COVID-19 - Informatie - Partijen voor het Hof van Justitie

Aanpassing van de rechterlijke activiteiten

[15/07/2020] 

Door de huidige gezondheidscrisis is het Hof van Justitie sinds maart 2020 genoodzaakt zijn werkwijze aan te passen. Deze aanpassingen betreffen zowel het verloop van de schriftelijke behandeling – met name de verlenging van bepaalde termijnen voor de indiening van memories of opmerkingen door de partijen – als het verloop van de mondelinge behandeling.

Deze mededeling beoogt al deze maatregelen ten behoeve van de partijen en hun vertegenwoordigers samen te vatten. Aangezien deze maatregelen regelmatig worden aangepast naargelang de gezondheidscrisis evolueert, wordt de partijen en hun vertegenwoordigers verzocht regelmatig deze website te raadplegen.

Proceduretermijnen

De beroepstermijnen en de termijnen voor hogere voorziening blijven ondanks de gezondheidscrisis lopen en partijen zijn verplicht deze in acht te nemen, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Daarentegen worden de termijnen voor de lopende procedures – met uitzondering van de procedures die een bijzondere spoed vereisen (zoals spoedprocedures, versnelde procedures en kort gedingen) – tot 31 augustus 2020 met een maand verlengd. Deze termijnen verstrijken aan het einde van de dag die in de volgende maand hetzelfde nummer heeft als de dag waarop de termijn normaal zou verstrijken of, indien deze dag in de volgende maand ontbreekt, bij het verstrijken van de laatste dag van die maand. Tenzij anders vermeld, is deze verlenging met één maand ook van toepassing op de door de griffie vastgestelde termijnen.

Vanaf 1 september 2020 worden de proceduretermijnen niet langer met een maand verlengd. De gewone proceduretermijnen gelden dus voor alle processtukken die vanaf die datum door de griffie worden betekend.

Terechtzittingen

De terechtzittingen, die sinds 16 maart 2020 wegens de gezondheidscrisis zijn geschorst, zijn vanaf maandag 25 mei hervat. Zoals blijkt uit het onderstaande, zijn alle nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze hoorzittingen optimaal kunnen verlopen, zowel uit logistiek als uit gezondheidsoogpunt, maar de planning en het verloop van de hoorzittingen blijven uiteraard afhankelijk van de beslissingen die de nationale autoriteiten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als een partij absoluut verhinderd is om naar Luxemburg te reizen, kan haar onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan om via videoconferentie aan de hoorzitting deel te nemen. Voorts valt niet uit te sluiten dat sommige terechtzittingen wegens de door Covid‑19 gecreëerde problemen zullen moeten worden vervangen door schriftelijk te beantwoorden vragen aan de partijen.

Met het oog op de goede organisatie van de terechtzittingen, met name op taalkundig gebied, wordt de vertegenwoordigers van de partijen verzocht om de griffie zo spoedig mogelijk te laten weten of zij op deze zittingen aanwezig zullen zijn.

Communicatie met de partijen – Belang van de applicatie e‑Curia

Om de communicatie met de partijen in deze crisistijd te vergemakkelijken, worden de rechterlijke instanties van de lidstaten en de vertegenwoordigers van de partijen die nog geen e‑Curia-account hebben, sterk aangemoedigd om kennis te maken met deze beveiligde applicatie (e‑Curia), die het mogelijk maakt om processtukken langs elektronische weg in te dienen en te betekenen in zaken die bij het Hof aanhangig zijn. Voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van deze applicatie en over het openen van een account, klik hier: e-Curia

Gezien de omstandigheden worden aanvragen voor de opening van een account die per e‑mail aan de griffie worden verstuurd, bij wijze van uitzondering aanvaard, mits zij vergezeld gaan van de nodige, naar behoren ondertekende en gescande bewijsstukken.

