Az Európai Unió Bírósága által kezelt személyes adatok védelme

Az Európai Unió Bírósága mind az igazságszolgáltatási feladatainak ellátása során, mind az igazságszolgáltatáson kívüli feladatai keretében kezelhet személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésének egyes jellemzői az adott feladat természetétől függően különböznek. Az igazságszolgáltatási feladatok ellátása körében ugyanis a Bíróságra és a Törvényszékre különleges követelmények vonatkoznak, amelyek e feladatok jellegéből, közelebbről az igazságszolgáltatás függetlensége és nyilvánossága elve tiszteletben tartásának szükségszerűségéből adódnak.

Igazságszolgáltatási feladatok

A Bíróság és a Törvényszék az igazságszolgáltatási feladatai ellátása során személyes adatokat gyűjt és kezel a bírósági eljárás megfelelő lefolytatásának garantálása és különösen az eljárási iratok felekkel való közlésének biztosítása céljából.

Ezen adatkezeléseknek célja továbbá – az igazságszolgáltatás nyilvánossága elvének megfelelően – a folyamatban lévő vagy befejezett bírósági eljárásokkal kapcsolatos információk terjesztésének lehetővé tétele is.

Ide tartoznak az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyvben, az igazságszolgáltatási fórumok eljárási szabályzataiban és az eljárási szabályzatok alapján elfogadott rendelkezésekben meghatározott információk. E rendelkezéseket az erre szolgáló oldalakon lehet megtekinteni:

-     A Bíróság előtti eljárás

-     A Törvényszék előtti eljárás

 

Tekintettel arra, hogy a bírósági eljárásokkal kapcsolatban az interneten közzétett információk katalogizálhatók és később keresőmotorok segítségével megtalálhatók, kérjük az Európai Unió Bíróságát alkotó igazságszolgáltatási fórumok valamelyike előtti eljárásban részt vevő személyeket, hogy figyelmesen olvassák el a névtelenségnek a bírósági eljárásokban való biztosításáról szóló következő magyarázatokat:

-     A névtelenség biztosítása a Bíróság előtti eljárásokban

-     A névtelenség biztosítása az Európai Unió Törvényszéke előtti bírósági eljárásokban

 

A névtelenségnek a bírósági eljárásban való biztosítása iránti kérelmeket az érintett igazságszolgáltatási fórumhoz kell intézni, tiszteletben tartva az alkalmazandó eljárási szabályokat.

Az érintett igazságszolgáltatási fórum hivatalának különféle elérhetőségei a következő oldalakon találhatók:

-     A Bíróság Hivatala

-     A Törvényszék Hivatala

 

Ha a kérelemmel érintett adatkezelés felelőse az érintett igazságszolgáltatási fórum hivatalvezetője, például azért, mert ő köteles gondoskodni az igazságszolgáltatási fórum közzétételeiről, különösen az igazságszolgáltatási határozatok közzétételéről, akkor ő határoz e kérelemről, főszabály szerint két hónapos határidőn belül; e határidő lejártakor a válasz elmaradása a kérelmet hallgatólagosan elutasító határozatnak minősül.

A Bíróság, illetve a Törvényszék hivatalvezetőjének határozatával szemben két hónapos határidőn belül panasszal lehet élni a Bíróságon, illetve a Törvényszéken belül létrehozott, az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásának felügyeletével megbízott bizottság előtt.

A hivatalvezetőhöz és a hatáskörrel rendelkező bizottsághoz való fordulás pontos feltételeit a következő határozatok rögzítik:

-     A személyes adatoknak a Bíróság igazságszolgáltatási feladatainak ellátása körében történő kezelésére vonatkozó belső ellenőrzési mechanizmus létrehozásáról szóló, 2019. október 1-jei bírósági határozat

-     A személyes adatoknak a Törvényszék igazságszolgáltatási feladatainak ellátása körében történő kezelésére vonatkozó belső ellenőrzési mechanizmus létrehozásáról szóló, 2019. október 16-i törvényszéki határozat

A hatáskörrel rendelkező bizottság négy hónapos határidőn belül bírálja el a panaszt. A bizottság e határidőn belül adandó válaszának elmaradását a panasszal érintett hivatalvezetői határozatot helybenhagyó hallgatólagos határozatnak kell tekinteni.

