Zaštita osobnih podataka koje obrađuje Sud Europske unije

Sud Europske unije obrađuje osobne podatke u okviru svojih pravosudnih, ali i u okviru nepravosudnih dužnosti.

Zaštita osobnih podataka ima posebne značajke ovisno o prirodi dužnosti. Naime, u obavljanju pravosudnih dužnosti Sud i Opći sud moraju poštovati posebne zahtjeve koji su posljedica same prirode tih dužnosti i osobito nužnosti poštovanja načela neovisnosti i transparentnosti pravosuđa.

Pravosudne dužnosti

U obavljanju pravosudnih dužnosti Sud i Opći sud prikupljaju i obrađuju osobne podatke radi dobrog odvijanja sudskog postupka i, među ostalim, priopćavanja postupovnih akata strankama u postupku.

Ta obrada također omogućava objavu korisnih informacija o prethodnim postupcima koji su u tijeku ili završeni, u skladu s načelom transparentnosti pravosuđa.

Riječ je o informacijama predviđenima Protokolom o Statutu Suda Europske unije, Poslovnicima obaju sudova i njihovim provedbenim propisima. Tim se propisima može pristupiti na sljedećim stranicama:

-     Postupak pred Sudom

-     Postupak pred Općim sudom

 

S obzirom na to da je moguće da će tražilice indeksirati informacije o sudskim postupcima objavljene na internetu i da će potom biti moguće njihovo pretraživanje, osobe koje sudjeluju u postupku pred Sudom ili Općim sudom pozivaju se da pažljivo prouče sljedeća objašnjenja o zaštiti identiteta u okviru sudskih postupaka:

-     Zaštita identiteta u sudskim postupcima pred Sudom

-    Neotkrivanje javnosti podataka u sudskim postupcima pred Općim sudom Europske unije 

 

Zahtjevi za zaštitu identiteta u okviru sudskog postupka moraju se podnijeti dotičnom sudu, uz poštovanje primjenjivih postupovnih pravila.

Različiti načini kontaktiranja tajništva dotičnog suda navedeni su na sljedećim stranicama:

-     Tajništvo Suda

-     Tajništvo Općeg suda

 

Kad je tajnik dotičnog suda voditelj obrade podataka na koje se odnosi određeni zahtjev, primjerice na temelju toga što je zadužen za izdanja Suda i osobito za njegove sudske odluke, tajnik o tom zahtjevu odlučuje u pravilu u roku od dva mjeseca, nakon čijeg isteka izostanak odgovora znači prešutnu odluku o odbijanju zahtjeva.

Protiv odluke tajnika Suda ili tajnika Općeg suda potom se u roku od dva mjeseca može podnijeti pritužba odboru uspostavljenom u okviru Suda ili Općeg suda koji je zadužen za osiguravanje poštovanja pravila o zaštiti podataka.

Uvjeti pod kojima se može obratiti nadležnom tajniku i odboru propisani su:

-     Odlukom Suda od 1. listopada 2019. o uspostavi internog mehanizma nadzora u području obrade osobnih podataka u okviru pravosudnih dužnosti Suda

-     Odlukom Općeg suda od 16. listopada 2019. o uspostavi internog mehanizma nadzora u području obrade osobnih podataka u okviru pravosudnih dužnosti Općeg suda

Nadležni odbor o pritužbi mora odlučiti u roku od četiri mjeseca. Izostanak odgovora odbora u tom roku znači prešutno prihvaćanje odluke tajnika protiv koje je pritužba bila podnesena.

Valja napomenuti da su ti odbori nadležni jedino za odlučivanje o odlukama koje je tajnik dotičnog suda donio u svojstvu voditelja obrade podataka. Obraćanje tim odborima stoga ne predstavlja pravni lijek protiv sudske odluke Suda ili Općeg suda.

Nepravosudne dužnosti

Sud Europske unije može također obrađivati osobne podatke u okviru nepravosudnih dužnosti, primjerice u okviru svojih administrativnih djelatnosti.

Središnja evidencija aktivnosti obrade

Aktivnosti obrade osobnih podataka bilježe se u evidenciji koju vodi službenik za zaštitu podataka.

Ta evidencija sadržava, među ostalim, informacije o voditelju obrade, svrhama obrade, osobama i podacima na koje se obrada odnosi, primateljima podataka, eventualnim prijenosima podataka i razdoblju pohrane.

Evidencija je javno dostupna:

-             Pristupite središnjoj evidenciji aktivnosti obrade

Prava ispitanikâ

Kad Sud Europske unije obrađuje osobne podatke u okviru nepravosudnih dužnosti, ispitanici mogu ostvariti prava koja su im dodijeljena Uredbom (EU) 2018/1725 i osobito pravo traženja pristupa svojim podacima od voditelja obrade, pravo traženja njihova ispravka ili brisanja ili pravo ograničenja obrade. Pod određenim uvjetima, pravo na prigovor toj obradi također je predviđeno gore navedenom uredbom, zbog posebnosti ispitanikove situacije.

Sud Europske unije u iznimnim slučajevima može ograničiti opseg određenih prava. Ta se ograničenja mogu primijeniti na pravo na informiranost, pravo pristupa, pravo ispravka, pravo brisanja, pravo ograničenja obrade, obvezu obavještavanja o tim pravima, obvezu informiranja osobe o povredi podataka ili na povjerljivost elektroničkih komunikacija.

Ta su ograničenja definirana Odlukom Suda Europske unije od 1. listopada 2019. o ‎internim pravilima o ograničavanju određenih prava ispitanika u području obrade osobnih podataka prilikom obavljanja nepravosudnih dužnosti Suda Europske unije.

Svaka odluka o ograničavanju prava ispitanika mora biti nužna i proporcionalna s obzirom na konkretan slučaj. Osobito može biti nužna:

-     u okviru različitih anketa, ispitivanja, revizija i drugih internih postupaka;

-     kad Sud Europske unije prosljeđuje informacije Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF);

-     u okviru suradnje s drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, s tijelima država članica ili trećih zemalja te s međunarodnim organizacijama;

-    kad administrativne službe postupaju u predmetima u kojima je Sud Europske unije sam stranka.

Ta se ograničenja redovito prate i preispituju.

Službenik za zaštitu podataka

Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti s bilo kojim pitanjem o obradi osobnih podataka u okviru nepravosudnih dužnosti Suda i o ostvarivanju svojih prava.

U tu svrhu, molimo, koristite se predviđenim obrascem za kontakt i u padajućem izborniku odaberite „Moje pitanje odnosi se na: obradu osobnih podataka koju provodi Sud Europske unije”.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Kad osoba smatra da se obrada njezinih osobnih podataka ne provodi u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, može podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Međutim, on nije ovlašten nadzirati obradu osobnih podataka koju Sud Europske unije provodi u obavljanju svojih pravosudnih dužnosti.