Covid-19 – Oplysninger - Parter for Domstolen

Tilpasning af den judicielle virksomhed

[15/06/2021]

På grund af den verserende sundhedsmæssige krise har Domstolen siden marts 2020 været nødsaget til at ændre sine arbejdsgange. Disse tilpasninger vedrører såvel den skriftlige forhandling – og navnlig forlængelsen af visse frister for indgivelsen af parternes indlæg eller bemærkninger – som den mundtlige forhandling.

Denne meddelelse har til formål at sammenfatte disse foranstaltninger for parterne og deres repræsentanter. Da foranstaltningerne er genstand for hyppige tilpasninger i forhold til udviklingen i den sundhedsmæssige krise, opfordres parterne og deres repræsentanter til jævnligt at konsultere dette websted.

Frister

Trods den sundhedsmæssige krise fortsætter fristerne med at løbe, og parterne er forpligtet til at overholde dem med forbehold af en mulig anvendelse af artikel 45, stk. 2, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol (herefter »statutten«).

For at tage hensyn til de nuværende særlige omstændigheder og for at gøre det muligt for de berørte, der er omfattet af statuttens artikel 23, under disse omstændigheder at have tilstrækkelig tid til at fremsætte relevante bemærkninger til de anmodninger om præjudiciel afgørelse, som Domstolen forelægges, er fristen for indgivelse af skriftlige indlæg vedrørende anmodninger om præjudiciel afgørelse – bortset fra dem, der behandles efter den fremskyndede procedure eller hasteproceduren – i øjeblikket forlænget med en måned. Denne yderligere måned føjes til den frist på to måneder og ti dage, som gælder ved anvendelsen af statuttens artikel 23, sammenholdt med artikel 51 i Domstolens procesreglement.

Henset til den gunstige udvikling i sundhedssituationen vil den nævnte frist ikke blive forlænget efter udgangen af august måned. Fra den 1. september 2021 vil de almindelige procesfrister således finde anvendelse på alle processkrifter, der forkyndes af Justitskontoret fra denne dato. De berørte, der er omfattet af statuttens artikel 23, skal derfor på ny overholde den normale frist, der ikke kan forlænges, på to måneder og ti dage for i givet fald at indgive deres skriftlige bemærkninger til de anmodninger om præjudiciel afgørelse, der forkyndes af Domstolen.

Retsmøder

Alle nødvendige foranstaltninger er blevet truffet for at sikre en optimal afvikling af retsmøderne såvel fra et logistisk som et sundhedsmæssigt synspunkt, men afholdelsen og afviklingen af retsmøder sker naturligvis fortsat under hensyn til de afgørelser, der træffes af de nationale myndigheder for at bekæmpe spredningen af virussen. Såfremt en part absolut er forhindret i at tage til Luxembourg, kan det på visse betingelser tillades den pågældende at deltage i retsmødet via videokonference. Desuden kan det ikke udelukkes, at visse retsmøder vil blive erstattet af spørgsmål til parterne til skriftlig besvarelse på grund af de vanskeligheder, der følger af Covid-19.

Med henblik på en korrekt afvikling af retsmøderne, navnlig med hensyn til sprog, bedes parternes repræsentanter så hurtigt som muligt oplyse Justitskontoret om deres deltagelse i disse retsmøder, eller om de eventuelt er forhindret heri.

Kommunikation med parterne – Vigtigheden af at anvende applikationen e-Curia

For at lette kommunikationen med parterne i denne krisetid, opfordres de retter i medlemsstaterne og de repræsentanter for parterne, der endnu ikke har en e-Curia-konto, til at gøre sig bekendt med den sikrede applikation (e-Curia), der gør det muligt at indgive og modtage forkyndelse af procesdokumenter elektronisk i sager for Domstolen. Alle oplysninger om denne applikation og fremgangsmåden for åbning af en konto findes her: e-Curia

Henset til omstændighederne vil også tilmeldingsformularer om åbning af konti, der sendes elektronisk til Justitskontoret pr. e-mail, undtagelsesvis blive godkendt på betingelse af, at formularen ledsages af den nødvendige dokumentation, der er korrekt underskrevet og scannet.

