COVID-19 - Informatie - Partijen voor het Hof van Justitie

Aanpassing van de rechterlijke activiteiten

[15/06/2021]

Door de huidige gezondheidscrisis is het Hof van Justitie sinds maart 2020 genoodzaakt zijn werkwijze aan te passen. Deze aanpassingen betreffen zowel het verloop van de schriftelijke behandeling – met name de verlenging van bepaalde termijnen voor de indiening van memories of opmerkingen door de partijen – als het verloop van de mondelinge behandeling.

Deze mededeling beoogt al deze maatregelen ten behoeve van de partijen en hun vertegenwoordigers samen te vatten. Aangezien deze maatregelen regelmatig worden aangepast naargelang de gezondheidscrisis evolueert, wordt de partijen en hun vertegenwoordigers verzocht regelmatig deze website te raadplegen.

Proceduretermijnen

De proceduretermijnen blijven ondanks de gezondheidscrisis lopen en partijen zijn verplicht deze in acht te nemen, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Statuut”).

Om rekening te houden met de huidige bijzondere omstandigheden en om de in artikel 23 van het Statuut bedoelde personen in deze omstandigheden voldoende tijd te geven om nuttige opmerkingen te maken over de bij het Hof ingediende verzoeken om een prejudiciële beslissing, wordt de termijn voor de indiening van schriftelijke opmerkingen over de verzoeken om een prejudiciële beslissing thans met één maand verlengd, behalve voor verzoeken die onder de versnelde of spoedprocedure vallen. Deze extra maand komt boven op de termijn van twee maanden en tien dagen die voortvloeit uit de gecombineerde toepassing van artikel 23 van het Statuut en artikel 51 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie.

Gezien de gunstige ontwikkeling van de gezondheidscrisis zal bovengenoemde termijn echter na augustus niet meer worden verlengd. Vanaf 1 september 2021 zullen de gewone proceduretermijnen dus van toepassing zijn op alle processtukken die vanaf die datum door de griffie ter kennis worden gebracht. De in artikel 23 van het Statuut bedoelde belanghebbenden zullen dus opnieuw beschikken over de gebruikelijke, niet-verlengbare termijn van twee maanden en tien dagen om hun eventuele schriftelijke opmerkingen in te dienen over de verzoeken om een prejudiciële beslissing die hun door het Hof ter kennis worden gebracht.

Pleitzittingen

Alle nodige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de pleitzittingen optimaal kunnen verlopen, zowel uit logistiek als uit gezondheidsoogpunt, maar de planning en het verloop van de hoorzittingen blijven uiteraard afhankelijk van de beslissingen die de nationale autoriteiten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  Als een partij absoluut verhinderd is om naar Luxemburg te reizen, kan haar onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan om via videoconferentie aan de hoorzitting deel te nemen. Voorts valt niet uit te sluiten dat sommige pleitzittingen wegens de door COVID‑19 gecreëerde problemen zullen moeten worden vervangen door schriftelijk te beantwoorden vragen aan de partijen.

Met het oog op de goede organisatie van de pleitzittingen, met name op taalkundig gebied, wordt de vertegenwoordigers van de partijen verzocht om de griffie zo spoedig mogelijk te laten weten of zij op deze zittingen aanwezig zullen zijn, of haar in kennis te stellen van een eventuele verhindering.

Communicatie met de partijen – Belang van de applicatie e‑Curia

Om de communicatie met de partijen in deze crisistijd te vergemakkelijken, worden de rechterlijke instanties van de lidstaten en de vertegenwoordigers van de partijen die nog geen e‑Curia-account hebben, sterk aangemoedigd om kennis te maken met deze beveiligde applicatie (e‑Curia), die het mogelijk maakt om processtukken langs elektronische weg in te dienen en te betekenen in zaken die bij het Hof aanhangig zijn. Voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van deze applicatie en over het openen van een account, klik hier: e-Curia.

Gezien de omstandigheden worden aanvragen voor de opening van een account die per e‑mail aan de griffie worden verstuurd, bij wijze van uitzondering aanvaard, mits zij vergezeld gaan van de nodige, naar behoren ondertekende en gescande bewijsstukken.