Fontos kiemelni, hogy e bizottságok hatáskörébe kizárólag az érintett igazságszolgáltatási fórum hivatalvezetője által az adott adatkezelés felelőseként hozott határozatok felülvizsgálata tartozik. A bizottsághoz fordulás nem számít a Bíróság, illetve a Törvényszék igazságszolgáltatási jogkörben hozott határozatával szembeni jogorvoslatnak.

Igazságszolgáltatáson kívüli feladatok

Az Európai Unió Bírósága kezelhet személyes adatokat az igazságszolgáltatáson kívüli feladatai – így például igazgatási tevékenysége – keretében is.

Az adatkezelési tevékenységek központi nyilvántartása

Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről.

E nyilvántartás többek között az adatkezelőről, az adatkezelés céljairól, az adatkezeléssel érintett személyekről és adatokról, az adatok címzettjeiről, az adatok esetleges továbbításáról, valamint a megőrzési időről tartalmaz információkat.

E nyilvántartás megtekinthető:

Hozzáférés az adatkezelési tevékenységek központi nyilvántartásához

Az érintett személyek jogai

Amennyiben a személyes adatokat az Európai Unió Bírósága az igazságszolgáltatáson kívüli feladatai keretében kezeli, az érintettek az őket az (EU) 2018/1725 rendelet alapján megillető jogokkal élhetnek, így különösen kérhetik az adatkezelőtől az adataikhoz való hozzáférést, adataik helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását. E rendelet bizonyos feltételekkel az adatkezelés elleni, az érintett személy különleges helyzetéből adódó indokokon alapuló tiltakozás jogát is biztosítja.

Az Európai Unió Bírósága kivételes esetekben korlátozhatja bizonyos jogok terjedelmét. E korlátozások a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jogra, az e jogokhoz kapcsolódó értesítési kötelezettségre, az érintettnek az adatvédelmi incidensről való tájékoztatására vonatkozó kötelezettségre, valamint az elektronikus hírközlés bizalmas jellegére alkalmazhatók.

E korlátozásokat az Európai Unió Bíróságának a személyes adatoknak az Európai Unió Bírósága nem igazságszolgáltatási feladatainak ellátása körében történő kezelése által érintett személyek bizonyos jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok megállapításáról szóló, 2019. október 1-jei határozata szabályozza.

Az érintett személyek jogainak korlátozásáról rendelkező határozatnak az adott ügy tekintetében szükségesnek és arányosnak kell lennie. Ilyen korlátozás különösen a következő esetekben lehet szükséges:

-     különféle belső tényfeltáró eljárások, belső vizsgálatok, belső ellenőrzések és más belső eljárások keretében;

-     amikor az Európai Unió Bírósága információkat közöl az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF);

-     az Unió más intézményeivel, szerveivel vagy hivatalaival, tagállamok vagy harmadik országok hatóságaival, illetve nemzetközi szervezetekkel való együttműködés esetén;

-     olyan bírósági eljárások keretében történő adatkezelés során, amelyekben az Európai Unió Bírósága félként vesz részt.

E korlátozások folyamatos nyomon követés és időszakos felülvizsgálat tárgyát képezik.

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselővel Ön bármely, a személyes adatainak az intézmény igazságszolgáltatáson kívüli tevékenysége körében történő kezelésével és a jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérdés tárgyában felveheti a kapcsolatot.

Kérjük, e célra használja a kapcsolatfelvételi űrlapot, „A kérdésem tárgya” mezőben a „személyes adataimnak az Európai Unió Bírósága általi kezelése” szöveget kiválasztva.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha valaki úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során nem tartották tiszteletben az (EU) 2018/1725 rendeletet, jogában áll panaszt benyújtani az európai adatvédelmi biztoshoz. Az európai adatvédelmi biztos azonban nem jogosult az Európai Unió Bírósága által annak igazságszolgáltatási feladatai körében végzett adatkezelés ellenőrzésére.