Traducătorii free-lance
   
  corner-cour  
 

Serviciul de traducere

A lucra pentru Curte

Modalități flexibile de lucru

Procedura de selecție

Contract deschis și procedură de ofertare permanentă

Informații practice

Anunț de participare

   
   
   

Serviciul de traducere

Serviciul de traducere juridică al instituției, compus din 600 de juriști-lingviști, asigură traducerea documentelor juridice ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acest serviciu garantează astfel buna derulare a procedurilor și difuzarea multilingvă a jurisprudenței, permițând tuturor cetățenilor Uniunii să aibă acces la justiția europeană și la jurisprudența acesteia, indiferent de limba lor.

Serviciul traduce o mare varietate de texte juridice care variază în funcție de mai multe elemente: natura cauzei, materia, tipul documentului (acte de procedură, concluzii ale avocaților general, hotărâri, ordonanțe), limba, stilul, lungimea, cultura juridică a autorului etc.

A lucra pentru Curte

Aproape o treime din texte sunt traduse de colaboratori externi (freelance). Este vorba despre persoane fizice sau juridice cu care instituția încheie un contract, întemeiat pe cele mai stricte reguli de confidențialitate, și cu care ea întreține raporturi strânse de lucru. Calitatea traducerilor trebuie să fie foarte ridicată, iar traducătorii freelance beneficiază de sprijinul și de asistența serviciului de traducere al Curții pentru a atinge acest obiectiv.

Modalități flexibile de lucru

Traducătorii freelance sunt liberi să aleagă unde își desfășoară activitatea, întrucât contactele sunt realizate la distanță (telefon, e-mail și diverse platforme internet). În plus, traducătorii freelance pot stabili volumul de traducere pe care îl acceptă, în funcție de diferitele termene. Această formă de colaborare poate fi astfel exercitată cu titlu de activitate complementară, în special de către profesioniștii în drept.

Procedura de selecție

Traducătorii freelance sunt selectați în cadrul unor anunțuri de participare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceste anunțuri de participare, care acoperă un mare număr de combinații lingvistice, sunt permanente și deschise, permițând în orice moment participarea unor noi contractanți. Persoanele selectate pe baza unor teste de traducere – care nu necesită de altfel nicio deplasare – semnează un contract­‑cadru cu Curtea.

Contract deschis și procedură de ofertare permanentă

Contractanții sunt înscriși pe o listă într‑o ordine care depinde atât de calitatea traducerilor, evaluată cu ocazia testelor, cât și de competitivitatea prețului solicitat de contractant. Contractanților le vor fi propuse în mod regulat documente spre traducere în funcție de ordinea de clasificare amintită. Această ordine este revăzută periodic în funcție de calitatea prestațiilor furnizate, ceea ce permite astfel luarea în considerare a unor noi oferte.

Contractul de traducere juridică este deschis concurenței în mod permanent pe toată durata executării sale (maximum 48 de luni) pentru anumite combinații lingvistice (a se vedea informațiile privind lotul corespunzător), însă cu condiția să nu se fi atins numărul maxim de contractanți pentru lotul în cauză (pentru a cunoaște numărul maxim de contractanți autorizat pentru un lot, a se consulta anunțul de participare în cauză). Sub această rezervă, orice persoană fizică sau juridică poate depune, așadar, o cerere de participare în cursul executării contractului, întrucât Curtea evaluează în mod regulat noile cereri de participare primite.

 

Cererile de informații/de participare pot fi trimise la: E‑mail FreelanceRO@curia.europa.eu

Informații practice

Orice persoană calificată care dorește să efectueze, ca freelance, traduceri pentru combinațiile lingvistice indicate în anunțurile de participare poate depune o cerere de participare.

Anunțurile de participare menționate, singurele autentice, sunt accesibile mai jos:

Anunț de participare 2019

Limba țintă Descriere Anunț de participare
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Documentele care cuprind toate informațiile relevante pentru fiecare etapă a procedurii pot fi consultate pe site-ul internet -Tendering al TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Documentele care cuprind toate informațiile relevante pentru fiecare etapă a procedurii pot fi consultate pe site-ul internet -Tendering al TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Prezenta achiziție cuprinde două etape:

 • Prima etapă: verificarea criteriilor de excludere și de selecție pentru a selecta candidații care vor fi invitați să depună o ofertă
  Într-o primă etapă, dacă sunteți interesat(ă) de acest contract, sunteți invitat(ă) să depuneți o cerere de participare.
 • A doua etapă: atribuirea contractelor-cadru pe baza evaluării ofertelor primite de la candidații invitați să depună o ofertă
  Într-o a doua etapă, doar candidații selectați în cadrul primei etape vor fi invitați să depună o ofertă. Va fi respinsă orice ofertă primită de la o persoană fizică sau juridică care nu a fost invitată să depună o ofertă.

Anunț de participare 2017

Limba țintă Descriere Anunț de participare
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Prezenta achiziție cuprinde două etape:

 • Prima etapă: verificarea criteriilor de excludere și de selecție pentru a selecta candidații care vor fi invitați să depună o ofertă
  Într-o primă etapă, dacă sunteți interesat(ă) de acest contract, sunteți invitat(ă) să depuneți o cerere de participare.
 • A doua etapă: atribuirea contractelor-cadru pe baza evaluării ofertelor primite de la candidații invitați să depună o ofertă
  Într-o a doua etapă, doar candidații selectați în cadrul primei etape vor fi invitați să depună o ofertă. Va fi respinsă orice ofertă primită de la o persoană fizică sau juridică care nu a fost invitată să depună o ofertă.

 

Documentele care se referă la achiziție, care cuprind toate informațiile pertinente pentru fiecare etapă, pot fi consultate după cum urmează:

 

1- Documente necesare pentru a întocmi o cerere de participare (etapa de selecție):

 • Anunțul de participare la care se raportează cererea de participare (a se vedea link-urile de mai sus care trimit la anunțurile de participare în funcție de limba țintă)
 • Invitația de a participa PDF pdf icon
 • Formular de înscriere obligatoriu Word word-icon PDF pdf icon
 • Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție Word word-icon PDF pdf icon


Candidații sunt rugați să completeze cererea lor de participare în limba țintă a anunțului.

Cererile de participare trebuie transmise prin e-mail (formular de înscriere semnat și scanat, ca document atașat) sau prin scrisoare (formular de înscriere semnat) la adresa precizată la punctul I.1) din anunțul de participare. Nu vor fi acceptate link-urile către spații de stocare online.

Data limită de primire a cererilor de participare este precizată la punctul IV.2.2) din anunțul de participare. Întrucât procedura de ofertare este permanentă, contractele pentru traducerea juridică rămân totuși deschise pentru a permite intrarea unor noi contractanți în orice moment. În consecință, cererile de participare prezentate după data limită vor putea fi evaluate, cu condiția de a nu se fi atins numărul maxim de contractanți pe lot (combinație lingvistică).

 

2- Documente în cazul selectării și a invitației de a depune o ofertă (etapa de atribuire):

 • Anunțul de participare la care se raportează invitația de a depune o ofertă (a se vedea link-urile de mai sus care trimit la anunțurile de participare în funcție de limba țintă)
 • Caietul de sarcini EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Modelul de contract-cadru EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon