Covid-19 - Πληροφορίες - Διάδικοι ενώπιον του Δικαστηρίου

Προσαρμογή της δικαιοδοτικής δραστηριότητας

[15/06/2021] 

Λόγω της υγειονομικής κρίσης, το Δικαστήριο υποχρεώθηκε να προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του από τον Μάρτιο του 2020. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν τόσο τη διεξαγωγή της έγγραφης διαδικασίας –ιδίως την παράταση ορισμένων προθεσμιών για την κατάθεση των υπομνημάτων ή των παρατηρήσεων των διαδίκων– όσο και τη διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας.

Η παρούσα ανακοίνωση προς τους διαδίκους και τους εκπροσώπους τους συνοψίζει το σύνολο των μέτρων αυτών. Οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι τα ανωτέρω μέτρα προσαρμόζονται συχνά, ανάλογα με την πορεία της υγειονομικής κρίσης.

Δικονομικές προθεσμίες

Οι δικονομικές προθεσμίες εξακολουθούν να τρέχουν παρά την υγειονομική κρίση, οι δε διάδικοι υποχρεούνται να τις τηρούν, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 45, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Οργανισμός του Δικαστηρίου).

Υπό τις τρέχουσες συνθήκες και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι διάδικοι, κατά την έννοια του άρθρου 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου, να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για την κατάθεση παρατηρήσεων επί των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως που έχουν υποβληθεί στο Δικαστήριο, η προθεσμία κατάθεσης γραπτών παρατηρήσεων επί των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως –πλην εκείνων που εκδικάζονται με την ταχεία ή με την επείγουσα διαδικασία– έχει προς το παρόν παραταθεί κατά έναν μήνα. Το διάστημα αυτό του ενός μηνός προστίθεται στην προθεσμία των δύο μηνών και δέκα ημερών που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου σε συνδυασμό με το άρθρο 51 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου.

Ωστόσο, δεδομένης της υποχώρησης της υγειονομικής κρίσης, η προαναφερθείσα παράταση δεν θα ισχύσει πέραν του Αυγούστου. Επομένως, από 1ης Σεπτεμβρίου 2021, θα εφαρμόζονται οι κανονικές δικονομικές προθεσμίες για όλα τα διαδικαστικά έγγραφα που θα επιδίδονται από τη Γραμματεία μετά την ημερομηνία αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την έννοια του άρθρου 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου θα έχουν εκ νέου στη διάθεσή τους τη συνήθη προθεσμία των δύο μηνών και δέκα ημερών, χωρίς παράταση, για την κατάθεση γραπτών παρατηρήσεων επί των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως που επιδίδονται από το Δικαστήριο.

Επ’ ακροατηρίου συζητήσεις

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη διεξαγωγή των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων, τόσο από οργανωτικής όσο και από υγειονομικής απόψεως, πλην όμως η πραγματοποίηση και ο τρόπος διεξαγωγής τους εξαρτάται από τις αποφάσεις των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού. Σε περίπτωση απόλυτης αδυναμίας μετάβασης κάποιου διαδίκου στο Λουξεμβούργο, είναι εφικτή, υπό προϋποθέσεις, η συμμετοχή του στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Λόγω των οφειλόμενων στον Covid-19 περιπλοκών δεν αποκλείεται εξάλλου το ενδεχόμενο σε ορισμένες υποθέσεις, αντί της διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζήτησης, να ζητηθεί από τους διαδίκους να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτήσεις.

Για οργανωτικούς λόγους σχετικούς με την εύρυθμη διεξαγωγή των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων, ιδίως από γλωσσικής απόψεως, οι εκπρόσωποι των διαδίκων καλούνται να ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν τη Γραμματεία εάν πρόκειται να παρασταθούν ή εάν ενδεχομένως κωλύονται να παρασταθούν.

Επικοινωνία με τους διαδίκους – Σημασία της εφαρμογής e-Curia

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους διαδίκους την περίοδο της κρίσης, τα δικαιοδοτικά όργανα των κρατών μελών και οι εκπρόσωποι των διαδίκων που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό e-Curia παρακαλούνται θερμά να εξοικειωθούν με αυτήν την ασφαλή εφαρμογή (e-Curia), μέσω της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατάθεση και η επίδοση διαδικαστικών εγγράφων διά της ηλεκτρονικής οδού για τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Όλες οι διευκρινίσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες λειτουργίας της εφαρμογής e-Curia και τον τρόπο δημιουργίας λογαριασμού παρατίθενται εδώ: e-Curia.

