Tłumacze zewnętrzni (freelancerzy)
   
  corner-cour  
 

Służba tłumaczeń

Praca dla Trybunału Sprawiedliwości

Elastyczne warunki pracy

Procedura wyboru

Przetarg otwarty i ciągły

Informacje praktyczne

Ogłoszenie o przetargu

   
   
   

Służba tłumaczeń

Służba tłumaczeń prawnych, licząca 600 prawników, zapewnia tłumaczenie dokumentów sądowych na potrzeby postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapewnia w ten sposób prawidłowy przebieg postępowań i rozpowszechnienie orzecznictwa zgodnie z zasadą wielojęzyczności, umożliwiając wszystkim obywatelom Unii dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz orzecznictwa sądów Unii, niezależnie od języka, którym by się posługiwali.

Tłumaczone teksty prawne i prawnicze charakteryzuje duża różnorodność; teksty różnią się w zależności od: charakteru sprawy, dziedziny prawa, typu dokumentu (pisma procesowe, opinie rzecznika generalnego, wyroki, postanowienia), języka, stylu, objętości oraz kultury prawnej, z której wywodzi się ich autor itp.

Praca dla Trybunału

Prawie jedna trzecia dokumentów Trybunału jest tłumaczona przez współpracowników zewnętrznych. Pojęciem tym określa się osoby (fizyczne lub prawne), z którymi Trybunał zawarł umowę opartą na obowiązku zachowania absolutnej poufności i z którymi utrzymuje zacieśnioną współpracę. Ze względu na bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości tłumaczeń, służba tłumaczeń Trybunału udziela freelancerom wsparcia.

Elastyczne warunki pracy

Tłumacze zewnętrzni mają swobodę w wyborze miejsca pracy, ponieważ kontakt z nimi odbywa się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefonu, poczty elektronicznej, różnych platform internetowych). Mają też swobodę przyjmowania do tłumaczenia odpowiadającej im liczby stron, stosownie do różnych terminów. Taka forma współpracy jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które traktują ją jako działalność dodatkową, w szczególności dla osób wykonujących zawody prawnicze.

Procedura wyboru

Tłumacze zewnętrzni są wybierani w ramach postępowań przetargowych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia te, dotyczące dużej liczby kombinacji językowych, mają charakter otwarty i ciągły, co oznacza, że w każdej chwili możliwe jest przystąpienie do przetargu kolejnych osób. Kandydaci wybrani w oparciu o wyniki testu z tłumaczenia, który nie wymaga od nich przemieszczania się, podpisują z Trybunałem umowy ramowe.

Przetarg otwarty i ciągły

Osoby, z którymi Trybunał zawarł umowy są wpisywane na listę klasyfikującą wykonawców w oparciu o kryterium jakości tłumaczenia, która została poddana ocenie na etapie testów z tłumaczenia, oraz konkurencyjności ceny proponowanej przez wykonawcę. Zamówienie na konkretne tłumaczenie jest składane z uwzględnieniem kolejności wykonawców na wspomnianej liście. Kolejność ta jest poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług, co pozwala również na regularne uwzględnianie nowych ofert.

Przetarg na tłumaczenie tekstów prawniczych ma w odniesieniu do niektórych kombinacji językowych (należy zweryfikować tę informację w odniesieniu do danej kombinacji językowej) charakter ciągły przez cały okres jego trwania (maks. 48 miesięcy), pod warunkiem, że maksymalna liczba umów ramowych przewidzianych dla poszczególnych kombinacji językowych nie została jeszcze osiągnięta (maksymalna liczba wykonawców przewidziana w ramach poszczególnych kombinacji językowych została wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu). Z tym zastrzeżeniem każda osoba fizyczna lub prawna może w związku z tym w okresie trwania przetargu złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Trybunał będzie w regularnych odstępach czasu przeprowadzał ocenę nowych wniosków, które otrzyma.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać na adres mailowy: freelancePL@curia.europa.eu

Informacje praktyczne

Osoby, które posiadają stosowne kwalifikacje i które są zainteresowane nawiązaniem z Trybunałem współpracy w zakresie tłumaczenia tekstów w ramach kombinacji językowych wskazanych w ogłoszeniu o przetargu, powinny złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.

