Covid-19 - Πληροφορίες - Διάδικοι ενώπιον του Δικαστηρίου

Υγειονομικά μέτρα ενόψει της διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζητήσεων από τις 25 Μαΐου 2020 (για το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο)

[19/05/2020]

Κατόπιν των αποφάσεων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου για τη σταδιακή επανέναρξη των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων από τις 25 Μαΐου 2020, έχουν ληφθεί τα πλέον αυστηρά υγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν επιβάλει οι αρχές του Λουξεμβούργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο την πρόσβαση στα κτίρια του θεσμικού οργάνου και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό των κτιρίων (I) όσο και τις ρυθμίσεις τις σχετικές με την οργάνωση αυτής καθεαυτήν της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, οι οποίες έχουν προσαρμοσθεί στις επικρατούσες εξαιρετικές περιστάσεις (II).

I. Η πρόσβαση στα κτίρια του θεσμικού οργάνου και οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς στο εσωτερικό των κτιρίων

Η πρόσβαση των εκπροσώπων των διαδίκων στα κτίρια του θεσμικού οργάνου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την είσοδο του κτιρίου Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925, Λουξεμβούργο).

Η διαδικασία υποδοχής των εκπροσώπων των διαδίκων θα είναι όμοια με τη συνήθη, περιλαμβάνοντας επιπλέον εξ αποστάσεως έλεγχο της θερμοκρασίας σώματος (δεν θα επιτρέπεται η είσοδος εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη των 38°C).

Εάν, κατά την άφιξή τους στο Δικαστήριο, οι εκπρόσωποι των διαδίκων δεν διαθέτουν κατάλληλες μάσκες, θα τους χορηγηθεί μάσκα από την υπηρεσία ασφαλείας. Η μάσκα πρέπει να φοριέται σε κάθε μετακίνηση εντός των κτιρίων του θεσμικού οργάνου και οπουδήποτε δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί απόσταση 2 μέτρων μεταξύ δύο προσώπων.

Τόσο το προσωπικό του θεσμικού οργάνου όσο και οι εκπρόσωποι των διαδίκων καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τις ενδείξεις που έχουν αναρτηθεί στις πινακίδες σήμανσης και να τηρούν σχολαστικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Εκτός των πινακίδων αυτών, θα υπάρχει επίσης, όπου έχει κριθεί απαραίτητο, κατάλληλη σήμανση στο έδαφος και στους τοίχους.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η παροχή υπηρεσιών εστίασης θα είναι περιορισμένη (σάντουιτς και ποτά).

II. Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υγειονομικής προστασίας, θα πραγματοποιείται απολύμανση τραπεζιών, μικροφώνων και ακουστικών πριν και μετά από κάθε επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

Το θεσμικό όργανο δεν θα παρέχει τηβέννους στους εκπροσώπους των διαδίκων. Οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι καλούνται να φέρουν δική τους τήβεννο για τις ανάγκες της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, πλην όμως, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο θα επιτρέψουν στους εκπροσώπους των διαδίκων, κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες, να αγορεύσουν χωρίς τήβεννο.

Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, τα μέλη του δικαστικού σχηματισμού δεν θα συναντούν τους εκπροσώπους των διαδίκων πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζήτησης. Ο έλεγχος της πραγματικής παρουσίας των εν λόγω εκπροσώπων θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως από τον γραμματέα και τον αρμόδιο κλητήρα πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζήτησης.

 Έχουν επίσης ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων φυσικής αποστασιοποίησης στο εσωτερικό κάθε αίθουσας συνεδρίασης. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων θα τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να τηρείται απόσταση δύο μέτρων μεταξύ όλων των παρισταμένων στην αίθουσα.

Οι εκπρόσωποι των διαδίκων θα λαμβάνουν τον λόγο από τη θέση που θα τους έχει υποδειχθεί. Σε περίπτωση που ένα μικρόφωνο πρέπει να χρησιμοποιηθεί από περισσοτέρους, το μικρόφωνο θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται μετά από κάθε παρέμβαση.

