Covid-19 - Upplysningar

[15/3/2022] 

I likhet med de andra EU-institutionerna har EU-domstolen sedan mars 2020 varit tvungen att anpassa sitt arbetssätt, med anledning av den hälsokris som uppkomsten av SARS-CoV-2-viruset gett upphov till. Virusets pandemiska art har medfört att domstolen och tribunalen har vidtagit strängast möjliga hälsoåtgärder för att skydda hälsan hos alla de aktörer som behöver besöka institutionens lokaler och gjort en rad anpassningar av både den skriftliga och den muntliga delen av förfarandet, särskilt genom att erbjuda parternas företrädare möjlighet att delta i förhandlingar via videolänk.

Den gynnsamma utvecklingen av hälsoläget gör det nu möjligt att, i enlighet med de beslut som fattats av de luxemburgska myndigheterna, planera för en normalisering av situationen. I synnerhet blir det aktuellt att åter genomföra muntliga förhandlingar under förhållanden som liknar dem som rådde innan hälsokrisen inleddes. Detta innebär bland annat följande:

  • Parternas företrädare blir åter skyldiga att bära kappa vid förhandlingarna. Domstolen och tribunalen kommer som tidigare att erbjuda kappor till företrädare som inte har egna kappor och som ska delta i muntliga förhandlingar.
  • Precis som gällde tidigare kommer ett möte att hållas innan varje muntlig förhandling, där ombuden och advokaterna får träffa domarna i den dömande sammansättningen och, i förekommande fall, generaladvokaten i målet.
  • Hädanefter måste ombud och advokater genomföra sina pläderingar, svara på frågor och avge eventuella repliker stående bakom talarstolen och inte från sin plats.
  • Det kommer inte längre vara obligatoriskt att bära munskydd vid muntliga förhandlingar.

Det kommer fortfarande att finnas en möjlighet att delta i muntliga förhandlingar via videolänk. För detta gäller dock att den som vill utnyttja denna möjlighet måste ge in en ansökan med tydligt angivande av skälen till att den berörda partens företrädare är förhindrad att delta fysiskt vid den muntliga förhandlingen. Dessutom måste samtliga tekniska villkor som krävs för deltagande via videolänk vara uppfyllda.

Ombud och advokater som för tolkningsändamål önskar skicka in den text eller de stödanteckningar som deras muntliga anföranden baseras på ombeds att göra detta före klockan 12.00 den arbetsdag som föregår dagen för den muntliga förhandlingen. Texter eller stödanteckningar ska skickas till följande e-postadress: Interpretation@curia.europa.eu.