtste kamer van de afdeling geschillen 2011 2013); lid van de commissie van beroep van het Europese ruimtevaartorganisatie (2011 2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

geboren in 1945; universitaire studies te Berlijn, München, Frankfurt am Main (1966-1972); juristisches Staatsexamen (1972); magistraat-stagiair te Frankfurt am Main (1972-1973 en 1974-1975); Europacollege te Brugge (1973-1974); 2. juristisches Staatsexamen (Frankfurt am ain, 1976); ambtenaar bij de Bundesanstalt für Arbeit en advocaat (1976); rechter in het Arbeitsgericht (Land Hessen, 1977-1993); docent aan de Fachhochschule für Sozialarbeit te Frankfurt am Main en de Verwaltungsfachhochschule te Wiesbaden (1979-1990); nationaal expert bij de Juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1993-1996 en 2001-2005); attaché voor sociale zaken bij de ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland te Madrid (1996-2001); rechter in het Arbeitsgericht Frankfurt am Main (februari-september 2005); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2005 tot en met 13 april 2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

geboren in 1956; studie rechtsgeleerdheid (licentiaat in de rechtsgeleerdheid, Universidad de Barcelona, 1981); specialisatie internationale handel (Mexico 1983); studie Europese integratie (Kamer van koophandel van Barcelona 1985) en communautair recht (Escola d'Administació Pública de Catalunya 1986); ambtenaar bij de Generalitat de Catalunya (lid van de juridische dienst van het ministerie van Industrie en Energie, april 1984-augustus 1986); lid van de balie van Barcelona (1985-1987); administrateur, vervolgens hoofdadministrateur bij de afdeling onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986-1994); referendaris bij het Hof van Justitie (kabinet van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer, januari 1995-april 2004; kabinet van rechter Lõhmus mei 2004-augustus 2009); docent communautaire rechtspleging, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000); talrijke publicaties en cursussen op het gebied van Europees sociaal recht; lid van de kamer van beroep van het Communautair Bureau voor plantenrassen (2006-2009); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 oktober 2009 tot en met 13 april 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

geboren in 1950; doctoraat in de rechtsgeleerdheid en advocaat aan de balie van Padua; assistant, vervolgens senior onderzoeker burgerlijk en vergelijkend recht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Padua (1977-1982); hoofddocent gemeenschapsrecht aan het Europacollege (Parma, 1990-1998) en aan de rechtenfaculteiten van de universiteit van Padua (1985-1987), de universiteit van Macerata (1991-1994), de universiteit van Napels (1995) en de Università degli studi di Milano (2000-2001); lid van het wetenschappelijk comité Master in European integration aan de universiteit van Padua; ambtenaar bij de directie bibliotheek, onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1982-1984); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij advocaat-generaal G. F. Mancini (1984-1988); juridisch adviseur van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, de heer E. Vinci (1988-1993); afdelingshoofd bij de juridische dienst van het Europees Parlement (1995-1999); directeur wetgevingscoördinatie en bemiddeling, interinstitutionele betrekkingen en betrekkingen met de nationale parlementen bij het Europees Parlement (1999-2004); directeur externe betrekkingen bij het Europees Parlement (2004-2006); directeur wetgevingszaken bij de juridische dienst van het Europees Parlement (2006-2011); auteur van meerdere publicaties op het terrein van Italiaans burgerlijk recht en het recht van de Europese Unie; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht van 19 september 2016 tot 26 september 2019.

René Barents
René Barents

geboren in 1951; meester in de rechten en onderwijsbevoegdheid economie (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht, 1981); wetenschappelijk onderzoeker in Europees recht en internationaal economisch recht (1973‑1974) en wetenschappelijk medewerker in dezelfde vakgebieden aan het Europa Instituut, Universiteit Utrecht (1974‑1979) en aan de Universiteit Leiden (1979‑1981); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1981‑1986); hoofd van de sectie „statutaire rechten” van de personeelsafdeling van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986‑1987); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991‑2000); afdelingshoofd bij (2000‑2009), vervolgens directeur van (2009‑2011) de directie onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie; gewoon hoogleraar (1988‑2003) en honorair hoogleraar (sinds 2003) Europees recht aan de Universiteit Maastricht; raadsheer‑plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (1993‑2011); corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 1993); talrijke publicaties op het terrein van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 tot en met 31 augustus  2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

