Covid-19 - Informacje - Strony przed Trybunałem Sprawiedliwości

Dostosowanie działalności sądowniczej

[15/06/2021]

Ze względu na obecny kryzys zdrowotny Trybunał Sprawiedliwości został od marca 2020 r. zmuszony do dostosowania zasad swojej pracy. Dostosowania te dotyczą zarówno przebiegu pisemnego etapu postępowania – oraz w szczególności przedłużenia niektórych terminów do złożenia pism lub uwag stron – jak i przebiegu etapu ustnego.

Niniejszy komunikat ma na celu zwięzłe przedstawienie ogółu tych środków ku uwadze stron i ich przedstawicieli. Ponieważ środki te są często dostosowywane z uwzględnieniem zmian w sytuacji kryzysu zdrowotnego, strony i ich przedstawiciele powinni regularnie zaglądać na tę stronę.

Terminy procesowe

Terminy procesowe mimo kryzysu zdrowotnego biegną nieprzerwanie, a strony są zobowiązane do ich dochowania, bez uszczerbku dla możliwości powołania się ewentualnie na art. 45 akapit drugi Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „statutem”).

Aby uwzględnić panujące aktualnie szczególne okoliczności i aby zainteresowane strony, wymienione w art. 23 statutu, miały w tych okolicznościach wystarczająco dużo czasu na przedstawienie swoich uwag w odniesieniu do odesłań prejudycjalnych przedłożonych Trybunałowi Sprawiedliwości, termin na złożenie uwag na piśmie dotyczących wniosków o wydanie orzeczenia prejudycjalnego – poza sprawami rozpatrywanymi w trybie przyspieszonym i w trybie pilnym – przedłuża się obecnie o miesiąc. Dodatkowy miesiąc dolicza się do dwóch miesięcy i dziesięciu dni, które wynikają z zastosowania art. 23 statutu w związku z art. 51 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Z uwagi na poprawę sytuacji w zakresie kryzysu zdrowotnego, ww. termin z upływem sierpnia nie będzie już podlegał wydłużeniu. Od dnia 1 września 2021 r. do wszystkich pism procesowych doręczanych od tego dnia przez sekretariat zastosowanie mają zwykłe terminy procesowe. Zainteresowanym stronom wymienionym w art. 23 statutu ponownie przysługiwać będzie zwykły termin, niepodlegający przedłużeniu, wynoszący dwa miesiące i dziesięć dni, na przedstawienie uwag w odniesieniu do odesłań prejudycjalnych doręczonych im przez Trybunał.

Rozprawy

W celu zagwarantowania jak najsprawniejszego przebiegu rozpraw zostały zastosowane wszelkie niezbędne środki logistyczne oraz sanitarne, aczkolwiek samo odbywanie się rozpraw i ich przebieg uzależnione są oczywiście od podejmowanych przez organy krajowe decyzji w kwestii walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Jeżeli strona znajduje się w sytuacji absolutnej niemożności udania się do Luksemburga, będzie ona mogła zostać dopuszczona do udziału w rozprawie, pod pewnymi warunkami, w drodze wideokonferencji. Ponadto nie można wykluczyć, że niektóre z rozpraw trzeba będzie zastąpić skierowaniem do stron pytań, na które będą musiały odpowiedzieć na piśmie, z racji utrudnień wywołanych przez Covid-19.

W celu właściwej organizacji rozpraw, w szczególności pod względem językowym, przedstawiciele stron powinni jak najszybciej powiadomić sekretariat o tym, że będą obecni na rozprawie albo o ewentualnych przeszkodach uniemożliwiających im stawiennictwo.

Komunikacja ze stronami – znaczenie aplikacji e-Curia

W celu ułatwienia komunikacji ze stronami w trakcie panującej sytuacji kryzysowej sądy państw członkowskich i przedstawiciele stron, którzy nie posiadają jeszcze konta e-Curia, są gorąco proszeni o zapoznanie się z tą bezpieczną aplikacją (e-Curia), umożliwiającą składanie i doręczanie pism procesowych drogą elektroniczną we wnoszonych sprawach. Wszelkie wyjaśnienia na temat funkcjonalności tej aplikacji oraz zakładania konta znajdują się tutaj: e-Curia.

