Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy wykonywaniu przez niego funkcji sądowych, ale również w ramach funkcji innych niż sądowe.

W zależności od charakteru tych funkcji ochrona danych osobowych posiada własną specyfikę. Przy wykonywaniu funkcji sadowych Trybunał Sprawiedliwości i Sąd podlegają bowiem szczególnym wymogom, które wynikają z samej natury tych funkcji oraz, w szczególności, konieczności przestrzegania zasad niezależności i jawności wymiaru sprawiedliwości.

Funkcje sądowe

Wykonując funkcje sadowe, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd gromadzą i przetwarzają dane osobowe w celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu postępowania sądowego, a zwłaszcza zapewnienia doręczeń stronom postępowania pism procesowych.

Przetwarzanie to służy również umożliwieniu rozpowszechniania użytecznych informacji dotyczących postępowań sądowych, w toku lub zakończonych, zgodnie z zasadą jawności wymiaru sprawiedliwości.

Chodzi tu o informacje, o których mowa odpowiednio w Protokole w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w regulaminach postępowania sądów oraz aktach przyjętych na ich podstawie. Z aktami tymi można zapoznać się na stworzonych w tym celu stronach:

-     Trybunał Sprawiedliwości – procedura

-     Sąd - procedura

 

W związku z tym, że publikowane w internecie informacje dotyczące postępowań sądowych mogą być przywoływane, następnie odnajdywane za pomocą wyszukiwarek, osoby biorące udział w postępowaniu przed jednym z sądów tworzących Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinny uważnie zapoznać się z poniższymi wyjaśnieniami na temat utajniania tożsamości w postępowaniach sądowych:

-    Utajnienie tożsamości w postępowaniach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości

-    Utajnienie tożsamości w postępowaniach sądowych przed Sądem Unii Europejskiej

 

Wnioski o utajnienie tożsamości w postępowaniu sądowym należy składać do odpowiedniego sądu z zachowaniem właściwych przepisów proceduralnych.

Sposoby kontaktowania się z sekretariatem danego sądu są wyjaśnione na stronach tych sekretariatów:

-     Trybunał Sprawiedliwości - sekretariat

-     Sąd – sekretariat

 

Jeżeli sekretarz danego sądu jest administratorem danych osobowych, których dotyczy wniosek, na przykład w związku ze swoim obowiązkiem zapewniania przygotowania publikacji sądu, w szczególności orzeczeń sądowych, rozstrzyga on w przedmiocie tego wniosku co do zasady w terminie dwóch miesięcy. Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za dorozumianą decyzję odmowną.

Na decyzję sekretarza Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu można w terminie dwóch miesięcy złożyć zażalenie do powołanej odpowiednio w Trybunale Sprawiedliwości i w Sądzie komisji, której zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad w dziedzinie ochrony danych.

Warunki zwracania się do sekretarza i komisji są określone w następujących decyzjach:

-     Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustanowienia wewnętrznego mechanizmu kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przez Trybunał Sprawiedliwości władzy sądowniczej

-     Decyzja Sądu z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustanowienia wewnętrznego mechanizmu kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przez Sąd władzy sądowniczej

Właściwej komisji przysługuje czteromiesięczny termin na rozpoznanie zażalenia. Brak odpowiedzi komisji w tym terminie uznaje się za dorozumiane utrzymanie w mocy decyzji sekretarza, na którą wniesiono zażalenie.

Należy uściślić, że komisje są właściwe wyłącznie do rozstrzygania w przedmiocie decyzji sekretarza danego sądu, w sytuacji gdy sekretarz jest administratorem danych. Zwrócenie się do tych komisji nie stanowi zatem środka zaskarżenia przeciwko orzeczeniu sądowemu wydanemu przez Trybunał Sprawiedliwości lub Sąd.

Funkcje inne niż sądowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może również przetwarzać dane osobowe przy wykonywaniu funkcji innych niż sądowe, na przykład w ramach działalności administracyjnej.

Centralny rejestr czynności przetwarzania danych

Czynności przetwarzania danych osobowych odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez  inspektora ochrony danych.

Rejestr zawiera między innymi informacje o administratorze danych, celu przetwarzania, osobach i danych, których czynność dotyczy, odbiorcach danych, ewentualnym przenoszeniu danych oraz okresie ich przechowywania.

Rejestr jest publicznie dostępny:

-          Sprawdź centralny rejestr czynności przetwarzania danych

Prawa zainteresowanych osób

W sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane przy wykonywaniu funkcji innych niż sądowe, osoby, których dane są przetwarzane, mogą wykonywać prawa przyznane im  rozporządzeniem (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania bądź usunięcia lub  prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania. Rozporządzenie to przewiduje również – pod pewnymi warunkami – prawo do sprzeciwu wobec tego przetwarzania ze względów dotyczących szczególnej sytuacji zainteresowanej osoby.

W wyjątkowych przypadkach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może ograniczyć zakres niektórych praw. Ograniczenia te mogą dotyczyć prawa do informacji, prawa dostępu, prawa do sprostowania, prawa do usuwania, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do powiadamiania w odniesieniu do tych praw, obowiązku poinformowania osoby o naruszeniu danych lub poufności łączności elektronicznej.

Ograniczenia te są uregulowane w  decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 października 2019 r., w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadań spoza zakresu władzy sądowniczej.

Każda decyzja o ograniczeniu praw zainteresowanych osób musi być w konkretnym przypadku niezbędna i proporcjonalna. W szczególności może ona okazać się konieczna :

-     w ramach różnych dochodzeń, badań, kontroli lub innych procedur wewnętrznych;

-    gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazuje informacje Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ;

-     w kontekście współpracy z innymi instytucjami, organami lub jednostkami organizacyjnymi Unii, z organami państw członkowskich i państw trzecich oraz instytucjami międzynarodowymi;

-     przy pracy służb administracyjnych nad sprawami sądowymi, w których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam jest stroną.

Ograniczenia te są regularnie monitorowane i podlegają okresowym przeglądom.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działalności instytucji innej niż sądowa oraz wykonywania Państwa praw.

W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktu i w rozwijanym menu wybrać „Moje pytanie dotyczy: przetwarzania moich danych osobowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE”.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Osoba, która uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych nie jest zgodne z rozporządzeniem (UE) 2018/1725, ma prawo złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ten ostatni nie jest jednak uprawniony do kontrolowania przetwarzania danych osobowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy wykonywaniu funkcji sądowych.