Covid 19 - Informācija

(15.3.2022.)

Tāpat kā pārējās Eiropas Savienības iestādes Eiropas Savienības Tiesa kopš 2020. gada marta bija spiesta pielāgot savu funkcionēšanas kārtību vīrusa SARS-CoV-2 izraisītās veselības krīzes dēļ. Saistībā ar šā vīrusa izplatīšanās pandēmisko raksturu Tiesai un Vispārējai tiesai ir nācies veikt stingrākos sanitāros pasākumus, lai aizsargātu visu to personu veselību, kurām ir jāierodas iestādes telpās, un veikt vairākas izmaiņas gan tiesvedības rakstveida daļā, gan tās mutvārdu daļā, tostarp – piedāvājot lietu dalībnieku pārstāvjiem iespēju piedalīties tiesas sēdēs videokonferences režīmā.

Pašlaik veselības situācijas uzlabošanās ļauj atbilstoši Luksemburgas iestāžu pieņemtajiem lēmumiem normalizēt situāciju un it īpaši atsākt tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai apstākļos, kas ir līdzīgi tiem, kuros pārsvarā notika šīs sēdes pirms veselības krīzes sākuma. Tas citastarp nozīmē:

  • obligātu mantiju valkāšanu un tādas iestāžu prakses atjaunošanu, kad lietas pārstāvjiem, kuriem nav līdzi savas mantijas un kuriem ir jāuzstājas Tiesā vai Vispārējā tiesā, tiek izsniegta mantija;
  • to, ka tiek atsāktas pārstāvju un advokātu tikšanās ar iztiesāšanas sastāva locekļiem un attiecīgā gadījumā ar ģenerāladvokātu konkrētajā lietā pirms tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai sākuma;
  • nepieciešamību mutvārdu paskaidrojumus, atbildes uz jautājumiem un iespējamās replikas sniegt stāvus pie katedras, nevis no savas sēdvietas; un 
  • atteikšanos no masku valkāšanas pienākuma tiesas sēdēs mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai.

Iespēja piedalīties tiesas sēdē mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai videokonferences režīmā ir saglabāta. Šī iespēja joprojām ir pakļauta nosacījumam, ka tiek iesniegts lūgums, kurā konkrēti tiek izklāstīti iemesli, kuru dēļ attiecīgā lietas dalībnieka pārstāvis nevar fiziski piedalīties tiesas sēdē, un ka tiek ievēroti visi tehniskie priekšnoteikumi šādai dalībai videokonferences režīmā.

Lietas dalībnieku pārstāvji, kuriem ir savu mutvārdu paskaidrojumu teksts vai tam izmantotās rakstveida piezīmes, ir aicināti tās nosūtīt mutiskās tulkošanas vajadzībām iepriekšējā darbdienā (līdz pusdienlaikam) pirms tiesas sēdes dienas uz šo adresi: Interpretation@curia.europa.eu.