Ковид-19 - Информация - Страни пред Съда

Здравни мерки, взети с цел да се осигури провеждането на съдебните заседания за изслушване на устни състезания, считано от 25 май 2020 г. (приложими за Съда и за Общия съд)

19.5.2020 г.

След като Съдът и Общият съд взеха решение постепенно да възобновят провеждането на съдебни заседания за изслушване на устни състезания, считано от 25 май 2020 г., бяха въведени най-строги здравни мерки в съответствие с приетите от люксембургските власти правила, така че да се осигури провеждане на тези заседания при възможно най-добрите условия.

Тези мерки уреждат както достъпа до сградите на институцията и правилата, които трябва да се спазват при всяко придвижване вътре в тях (I), така и организацията на самото съдебно заседание, която бе адаптирана към настоящите извънредни обстоятелства (II).

I. Достъпът до сградите на институцията и основните правила за поведение вътре в тях

Достъпът на представителите на страните до сградите на институцията е възможен единствено през входа на сградата „Еразъм“ (Erasmus) (адрес: rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Представителите на страните ще се допускат в сградата по обичайната процедура, но след проверка на телесната температура от разстояние (на лицата с температура над 38°C не се разрешава да влязат в сградата).

Ако представителите на страните не разполагат с подходящи маски при пристигането си в Съда, службата за сигурност ще им предостави маска. Тя трябва да се носи при всяко придвижване в сградите на институцията и навсякъде, където е невъзможно да се спази разстояние от два метра между две лица.

Също както целият персонал на институцията, представителите на страните ще бъдат приканени и да прочетат внимателно указанията на информационните табла и стриктно да спазват тези инструкции. За съответните случаи наред с таблата ще има и подходяща указателна маркировка по пода и по стените.

Накрая следва да се отбележи, че що се отнася до възможностите за обществено хранене, ще се осигурява ограничено обслужване (например сандвичи и напитки).

II. Организационни правила за съдебните заседания за изслушване на устни състезания

За да се гарантира високо равнище на здравна защита, преди и след всяко съдебно заседание ще се дезинфекцират масите, микрофоните и слушалките.

Институцията няма да предоставя тоги на разположение на представителите на страните. Затова представителите се приканват да носят свои тоги за съдебните заседания, а ако това е невъзможно, Съдът и Общият съд ще допускат по изключение те да пледират без тога.

В отклонение от обичайната практика членовете на съдебния състав няма да се срещат с представителите на страните преди началото на съдебното заседание. Действителното присъствие на представителите ще се проверява от разстояние преди съдебното заседание от секретаря за заседанието и уредника на съдебната зала.

Взети са и необходимите мерки, за да се гарантира, че във всяка съдебна зала ще се спазват правилата за физическото разстояние между хората. Представителите на страните ще се разполагат така, че да се осигури разстояние от два метра между всички присъстващи в залата.

Представителите на страните ще вземат думата от мястото, което им е указано. Ако се наложи един микрофон да бъде използван от няколко души, той ще бъде почистван и дезинфекциран след всяко изказване.

Представителите, които желаят да предоставят евентуалния текст на своето изказване или писмените бележки по изказването си за нуждите на службата за устни преводи, се приканват да ги изпратят по възможност преди 12,00 часа на обяд (люксембургско време) в деня, предхождащ датата на съдебното заседание, на адрес Interpretation@curia.europa.eu.

Адаптиране на съдебната дейност

25.5.2020 г.

Поради настоящата здравна криза Съдът беше принуден временно да адаптира начина си на работа.

Процесуалните срокове

Сроковете за предявяване на искове и за обжалване, включително за обжалване на актовете на Общия съд, продължават да текат и страните са длъжни да ги спазват, без да се засяга евентуалната приложимост на член 45, втора алинея от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз.

За сметка на това сроковете по висящи дела — освен по особено неотложните дела като спешните, бързите и обезпечителните производства — се продължават с един месец. Те изтичат през следващия месец, с изтичането на деня, който носи същото число като деня, в който по принцип е трябвало да изтекат, а ако през следващия месец няма такъв ден — с изтичането на последния ден от този месец.

До второ нареждане, ако не е указано друго, определяните от секретариата срокове също са удължени с един месец.

Съдебните заседания за изслушване на устни състезания

Провеждането на съдебни заседания за изслушване на устни състезания, което беше спряно на 16 март т.г. поради здравната криза, се възобновява от днешния понеделник, 25 май 2020 г. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира оптимално провеждане на тези заседания както от логистична, така и от здравна гледна точка, но провеждането и начинът на протичането им продължават да зависят от решенията, вземани от националните власти във връзка с борбата срещу разпространението на вируса. Не е изключено поради затрудненията, създавани от Ковид-19, да се наложи някои от тези заседания да бъдат заменени с въпроси до страните за писмен отговор. Що се отнася до новонасрочените съдебни заседания, секретариатът ще уведоми представителите на страните по съответните дела за деня и часа на тези заседания, като във връзка с надлежната организация на заседанията, най-вече в езиково отношение, представителите на страните ще бъдат приканени да уведомят възможно най-бързо секретариата дали ще присъстват.

Приканваме страните редовно да следят информацията на интернет сайта на Съда на Европейския съюз (https://curia.europa.eu/).

Връзката със страните — значение на приложението e-Curia

За да се улесни връзката със страните по време на кризата, настоятелно приканваме юрисдикциите на държавите членки и представителите на страните, които все още не разполагат с регистрация в e-Curia, да се запознаят с това сигурно приложение (e-Curia), което дава възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път по отнесените до съда дела. Цялата информация за функциите на приложението и начина за създаване на регистрация може да се намери на посочения по-горе сайт, на адрес https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/bg/.

Поради обстоятелствата се допуска по изключение формулярите на заявлението за регистрация да бъдат подавани до секретариата по електронната поща, с условието към тях да са приложени необходимите удостоверителни документи, надлежно подписани и сканирани.