Λόγω των περιστάσεων, γίνεται κατ’ εξαίρεση δεκτή η διαβίβαση των εντύπων δημιουργίας λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, δεόντως υπογεγραμμένα και σαρωμένα.

Υγειονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων (ισχύουν στο Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο)

Έχουν ληφθεί τα πλέον αυστηρά υγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν επιβάλει οι αρχές του Λουξεμβούργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο την πρόσβαση στα κτίρια του θεσμικού οργάνου και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό των κτιρίων (I) όσο και τις ρυθμίσεις τις σχετικές με την οργάνωση αυτής καθεαυτήν της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, οι οποίες έχουν προσαρμοσθεί στις επικρατούσες εξαιρετικές περιστάσεις (II).

I. Η πρόσβαση στα κτίρια του θεσμικού οργάνου και οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς στο εσωτερικό των κτιρίων

Η πρόσβαση των εκπροσώπων των διαδίκων στα κτίρια του θεσμικού οργάνου πραγματοποιείται αποκλειστικά από την είσοδο του κτιρίου Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Λουξεμβούργο).

Η διαδικασία υποδοχής των εκπροσώπων των διαδίκων είναι όμοια με τη συνήθη, περιλαμβάνοντας επιπλέον εξ αποστάσεως έλεγχο της θερμοκρασίας σώματος (δεν επιτρέπεται η είσοδος εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη των 37,5°C).

Εάν, κατά την άφιξή τους στα κτίρια του Δικαστηρίου, οι εκπρόσωποι των διαδίκων δεν διαθέτουν κατάλληλες μάσκες, θα τους χορηγηθεί μάσκα από την υπηρεσία ασφαλείας. Η μάσκα πρέπει να φοριέται σε κάθε μετακίνηση εντός των κτιρίων του θεσμικού οργάνου και οπουδήποτε δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί απόσταση 2 μέτρων μεταξύ δύο προσώπων.

Τόσο το προσωπικό του θεσμικού οργάνου όσο και οι εκπρόσωποι των διαδίκων καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τις ενδείξεις που έχουν αναρτηθεί στις πινακίδες σήμανσης και να τηρούν σχολαστικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Εκτός των πινακίδων αυτών, υπάρχει επίσης, όπου έχει κριθεί απαραίτητο, κατάλληλη σήμανση στο έδαφος και στους τοίχους.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι έχουν τεθεί σε ισχύ νέα μέτρα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εστίασης. Τόσο το προσωπικό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι εκπρόσωποι των διαδίκων μπορούν πλέον να γευματίζουν στα κτίρια του θεσμικού οργάνου, τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής.

II. Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υγειονομικής προστασίας, πραγματοποιείται απολύμανση τραπεζιών, μικροφώνων και ακουστικών πριν και μετά από κάθε επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

Το θεσμικό όργανο δεν παρέχει τηβέννους στους εκπροσώπους των διαδίκων. Οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι καλούνται να φέρουν δική τους τήβεννο για τις ανάγκες της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, πλην όμως, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο επιτρέπουν στους εκπροσώπους των διαδίκων, κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες, να αγορεύσουν χωρίς τήβεννο.

Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, τα μέλη του δικαστικού σχηματισμού δεν συναντούν τους εκπροσώπους των διαδίκων πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζήτησης. Ο έλεγχος της πραγματικής παρουσίας των εν λόγω εκπροσώπων πραγματοποιείται από τον γραμματέα και τον αρμόδιο κλητήρα πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζήτησης.

Έχουν επίσης ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων φυσικής αποστασιοποίησης στο εσωτερικό κάθε αίθουσας συνεδρίασης. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να τηρείται απόσταση δύο μέτρων μεταξύ όλων των παρισταμένων στην αίθουσα.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός της αίθουσας. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων λαμβάνουν τον λόγο από τη θέση που τους έχει υποδειχθεί. Σε περίπτωση που ένα μικρόφωνο πρέπει να χρησιμοποιηθεί από περισσοτέρους, το μικρόφωνο καθαρίζεται και απολυμαίνεται μετά από κάθε παρέμβαση.

Οι εκπρόσωποι που επιθυμούν να καταθέσουν τυχόν κείμενο της αγόρευσής τους ή άλλο έγγραφο για τις ανάγκες της διερμηνείας παρακαλούνται να τα αποστέλλουν, ει δυνατόν, έως τις 12 το μεσημέρι (ώρα Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου) της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Interpretation@curia.europa.eu.