Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelemien henkilötietojen suoja

Euroopan unionin tuomioistuin saattaa joutua käsittelemään henkilötietoja sekä lainkäyttötoimintansa yhteydessä että sen ulkopuolisissa tehtävissään.

Henkilötietojen suojan luonne vaihtelee kyseessä olevien tehtävien mukaan. Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen on lainkäyttötehtäviensä yhteydessä noudatettava erityisiä vaatimuksia, jotka johtuvat itse näiden tehtävien luonteesta ja erityisesti tarpeesta noudattaa riippumattomuuden ja tuomioistuintoiminnan julkisuuden periaatteita.

Lainkäyttötehtävät

Lainkäyttötehtäviä hoitaessaan unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin keräävät ja käsittelevät henkilötietoja taatakseen oikeudenkäyntimenettelyn asianmukaisen sujumisen ja erityisesti taatakseen oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannon menettelyn asianosaisille.

Näillä tietojen käsittelyillä pyritään myös mahdollistamaan hyödyllinen tiedottaminen vireillä olevista ja jo päättyneistä oikeudenkäyntimenettelyistä tuomioistuintoiminnan julkisuuden periaatteen mukaisesti.

Kyse on tiedoista, joista säädetään Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksissä sekä näiden nojalla annetuissa säännöissä. Näihin asiakirjoihin voi tutustua tuomioistuinmenettelyä koskevilla internetsivuilla:

–     Menettely unionin tuomioistuimessa

–     Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa

 

Koska oikeudenkäyntimenettelyjä koskeviin tietoihin, jotka julkaistaan internetissä, voidaan laatia viittauksia, ja ne voidaan sittemmin löytää hakukoneen avulla, henkilöitä, jotka osallistuvat oikeudenkäyntimenettelyyn Euroopan unionin tuomioistuimessa, pyydetään tutustumaan huolellisesti ohjeisiin, jotka koskevat tunnistetietojen poistamista oikeudenkäyntimenettelyissä:

–     Tunnistetietojen poistaminen unionin tuomioistuimen menettelyissä

–     Tunnistetietojen poistaminen unionin yleisen tuomioistuimen menettelyissä

 

Pyyntö tunnistetietojen poistamisesta oikeudenkäyntimenettelyssä on osoitettava kyseiselle tuomioistuimelle sovellettavien menettelysääntöjen mukaisesti.

Tavat yhteyden ottamiseksi kummankin tuomioistuimen kirjaamoon selitetään kirjaamoiden internetsivuilla:

–    Unionin tuomioistuimen kirjaamo

–    Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamo

 

Kun kyseisen tuomioistuimen kirjaaja vastaa pyynnössä tarkoitettujen tietojen käsittelystä esimerkiksi sen vuoksi, että hänen velvollisuuksiinsa kuuluu huolehtia tuomioistuimen asiakirjojen – ja erityisesti sen antamien ratkaisujen – julkaisemisesta, hän antaa vastauksensa pyyntöön lähtökohtaisesti kahden kuukauden määräajassa. Mikäli vastausta ei ole annettu tuossa ajassa, pyyntö katsotaan implisiittisesti hylätyksi.

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen kirjaajan päätöksestä voidaan kahden kuukauden määräajassa tehdä oikaisuvaatimus komitealle, joka on perustettu molempiin tuomioistuimiin valvomaan henkilötietoa koskevien sääntöjen noudattamista.

Edellytykset asian saattamiseksi kirjaajan ja toimivaltaisen komitean käsiteltäväksi esitetään seuraavissa päätöksissä:

–     Unionin tuomioistuimen päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, sisäisen valvontajärjestelmän perustamisesta unionin tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten

–     Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, sisäisen valvontajärjestelmän perustamisesta unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten

Toimivaltaisella komitealla on neljä kuukautta aikaa ratkaista oikaisuvaatimus. Mikäli vastausta ei ole annettu tuossa ajassa, komitean katsotaan implisiittisesti vahvistaneen kirjaajan päätöksen, josta oikaisuvaatimus tehtiin.

On tärkeää huomata, että edellä mainitut komiteat ovat toimivaltaisia lausumaan ainoastaan ratkaisuista, joita kyseisen tuomioistuimen kirjaaja on tehnyt henkilötietojen käsittelystä vastaavana tahona. Asiaa ei voida saattaa näiden komiteoiden ratkaistavaksi muutoksenhakukeinona tuomioistuinratkaisusta, jonka unionin tuomioistuin tai unionin yleinen tuomioistuin on antanut.

