Covid-19 - Informácie

[15/03/2022]

Podobne ako ostatné inštitúcie Európskej únie, aj Súdny dvor Európskej únie bol v dôsledku zdravotnej krízy po objavení sa vírusu SARS‑CoV‑2 nútený prispôsobiť od marca 2020 svoje pracovné postupy. Pandemická povaha tohto vírusu viedla Súdny dvor a Všeobecný súd k prijatiu tých najprísnejších zdravotných opatrení zameraných na ochranu zdravia všetkých osôb, ktorých prítomnosť v priestoroch tejto inštitúcie sa vyžadovala, ako aj k prijatiu viacerých úprav týkajúcich sa tak písomnej, ako aj ústnej časti konania, a to okrem iného k tomu, že zástupcom účastníkov konania bolo umožnené zúčastniť sa na pojednávaniach prostredníctvom videokonferencie.

Vzhľadom na priaznivý vývoj zdravotnej situácie a v súlade s rozhodnutiami prijatými luxemburskými orgánmi je v súčasnosti možná normalizácia situácie a najmä obnovenie pojednávaní za podmienok podobných tým, aké existovali pred začiatkom zdravotnej krízy. To znamená okrem iného:

  • opätovné zavedenie povinnosti nosiť talár spolu s obnovením súdnej praxe spočívajúcej v poskytovaní talárov tým zástupcom účastníkov konania, ktorí nemajú vlastné taláre a majú predniesť svoje prednesy pred Súdnym dvorom alebo Všeobecným súdom,
  • obnovenie stretnutí splnomocnených zástupcov a advokátov s členmi rozhodovacieho zloženia a prípadne s generálnym advokátom v danej veci, pred začiatkom pojednávania,
  • požiadavku, aby boli ústne vyjadrenia, odpovede na otázky a prípadné repliky prednášané v stoji pri rečníckom pulte, a nie zo svojho miesta, a
  • zrušenie povinnosti mať počas pojednávania nasadené ochranné rúško.

Aj naďalej je možné zúčastniť sa na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie. Podmienkou je predloženie žiadosti presne špecifikujúcej dôvody, ktoré zástupcovi daného účastníka konania bránia vo fyzickej účasti na pojednávaní, a splnenie všetkých potrebných technických požiadaviek pre takúto účasť prostredníctvom videokonferencie.

Zástupcovia účastníkov konania, ktorí budú chcieť predložiť prípadný text svojho prednesu alebo jeho písomný podklad pre potreby tlmočníckej služby, sa vyzývajú, aby ich pokiaľ možno zaslali do poludnia pracovného dňa predchádzajúceho dňu konania pojednávania na adresu: Interpretation@curia.europa.eu.