Covid-19 - Informacje

[15/03/2022] 

Ze względu na kryzys zdrowotny spowodowany pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 Trybunał Sprawiedliwości, podobnie jak pozostałe instytucje Unii Europejskiej, został od marca 2020 r. zmuszony do przystosowania zasad swojej pracy do panującej sytuacji. Wywołana wirusem pandemia zobligowała Trybunał Sprawiedliwości i Sąd do podjęcia bardzo rygorystycznych środków sanitarnych dla zapewnienia ochrony zdrowia wszystkich osób, których obecność w siedzibie instytucji była wymagana, oraz do przyjęcia szeregu rozwiązań dotyczących zarówno etapu pisemnego, jak i ustnego postępowania, w szczególności umożliwiających przedstawicielom stron udział w rozprawach w systemie wideokonferencji.

Poprawa sytuacji zdrowotnej pozwala obecnie podjąć, w zgodzie z decyzjami władz Luksemburga, działania w celu przywrócenia sytuacji do normy, a w szczególności wznowienia organizacji rozpraw na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązywały przed kryzysem zdrowotnym. Obejmują one w szczególności:

  • Obowiązek noszenia togi i przywrócenie zwyczaju udostępniania przez sądy tóg przedstawicielom stron, którzy nie mają własnej togi, a występują przed Trybunałem Sprawiedliwości lub Sądem;
  • Przywrócenie spotkań pełnomocników oraz adwokatów i radców prawnych z członkami składu orzekającego i, w stosownym przypadku, z rzecznikiem generalnym dla danej sprawy, przed rozpoczęciem rozprawy,
  • Wymóg wygłaszania wystąpień, odpowiedzi na pytania i ewentualnych replik na stojąco, z mównicy, a nie ze swojego miejsca, oraz
  • Zniesienie wymogu noszenia maseczki na rozprawach.

Utrzymana zostaje możliwość udziału w rozprawie w systemie wideokonferencji. Jest ona uzależniona od przedłożenia wniosku wskazującego szczegółowo powody, dla których dana strona nie jest w stanie osobiście uczestniczyć w rozprawie, oraz od spełnienia wszelkich wymogów technicznych przewidzianych dla udziału w systemie wideokonferencji.

Przedstawiciele stron dysponujący tekstem wystąpienia lub notatkami na piśmie do niego proszeni są o przekazanie ich na potrzeby służb tłumaczeń konferencyjnych najpóźniej do południa poprzedniego dnia przed rozprawą, na adres: Interpretation@curia.europa.eu.