Covid-19 - Tietoja - Asianosaiset unionin tuomioistuimessa

Lainkäyttötoiminnan mukauttaminen

[15/06/2021] 

Tämänhetkisen terveyskriisin takia unionin tuomioistuin on joutunut mukauttamaan työjärjestelyjään maaliskuusta 2020 alkaen. Nämä mukautukset koskevat sekä menettelyn kirjallisen vaiheen kulkua – ja erityisesti asianosaisten kirjelmien tai huomautusten jättämiselle asetettujen tiettyjen määräaikojen pidentämistä – että menettelyn suullisen vaiheen kulkua.

Tämän tiedotteen tarkoituksena on esittää asianosaisten ja niiden oikeudenkäyntiedustajien tietoon tiivistelmä kaikista kyseisistä toimenpiteistä. Näitä toimenpiteitä mukautetaan tiheään terveyskriisin kehityksen mukaan, joten asianosaisia ja niiden oikeudenkäyntiedustajia kehotetaan seuraamaan säännöllisesti tätä sivustoa.

Oikeudenkäynnissä noudatettavat määräajat

Oikeudenkäynnissä noudatettavien määräaikojen kuluminen jatkuu normaalisti terveyskriisistä huolimatta ja asianosaisten on noudatettava niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä perussääntö) 45 artiklan toisen kohdan mahdollista soveltamista.

Jotta tämänhetkiset erityisolosuhteet voidaan ottaa huomioon ja jotta perussäännön 23 artiklassa tarkoitetuilla asianosaisilla ja muilla osapuolilla on näissä olosuhteissa käytössään riittävästi aikaa esittää hyödyllisiä huomautuksia unionin tuomioistuimelle esitetyistä ennakkoratkaisupyynnöistä, määräaikaa esittää kirjallisia huomautuksia ennakkoratkaisupyynnöistä – paitsi nopeutetussa menettelyssä tai kiireellisessä menettelyssä käsiteltävistä pyynnöistä – pidennetään tällä hetkellä kuukaudella. Tällä lisäkuukaudella pidennetään sitä kahden kuukauden ja kymmenen päivän määräaikaa, joka ilmenee perussäännön 23 artiklan ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 51 artiklan yhteisestä soveltamisesta.

Terveyskriisin suotuisan kehityksen johdosta kyseistä määräaikaa ei kuitenkaan enää pidennetä elokuun jälkeen. Niinpä 1.9.2021 alkaen sovelletaan tavanomaisia oikeudenkäynnissä noudatettavia määräaikoja kaikkiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin, jotka kirjaamo antaa tiedoksi kyseisestä päivästä lähtien. Perussäännön 23 artiklassa tarkoitetuilla asianosaisilla ja muilla osapuolilla on tällöin käytettävissään jälleen tavanomainen kahden kuukauden ja kymmenen päivän määräaika, joka ei ole pidennettävissä, esittääkseen mahdolliset kirjalliset huomautuksensa unionin tuomioistuimen tiedoksi antamista ennakkoratkaisupyynnöistä.

Istunnot asianosaisten kuulemiseksi

Asianosaisten kuulemiseksi pidettävät istunnot, jotka olivat olleet terveyskriisin takia lykättyinä 16.3.2020 alkaen, aloitettiin uudelleen maanantaina 25.5.2020. Kuten jäljempänä esitettävästä ilmenee, näiden istuntojen optimaalisen kulun varmistamiseksi on toteutettu kaikki tarvittavat toimenpiteet niin logistiikan kuin terveydenkin kannalta, mutta istuntojen pitäminen ja kulku pysyvät tietenkin riippuvaisina päätöksistä, joita kansalliset viranomaiset tekevät viruksen leviämisen torjumiseksi. Jos asianosainen on ehdottomasti estynyt tulemasta Luxemburgiin, sen voidaan tietyin edellytyksin antaa osallistua istuntoon videoyhteyden välityksellä. Ei voida myöskään sulkea pois, että Covid-19:n aiheuttamien vaikeuksien takia jotkin istunnot on korvattava asianosaisille esitettävillä kysymyksillä, joihin on vastattava kirjallisesti.

Istuntojen asianmukaiseksi järjestämiseksi muun muassa kielijärjestelyjen osalta asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia pyydetään ilmoittamaan kirjaamolle mahdollisimman pian osallistumisestaan istuntoihin.

