Covid-19 - Informacije - Stranke pred Sudom

Prilagodba sudske aktivnosti

[15/07/2020] 

Zbog zdravstvene krize koja je u tijeku, Sud je od ožujka 2020. bio prisiljen prilagoditi svoj način rada. Te se prilagodbe odnose kako na odvijanje pisane faze postupka – i, osobito, produljenje određenih rokova za predaju podnesaka ili očitovanja stranaka – tako i na odvijanje njegove usmene faze.

U ovoj se informaciji za potrebe stranaka i njihovih zastupnika žele ukratko izložiti sve te mjere. S obzirom na to da se one često prilagođavaju, u skladu s razvojem zdravstvene krize, stranke i njihovi zastupnici pozivaju se da redovito konzultiraju ovu internetsku stranicu.

Postupovni rokovi

Rokovi za podnošenje tužbi i žalbi nastavljaju teći unatoč zdravstvenoj krizi te su ih stranke obvezne poštovati, pri čemu se ne utječe na eventualnu primjenu članka 45. stavka 2. Protokola o Statutu Suda Europske unije.

Do 31. kolovoza 2020. rokovi određeni u postupcima koji su u tijeku, osim u osobito hitnim postupcima, kao što su hitni postupci, ubrzani postupci i postupci privremene pravne zaštite, produljeni su za mjesec dana. Oni istječu istekom dana koji se sljedećeg mjeseca po broju podudara s danom tijekom kojeg je rok trebao isteći ili, ako u sljedećem mjesecu takvog dana nema, istekom posljednjeg dana tog mjeseca. Osim ako nije drukčije navedeno, to se jednomjesečno produljenje odnosi i na rokove koje utvrđuje tajništvo.

Od 1. rujna 2020. postupovni rokovi više se neće produljivati za mjesec dana. Stoga će se na sve postupovne akte koje tajništvo dostavi od tog datuma primjenjivati redoviti postupovni rokovi.

Rasprave

Rasprave, koje su zbog zdravstvene krize odgođene od 16. ožujka, ponovno su se počele održavati od ponedjeljka, 25. svibnja 2020. Kako to proizlazi iz sljedećih podataka, poduzete su sve mjere nužne za jamčenje najboljeg mogućeg odvijanja tih rasprava, kako s logističkog tako i sa zdravstvenog stajališta, ali njihovo održavanje i odvijanje, dakako, i dalje ovise o odlukama nacionalnih tijela donesenima u cilju borbe protiv širenja virusa. Ako je neka stranka potpuno spriječena doći u Luksemburg, može joj se odobriti, pod određenim uvjetima, da na raspravi sudjeluje putem videokonferencije. Usto, ne može se – zbog poteškoća uzrokovanih COVID-om 19 – isključiti mogućnost da će se neke od rasprava morati zamijeniti pitanjima upućenima strankama radi davanja pisanih odgovora.

U svrhu dobre organizacije rasprava, osobito na jezičnom planu, zastupnici stranaka pozivaju se da u što kraćem roku obavijeste tajništvo o svojoj nazočnosti na tim raspravama.

Komunikacija sa strankama – Važnost aplikacije e-Curia

Kako bi se olakšala komunikacija sa strankama u ovo krizno doba, sudovi država članica i zastupnici stranaka koji još uvijek nemaju račun e-Curia pozivaju se da se upoznaju s tom sigurnom aplikacijom (e-Curia) koja omogućuje podnošenje i dostavu postupovnih akata u postupcima koji se vode pred sudom elektroničkim putem. Sva pojašnjenja u pogledu funkcioniranja te aplikacije i načina otvaranja računa nalaze se ovdje: e-Curia

Zbog trenutačnih okolnosti, iznimno se prihvaćaju i zahtjevi za otvaranje računa podneseni tajništvu elektroničkim putem, pod uvjetom da su popraćeni potrebnom dokumentacijom, propisno potpisanom i skeniranom.

Zdravstvene mjere usvojene radi osiguravanja dobrog odvijanja rasprava (primjenjive na Sud i Opći sud)

Nakon odluka Suda i Općeg suda da od 25. svibnja 2020. postupno započnu s održavanjem rasprava, u skladu s propisima luksemburških vlasti usvojene su najstrože zdravstvene mjere kako bi se osiguralo da se rasprave odvijaju u najboljim mogućim uvjetima.

Te se mjere odnose kako na pristup zgradama institucije i pravila koja se moraju poštovati prilikom svakog kretanja u njima (I.) tako i na uvjete organizacije samih rasprava, koji su prilagođeni trenutačnim izvanrednim okolnostima (II.).

I. Pristup zgradama institucije i osnovna pravila ponašanja u njima

Pristup zastupnika stranaka zgradama institucije odvija se isključivo putem ulaza u zgradu Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Postupak prijema zastupnika stranaka sličan je uobičajenom postupku, osim što se provodi kontrola temperature na daljinu (osobe s temperaturom višom od 38 °C nisu ovlaštene ući u zgrade).

Ako zastupnici stranaka ne posjeduju prikladne maske prilikom dolaska na Sud, predat će im ih služba osiguranja. One se moraju nositi prilikom svakog kretanja unutar zgrada institucije kao i svugdje ondje gdje se ne može poštovati razmak između dviju osoba od dva metra.

Kao i osoblje institucije, zastupnici stranaka pozvani su da pažljivo pročitaju upute na signalnim natpisima i da ih savjesno poštuju. U slučaju potrebe, ti su natpisi popraćeni odgovarajućim oznakama na podu i zidovima.

Naposljetku, treba napomenuti da su osigurane restoranske usluge ograničenog opsega (sendviči i napitci).

II. Uvjeti organizacije rasprava

Kako bi se osigurala visoka razina zdravstvene zaštite, prije i nakon svake rasprave provodi se dezinfekcija stolova, mikrofona i slušalica.

Institucija zastupnicima stranaka ne stavlja na raspolaganje toge. Stoga se agenti i odvjetnici pozivaju da za potrebe rasprave ponesu svoje toge, ali, ako to nije moguće, Sud i Opći sud – odstupajući od važećih odredbi – prihvaćaju da zastupnici stranaka nastupaju bez toge.

Suprotno uobičajenoj praksi, članovi sudskog vijeća prije početka rasprave ne susreću se sa zastupnicima stranaka. Stvarnu nazočnost tih zastupnika prije rasprave i na daljinu nadziru tajnik rasprave i sudski podvornik.

Poduzete su potrebne mjere i radi osiguranja poštovanja pravila o fizičkoj udaljenosti unutar svake raspravne dvorane. Zastupnici stranaka smješteni su tako da se između svih osoba nazočnih u dvorani poštuje udaljenost od dva metra.

Zastupnici stranaka govore s mjesta koje im je dodijeljeno. U slučaju da se jednim mikrofonom mora koristiti više osoba, on će se očistiti i dezinficirati nakon svakog korištenja.

Zastupnici koji žele predati tekst ili zapis svojih izlaganja za potrebe prevoditeljskih službi pozivaju se da ga dostave, ako je moguće, prije podneva (prema vremenu u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu) radnog dana koji prethodi danu održavanja rasprave, na adresu Interpretation@curia.europa.eu.