Covid-19 - Informacije - Stranke pred Sudom

Prilagodba sudske aktivnosti

[15/06/2021] 

Zbog zdravstvene krize koja je u tijeku, Sud je od ožujka 2020. bio prisiljen prilagoditi svoj način rada. Te se prilagodbe odnose kako na odvijanje pisane faze postupka – i, osobito, produljenje određenih rokova za predaju podnesaka ili očitovanja stranaka – tako i na odvijanje njegove usmene faze.

U ovoj se informaciji za potrebe stranaka i njihovih zastupnika žele ukratko izložiti sve te mjere. S obzirom na to da se one često prilagođavaju, u skladu s razvojem zdravstvene krize, stranke i njihovi zastupnici pozivaju se da redovito konzultiraju ovu internetsku stranicu.

Postupovni rokovi

Postupovni rokovi nastavljaju teći unatoč zdravstvenoj krizi te su ih stranke obvezne poštovati, pri čemu se ne utječe na eventualnu primjenu članka 45. stavka 2. Protokola o Statutu Suda Europske unije (u daljnjem tekstu: Statut).

Kako bi se vodilo računa o posebnim okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i kako bi se zainteresiranim osobama iz članka 23. Statuta, s obzirom na te okolnosti, omogućilo dovoljno vremena za podnošenje korisnih očitovanja na zahtjeve za prethodnu odluku podnesene Sudu, rok za podnošenje pisanih očitovanja na zahtjeve za prethodnu odluku – osim zahtjeva na koje se primjenjuje ubrzani postupak ili hitni postupak – trenutačno se produljuje za mjesec dana. Taj dodatni mjesec dodaje se na rok od dva mjeseca i deset dana, koji proizlazi iz zajedničke primjene članka 23. Statuta i članka 51. Poslovnika Suda.

S obzirom na povoljan razvoj zdravstvene krize, navedeni rok neće se produljiti nakon kolovoza. Stoga će se počevši od 1. rujna 2021. na sve postupovne akte koje tajništvo dostavi nakon tog datuma primjenjivati redovni postupovni rokovi. Tako će zainteresirane osobe iz članka 23. Statuta ponovno raspolagati uobičajenim rokom od dva mjeseca i deset dana, koji se ne može produljiti, kako bi podnijele svoja eventualna pisana očitovanja na zahtjeve za prethodnu odluku koje im je dostavio Sud.

  

Rasprave

Poduzimaju se sve mjere nužne za osiguranje najboljeg mogućeg odvijanja rasprava, kako s logističkog tako i sa zdravstvenog stajališta, ali njihovo održavanje i odvijanje, dakako, i dalje ovise o odlukama nacionalnih tijela donesenima u cilju borbe protiv širenja virusa. Ako je neka stranka potpuno spriječena doći u Luksemburg, može joj se odobriti, pod određenim uvjetima, da na raspravi sudjeluje putem videokonferencije. Usto, ne može se – zbog poteškoća uzrokovanih COVID-om 19 – isključiti mogućnost da će se neke od rasprava morati zamijeniti pitanjima upućenima strankama radi davanja pisanih odgovora.

U svrhu dobre organizacije rasprava, osobito na jezičnom planu, zastupnici stranaka pozivaju se da u što kraćem roku obavijeste tajništvo o svojoj nazočnosti na tim raspravama ili o eventualnoj spriječenosti.

Komunikacija sa strankama – Važnost aplikacije e-Curia

Kako bi se olakšala komunikacija sa strankama u ovo krizno doba, sudovi država članica i zastupnici stranaka koji još uvijek nemaju račun e-Curia pozivaju se da se upoznaju s tom sigurnom aplikacijom (e-Curia) koja omogućuje podnošenje i dostavu postupovnih akata u postupcima koji se vode pred sudom elektroničkim putem. Sva pojašnjenja u pogledu funkcioniranja te aplikacije i načina otvaranja računa nalaze se ovdje: e-Curia.

Zbog trenutačnih okolnosti, iznimno se prihvaćaju i zahtjevi za otvaranje računa podneseni tajništvu elektroničkim putem, pod uvjetom da su popraćeni potrebnom dokumentacijom, propisno potpisanom i skeniranom.

Zdravstvene mjere usvojene radi osiguravanja dobrog odvijanja rasprava (primjenjive na Sud i Opći sud)

U skladu s propisima luksemburških vlasti, usvojene su najstrože zdravstvene mjere kako bi se osiguralo dobro odvijanje rasprava pred Sudom i Općim sudom.

Te se mjere odnose kako na pristup zgradama institucije i pravila koja se moraju poštovati prilikom svakog kretanja u njima (I.) tako i na uvjete organizacije samih rasprava, koji su prilagođeni trenutačnim izvanrednim okolnostima (II.).

I. Pristup zgradama institucije i osnovna pravila ponašanja u njima

Pristup zastupnika stranaka zgradama institucije odvija se isključivo putem ulaza u zgradu Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Postupak prijema zastupnika stranaka sličan je uobičajenom postupku, osim što se provodi kontrola temperature na daljinu (osobe s temperaturom višom od 37,5 °C nisu ovlaštene ući u zgrade).

Ako zastupnici stranaka ne posjeduju prikladne maske prilikom dolaska u zgrade institucije, predat će im ih služba osiguranja. One se moraju nositi prilikom svakog kretanja unutar zgrada institucije kao i svugdje ondje gdje se ne može poštovati razmak između dviju osoba od dva metra.

Kao i osoblje institucije, zastupnici stranaka pozvani su da pažljivo pročitaju upute na signalnim natpisima i da ih savjesno poštuju. U slučaju potrebe, ti su natpisi popraćeni odgovarajućim oznakama na podu i zidovima.

Naposljetku, treba napomenuti da su utvrđeni novi uvjeti za osiguravanje restoranskih usluga. Isto kao i djelatnici institucije, i zastupnici stranaka od sada se mogu koristiti restoranskim uslugama u zgradama institucije, uz pridržavanje primjenjivih zdravstvenih mjera.

II. Uvjeti organizacije rasprava

Kako bi se osigurala visoka razina zdravstvene zaštite, prije i nakon svake rasprave provodi se dezinfekcija stolova, mikrofona i slušalica.

Institucija zastupnicima stranaka ne stavlja na raspolaganje toge. Stoga se agenti i odvjetnici pozivaju da za potrebe rasprave ponesu svoje toge, ali, ako to nije moguće, Sud i Opći sud – odstupajući od važećih odredbi – prihvaćaju da zastupnici stranaka nastupaju bez toge.

Suprotno uobičajenoj praksi, članovi sudskog vijeća prije početka rasprave ne susreću se sa zastupnicima stranaka. Stvarnu nazočnost tih zastupnika prije rasprave nadziru tajnik rasprave i sudski podvornik.

Poduzete su potrebne mjere i radi osiguranja poštovanja pravila o fizičkoj udaljenosti unutar svake raspravne dvorane. Zastupnici stranaka smješteni su tako da se između svih osoba nazočnih u dvorani poštuje udaljenost od dva metra.

U raspravnoj dvorani obvezno je nošenje maske. Zastupnici stranaka govore s mjesta koje im je dodijeljeno. U slučaju da se jednim mikrofonom mora koristiti više osoba, on će se očistiti i dezinficirati nakon svakog korištenja.

Zastupnici koji žele predati tekst ili zapis svojih izlaganja za potrebe prevoditeljskih službi pozivaju se da ga dostave, ako je moguće, prije podneva (prema vremenu u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu) radnog dana koji prethodi danu održavanja rasprave, na adresu Interpretation@curia.europa.eu.