Sanitaire maatregelen die zijn getroffen om het goede verloop van de terechtzittingen te waarborgen (van toepassing op het Hof van Justitie en het Gerecht)

Naar aanleiding van de beslissingen van het Hof van Justitie en het Gerecht om vanaf 25 mei 2020 de pleitzittingen geleidelijk te hervatten, zijn in overeenstemming met de door de Luxemburgse autoriteiten uitgevaardigde regelgeving de meest strikte sanitaire maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat die zittingen in de best mogelijke omstandigheden verlopen.

Deze maatregelen hebben betrekking op zowel (I) de toegang tot de gebouwen van de instelling en de regels die moeten worden nageleefd bij verplaatsingen in die gebouwen, als (II) de aan de huidige uitzonderlijke omstandigheden aangepaste wijze waarop de terechtzittingen zelf worden gehouden.

I. Toegang tot de gebouwen van de instelling en essentiële regels voor het gedrag in deze gebouwen

De vertegenwoordigers van de partijen kunnen zich tot de gebouwen van de instelling enkel toegang verschaffen via de ingang van het gebouw Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxemburg).

De procedure voor het onthaal van de vertegenwoordigers van de partijen komt overeen met de gebruikelijke procedure, zij het dat er een temperatuurscan op afstand wordt uitgevoerd (aan personen van wie de temperatuur meer dan 38°C bedraagt, wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd).

Indien de vertegenwoordigers van de partijen bij hun aankomst in het Hof geen passende maskers bij zich hebben, krijgen zij een masker van de beveiligingsdienst. Dit masker moet bij elke verplaatsing in de gebouwen van de instelling worden gedragen, alsook overal waar geen afstand van twee meter kan worden gehouden tussen twee personen.

Net zoals het voltallige personeel van de instelling wordt de vertegenwoordigers van de partijen verzocht om aandachtig de mededelingen op de infoborden te lezen en nauwgezet de instructies te volgen die zij bevatten. Deze borden gaan eventueel gepaard met een passende markering op de grond en op de muren.

Ten slotte wordt voor een beperkte restauratiedienst (zoals broodjes en dranken) gezorgd.

II. Wijze waarop de pleitzittingen worden gehouden

Teneinde een hoog niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen, worden zowel vóór als na elke pleitzitting de tafels, microfoons en oortjes ontsmet.

De instelling stelt geen toga’s ter beschikking van de vertegenwoordigers van de partijen. De gemachtigden en de advocaten wordt dan ook verzocht om tijdens de pleitzitting hun eigen toga te dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt, aanvaarden het Hof van Justitie en het Gerecht evenwel in afwijking van de toepasselijke voorschriften dat de vertegenwoordigers van de partijen zonder toga pleiten.

Anders dan gebruikelijk is, ontmoeten de leden van de rechtsprekende formatie de vertegenwoordigers van de partijen niet vóór aanvang van de zitting. De griffier van de zitting en de deurwaarder controleren vóór de zitting op afstand of die vertegenwoordigers daadwerkelijk aanwezig zijn.

Tevens zijn de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat binnen elke zittingszaal de regels inzake sociale onthouding worden nageleefd. De vertegenwoordigers van de partijen worden aldus geplaatst dat er telkens een afstand van twee meter is tussen elk van de personen die zich in de zaal bevinden.

De vertegenwoordigers van de partijen nemen het woord vanaf de hun toegewezen plaats. Indien meerdere personen een en dezelfde microfoon moeten gebruiken, wordt deze na elke interventie gereinigd en ontsmet.

De vertegenwoordigers van de partijen die de eventuele tekst of schriftelijke notitie van hun pleidooi wensen neer te leggen ten behoeve van de tolkdiensten, wordt verzocht dit materiaal voor zover mogelijk vóór twaalf uur ‘s middags (Luxemburgse tijd) op de aan de zittingsdatum voorafgaande werkdag te verzenden naar het volgende adres: Interpretation@curia.europa.eu.