Viestintä asianosaisten kanssa – e-Curia-sovelluksen tärkeys

Asianosaisten kanssa käytävän viestinnän helpottamiseksi tänä kriisiaikana jäsenvaltioiden niitä tuomioistuimia ja asianosaisten niitä oikeudenkäyntiedustajia, joilla ei vielä ole e-Curia-tiliä, kannustetaan voimakkaasti tutustumaan tähän suojattuun sovellukseen (e-Curia), joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksi antamisen sähköisesti asioissa, jotka on saatettu unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi. Kaikki tämän sovelluksen toimintoja ja käyttäjätilin avaamisen yksityiskohtia koskevat tarkat tiedot löytyvät täältä: e-Curia

Olosuhteiden takia lomakkeet, joilla käyttäjätilien avaamista pyydetään, voidaan poikkeuksellisesti toimittaa kirjaamoon sähköpostilla, kunhan niiden mukana toimitetaan tarvittavat asiakirjat, jotka on asianmukaisesti allekirjoitettu ja skannattu.

Terveystoimenpiteet asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen sujumisen varmistamiseksi (sovellettaviksi unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa)

Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen sujumisen varmistamiseksi toteutetaan Luxemburgin viranomaisten antaman säännöstön mukaisesti erittäin tiukkoja terveystoimenpiteitä.

Nämä toimenpiteet koskevat sekä pääsyä toimielimen rakennuksiin ja näiden sisällä liikuttaessa noudatettavia sääntöjä (I) että itse istunnon pitämisen järjestelyjä, jotka on mukautettu tämänhetkisiin poikkeusoloihin (II).

I. Pääsy toimielimen rakennuksiin ja keskeiset säännöt menettelystä näiden sisällä

Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat pääsevät toimielimen rakennuksiin yksinomaan Erasmus-rakennuksen sisäänkäynnistä (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajien vastaanottomenettely muistuttaa tavanomaista menettelyä paitsi että heiltä mitataan tietyltä etäisyydeltä kehon lämpötila (henkilöitä, joiden lämpötila on yli 37,5 °C, ei päästetä rakennuksiin).

Jos asianosaisten oikeudenkäyntiedustajilla ei ole asianmukaisia maskeja saapuessaan toimielimen rakennuksiin, he saavat maskin turvallisuusyksiköltä. Maskia on käytettävä aina liikuttaessa toimielimen rakennuksissa ja kaikkialla, missä kahden henkilön välillä ei voida noudattaa kahden metrin etäisyyttä.

Samoin kuin toimielimen koko henkilöstöä asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia pyydetään lukemaan tarkkaan opastauluissa esitetyt ohjeet ja noudattamaan tiukasti niissä mainittuja määräyksiä. Opastaulujen lisäksi lattiaan ja seinille on tehty tarvittavat merkinnät.

Lopuksi on syytä panna merkille, että käyttöön on otettu uudet ruokailujärjestelyt. Toimielimen henkilöstön tavoin asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat voivat siis ruokailla toimielimen rakennuksissa sovellettavia terveyssääntöjä noudattaen.

II. Asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen järjestelyt

Korkeatasoisen terveydensuojan varmistamiseksi pöydät, mikrofonit ja kuulokkeet desinfioidaan ennen kutakin istuntoa ja kunkin istunnon jälkeen.

Toimielin ei aseta viittoja asianosaisten oikeudenkäyntiedustajien käyttöön. Niinpä asiamiehiä ja asianajajia pyydetään tuomaan mukanaan oma viittansa istuntoa varten, mutta jos tämä ei ole mahdollista, unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin hyväksyvät sovellettavista säännöistä poiketen sen, että asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat esiintyvät ilman viittaa.

Tavanomaisesta käytännöstä poiketen ratkaisukokoonpanon jäsenet eivät tapaa asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia ennen istunnon alkamista. Istunnon kirjaaja ja oikeudenpalvelija tarkastavat ennen istuntoa, että kyseiset edustajat todella ovat läsnä.

Lisäksi on toteutettu tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että kunkin istuntosalin sisällä noudatetaan sääntöjä fyysisen etäisyyden säilyttämisestä. Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat sijoitetaan istumaan siten, että kaikkien salissa olevien henkilöiden välillä voidaan noudattaa kahden metrin etäisyyttä.

Maskin käyttö istuntosalissa on pakollista. Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat puhuvat heille osoitetulta paikalta. Mikäli usean henkilön on käytettävä yhtä mikrofonia, tämä mikrofoni puhdistetaan ja desinfioidaan kunkin puheenvuoron jälkeen.

Oikeudenkäyntiedustajia, jotka haluavat toimittaa suullisten lausumiensa mahdollisen kirjallisen tekstin tai alustan tulkkauspalvelujen tarpeisiin, pyydetään toimittamaan se mahdollisuuksien mukaan ennen puoltapäivää (Luxemburgin suurherttuakunnan aikaa) sinä arkipäivänä, joka edeltää istuntopäivää, osoitteeseen Interpretation@curia.europa.eu.