Covid-19 – Informace - Účastníci řízení a zúčastnění před Soudním dvorem

Sanitární opatření (vztahující se na Soudní dvůr i na Tribunál) přijatá s cílem zajistit konání jednání k přednesu řečí od 25. května 2020

[19/05/2020]

V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora a Tribunálu o postupném návratu k jednáním od 25. května 2020 byla učiněna ta nejpřísnější sanitární opatření v souladu s právní úpravou přijatou lucemburskými orgány s cílem zajistit konání těchto jednání za co nejlepších podmínek.

Tato opatření se týkají jak přístupu do budov Soudního dvora Evropské unie a pravidel, která je třeba dodržovat při jakémkoli pohybu uvnitř těchto budov (I), tak i organizačních podmínek pro konání samotného jednání, které byly přizpůsobeny současným mimořádným okolnostem (II).

I. Přístup do budov Soudního dvora Evropské unie a základní pravidla chování uvnitř těchto budov

Přístup zástupců účastníků řízení do budov Soudního dvora Evropské unie bude zajištěn pouze vstupem do budovy Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Příjem zástupců účastníků řízení bude obdobný obvyklému postupu s výjimkou kontroly tělesné teploty prováděné na dálku (osobám, jejichž tělesná teplota bude vyšší než 38 °C, nebude povolen vstup do budov).

Nebudou-li mít zástupci účastníků při příchodu do Soudního dvora vhodné roušky, vydá jim roušku bezpečnostní služba. Rouška musí být nasazena při jakémkoli pohybu v budovách Soudního dvora Evropské unie a všude, kde není možné dodržet dvoumetrové rozestupy.

Stejně jako všechny osoby pracující na Soudním dvoře Evropské unie budou i zástupci účastníků řízení vyzváni, aby si pozorně přečetli informace na vývěsních tabulích a striktně dodržovali pokyny na nich uvedené. Tyto tabule budou případně doplněny o vhodné značení na podlahách a stěnách.

Konečně je třeba podotknout, že budou zajištěny omezené stravovací služby (typu sendviče a nápoje).

II. Organizační podmínky pro konání jednání k přednesu řečí

K zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví bude před každým jednáním i po něm probíhat desinfekce stolů, mikrofonů a sluchátek.

Soudní dvůr Evropské unie nebude poskytovat zástupcům účastníků řízení taláry. Vyzýváme proto zmocněnce a advokáty, aby si donesli vlastní talár pro potřeby jednání, ale pokud to nebude možné, budou Soudní dvůr a Tribunál akceptovat, aby zástupci účastníků řízení odchylně od platných pravidel přednesli řeč bez taláru.

Na rozdíl od běžné praxe se členové soudního kolegia nebudou setkávat se zástupci účastníků řízení před začátkem jednání. Přítomnost těchto zástupců budou před jednáním kontrolovat na dálku pracovník soudní kanceláře a zřízenec pro soudní jednání.

Byla rovněž přijata nezbytná opatření, aby se zaručilo dodržování pravidel fyzického odstupu uvnitř každé jednací síně. Zástupci účastníků řízení budou rozmístěni takovým způsobem, aby byl dodržen dvoumetrový rozestup mezi osobami přítomnými v síni.

Zástupci účastníků řízení se ujmou slova z místa, které jim bude určeno. Pokud by měl být mikrofon používán více osobami, bude po každém přednesu očištěn a dezinfikován.

Zástupci, kteří budou chtít poskytnout případný text své řeči nebo její písemný podklad pro potřeby tlumočnické služby, jsou žádáni, aby je zaslali pokud možno před polednem (místního času v Lucemburském velkovévodství) v pracovní den předcházející datu konání jednání na adresu Interpretation@curia.europa.eu.

Přizpůsobení soudní činnosti

[25/05/2020]

Z důvodu současné sanitární krize byl Soudní dvůr nucen dočasně přizpůsobit své pracovní postupy.

Procesní lhůty

Běh lhůt pro podání žaloby a kasačního opravného prostředku pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet, aniž by tím bylo dotčeno případné použití čl. 45 druhého pododstavce Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie.

Naproti tomu lhůty stanovené v probíhajících řízeních – s výjimkou řízení, která vykazují zvláštní naléhavost, jako jsou naléhavá řízení, zrychlená řízení a řízení o předběžných opatřeních – se prodlužují o jeden měsíc. Uplynou na konci dne, který v následujícím měsíci nese stejné číslo jako den, jímž měla lhůta uplynout, nebo v případě, že takový den v následujícím měsíci není, posledním dnem tohoto měsíce.

Až do odvolání a není-li uvedeno jinak, jsou lhůty stanovené soudní kanceláří rovněž prodloužené o jeden měsíc.

Jednání k přednesu řečí

Jednání, která byla od 16. března 2020 pozastavena z důvodu sanitární krize, jsou obnovena od pondělí 25. května 2020. Jsou přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění optimálního průběhu těchto jednání jak z logistického hlediska, tak i z hlediska sanitárního, ale konání i průběh jednání i nadále závisejí na rozhodnutích přijatých vnitrostátními orgány za účelem boje proti šíření viru. Nelze dále vyloučit, že některá z těchto jednání budou muset být kvůli problémům vyvolaným Covid-19 nahrazena otázkami účastníkům řízení a zúčastněným k písemnému zodpovězení. V případě nově stanovených jednání budou zástupci účastníků a zúčastněných v dotčených věcech informováni soudní kanceláří o dni a hodině konání těchto jednání a za účelem jejich řádné organizace, zejména po jazykové stránce, budou vyzváni, aby soudní kancelář informovali co nejdříve o své přítomnosti na těchto jednáních.

Účastníci řízení a zúčastnění se vyzývají, aby pravidelně konzultovali internetové stránky Soudního dvora Evropské unie (https://curia.europa.eu).

Komunikace s účastníky řízení a zúčastněnými – Význam aplikace e-Curia

Za účelem usnadnění komunikace s účastníky řízení a zúčastněnými v tomto krizovém období se soudy členských států a zástupci účastníků řízení a zúčastněných, kteří ještě nemají otevřený účet e-Curia, naléhavě vyzývají, aby se seznámili s touto zabezpečenou aplikací (e-Curia), která umožňuje elektronické podávání a doručování procesních písemností ve věcech předložených Soudnímu dvoru. Veškeré informace ohledně funkcí této aplikace a podmínek otevření účtu se nacházejí na shora uvedené internetové stránce, a to na následující adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/cs/.

Vzhledem ke stávajícím okolnostem jsou výjimečně přijímány formuláře žádostí o otevření účtu předané soudní kanceláři elektronickou poštou, pokud jsou doprovázeny nezbytnými řádně podepsanými a oskenovanými doklady.