Beskyttelse af personoplysninger, som behandles af Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol vil nogle gange skulle behandle personoplysninger under udførelsen af sine judicielle opgaver, men også i forbindelse med sine ikke-judicielle opgaver.

Beskyttelsen af personoplysninger har særlige karakteristika, alt efter karakteren af de pågældende opgaver. Domstolen og Retten er nemlig under udførelsen af deres judicielle opgaver underlagt særlige krav, som følger af selve karakteren af disse opgaver og navnlig af behovet for at overholde uafhængighedsprincippet og princippet om offentlighed i retsplejen.

Judicielle funktioner

Domstolen og Retten indsamler og behandler under udførelsen af deres judicielle opgaver personoplysninger for at sikre en korrekt gennemførelse af den retslige procedure og navnlig fremsendelsen af processkrifter til sagens parter.

Disse behandlinger skal ligeledes gøre det muligt at formidle nyttige oplysninger vedrørende verserende eller afsluttede retssager i overensstemmelse med princippet om offentlighed i retsplejen.

Der er tale om oplysninger, som er omhandlet i henholdsvis protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, i Domstolens og Rettens procesreglementer og i de tekster, der er vedtaget til gennemførelse af sidstnævnte. Disse dokumenter kan konsulteres på følgende sider:

-     Sagsbehandlingen ved Domstolen

-     Sagsbehandlingen ved Retten

 

Eftersom der kan blive henvist til oplysninger vedrørende retsforhandlinger, der offentliggøres på internettet, som derefter vil kunne genfindes ved hjælp af søgemaskiner, opfordres personer, som deltager i en sag ved en af de retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol omfatter, til omhyggeligt at læse følgende forklaringer vedrørende tildeling af anonymitet i forbindelse med retsforhandlinger:

-     Tildeling af anonymitet i retsforhandlingerne ved Domstolen

-     Udeladelse af oplysninger i forhold til offentligheden i retssager ved Den Europæiske Unions Ret  

 

Anmodninger om anonymitet i forbindelse med retsforhandlinger skal rettes til den relevante retsinstans under overholdelse af de gældende procedureregler.

Den relevante retsinstans’ justitskontor kan kontaktes på de forskellige måder, som er angivet på deres respektive sider:

-     Domstolens Justitskontor

-     Rettens Justitskontor

 

Når den pågældende retsinstans’ justitssekretær er ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som en anmodning vedrører, f.eks. som følge af sin forpligtelse til at tage sig af retsinstansens publikationer, og herunder navnlig dens retsafgørelser, træffer denne afgørelse om anmodningen, som udgangspunkt inden for en frist på to måneder, idet manglende besvarelse af anmodningen efter denne frist anses for et stiltiende afslag.

Den afgørelse, som træffes af Domstolens eller Rettens justitssekretær, kan inden for en frist på to måneder påklages til et udvalg nedsat i henholdsvis Domstolen og Retten, som har til opgave at sikre overholdelsen af reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

Betingelserne for indgivelse af anmodning eller klage til den kompetente justitssekretær eller det kompetente udvalg er nærmere beskrevet i følgende afgørelser:

-     Domstolens afgørelse af 1. oktober 2019 om indførelse af en intern kontrolmekanisme vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med Domstolens udførelse af sine judicielle opgaver

-     Rettens afgørelse af 16. oktober 2019 om indførelse af en intern kontrolmekanisme vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med Rettens udførelse af sine judicielle opgaver

Det kompetente udvalg har en frist på fire måneder til at træffe afgørelse om en klage. Hvis der ikke foreligger svar fra udvalget inden for denne frist, anses dette for at være en stiltiende bekræftelse af den afgørelse fra justitssekretæren, som er påklaget.

Det bemærkes, at disse udvalg alene har kompetence til at træffe afgørelse om afgørelser truffet af den relevante retsinstans’ justitssekretær, når denne er ansvarlig for den pågældende behandling. Retsafgørelser truffet af Domstolen eller Retten kan ikke søges prøvet ved at indbringe sagen for disse udvalg.

Ikke-judicielle opgaver

Den Europæiske Unions Domstol vil ligeledes nogle gange skulle behandle personoplysninger i forbindelse med ikke-judicielle opgaver, f.eks. i forbindelse med sine administrative opgaver.

Centralt register over behandlingsaktiviteter

Behandlingen af personoplysninger registreres i et register, som føres af databeskyttelsesrådgiveren.

Dette register indeholder bl.a. oplysninger om databeskyttelsesrådgiveren, formålet med behandlingen, de personer og oplysninger, som er omfattet af behandlingen, modtagerne af oplysningerne, eventuelle overførsler af oplysninger og om, hvor længe de opbevares.

Registeret er tilgængeligt for offentligheden:

-        Konsulter det centrale register over behandlinger

De registreredes rettigheder

Når Den Europæiske Unions Domstol behandler personoplysninger i forbindelse med sine ikke-judicielle opgaver, kan de personer, hvis oplysninger behandles, udøve de rettigheder, som de har i medfør af forordning (EU) 2018/1725 og herunder navnlig retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i deres oplysninger, retten til berigtigelse eller sletning og retten til begrænsning af den foretagne behandling. Under visse betingelser giver den nævnte forordning ligeledes ret til at rejse indsigelse mod behandlingen på grund af den registreredes særlige situation.

Den Europæiske Unions Domstol kan i særlige tilfælde begrænse rækkevidden af visse rettigheder. Disse begrænsninger kan anvendes på retten til oplysninger, indsigtsretten, retten til berigtigelse, retten til sletning, retten til begrænsning af behandling, på underretningspligten i forbindelse med disse rettigheder, på pligten til at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden og på fortrolighed af elektronisk kommunikation.

Disse begrænsninger er omhandlet i afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol den 1. oktober 2019 om interne regler vedrørende begrænsningen af visse af de registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger under udførelsen af Den Europæiske Unions Domstols opgaver, som ikke henhører under de judicielle opgaver.

Enhver afgørelse om at begrænse de registreredes rettigheder skal være nødvendig og forholdsmæssig i det konkrete tilfælde. Begrænsning kan bl.a. være nødvendig:

i forbindelse med forskellige undersøgelser, revision eller andre interne procedurer

når Den Europæiske Unions Domstol videregiver oplysninger til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

i forbindelse med samarbejde med Unionens andre institutioner, organer, kontorer og agenturer, med medlemsstaternes og tredjelandes myndigheder og med internationale organisationer

i forbindelse med administrative tjenester i retssager, som Den Europæiske Unions Domstol selv er part i.

Disse begrænsninger skal underkastes behørig overvågning og periodisk revision.

Databeskyttelsesrådgiver

Du kan rette alle spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med Domstolens ikke-judicielle opgaver og dine rettigheder til Databeskyttelsesrådgiveren.

I denne forbindelse bedes du anvende kontaktformularen og i rullemenuen vælge »Mit spørgsmål vedrører: Den Europæiske Unions Domstols behandling af mine personoplysninger«.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Såfremt en registreret finder, at behandlingen af personoplysninger om vedkommende ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725, kan den pågældende indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Denne har imidlertid ikke beføjelse til at overvåge den behandling af personoplysninger, som Den Europæiske Unions Domstol foretager i forbindelse med udførelsen af sine judicielle opgaver.