Varstvo osebnih podatkov, ki jih obdeluje Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije lahko pri opravljanju svojih pravosodnih funkcij pa tudi v okviru nepravosodnih funkcij obdeluje osebne podatke.

Varstvo osebnih podatkov ima posebne značilnosti glede na naravo zadevnih funkcij. Sodišče in Splošno sodišče morata namreč pri opravljanju svojih pravosodnih funkcij spoštovati posebne zahteve, ki izhajajo iz same narave navedenih funkcij in zlasti iz zahteve po spoštovanju načel neodvisnosti in javnosti sodstva.

Pravosodne funkcije

Sodišče in Splošno sodišče pri opravljanju svojih pravosodnih funkcij zbirata in obdelujeta osebne podatke zaradi zagotavljanja pravilne izvedbe sodnega postopka in med drugim posredovanja procesnih aktov strankam postopka.

Namen teh obdelav je tudi omogočiti razširjanje koristne informacije v zvezi z nerešenimi ali končanimi sodnimi postopki v skladu z načelom javnosti sodstva.

Gre za informacije, ki jih določajo Protokol o statutu Sodišča Evropske unije, poslovnika obeh sodišč in predpisi, sprejeti na podlagi zadnjenavedenih. Ti predpisi so na voljo na za to predvidenih straneh:

-     Postopek pred Sodiščem

-     Postopek pred Splošnim sodiščem

 

Ker se je na informacije o sodnih postopkih, objavljene na spletu, mogoče sklicevati in jih najti z iskalniki, so osebe, ki sodelujejo v postopku pred enim od sodišč, ki sestavljata Sodišče Evropske unije, pozvane, naj pozorno preberejo spodnja pojasnila v zvezi z zagotavljanjem anonimnosti v okviru sodnih postopkov:

-     Zagotovitev anonimnosti v sodnih postopkih pred Sodiščem

-    Nerazkritje podatkov iz sodnih postopkov javnosti pred Splošnim sodiščem Evropske unije 

 

Zahteve za zagotovitev anonimnosti v okviru sodnega postopka se naslovijo na zadevno sodišče ob upoštevanju veljavnih procesnih pravil.

Načini, na katere se lahko obrnete na sodno tajništvo zadevnega sodišča, so navedeni na straneh sodnih tajništev obeh sodišč:

-     Sodno tajništvo Sodišča

-     Sodno tajništvo Splošnega sodišča

 

Če je za obdelavo podatkov, na katere se nanaša zahteva, odgovoren sodni tajnik zadevnega sodišča, na primer iz naslova njegove obveznosti zagotavljanja objav sodišča in predvsem sodnih odločb, o tej zahtevi načeloma odloči v roku dveh mesecev, če pa v tem roku ne odgovori, to pomeni odločbo o zavrnitvi zahteve zaradi molka organa.

Zoper odločbo sodnega tajnika Sodišča ali sodnega tajnika Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih vložiti pritožbo pri odboru, ki se ustanovi na Sodišču ali Splošnem sodišču in ki je pristojen za zagotavljanje spoštovanja pravil v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Pogoji, pod katerimi se je mogoče obrniti na sodnega tajnika in pristojni odbor, so določeni v teh sklepih:

-     Sklep Sodišča z dne 1. oktobra 2019 o vzpostavitvi notranjega mehanizma nadzora na področju obdelave osebnih podatkov, izvedene v okviru pravosodnih funkcij Sodišča

-     Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2019 o vzpostavitvi notranjega mehanizma nadzora na področju obdelave osebnih podatkov, izvedene v okviru pravosodnih funkcij Splošnega sodišča

Pristojni odbor mora o pritožbi odločiti v štirih mesecih. Če odbor ne odloči v tem roku, to pomeni implicitno potrditev odločbe sodnega tajnika, zoper katero je bila vložena pritožba.

Pojasniti je treba, da sta ta odbora pristojna le za odločanje o odločbah, ki jih sprejme sodni tajnik zadevnega sodišča, kadar je odgovoren za zadevno obdelavo. Vložitev pritožbe pri odborih ne pomeni pravnega sredstva zoper sodno odločbo, ki jo je sprejelo Sodišče ali Splošno sodišče.

Nepravosodne funkcije

Sodišče Evropske unije lahko osebne podatke obdeluje tudi v okviru nepravosodnih funkcij, na primer v okviru svojih upravnih dejavnosti.

Centralni register dejavnosti obdelave

Obdelave osebnih podatkov se vpišejo v register, ki ga vodi pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

Ta register vsebuje zlasti informacije o osebi, odgovorni za obdelavo, namenih obdelave, osebah in podatkih, na katere se obdelava nanaša, prejemnikih podatkov, morebitnih prenosih podatkov in času njihove hrambe.

Register je dostopen javnosti:

–   Ogled centralnega registra dejavnosti obdelave.

Pravice zadevnih oseb

Kadar Sodišče Evropske unije obdeluje osebne podatke v okviru nepravosodnih funkcij, lahko osebe, katerih podatki se obdelujejo, uresničujejo pravice, ki jim jih daje Uredba (EU) 2018/1725, zlasti pravico zahtevati od osebe, odgovorne za obdelavo, dostop do svojih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov ali pravico do omejitve obdelave. Zgorajnavedena uredba pod nekaterimi pogoji določa tudi pravico do ugovora v zvezi s to obdelavo iz razlogov, povezanih s posebnim položajem zadevne osebe.

Sodišče Evropske unije lahko v izjemnih primerih omeji obseg nekaterih pravic. Te omejitve se lahko uporabljajo za pravico do obveščanja, pravico do dostopa, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, obveznost obvestitve glede teh pravic, obveznost obvestitve osebe o kršitvi teh podatkov in zaupnost elektronskih sporočil.

Ta omejitve so določene v Sklepu Sodišča Evropske unije z dne 1. oktobra 2019  o notranjih predpisih glede omejitve nekaterih pravic posameznikov na področju obdelave osebnih podatkov pri izvajanju nepravosodnih funkcij Sodišča Evropske unije.

Vsaka odločba o omejitvi pravic zadevne osebe mora biti potrebna in sorazmerna glede na posamezni primer. Potrebna je lahko med drugim:

-     v okviru različnih preiskav, poizvedb, revizij ali drugih notranjih postopkov;

-     kadar Sodišče Evropske unije posreduje informacije Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF);

-     v okviru sodelovanja z drugimi institucijami, organi, uradi ali agencijami Unije, z organi držav članic ali tretjih držav in z mednarodnimi organizacijami;

-     pri obdelavi v sodnih zadevah, v katerih je Sodišče Evropske unije stranka, s strani upravnih služb.

Te omejitve so predmet rednega spremljanja in periodičnega pregleda.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru nepravosodnih dejavnosti institucije in uresničevanjem vaših pravic se lahko obrnete na Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Za to lahko uporabite predvideni kontaktni obrazec in v meniju izberete: „Moje vprašanje se nanaša na: obdelavo mojih osebnih podatkov na Sodišču EU“.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Kadar neka oseba meni, da se pri obdelavi njenih osebnih podatkov ne spoštuje Uredba (EU) 2018/1725, ima možnost, da vloži pritožbo pri Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Vendar ta ni pristojen za nadzor obdelave osebnih podatkov, ki jo opravi Sodišče Evropske unije pri izvajanju svojih pravosodnih funkcij.