Covid-19 – Oplysninger - Parter for Domstolen

Sundhedsmæssige foranstaltninger, der er iværksat med henblik på afholdelsen af retsmøder fra den 25. maj 2020 (gældende ved Domstolen og Retten)

[19/05/2020]

Efter Domstolens og Rettens afgørelser om gradvist at genoptage afholdelsen af retsmøder fra den 25. maj 2020 er der truffet en række strenge sundhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget af de luxembourgske myndigheder, for at sikre afviklingen af disse retsmøder under de bedst mulige betingelser.

Disse foranstaltninger vedrører såvel adgangen til institutionens bygninger og de regler, der skal overholdes inden i disse bygninger (I), som fremgangsmåden ved afholdelsen af selve retsmødet, der er blevet tilpasset for at tage højde for de aktuelle særlige omstændigheder (II).

I. Adgangen til institutionens bygninger og de væsentligste adfærdsregler ved ophold i disse bygninger

Adgangen for parternes repræsentanter til institutionens bygninger kan alene ske fra indgangen i Erasmus-bygningen (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Proceduren ved parternes repræsentanters ankomst er den sædvanlige procedure med tillæg af følgende:

Kontrol af temperatur, der sker ved hjælp af en pandescanner (personer med en temperatur over 38°C får ikke lov til at gå ind i bygningerne).

Hvis parternes repræsentanter ikke har passende masker ved deres ankomst til Domstolen, bliver der udleveret en maske til dem af sikkerhedstjenesten. Masken skal bæres til enhver tid, når den pågældende bevæger sig inden for institutionens bygninger, og overalt, hvor det ikke er muligt at holde en afstand på 2 meter mellem to personer.

I lighed med institutionens personale opfordres parternes repræsentanter desuden til grundigt at gøre sig bekendt med indholdet af de oplysningsskilte, der er opsat, og til fuldt ud at overholde de anvisninger, der er angivet herpå. Disse skilte er i givet fald ledsaget af en passende markering på gulv og mure.

Endelig skal det oplyses, at der tilbydes en begrænset restaurationsservice (sandwiches og drikkevarer).

II. Fremgangsmåden for afholdelsen af retsmøder

For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau desinficeres borde, mikrofoner og høretelefoner før og efter hvert retsmøde.

Institutionen stiller ikke kapper til rådighed for parternes repræsentanter. De befuldmægtigede og advokaterne bedes derfor medbringe deres egne kapper til brug i retsmødet, men hvor dette ikke er muligt, vil Domstolen og Retten ved fravigelse af de gældende regler tillade, at parternes repræsentanter plæderer uden kappe.

I modsætning til den sædvanlige praksis vil dommerkollegiets medlemmer ikke mødes med parternes repræsentanter før retsmødet. Disse repræsentanters faktiske tilstedeværelse vil forud for retsmødet og på afstand blive kontrollet af repræsentanten for justitssekretæren og retsbetjenten.

Der er ligeledes truffet de nødvendige foranstaltninger for at garantere overholdelsen af reglerne om fysisk afstand i hver retssal. Parternes repræsentanter placeres således, at kravet om to meters afstand overholdes for hver af de personer, der er til stede i salen.

Parternes repræsentanter tager ordet fra den plads, der er udpeget for dem. For det tilfælde, at en mikrofon skal anvendes af flere personer, vil den blive renset og desinficeret efter hver anvendelse.

De repræsentanter, der ønsker at indgive en eventuel tekst eller skriftlig støtte for deres mundtlige indlæg til brug for tolketjenesten, opfordres til at fremsende sådanne tekster, i videst muligt omfang før kl. 12.00 (luxembourgsk tid), på den hverdag, der går forud for den dag, hvor retsmødet afholdes, til Interpretation@curia.europa.eu.

Tilpasning af den judicielle virksomhed

[25/05/2020]

På grund af den verserende sundhedsmæssige krise har Domstolen været nødsaget til midlertidigt at ændre sine arbejdsgange.

Frister

Søgsmåls- og appelfristerne fortsætter med at løbe, og parterne er forpligtet til at overholde dem med forbehold af en mulig anvendelse af artikel 45, stk. 2, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

Fristerne i de verserende sager – med undtagelse af sager af hastende karakter, såsom hasteprocedurer, fremskyndede procedurer og sager om foreløbige forholdsregler – forlænges derimod med en måned. Fristerne udløber med udgangen af den dag, der i den følgende måned har samme nummer som den dato, på hvilken fristen ville være udløbet eller, hvis dette nummer ikke findes i den efterfølgende måned, ved udgangen af den sidste dag i den pågældende måned.

Indtil andet bestemmes, og medmindre andet er oplyst, vil de af Justitskontoret fastsatte frister ligeledes blive forlænget med en måned.

Retsmøder

Afholdelsen af retsmøder, der har været suspenderet siden den 16. marts 2020 på grund af den sundhedsmæssige krise, genoptages fra mandag den 25. maj 2020. Alle de nødvendige foranstaltninger er taget for at sikre en optimal afvikling af disse retsmøder såvel fra et logistisk som et sundhedsmæssigt synspunkt, men afholdelsen og afviklingen af retsmøder sker fortsat under overholdelse af de afgørelser, der træffes af de nationale myndigheder for at bekæmpe spredningen af virussen. Desuden kan det ikke udelukkes, at visse af disse retsmøder vil blive erstattet af spørgsmål til parterne til skriftlig besvarelse på grund af de vanskeligheder, der følger af Covid-19. For de retsmøder, hvor der er fastsat en ny dato, vil parternes repræsentanter modtage oplysninger fra Justitskontoret om datoer og tidspunkt for afholdelsen af disse retsmøder, og med henblik på en korrekt afvikling heraf, navnlig med hensyn til sprog, bedes disse repræsentanter så hurtigt som muligt oplyse Justitskontoret om, hvorvidt de har til hensigt at deltage i disse retsmøder.

Parterne opfordres til med jævne mellemrum at konsultere Den Europæiske Unions Domstols websted (www.curia.europa.eu).

Kommunikation med parterne – vigtigheden af at anvende applikationen e-Curia

For at lette kommunikationen med parterne i denne krisetid, opfordres de retter i medlemsstaterne og de repræsentanter for parterne, der endnu ikke har en e-Curia-konto, til at gøre sig bekendte med den sikrede applikation (e-Curia), der gør det muligt at indgive og modtage forkyndelse af procesdokumenter elektronisk i sager for Domstolen. Alle oplysninger om denne applikation og fremgangsmåden for åbning af en konto findes på ovennævnte website på adressen: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/da/

Henset til omstændighederne vil tilmeldingsformularer om åbning af konti, der sendes elektronisk til Justitskontoret pr. e-mail, undtagelsesvis blive godkendt på betingelse af, at formularen ledsages af den nødvendige dokumentation, der er korrekt underskrevet og scannet.