Muut kuin lainkäyttötehtävät

Euroopan unionin tuomioistuin voi joutua käsittelemään henkilötietoja myös muiden tehtäviensä kuin lainkäyttötehtävien yhteydessä, kuten esimerkiksi hallinnollisten toimiensa puitteissa.

Käsittelytoimien keskusrekisteri

Henkilötiedot säilytetään tietosuojavastaavan ylläpitämässä rekisterissä.

Tämä rekisteri sisältää muun muassa tiedot käsittelystä vastaavasta henkilöstä, käsittelyn tarkoituksesta, käsittelyn kohteena olevista henkilöistä ja tiedoista, tietojen vastaanottajat, mahdolliset tietojen luovutukset ja tietojen säilytysajan.

Rekisteri on avoin yleisölle:

–     Tietojen haku käsittelytoimien keskusrekisteristä

Kyseessä olevien henkilöiden oikeudet

Kun Euroopan unionin tuomioistuin käsittelee henkilötietoja muiden kuin lainkäyttötehtävien yhteydessä, henkilöt, joiden tietoja käsitellään, voivat käyttää oikeuksia, joita heille on myönnetty asetuksella (EU) 2018/1725, ja erityisesti oikeutta pyytää tietojen käsittelystä vastaavalta taholta lupaa tutustua heitä koskeviin tietoihin, oikeutta saada tiedot korjatuksi tai poistetuksi ja oikeutta käsittelyn rajoittamiseksi. Edellä mainitussa asetuksessa säädetään myös oikeudesta vastustaa henkilötietojen käsittelyä eräin edellytyksin syistä, jotka liittyvät kyseisen henkilön erityistilanteeseen.

Euroopan unionin tuomioistuin voi eräissä poikkeustapauksissa rajoittaa joidenkin oikeuksien ulottuvuutta. Näitä rajoituksia voidaan soveltaa tietojensaantioikeuteen, oikeuteen tutustua tietoihin ja oikeuteen saada ne korjatuksi tai poistetuksi, oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta, velvoitteeseen antaa tietoja näistä oikeuksista, velvoitteeseen ilmoittaa henkilölle tietoihin liittyvästä loukkauksesta ja sähköisten tiedonantojen luottamuksellisuuteen.

Näitä rajoituksia säännellään Euroopan unionin tuomioistuimen 1.10.2019 antamassa päätöksessä sisäisistä säännöistä, jotka koskevat asianomaisten henkilöiden tiettyjen oikeuksien rajoittamista henkilötietojen käsittelyssä, jota Euroopan unionin tuomioistuin suorittaa muiden tehtäviensä kuin lainkäytön yhteydessä.

Kaikkien kyseisten henkilöiden oikeuksien rajoittamisesta tehtävien päätösten on oltava tarpeellisia ja oikeasuhtaisia kussakin yksittäistapauksessa. Oikeuksien rajoittaminen voi olla tarpeen esimerkiksi:

–     erilaisten tutkintamenettelyjen, tutkimusten, tilintarkastusten tai muiden sisäisten menettelyjen yhteydessä;

–     Euroopan unionin tuomioistuimen toimittaessa tietoja Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ;

–     tilanteissa, joissa on kyse yhteistyöstä unionin muiden toimielinten, elinten tai laitosten taikka jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa;

–     hallinnollisten yksiköiden käsitellessä sellaisia asiakirjoja, jotka on esitetty oikeudenkäynnissä, jossa Euroopan unionin tuomioistuin on itse asianosaisena.

Näitä rajoituksia tarkkaillaan ja arvioidaan uudestaan säännöllisesti.

Tietosuojavastaava

Voitte ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä muiden kuin lainkäyttötehtävien yhteydessä ja oikeuksienne käyttöä.

Voitte käyttää tätä varten yhteydenottolomaketta ja valita alasvetovalikosta otsikon ”henkilötietojeni käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa”.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Jos katsotte, että henkilötietojenne käsittely ei ole asetuksen (EU) 2018/1725 mukaista, voitte tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Viimeksi mainitulla ei kuitenkaan ole toimivaltaa valvoa henkilötietojen käsittelyä Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä.