René Barents
René Barents

geboren in 1951; meester in de rechten en onderwijsbevoegdheid economie (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht, 1981); wetenschappelijk onderzoeker in Europees recht en internationaal economisch recht (1973‑1974) en wetenschappelijk medewerker in dezelfde vakgebieden aan het Europa Instituut, Universiteit Utrecht (1974‑1979) en aan de Universiteit Leiden (1979‑1981); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1981‑1986); hoofd van de sectie „statutaire rechten” van de personeelsafdeling van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986‑1987); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991‑2000); afdelingshoofd bij (2000‑2009), vervolgens directeur van (2009‑2011) de directie onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie; gewoon hoogleraar (1988‑2003) en honorair hoogleraar (sinds 2003) Europees recht aan de Universiteit Maastricht; raadsheer‑plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (1993‑2011); corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 1993); talrijke publicaties op het terrein van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 tot en met 31 augustus  2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.