Z uwagi na okoliczności, w drodze wyjątku przyjmowane są formularze z wnioskiem o otwarcie konta przekazane do sekretariatu pocztą elektroniczną (mailowo), pod warunkiem, że będą do nich dołączone podpisane i zeskanowane wymagane dokumenty potwierdzające.

Środki sanitarne przyjęte w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rozpraw (mające zastosowanie do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu)

Zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi przez władze luksemburskie przyjęto bardzo rygorystyczne środki sanitarne, by zapewnić sprawne przeprowadzanie rozpraw Trybunału Sprawiedliwości i Sądu.

Środki te dotyczą zarówno dostępu do budynków i zasad, których należy przestrzegać podczas przemieszczania się wewnątrz budynków (I), jak i szczegółowych zasad organizacji samej rozprawy, które zostały dostosowane do istniejących obecnie, szczególnych okoliczności (II).

I. Dostęp do budynków i najważniejsze zasady postępowania wewnątrz budynków

Przedstawiciele stron mogą wejść do budynków instytucji wyłącznie przez wejście budynku Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Procedura przyjmowania przedstawicieli stron jest zbliżona do zwykle obowiązującej, jednak z zastrzeżeniem kontroli temperatury dokonywanej na odległość (osobom mającym temperaturę powyżej 37,5 °C nie wolno wejść do budynków).

Jeżeli w chwili przybycia do budynków mieszących instytucję przedstawiciele stron nie będą posiadać odpowiedniej maski, otrzymają maskę od pracowników ochrony. Maskę należy nosić przez cały czas poruszania się po budynkach instytucji i wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie fizycznego odstępu 2 m między dwiema osobami.

Podobnie jak cały personel instytucji przedstawiciele stron powinni uważnie śledzić wskazówki zamieszczone na tablicach informacyjnych i skrupulatnie przestrzegać widniejących na nich zaleceń. W razie potrzeby informacje zamieszczone na tablicach są powtórzone w postaci odpowiednich oznaczeń na podłodze i na ścianach.

Na koniec warto wspomnieć, że wprowadzono nowe zasady korzystania z usług gastronomicznych. Przedstawiciele stron mogą obecnie, wraz z pracownikami Trybunału, korzystać z usług gastronomicznych na terenie Trybunału, przy zachowaniu obowiązujących środków sanitarnych.

II. Szczegółowe zasady organizacji rozpraw

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowotnej przed każdą rozprawą i po niej stoły, mikrofony i słuchawki są odkażane.

Instytucja nie udostępnia tóg przedstawicielom stron. Pełnomocnicy i adwokaci powinni zatem przynieść własną togę na potrzeby rozprawy, lecz gdyby okazało się to niemożliwe, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd zgadzają się – w drodze odstępstwa od obowiązujących uregulowań – by przedstawiciele stron występowali bez togi.

W przeciwieństwie do zwykłej praktyki członkowie składu orzekającego nie spotykają się z przedstawicielami stron przed rozpoczęciem rozprawy. Rzeczywistą obecność tych przedstawicieli sprawdzają przed rozprawą sekretarz rozprawy i woźny sądowy.

Przyjęto również środki konieczne w celu zapewnienia przestrzegania zasad fizycznego odstępu na każdej z sal rozpraw. Przedstawiciele stron są rozsadzani w taki sposób, by zachować odstęp dwóch metrów miedzy każdą z osób obecnych na sali.

W sali rozpraw obowiązuje noszenie maski. Przedstawiciele stron zabierają głos z miejsca, które zostanie im wskazane. W sytuacji gdy większa liczba osób musi korzystać z jednego mikrofonu, jest on czyszczony i dezynfekowany po każdym użyciu.

Przedstawiciele pragnący przedłożyć tekst lub notatki na piśmie do swojego wystąpienia na potrzeby tłumaczenia konferencyjnego proszeni są o ich przekazanie, na ile to tylko możliwe, do południa (czasu Wielkiego Księstwa Luksemburga) dnia roboczego poprzedzającego dzień rozprawy na adres Interpretation@curia.europa.eu.