Οι εκπρόσωποι που επιθυμούν να καταθέσουν τυχόν κείμενο της αγόρευσής τους ή άλλο έγγραφο για τις ανάγκες της διερμηνείας παρακαλούνται να τα αποστέλλουν, ει δυνατόν, έως τις 12 το μεσημέρι (ώρα Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου) της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση interpret@curia.europa.eu.

Προσαρμογή της δικαιοδοτικής δραστηριότητας

[25/05/2020]

Λόγω της υγειονομικής κρίσης, το Δικαστήριο υποχρεώθηκε να προσαρμόσει προσωρινώς τον τρόπο λειτουργίας του.

Δικονομικές προθεσμίες

Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών και αιτήσεων αναιρέσεως εξακολουθούν να τρέχουν, οι δε διάδικοι υποχρεούνται να τις τηρούν, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 45, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιθέτως, οι ταχθείσες προθεσμίες στο πλαίσιο των εκκρεμών δικών –εξαιρουμένων των διαδικασιών που έχουν ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα, όπως είναι οι επείγουσες διαδικασίες, οι ταχείες διαδικασίες και οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων– παρατείνονται κατά ένα μήνα. Οι προθεσμίες αυτές λήγουν με την παρέλευση της ημέρας του επόμενου μήνα η οποία αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να έχουν λήξει ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία στον επόμενο μήνα, με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του μήνα αυτού.

Μέχρι νεωτέρας, και εφόσον δεν προβλέπεται κάτι άλλο, οι προθεσμίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία παρατείνονται επίσης κατά ένα μήνα.

Επ’ ακροατηρίου συζητήσεις

Επαναλαμβάνονται από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί από τις 16 Μαρτίου λόγω της υγειονομικής κρίσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη διεξαγωγή των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων, έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, τόσον από οργανωτικής όσο και από υγειονομικής απόψεως, πλην όμως η πραγματοποίηση και ο τρόπος διεξαγωγής τους εξαρτάται από τις αποφάσεις των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού. Λόγω των οφειλόμενων στον Covid-19 περιπλοκών δεν αποκλείεται, εξάλλου, το ενδεχόμενο σε ορισμένες υποθέσεις, αντί της διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζήτησης, να ζητηθεί από τους διαδίκους να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτήσεις. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων στις αντίστοιχες υποθέσεις θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία για τις νέες ημέρες και ώρες διεξαγωγής των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων και θα τους ζητηθεί, για οργανωτικούς λόγους, ιδίως από γλωσσικής απόψεως, να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν τη Γραμματεία εάν πρόκειται να παρασταθούν.

Οι διάδικοι καλούνται να συμβουλεύονται ανά τακτά διαστήματα τον ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://curia.europa.eu).

Επικοινωνία με τους διαδίκους – Σημασία της εφαρμογής e-Curia

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους διαδίκους την περίοδο της κρίσης, τα δικαιοδοτικά όργανα των κρατών μελών και οι εκπρόσωποι των διαδίκων που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό e-Curia παρακαλούνται θερμά να εξοικειωθούν με αυτήν την ασφαλή εφαρμογή (e‑Curia), η οποία καθιστά δυνατή την κατάθεση και επίδοση διαδικαστικών εγγράφων διά της ηλεκτρονικής οδού για τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Όλες οι διευκρινίσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες λειτουργίας της εφαρμογής e-Curia και τον τρόπο δημιουργίας λογαριασμού παρατίθενται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/.

Λόγω των περιστάσεων, γίνεται κατ’ εξαίρεση δεκτή η διαβίβαση των εντύπων δημιουργίας λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, δεόντως υπογεγραμμένα και σαρωμένα.

μείου, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, δεόντως υπογεγραμμένα και σαρωμένα.