Freelancemedarbejdere
   
  corner-cour  
 

Oversættelsestjenesten

Arbejdet for Domstolen

Fleksible arbejdsbetingelser

Udvælgelsesprocedure

Åbent marked og vedvarende konkurrence

Praktiske oplysninger

Udbudsbekendtgørelser

   
   
   

Oversættelsestjenesten

Institutionens juridiske oversættelsestjeneste, der består af 600 jurister, forestår oversættelsen af de retslige dokumenter, som Den Europæiske Unions Domstol behandler. Tjenesten sikrer ligeledes en tilfredsstillende afvikling af sagsbehandlingen og flersproglige udbredelse af retspraksis, hvorved alle unionsborgere gives adgang til Unionens retsinstanser og EU-retspraksis, uanset deres sprog.

De juridiske tekster, der skal oversættes er meget forskellige og varierer i forhold til forskellige forhold: sagens art, indhold, dokumenttype (processkrift, forslag til afgørelse fra generaladvokaterne, domme, kendelser), sproget, stilen, længden, retstraditionen hos ophavsmanden, mv.

Arbejdet for Domstolen

Omkring en tredjedel af teksterne oversættes af eksterne samarbejdspartnere (freelance). Der er tale om fysiske eller juridiske personer med hvilke Domstolen har indgået en kontrakt, som er baseret på meget strenge regler om fortrolighed, og med hvilke Domstolen arbejder tæt sammen. Da kvalitetsmålene for oversættelserne er meget høje, bistås freelanceoversætterne af Domstolens oversættelsestjeneste for at nå disse mål.

Fleksible arbejdsbetingelser

Freelanceoversætterne kan frit vælge, hvor de vil arbejde, da kontrakterne ikke udføres på stedet (men ved hjælp af telefon, e-mail og forskellige internetplatforme). I øvrigt kan freelanceoversætterne acceptere den mængde oversættelsesarbejde, som passer dem, i forhold til de forskellige frister. Denne samarbejdsform kan således også udøves som en bibeskæftigelse, navnlig af jurister.

Udvælgelsesprocedure

Freelancere udvælges i henhold til en udbudsbekendtgørelse, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Disse udbudsbekendtgørelser, der dækker et stort antal sprogkombinationer, er åbne, hvilket vil sige, at nye kontrahenter på ethvert tidspunkt kan inddrages. De personer, der udvælges på grundlag af prøveoversættelser, hvis udførelse i øvrigt ikke kræver rejseaktivitet, indgår en rammeaftale med Domstolen.

Åbent marked og vedvarende konkurrence

Kontraktparterne opstilles på en liste, hvor rækkefølgen bestemmes af såvel kvaliteten af de bedømte oversættelser og den pris, som kræves af kontraktparten. Oversættelsesarbejde vil jævnligt blive tilbudt freelancerne i henhold til denne rækkefølge. Rækkefølgen vurderes periodisk i forhold til kvaliteten af de ydelser, som udføres, hvilket bl.a. gør det muligt at tage hensyn til nye bud.

Udbuddet for juridisk oversættelse er i udbud i hele kontraktperioden (højst 48 måneder) for bestemte sprogkombinationer (jf. oplysningerne om den pågældende delaftale), forudsat at det maksimale antal medkontrahenter for den pågældende delaftale ikke er nået (det maksimale antal medkontrahenter for en given delaftale fremgår af udbudsbekendtgørelsen for det pågældende udbud). Bortset herfra kan enhver fysisk eller juridisk person fremsende en anmodning om deltagelse i kontraktperioden, hvorefter Domstolen med regelmæssige mellemrum vil bedømme de nye anmodninger om deltagelse, som den modtager.

Anmodninger om oplysninger/deltagelse kan sendes til: E-mail: freelanceDA@curia.europa.eu

Praktiske oplysninger

Enhver kvalificeret person, der som freelance ønsker at oversætte tekster i henhold til de sprogkombinationer, som er angivet i udbudsbekendtgørelserne, kan indgive en anmodning om deltagelse.

