Saoraistritheoirí

An tSeirbhís Aistriúcháin

Déanann seirbhís aistriúcháin dhlíthiúil na hinstitiúide, ina a bhfuil 600 dlíodóir, doiciméid bhreithiúnacha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a aistriú. Cinntíonn an tseirbhís, mar sin, reáchtáil réidh nósanna imeachta agus scaipeadh ilteangach an chásdlí, rud a thugann rochtain do shaoránaigh uile an Aontais ar cheartas agus cásdlí na hEorpa, beag beann ar a dteanga.

Déanann an tseirbhís réimse leathan téacsanna dlí a aistriú agus iad éagsúil de réir roinnt gnéithe: nádúr an cháis, an t-ábhar, an cineál doiciméid (doiciméid nós imeachta, Tuairimí Abhcóidí Ginearálta, breithiúnais, orduithe), teanga, stíl, fad, cultúr dlíthiúil an údair, etc.

Ag obair don Chúirt

Tá beagnach trian de na téacsanna aistrithe ag comhoibrithe seachtracha (saoraistritheoirí). Is daoine nádúrtha nó dlíthiúla iad seo ar chuir an institiúid conradh i gcrích leo, bunaithe ar na rialacha rúndachta is déine, agus a bhfuil dlúthchaidreamh oibre aici leo. Cé go bhfuil cuspóirí cáilíochta aistriúcháin an-ard, baineann saoraistritheoirí  tairbhe as tacaíocht agus cúnamh sheirbhís aistriúcháin na Cúirte chun é sin a bhaint amach.

Socruithe solúbtha oibre

Tá na saoraistritheoirí saor chun a n-áit oibre a roghnú, ós rud é go ndéanann siad a gcuid oibre ó chian (tríd an teileafón, ríomhphost agus ardáin éagsúla Idirlín a úsáid). Ina theannta sin, is féidir le saoraistritheoirí glacadh leis an méid aistriúcháin a oireann dóibh, ag brath ar na spriocdhátaí éagsúla. Mar sin, is féidir an cineál comhoibrithe seo a dhéanamh mar ghníomhaíocht chomhlántach, go háirithe ag gairmithe dlí.

Nós imeachta roghnúcháin

Roghnaítear saoraistritheoirí trí fhógraí conartha a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Tá na fógraí conartha seo, a chlúdaíonn líon mór teaglamaí teanga, buan agus oscailte, i.e. ceadaíonn siad rannpháirtíocht conraitheoirí nua tráth ar bith. Síníonn na daoine a roghnaítear ar bhonn tástálacha aistriúcháin – a dhéantar ó chian –creatchonradh leis an gCúirt.

Margadh oscailte agus iomaíocht leanúnach

Cuirfear conraitheoirí san áireamh i liosta a bhfuil ord an aicmithe bunaithe ar chaighdeán an aistriúcháin, arna mheasúnú le linn na dtástálacha, agus ar iomaíochas an phraghais a ghearrann an conraitheoir. Moltar an obair aistriúcháin dóibh go rialta de réir an oird aicmithe seo. Déantar athbhreithniú air seo go tréimhsiúil de réir chaighdeán na seirbhísí a chuirtear ar fáil, rud a cheadaíonn go háirithe tairiscintí nua a bhreithniú.

Tá an conradh aistriúcháin dhlíthiúil oscailte do chomórtas ar bhonn buan le linn a fhad (48 mí ar a mhéad), ar choinníoll, áfach, nár thángthas ar an líon uasta conraitheoirí don bheart lena mbaineann (d'fhonn an líon uasta conraitheoirí atá údaraithe le haghaidh birt a fháil amach, féach an fógra conartha lena mbaineann).  Faoi réir an fhorchoimeádais sin, féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlíthenach, dá bhrí sin, iarratas ar rannpháirtíocht a chur isteach le linn fhad an chonartha, déanfaidh an Chúirt measúnú rialta ar na hiarratais nua ar rannpháirtíocht a fhaigheann sí.

 

Is féidir iarratais ar fhaisnéis/rannpháirtíocht a sheoladh chuig:

FreelanceGA@curia.europa.eu

Faisnéis phraiticiúil

Féadfaidh aon duine cáilithe ar mian leo aistriúcháin a dhéanamh, mar shaoraistritheoir, do na teaglamaí teanga a léirítear sna fógraí conarthaí iarratas ar rannpháirtíocht a chur isteach.

> AN SOLÁTHAR POIBLÍ NUA

Fógra Conartha 2023

Sprioctheanga Cur síos Fógra conartha
GA Tabhairt i gcrích creatchonarthaí le haghaidh téacsanna dlí i dteangacha oifigiúla áirithe den Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge 2023/S 031-089998  

 

dhá chéim sa soláthar poiblí:

Céim 1: na critéir eisiata agus roghnúcháin a fhíorú chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfaí cuireadh dóibh tairiscintí a chur isteach

Sa chéad áit, má tá suim agat sa chonradh seo, iarrtar ort iarratas ar rannpháirtíocht a chur isteach.

Céim 2 : creatchonarthaí a dhámhachtain ar bhonn an mheasúnaithe ar thairiscintí a fuarthas ó iarrthóirí ar tugadh cuireadh dóibh tairiscintí a chur isteach

 Sa dhara háit, ní thabharfar cuireadh ach do na hiarrthóirí a roghnófar sa chéad chéim tairiscint a chur isteach. Diúltófar d’aon tairiscint a gheofar ó dhuine dlítheanach nó nádúrtha nach bhfuair cuireadh tairiscint a chur isteach.