Sundhedsmæssige foranstaltninger, der er iværksat af Den Europæiske Unions Domstol med henblik på afholdelsen af retsmøder (gældende ved Domstolen og Retten)

Der er truffet strenge sundhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget af de luxembourgske myndigheder, for at sikre afviklingen af de mundtlige forhandlinger ved Domstolen og Retten.

Disse foranstaltninger vedrører såvel adgangen til institutionens bygninger og de regler, der skal overholdes inden i disse bygninger (I), som fremgangsmåden ved afholdelsen af selve retsmødet, der er blevet tilpasset for at tage højde for de aktuelle særlige omstændigheder (II).

I. Adgangen til institutionens bygninger og de væsentligste adfærdsregler ved ophold i disse bygninger

Adgangen for parternes repræsentanter til institutionens bygninger kan alene ske fra indgangen i Erasmus-bygningen (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Proceduren ved parternes repræsentanters ankomst er den sædvanlige procedure med tillæg af en kontrol af temperatur, der sker ved hjælp af en pandescanner (personer med en temperatur over 37,5°C får ikke lov til at gå ind i bygningerne).

Hvis parternes repræsentanter ikke har passende masker ved deres ankomst til institutionens bygninger, bliver der udleveret en maske til dem af sikkerhedstjenesten. Masken skal bæres til enhver tid, når den pågældende bevæger sig inden for institutionens bygninger, og overalt, hvor det ikke er muligt at holde en afstand på 2 meter mellem to personer.

I lighed med institutionens personale opfordres parternes repræsentanter desuden til grundigt at gøre sig bekendt med indholdet af de oplysningsskilte, der er opsat, og til fuldt ud at overholde de anvisninger, der er angivet herpå. Disse skilte er i givet fald ledsaget af en passende markering på gulv og mure.

Endelig skal det oplyses, at der er truffet nye foranstaltninger med hensyn til restaurationsservice. Ligesom institutionens personale kan parternes repræsentanter under overholdelse af de gældende sundhedsforanstaltninger benytte sig af restaurationsmulighederne i institutionens bygninger.

II. Fremgangsmåden for afholdelsen af retsmøder

For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau desinficeres borde, mikrofoner og høretelefoner før og efter hvert retsmøde.

Institutionen stiller ikke kapper til rådighed for parternes repræsentanter. De befuldmægtigede og advokaterne bedes derfor medbringe deres egne kapper til brug i retsmødet, men hvor dette ikke er muligt, vil Domstolen og Retten ved fravigelse af de gældende regler tillade, at parternes repræsentanter plæderer uden kappe.

I modsætning til den sædvanlige praksis vil dommerkollegiets medlemmer ikke mødes med parternes repræsentanter før retsmødet. Disse repræsentanters faktiske tilstedeværelse vil forud for retsmødet blive kontrollet af repræsentanten for justitssekretæren og retsbetjenten.

Der er ligeledes truffet de nødvendige foranstaltninger for at garantere overholdelsen af reglerne om fysisk afstand i hver retssal. Parternes repræsentanter placeres således, at kravet om to meters afstand overholdes for hver af de personer, der er til stede i salen.

Det er obligatorisk at bære maske i retssalen. Parternes repræsentanter tager ordet fra den plads, der er udpeget for dem. For det tilfælde, at en mikrofon skal anvendes af flere personer, vil den blive renset og desinficeret efter hver anvendelse.

De repræsentanter, der ønsker at indgive en eventuel tekst eller skriftlig støtte for deres mundtlige indlæg til brug for tolketjenesten, opfordres til at fremsende denne, i videst muligt omfang før kl. 12.00 (luxembourgsk tid), på den hverdag, der går forud for den dag, hvor retsmødet afholdes, til Interpretation@curia.europa.eu.