geboren in 1957; diploma rechtsgeleerdheid (Trinity College, Dublin, 1975 1979); onderzoeksassistent bij senator Mary Robinson (1978 1979 en 1980); Pádraig Pearse Scholarship om te studeren aan het Europacollege (Brugge, 1979); Advanced European Studies (Law) aan het Europacollege (1979 1980); Masters degree in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van de Cambridge (1980 1981); stagiair bij het Europees Parlement (Luxemburg, 1981); administrateur bij het secretariaat van de juridische commissie van het Europees Parlement (Luxemburg, 1981 1988); lid van de juridische dienst van het Europees Parlement (Brussel, 1988 1995); referendaris bij het Hof van Justitie (1995 2000); Distinguished Lecturer on European Law aan de Harvard Law School (2000); lid (2000 2003) en directeur (2003 2011) van de juridische dienst van het Europees Parlement; auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 om te 31 augustus 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

geboren in 1966; rechtenstudie (Candidatus juris) aan de universiteit van Århus (1989); advocaat‑stagiair bij de juridisch adviseur van de Deense regering (1989‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij advocaat-generaal C. C. Gulmann (1991‑1993); toegelaten tot de Deense balie (1993); advocaat bij de juridisch adviseur van de Deense regering (1993‑1995); docent Europees recht aan de universiteit van Kopenhagen; docent aan het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA) (Luxemburg, 1995‑1997); advocaat aan de balie van Brussel (1997); docent, vervolgens waarnemend directeur van het EIPA (1997-1999); administrateur bij de juridische dienst van de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (1999‑2000); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij rechter Gulmann (2003‑2006), vervolgens rechter L. Bay Larsen (2006-2013); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 oktober 2013 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

João Sant
João Sant'Anna

geboren in 1957; gediplomeerde in de rechten van de klassieke universiteit van Lissabon (1980); begeleider bestuursrecht aan de klassieke universiteit van Lissabon (1979 1980); studie op het gebied van de industriële eigendom aan het Max Planck Instituut te München (1982 1984); administrateur, vervolgens afdelingshoofd, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (1980 1986); advocaat aan de balie van Lissabon (1981 1986); bij het Europees Parlement, administrateur bij het directoraat-generaal Voorlichting en Public Relations (1986 1987), bij het directoraat-generaal Onderzoek en Studies (1987 1992), bij het directoraat-generaal Personeel, Begroting en Financiën (1992 1996) en bij de Juridische Dienst (1996 2000); hoofd van het departement Administratie en Financiën (2000 2007) vervolgens directeur van het Juridisch Departement (2007 2011) en van directie A (2012 2015) bij de Europese Ombudsman; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken sedert vanaf 13 April tot en met 31 augustus 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

geboren in 1978; gediplomeerde in de rechten van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2002) en Master of Laws in Europees recht van het Europacollege (Brugge, 2004); doctor in de rechtsgeleerdheid (2008); advocaat aan de balie van Brussel (2004-2006); docent procesrecht van de Europese Unie aan de universiteit voor nationale en wereldeconomie van Sofia (2008-2012) en aan de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2010-2013); hoofddocent recht van de Europese Unie en internationaal privaatrecht aan de Bulgaarse academie van wetenschappen (sinds 2014); gastdocent aan de universiteit van Cambridge en aan de Katholieke Universiteit Leuven; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2007-2016); oprichter en lid van het directiecomité van de Bulgaarse vereniging voor Europees recht; hoofdredacteur van het tijdschrift voor Europees recht Evropeiski praven pregled; auteur van een groot aantal publicaties op het gebied van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 april 2016 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

geboren in 1955; rechtenstudie te Regensburg en Genève (1974-1979); 1. juristisches Staatsexamen (1979); postacademische studie gemeenschapsrecht aan het Europacollege te Brugge (1979-1980); magistraat-stagiair te Regensburg (1980-1983); doctor in de rechtsgeleerdheid (1982); 2. juristisches Staatsexamen (1983); advocaat te München en Parijs (1983-1989); ambtenaar bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1990-2005); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (kabinet van rechter Jann, 1995-2005); onderwijsopdrachten aan verschillende universiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Rusland; buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Saarland (sedert 1999); lid van verschillende juridische comités, verenigingen en jury's; talrijke publicaties inzake het gemeenschapsrecht en de communautaire rechtspleging; griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 november 2005 tot 31 augustus 2016.