Is féidir teacht ar na doiciméid ábhartha, lena n-áirítear an fhaisnéis ábhartha go léir le haghaidh gach céime,  anseo thíos:

 1. Doiciméid a bhfuil gá leo chun iarratas ar rannpháirtíocht (céim roghnúcháin) a ullmhú :
 •  An fógra conartha lena mbaineann an t-iarratas ar rannpháirtíocht (féach na naisc thuas chuig an bhfógra conartha de réir na sprioctheanga)
 • Litir chuiridh ar rannpháirtíocht PDF pdf icon  
 • Foirm chlárúcháin éigeantach Word word-icon PDF pdf icon   
 • Dearbhú ar onóir maidir le critéir eisiata agus roghnúcháin Word word-icon PDF pdf icon 

Iarrtar ar iarratasóirí a n-iarratas ar rannpháirtíocht i sprioctheanga an fhógra lena mbaineann a chomhlánú.

Ní mór iarratais shínithe ar rannpháirtíocht a sheoladh trí ríomhphost (foirm chlárúcháin shínithe, agus scanta i gceangal leis an ríomhphost) nó tríd an bpost [foirm chlárúcháin shínithe) ag an seoladh a shonraítear i bpointe I.1 den Fhógra Conartha. Ní ghlacfar le naisc chuig spásanna stórála ar líne.

 Sonraítear an spriocdháta chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil i mír IV.2.2 den Fhógra Conartha. Mar sin féin, ós rud é gur glao buan é an glao ar  thairiscintí, tá na conarthaí aistriúcháin dhlíthiúil fós oscailte chun go bhféadfaidh conraitheoirí nua teacht isteach tráth ar bith. Dá bhrí sin, is féidir measúnú a dhéanamh ar iarratais ar rannpháirtíocht a cuireadh isteach tar éis an spriocdháta a luaitear, ar choinníoll nár sroicheadh uaslíon na gconraitheoirí don bheart (teaglaim teanga)..

 

 1. Doiciméid i gcás roghnúcháin agus cuireadh chun tairiscint a chur isteach (céim dhámhachtana):
 • An fógra conartha lena mbaineann an cuireadh chun tairiscint a chur isteach (féach na naisc thuas chuig an bhfógra conartha de réir na sprioctheanga)
 • Sonraíochtaí EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon
 • Creatchonradh eiseamláireach  EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon

> SOLÁTHAR POIBLÍ REATHA

Fógra Conartha 2021

Целеви език Описание Обявление
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea

2021/S 101-265567

CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

dhá chéim sa soláthar poiblí:

Céim 1: na critéir eisiata agus roghnúcháin a fhíorú chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfaí cuireadh dóibh tairiscintí a chur isteach

Sa chéad áit, má tá suim agat sa chonradh seo, iarrtar ort iarratas ar rannpháirtíocht a chur isteach.

Céim 2 : creatchonarthaí a dhámhachtain ar bhonn an mheasúnaithe ar thairiscintí a fuarthas ó iarrthóirí ar tugadh cuireadh dóibh tairiscintí a chur isteach

 Sa dhara háit, ní thabharfar cuireadh ach do na hiarrthóirí a roghnófar sa chéad chéim tairiscint a chur isteach. Diúltófar d’aon tairiscint a gheofar ó dhuine dlítheanach nó nádúrtha nach bhfuair cuireadh tairiscint a chur isteach.Is féidir teacht ar na doiciméid ábhartha, lena n-áirítear an fhaisnéis ábhartha go léir le haghaidh gach céim, anseo thíos:

 1. Doiciméid a bhfuil gá leo chun iarratas ar rannpháirtíocht (céim roghnúcháin) a ullmhú :
 • An fógra conartha lena mbaineann an t-iarratas ar rannpháirtíocht (féach na naisc thuas chuig an bhfógra conartha de réir na sprioctheanga)
 • Litir chuiridh ar rannpháirtíocht PDF pdf icon
 • Foirm chlárúcháin éigeantach  Word word-icon PDF pdf icon
 • Dearbhú ar onóir maidir le critéir eisiata agus roghnúcháin Word word-icon PDF pdf icon

Iarrtar ar iarratasóirí a n-iarratas ar rannpháirtíocht i sprioctheanga an fhógra lena mbaineann a chomhlánú.

Ní mór iarratais shínithe ar rannpháirtíocht a sheoladh trí ríomhphost (foirm chlárúcháin shínithe, agus scanta i gceangal leis an ríomhphost) nó tríd an bpost (foirm chlárúcháin shínithe) ag an seoladh a shonraítear i bpointe I.1 den Fhógra Conartha. Ní ghlacfar le naisc chuig spásanna stórála ar líne.

 Sonraítear an spriocdháta chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil i mír IV.2.2 den Fhógra Conartha. Mar sin féin, ós rud é gur glao buan é an glao ar  thairiscintí, tá na conarthaí aistriúcháin dhlíthiúil fós oscailte chun go bhféadfaidh conraitheoirí nua teacht isteach tráth ar bith. Dá bhrí sin, is féidir measúnú a dhéanamh ar iarratais ar rannpháirtíocht a cuireadh isteach tar éis an spriocdháta a luaitear, ar choinníoll nár sroicheadh uaslíon na gconraitheoirí don bheart (teaglaim teanga)..

 

 1. Doiciméid i gcás roghnúcháin agus cuireadh chun tairiscint a chur isteach (céim dámhachtana):
 • An fógra conartha lena mbaineann an cuireadh chun tairiscint a chur isteach (féach na naisc thuas chuig an bhfógra conartha de réir na sprioctheanga)
 • Sonraíochtaí EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Creatchonradh eiseamláireach EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon