Covid-19 - Teave

[15/03/2022] 

Sama moodi nagu teised Euroopa Liidu institutsioonid, oli ka Euroopa Liidu Kohus sunnitud SARS-CoV-2 viirusest tingitud tervisekriisi tõttu alates 2020. aasta märtsist oma töökorraldust kohandama. Kuna viirus levis pandeemiana, võtsid Euroopa Kohus ja Üldkohus äärmiselt ranged tervisekaitse meetmed, et kaitsta kõigi nende isikute tervist, kellel oli vaja kohtu hoonetesse siseneda, ja samuti tehti nii menetluse kirjalikku osa kui ka suulist osa puudutavaid kohandusi, mille hulka kuulus poolte esindajatele pakutud võimalus osaleda kohtuistungil videokonverentsi teel.

Praeguseks on terviseolukord paranenud ja seetõttu saab kooskõlas Luksemburgi ametiasutuste võetud otsustega asuda taastama tavaolukorda ja sealhulgas hakata taas pidama kohtuistungeid sellisel kujul, nagu need toimusid enne tervisekriisi algust. See tähendab eelkõige, et:

  • talaari kandmine on kohustuslik ja kohtud taastavad oma praktika anda kasutamiseks talaare poolte esindajatele, kellel tuleb esineda Euroopa Kohtus või Üldkohtus, kuid kellel ei ole isiklikku talaari;
  • taastatakse poolte esindajate ja advokaatide kohtumised kohtukoosseisu liikmete ja olenevalt asjast ka kohtujuristiga enne kohtuistungi algust;
  • suulised seisukohad, vastused küsimustele ja repliigid tuleb esitada püsti seistes kõnepuldist, mitte oma istekohalt saalis, ja
  • kaob maski kandmise kohustus suuliste seisukohtade ärakuulamiseks korraldataval kohtuistungil.

Säilib võimalus osaleda kohtuistungil videokonverentsi teel. Selleks tuleb esitada taotlus, milles on täpselt märgitud põhjused, miks poole esindaja ei saa kohtuistungile füüsiliselt kohale tulla, ning nõutav on kõigi sellise videokonverentsi teel osalemiseks vajalike tehniliste nõuete täitmine.

Poolte esindajatel, kellel on nende kohtukõne tekst või jutupunktid kirjalikult olemas, palutakse need saata suulise tõlke teenistusele hiljemalt kohtuistungi toimumise päevale eelneva tööpäeva keskpäevaks meiliaadressile Interpretation@curia.europa.eu.