Sanitaire maatregelen die zijn getroffen om het goede verloop van de pleitzittingen te waarborgen (van toepassing op het Hof van Justitie en het Gerecht)

In overeenstemming met de door de Luxemburgse autoriteiten uitgevaardigde regelgeving zijn de meest strikte sanitaire maatregelen getroffen om het goede verloop van de pleitzittingen voor het Hof van Justitie en het Gerecht te verzekeren.

Deze maatregelen hebben betrekking op zowel (I) de toegang tot de gebouwen van de instelling en de regels die moeten worden nageleefd bij verplaatsingen in die gebouwen, als (II) de aan de huidige uitzonderlijke omstandigheden aangepaste wijze waarop de pleitzittingen zelf worden gehouden.

I. Toegang tot de gebouwen van de instelling en essentiële gedragsregels die gelden in deze gebouwen

De vertegenwoordigers van de partijen kunnen zich tot de gebouwen van de instelling enkel toegang verschaffen via de ingang van het gebouw Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxemburg).

De procedure voor het onthaal van de vertegenwoordigers van de partijen komt overeen met de gebruikelijke procedure, zij het dat er een temperatuurscan op afstand wordt uitgevoerd (aan personen van wie de temperatuur meer dan 37,5°C bedraagt, wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd).

Indien de vertegenwoordigers van de partijen bij hun aankomst in het Hof geen passende maskers bij zich hebben, krijgen zij een masker van de beveiligingsdienst. Dit masker moet bij elke verplaatsing in de gebouwen van de instelling worden gedragen, alsook overal waar geen afstand van twee meter kan worden gehouden tussen twee personen.

Net zoals het voltallige personeel van de instelling wordt de vertegenwoordigers van de partijen verzocht om aandachtig de mededelingen op de infoborden te lezen en nauwgezet de instructies te volgen die zij bevatten. Deze borden gaan eventueel gepaard met een passende markering op de grond en op de muren.

Ten slotte geldt een nieuwe regeling voor het gebruik van het restaurant. Evenals het personeel van de instelling kunnen de vertegenwoordigers van de partijen voortaan in de gebouwen van de instelling eten, met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften.

II. Wijze waarop de pleitzittingen worden gehouden

Teneinde een hoog niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen, worden zowel vóór als na elke pleitzitting de tafels, microfoons en oortjes ontsmet.

De instelling stelt geen toga’s ter beschikking van de vertegenwoordigers van de partijen. De gemachtigden en de advocaten wordt dan ook verzocht om tijdens de pleitzitting hun eigen toga te dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt, aanvaarden het Hof van Justitie en het Gerecht evenwel in afwijking van de toepasselijke voorschriften dat de vertegenwoordigers van de partijen zonder toga pleiten.

Anders dan gebruikelijk is, ontmoeten de leden van de rechtsprekende formatie de vertegenwoordigers van de partijen niet vóór aanvang van de zitting. De griffier van de zitting en de deurwaarder controleren vóór de zitting of die vertegenwoordigers daadwerkelijk aanwezig zijn.

Tevens zijn de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat binnen elke rechtszaal de fysieke afstandsregels worden nageleefd. De vertegenwoordigers van de partijen worden aldus geplaatst dat er telkens een afstand van twee meter is tussen elk van de personen die zich in de zaal bevinden.

Het dragen van een masker in de rechtszaal is verplicht. De vertegenwoordigers van de partijen nemen het woord vanaf de hun toegewezen plaats. Indien meerdere personen een en dezelfde microfoon moeten gebruiken, wordt deze na elke interventie gereinigd en ontsmet.

De vertegenwoordigers van de partijen die de eventuele tekst of schriftelijke notitie van hun pleidooi wensen neer te leggen ten behoeve van de tolkdiensten, wordt verzocht dit materiaal voor zover mogelijk vóór twaalf uur ‘s middags (Luxemburgse tijd) op de aan de zittingsdatum voorafgaande werkdag te verzenden naar het volgende adres: Interpretation@curia.europa.eu.