Disse udbudsbekendtgørelser, der er de eneste, som er autentiske, er tilgængelige nedenfor:

Udbudsbekendtgørelser 2019

Målsprog Beskrivelse Udbudsbekendtgørelse
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
De dokumenter, som indeholder alle de relevante oplysninger for hver fase af proceduren, kan findes på e-udbudswebstedet TED e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
De dokumenter, som indeholder alle de relevante oplysninger for hver fase af proceduren, kan findes på e-udbudswebstedet TED e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Nærværende udbudsprocedure har to etaper:

 • Første etape: kontrol af udelukkelses- og udvælgelseskriterier for at vælge de ansøgere, som opfordres til at afgive bud
  Indledningsvis opfordres du, hvis du er interesseret i denne kontrakt, til at indgive en anmodning om deltagelse.
 • Anden etape: tildeling af rammeaftaler på grundlag af bedømmelsen af de bud, som er afgivet af de ansøgere, som er blevet opfordret hertil
  Derefter er det kun de ansøgere, som er blevet udvalgt under den første etape, som opfordres til at afgive et bud. Ethvert bud fra en fysisk eller juridisk person, som ikke er blevet opfordret til at afgive bud, vil blive afvist.

Udbudsbekendtgørelser 2017

Målsprog Beskrivelse Udbudsbekendtgørelse
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Nærværende udbudsprocedure har to etaper:

 • Første etape: kontrol af udelukkelses- og udvælgelseskriterier for at vælge de ansøgere, som opfordres til at afgive bud
  Indledningsvis opfordres du, hvis du er interesseret i denne kontrakt, til at indgive en anmodning om deltagelse.
 • Anden etape: tildeling af rammeaftaler på grundlag af bedømmelsen af de bud, som er afgivet af de ansøgere, som er blevet opfordret hertil
  Derefter er det kun de ansøgere, som er blevet udvalgt under den første etape, som opfordres til at afgive et bud. Ethvert bud fra en fysisk eller juridisk person, som ikke er blevet opfordret til at afgive bud, vil blive afvist.

 

De i denne henseende relevante dokumenter, som indeholder alle nødvendige oplysninger for hver fase, kan konsulteres på følgende måde:

 

1- Dokumenter, der er nødvendige for at oprette en anmodning om deltagelse (udvælgelsesfasen):

 • Den udbudsbekendtgørelse, som anmodningen om deltagelse vedrører (jf. nedenstående link til udbudsbekendtgørelserne i forhold til målsprog)
 • Skrivelse med opfordring til at deltage PDF pdf icon
 • Den obligatoriske ansøgningsformular Word word-icon PDF pdf icon
 • Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterierne Word word-icon PDF pdf icon

Ansøgerne bedes udfylde deres anmodning om deltagelse på udbudsbekendtgørelsens målsprog.

Anmodninger om deltagelse skal fremsendes pr. e-mail (ansøgningsformularen underskrevet og skannet vedlægges) eller pr. brev (ansøgningsformularen i underskrevet stand) til den adresse, der er angivet i punkt I.1) i udbudsbekendtgørelsen. Link til en online-lagring af dokumenter accepteres ikke.

Fristen for modtagelse af anmodninger om deltagelse er angivet i punkt IV.2.2) i udbudsbekendtgørelsen. Da udbuddet er permanent, kan der efterfølgende stadig indgås kontrakter, således at nye kontraktparter kan indtræde. Anmodninger om deltagelse, som indgives efter den angivne frist, vil derfor blive taget i betragtning, såfremt det maksimale antal kontraktparter for delaftalen (sprogkombination) ikke er nået.

 

2- Dokumenter, der er nødvendige ved udvælgelse og opfordring til at afgive et bud (tildelingsfasen):

 • Den udbudsbekendtgørelse, som opfordringen til at afgive et bud vedrører (jf. nedenstående link til udbudsbekendtgørelserne i forhold til målsprog)
 • Udbudsbetingelser EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Model for rammeaftale EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon