Covid-19 - Informácie - Účastníci konania na Súdnom dvore

Prispôsobenie súdnej činnosti

[15/07/2020]

Vzhľadom na súčasnú sanitárnu krízu bol Súdny dvor od marca 2020 nútený prispôsobiť svoje pracovné postupy. Tieto zmeny sa týkajú tak priebehu písomnej časti konania – a predovšetkým predĺženia niektorých lehôt na predloženie vyjadrení a pripomienok účastníkov konaní – ako aj priebehu ústnej časti konania.

Cieľom tohto oznámenia je poskytnúť účastníkom konaní a ich zástupcom zhrnutie všetkých týchto opatrení. Keďže z dôvodu vývoja sanitárnej situácie tieto opatrenia podliehajú častým zmenám, účastníci konaní a ich zástupcovia sa vyzývajú, aby ich pravidelne konzultovali na tejto internetovej stránke.

Procesné lehoty

Lehoty na podanie žaloby a odvolania plynú ďalej aj napriek sanitárnej kríze a účastníci konaní ich musia dodržiavať, bez toho aby bolo dotknuté uplatnenie článku 45 druhého odseku Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie.

Do 31. augusta 2020 sa však lehoty stanovené v prebiehajúcich konaniach – s výnimkou konaní, ktoré sú osobitne naliehavé veci, ako sú naliehavé konania, skrátené súdne konania a konania o nariadení predbežného opatrenia – predlžujú o jeden mesiac. Končia sa uplynutím dňa, ktorý má v nasledujúcom mesiaci rovnaké číslo ako deň, v ktorý mala uplynúť lehota, alebo, ak tento deň v nasledujúcom mesiaci chýba, uplynutím posledného dňa tohto mesiaca. Pokiaľ nebude uvedené inak, lehoty, ktoré určí kancelária, sa tiež predlžujú o jeden mesiac.

Od 1. septembra 2020 sa procesné lehoty už nepredlžujú o jeden mesiac. Na všetky procesné písomnosti doručované kanceláriou sa teda od tohto dátumu budú uplatňovať bežné procesné lehoty.

Pojednávania

Pojednávania, ktoré boli od 16. marca 2020 z dôvodu sanitárnej krízy pozastavené, boli od pondelka 25. mája 2020 obnovené. Ako to vyplýva z nasledujúcich informácií, boli prijaté všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie optimálneho priebehu ‎týchto pojednávaní, tak z logistického, ako aj zdravotného hľadiska, avšak uskutočnenie a priebeh pojednávaní samozrejme naďalej závisia od rozhodnutí, ktoré prijmú vnútroštátne orgány v boji proti šíreniu vírusu. Ak sa účastník konania nebude môcť z dôvodu absolútnej prekážky dostaviť do Luxemburgu, bude možné mu povoliť, aby sa zúčastnil pojednávania prostredníctvom videokonferencie. Okrem toho nie je možné vylúčiť, že niektoré z  pojednávaní budú musieť byť nahradené otázkami zaslanými účastníkom konania na účely písomnej odpovede z dôvodu ťažkostí spôsobených ochorením Covid‑19.

Na účely riadnej organizácie pojednávaní, najmä z lingvistického hľadiska, sa zástupcovia účastníkov konaní vyzývajú, aby čo najskôr informovali kanceláriu o svojej prítomnosti na pojednávaniach.

Komunikácia s účastníkmi konaní – Význam aplikácie e Curia

S cieľom uľahčiť komunikáciu s účastníkmi konaní v tomto krízovom období sa dôrazne odporúča, aby sa súdy členských štátov a zástupcovia účastníkov konaní, ktorí ešte nemajú účet e‑Curia, oboznámili s touto zabezpečenou aplikáciou (e‑Curia), ktorá umožňuje podávanie a doručovanie procesných písomností vo veciach predložených súdu elektronicky. Všetky informácie týkajúce sa funkcií tejto aplikácie a podmienok otvorenia účtu sa nachádzajú tu: e-Curia.

Vzhľadom na okolnosti sa formuláre žiadosti o otvorenie účtov zaslané kancelárii elektronickou poštou výnimočne prijímajú pod podmienkou, že sú k nim priložené riadne podpísané a naskenované potrebné doklady.

