Защита на личните данни, обработвани от Съда на Европейския съюз

Може да се наложи Съдът на Европейския съюз да обработва лични данни при упражняване както на съдебните, така и на несъдебните си функции.

Защитата на личните данни се отличава с особености в зависимост от естеството на съответните функции. При упражняване на съдебните им функции за Съда и Общия съд важат особени изисквания, които произтичат от самото естество на тези функции, и по-конкретно от необходимостта да се спазват принципите на независимост и публичност на правосъдието.

Съдебни функции

При упражняване на съдебните си функции Съдът и Общият съд събират и обработват лични данни, за да гарантират надлежното протичане на съдебното производство, и по-специално за да осигурят изпращането на процесуални документи на страните в производството.

Тези обработвания имат също за цел да позволят разпространяването на полезна информация в съответствие с принципа на публичност на правосъдието във връзка с висящите или приключени съдебни производства.

Това е информацията, предвидена съответно в Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз, процедурните правилници на юрисдикциите и приетите за прилагането им текстове. Последните могат да бъдат намерени на съответните страници, посветени на тях:

-     Производство пред Съда

-     Производство пред Общия съд

 

Тъй като информацията за съдебните производства, публикувана в интернет, може да бъде индексирана, след което намирана с помощта на търсачки, лицата, участващи в производство пред някоя от юрисдикциите, образуващи Съда на Европейския съюз, се приканват да прочетат внимателно следните разяснения относно предоставянето на анонимност в съдебните производства:

-     Предоставяне на анонимност в съдебните производства пред Съда

-     Предоставяне на анонимност в съдебните производства пред Общия съд на Европейския съюз

 

Исканията за предоставяне на анонимност в съдебно производство трябва да се изпращат на съответната юрисдикция при спазване на приложимите процесуални правила.

Различните средства за контакт със секретариата на съответната юрисдикция са посочени на следните страници:

-     Секретариат на Съда

-     Секретариат на Общия съд

 

Когато секретарят на съответната юрисдикция е администратор на обработване на данни, визирано в молба, например във връзка със задължението си да осигурява публикациите на юрисдикцията, и по-конкретно на нейните съдебни актове, той се произнася по молбата, по принцип в двумесечен срок, след изтичането на който липсата на отговор е равносилна на мълчаливо решение за отхвърляне на молбата.

В двумесечен срок срещу решението на секретаря на Съда или на секретаря на Общия съд може да се подаде жалба пред комитет, създаден в рамките на Съда или на Общия съд, натоварен да следи за спазването на правилата за защита на данните.

Условията за сезиране на компетентния секретар или комитет са уточнени в следните решения:

-     Решение на Съда на Европейския съюз от 1 октомври 2019 година за въвеждане на вътрешен механизъм за контрол на обработването на лични данни в рамките на съдебните функции на Съда

-     Решение на Общия съд от 16 октомври 2019 година за въвеждане на вътрешен механизъм за контрол на обработването на лични данни в рамките на съдебните функции на Общия съд

Компетентният комитет разполага със срок от 4 месеца, за да се произнесе по жалбата. При липса на отговор на комитета в упоменатия срок се приема, че същият е потвърдил мълчаливо решението на секретаря, срещу което е подадена жалбата.

Трябва да се уточни, че тези комитети са компетентни да се произнасят само относно решения, приети от секретаря на съответната юрисдикция в качеството на администратор на съответното обработване. Поради това сезирането на тези комитети не представлява средство за обжалване на съдебен акт, постановен от Съда или Общия съд.

Несъдебни функции

Може също да се наложи Съдът на Европейския съюз да обработва лични данни в рамките на несъдебни функции, например в рамките на административните си дейности.

Централен регистър на дейностите по обработване

Длъжностното лице по защита на данните поддържа регистър за дейностите по обработване на лични данни.

Този регистър съдържа по-специално информация относно администратора, целите на обработването, субектите на данни и обработваните данни, получателите на данни, евентуалните случаи на предаване на данни, както и срока за съхранение.

Регистърът е обществено достъпен.

-          Преглед на централния регистър на дейностите по обработване

Права на субектите на данни

Когато Съдът на Европейския съюз обработва лични данни в рамките на несъдебни функции, лицата, чиито данни се обработват, могат да упражняват правата, предоставени им с Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-конкретно правото да поискат от администратора достъп до своите данни, правото да поискат коригирането или изтриването им или правото да изискат ограничаване на извършеното обработване. При определени условия посоченият регламент предвижда също право на възражение срещу такова обработване при наличие на основания, свързани с конкретната ситуация на субекта на данните.

В изключителни случаи Съдът на Европейския съюз може да ограничи обхвата на определени права. Тези ограничения могат да се приложат за правото на информация, за правото на достъп, за правото на коригиране, за правото на изтриване, за правото на ограничаване на обработването, за задължението за уведомяване във връзка с тези права, за задължението за информиране на лицето за нарушение на сигурността на данните или за поверителността на електронните съобщения.

Тези ограничения се уреждат с Решение на Съда на Европейския съюз от 1 октомври 2019 година за приемане на вътрешни правила за ограничаване на някои права на субектите на данни в областта на обработването на лични данни при упражняване на несъдебните функции на Съда на Европейския съюз.

Всяко решение за ограничаване на правата на субектите на данни трябва да е необходимо и пропорционално с оглед на обстоятелствата по случая. То може да се окаже необходимо по-специално:

-     в рамките на различни разследвания, проверки, одити или други вътрешни процедури,

-     когато Съдът на Европейския съюз предава информация на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

-     в рамките на сътрудничество с другите институции, органи, служби и агенции на Съюза, с органите на държавите членки и на трети държави, както и с международни организации,

-     при работа на административните служби по съдебни дела, по които самият Съд на Европейския съюз е страна.

Ограниченията подлежат на редовно проследяване и периодично преразглеждане.

Длъжностно лице по защита на данните

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по всякакви въпроси, свързани с обработването на лични данни, извършвано в рамките на несъдебните дейности на институцията, и с упражняването на вашите права.

За целта молим да използвате предвидения формуляр за контакт и от падащото меню да изберете „Въпросът ми се отнася до: обработването на личните ми данни от Съда на ЕС“.

Европейски надзорен орган по защита на данните

Когато лице счита, че обработването на негови лични данни не е съобразено с Регламент (ЕС) 2018/1725, то разполага с възможност да изпрати жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните. Последният обаче не е оправомощен да контролира обработването на лични данни от Съда на Европейския съюз при изпълнение на съдебните му функции.