Ковид-19 - Информация - Страни пред Съда

Адаптиране на съдебната дейност

17.01.2022 г.

Поради настоящата здравна криза Съдът беше принуден от март 2020 г. нататък да адаптира начина си на работа. Промените се отнасят както до провеждането на писмената фаза на производството, така и до провеждането на устната фаза.

Всички тези мерки са обобщени в настоящото съобщение на вниманието на страните и техните представители. Мерките често се адаптират в зависимост от развитието на здравната криза, поради което страните и техните представители се приканват редовно да следят информацията на този сайт.

Процесуалните срокове

Въпреки здравната криза процесуалните срокове продължават да текат и страните са длъжни да ги спазват, без да се засяга евентуалната приложимост на член 45, втора алинея от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Статутът“).

Съдебните заседания за изслушване на устни състезания

Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира оптимално протичане на съдебните заседания за изслушване на устни състезания както от логистична, така и от здравна гледна точка, но провеждането и начинът на протичането им естествено продължават да зависят от решенията, вземани от националните власти във връзка с борбата срещу разпространението на вируса. Ако дадена страна по дело е изправена пред абсолютна невъзможност да се придвижи до Люксембург, при определени условия може да ѝ се разреши да участва в съдебното заседание чрез видеоконферентна връзка. Освен това не е изключено да се наложи поради създаваните от Ковид-19 затруднения някои съдебни заседания да бъдат заменени с въпроси до страните за писмен отговор.

Във връзка с надлежната организация на съдебните заседания, най-вече в езиково отношение, представителите на страните се приканват да уведомяват възможно най-бързо секретариата дали ще присъстват на заседанието, или има евентуални пречки.

Връзката със страните — значение на приложението e‑Curia

За да се улесни връзката със страните по време на кризата, настоятелно приканваме юрисдикциите на държавите членки и представителите на страните, които все още не разполагат с регистрация в e‑Curia, да се запознаят с това сигурно приложение (e‑Curia), което дава възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път по отнесените до съда дела. Цялата информация за функциите на приложението и начина за създаване на регистрация може да се намери тук: e‑Curia.

Поради обстоятелствата се допуска по изключение формулярите на заявлението за регистрация да се подават до секретариата по електронната поща с условието към тях да са приложени необходимите удостоверителни документи, надлежно подписани и сканирани.

Здравни мерки, взети с цел да се осигури надлежното провеждане на съдебните заседания за изслушване на устни състезания (приложими за Съда и за Общия съд)

Въведени са най-строги здравни мерки в съответствие с приетите от люксембургските власти правила, така че да се осигури надлежното провеждане на съдебните заседания за изслушване на устни състезания пред Съда и Общия съд.

Тези мерки уреждат както достъпа до сградите на институцията и правилата, които трябва да се спазват при всяко придвижване вътре в тях (I), така и организацията на самото съдебно заседание, която е адаптирана към настоящите извънредни обстоятелства (II).

I. Достъпът до сградите на институцията и основните правила за поведение вътре в тях

Страните и техните представители могат да влизат в сградите на институцията единствено през входа на сградата „Еразъм“ (Erasmus) (адрес: rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Процедурата за достъп в сградите е подобна на обичайната процедура, но носенето на маска е задължително. Ако страните и техните представители не разполагат с подходящи маски при пристигането си в сградите на институцията, службата за сигурност ще им предостави маска. Тя трябва да се носи при всяко придвижване в сградите на институцията и навсякъде, където е невъзможно да се спази разстояние от два метра между две лица.

Също както целият персонал на институцията, страните и техните представители се приканват да четат внимателно указанията на информационните табла и стриктно да спазват даваните с тях инструкции. Наред с таблата при необходимост може да е поставена и подходяща указателна маркировка по пода и стените.

Накрая следва да се отбележи, че са въведени специални правила относно възможностите за обществено хранене. Също както персоналът на институцията, страните и техните представители могат вече да се хранят в сградите на институцията при спазване на приложимите здравни правила. В съответствие с приложимата във Великото херцогство Люксембург правна уредба лицата, желаещи достъп до услугите по обществено хранене със седящи места, са длъжни да представят валиден сертификат за ваксинация или за преболедуване, който при лицата, на които не е направена подсилваща („бустерна“) ваксинация, трябва да бъде придружен с отрицателен резултат от тест (тест PCR, направен преди не повече от 48 часа, сертифициран бърз антигенен тест, направен преди не повече от 24 часа, или самотест, направен на място).

II. Организационни правила за съдебните заседания за изслушване на устни състезания

За да се гарантира високо равнище на здравна защита, преди и след всяко съдебно заседание се дезинфекцират масите, микрофоните и слушалките.

Институцията не предоставя тоги на разположение на представителите на страните. Затова представителите се приканват да носят свои тоги за съдебните заседания, а ако това е невъзможно, Съдът и Общият съд допускат по изключение те да пледират без тога.

В отклонение от обичайната практика членовете на съдебния състав не се срещат с представителите на страните преди началото на съдебното заседание. Действителното присъствие на представителите се проверява преди съдебното заседание от секретаря за заседанието и уредника на съдебната зала.

Взети са и необходимите мерки, за да се гарантира, че във всяка съдебна зала ще се спазват правилата за физическото разстояние между хората. Представителите на страните се разполагат така, че да се осигури разстояние от два метра между всички присъстващи в залата.

Носенето на маска в съдебната зала е задължително. Представителите на страните вземат думата от мястото, което им е указано. Ако се наложи един микрофон да се използва от няколко души, той се почиства и дезинфекцира след всяко изказване.

Представителите, които желаят да предоставят евентуалния текст на своето изказване или писмените бележки по изказването си за нуждите на службата за устни преводи, се приканват да ги изпратят по възможност преди 12,00 ч. на обяд (люксембургско време) в последния работен ден, предхождащ деня на съдебното заседание, на адрес Interpretation@curia.europa.eu.