Sanitárne opatrenia prijaté na zabezpečenie riadneho priebehu pojednávaní (uplatniteľné na Súdnom dvore a Všeobecnom súde)

V nadväznosti na rozhodnutia Súdneho dvora a Všeobecného súdu postupne obnoviť pojednávania od 25. mája 2020 boli v súlade s právnou úpravou luxemburských orgánov prijaté tie najprísnejšie sanitárne opatrenia s cieľom zabezpečiť priebeh týchto pojednávaní za čo najlepších podmienok.

Tieto opatrenia sa týkajú tak prístupu do budov inštitúcie a pravidiel, ktoré treba dodržiavať pri každom pohybe v rámci týchto budov (I), ako aj pravidiel organizácie samotných pojednávaní, ktoré boli prispôsobené aktuálnym výnimočným okolnostiam (II).

I. Prístup do budov inštitúcie a základné pravidlá správania sa vo vnútri týchto budov

Na prístup zástupcov účastníkov konaní do budov inštitúcie je určený výhradne vchod do budovy Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxemburg).

Príjem zástupcov účastníkov konaní prebieha podobne ako za bežných podmienok s výnimkou merania teploty na diaľku (osoby, ktorých telesná teplota bude vyššia ako 38°C, nebudú oprávnené vstúpiť do budovy).

Ak zástupcovia účastníkov konaní nemajú pri príchode na Súdny dvor vhodné ochranné rúško, pracovníci bezpečnostnej služby im ochranné rúško poskytnú. Toto rúško treba nosiť pri každom pohybe v budovách inštitúcie a všade tam, kde nie je možné dodržať vzdialenosť dvoch metrov medzi dvomi osobami.

Rovnako ako všetci zamestnanci inštitúcie sú aj zástupcovia účastníkov konaní vyzvaní, aby pozorne sledovali informácie zobrazené na informačných tabuliach a prísne dodržiavali pokyny, ktoré sú na nich uvedené. Tieto tabule sú v prípade potreby doplnené o príslušné označenia na podlahe a na stenách.

Napokon treba poznamenať, že sú zabezpečené len obmedzené stravovacie služby (typu sendviče a nápoje).

II. Pravidlá organizácie pojednávaní

Na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia prebieha pred každým pojednávaním a po ňom dezinfekcia stolov, mikrofónov a slúchadiel.

Inštitúcia neposkytuje zástupcom účastníkov konaní taláre. Splnomocnení zástupcovia a advokáti sa preto vyzývajú, aby si pre potreby pojednávania priniesli svoj vlastný talár. Ak to však nie je možné, Súdny dvor a Všeobecný súd sa môžu odchýliť od uplatniteľných pravidiel a akceptovať, aby zástupcovia účastníkov konaní predniesli svoje prednesy bez talára.

Na rozdiel od bežnej praxe sa pred začiatkom pojednávania členovia rozhodovacieho zloženia nestretnú so zástupcami účastníkov konaní. Prítomnosť zástupcov účastníkov konaní pred pojednávaním na diaľku kontrolujú tajomník pojednávania a súdny zriadenec.

Potrebné opatrenia boli prijaté aj na účely zabezpečenia dodržania pravidiel minimálneho fyzického odstupu osôb vnútri každej pojednávacej miestnosti. Zástupcovia účastníkov konaní budú rozmiestnení takým spôsobom, aby bola medzi každou osobou prítomnou v miestnosti dodržaná vzdialenosť dvoch metrov.

Zástupcovia účastníkov konaní sa ujmú slova z miesta, ktoré im bude určené. V prípade, že mikrofón musí použiť viacero osôb, bude po každom použití očistený a dezinfikovaný.

Zástupcovia účastníkov konaní, ktorí budú chcieť predložiť prípadný text svojho prednesu alebo jeho písomný podklad pre potreby tlmočníckej služby sa vyzývajú, aby ich pokiaľ možno zaslali do poludnia (miestneho času Luxemburského veľkovojvodstva) pracovného dňa predchádzajúceho dňu konania pojednávania na adresu Interpretation@curia.europa.eu.