Ogłoszenia o przetargu, stanowiące jako jedyne teksty wiążące, są dostępne poniżej:

Ogłoszenie o przetargu 2019

Język docelowy Opis Ogłoszenie o przetargu
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Dokumenty zawierające wszelkie istotne informacje dotyczące poszczególnych etapów postępowania są dostępne na stronie internetowej e-Tendering TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Dokumenty zawierające wszelkie istotne informacje dotyczące poszczególnych etapów postępowania są dostępne na stronie internetowej e-Tendering TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Udzielenie zamówienia następuje w oparciu o dwa etapy postępowania przetargowego:

 • 1szy etap: weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod kątem kryteriów wyłączających oraz kryteriów kwalifikacji, mająca na celu selekcję kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do przedstawienia oferty.
  W pierwszej kolejności, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przetargu, prosimy o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 • 2gi etap: zawarcie umów ramowych w oparciu o ocenę ofert otrzymanych od kandydatów zaproszonych do ich przedstawienia
  W drugiej kolejności jedynie kandydaci wyselekcjonowani na pierwszym etapie są zaproszeni do przestawienia oferty. Oferty przedstawione przez osoby (fizyczne lub prawne), które nie zostały zaproszone do przedstawienia oferty, zostaną odrzucone.

Ogłoszenie o przetargu 2017

Język docelowy Opis Ogłoszenie o przetargu
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Udzielenie zamówienia następuje w oparciu o dwa etapy postępowania przetargowego:

 • 1szy etap: weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod kątem kryteriów wyłączających oraz kryteriów kwalifikacji, mająca na celu selekcję kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do przedstawienia oferty.
  W pierwszej kolejności, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przetargu, prosimy o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 • 2gi etap: zawarcie umów ramowych w oparciu o ocenę ofert otrzymanych od kandydatów zaproszonych do ich przedstawienia
  W drugiej kolejności jedynie kandydaci wyselekcjonowani na pierwszym etapie są zaproszeni do przestawienia oferty. Oferty przedstawione przez osoby (fizyczne lub prawne), które nie zostały zaproszone do przedstawienia oferty, zostaną odrzucone.

 

Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami, zawierającymi wszelkie informacje istotne dla każdego z etapów postępowania:

 

1- Dokumenty niezbędne dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (etap selekcji) :

 • Ogłoszenie o przetargu, którego dotyczy wniosek o dopuszczenie do udziału (poniżej link do ogłoszenia o przetargu w danym języku docelowym)
 • Zaproszenie do udziału w przetargu PDF pdf icon
 • Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy Word word-icon PDF pdf icon
 • Oświadczenie dotyczące kryteriów wyłączających oraz kryteriów kwalifikacji Word word-icon PDF pdf icon

 

Kandydaci są proszeni o wypełnienie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w języku docelowym ogłoszenia o przetargu.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisany i załączony zeskanowany formularz zgłoszeniowy) bądź listownie (podpisany formularz zgłoszeniowy) na adres wskazany w pkt I.1) ogłoszenia o przetargu. Hyperlinki do przestrzeni dyskowej na serwerach nie będą akceptowane.

Termin nadsyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został określony w pkt IV.2.2) ogłoszenia o przetargu. Jako że przetarg ma charakter ciągły, możliwe jest składanie wniosków po tym terminie, co umożliwia przystąpienie do przetargu nowych osób. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu otrzymane po upływie terminu do składania wniosków, mogą więc być poddane ocenie, pod warunkiem że nie została już osiągnięta maksymalna liczba wykonawców przewidziana dla danej kombinacji językowej.

 

2- Dokumenty niezbędne po przejściu etapu selekcji i otrzymaniu zaproszenia do przedstawienia oferty (etap udzielenia zamówienia):

 • Ogłoszenie o przetargu, którego dotyczy wniosek o dopuszczenie do udziału (poniżej link do ogłoszenia o przetargu w danym języku docelowym)
 • Specyfikacja EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Model umowy ramowej EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon