Covid-19 - Informacje - Strony przed Trybunałem Sprawiedliwości

Środki sanitarne przyjęte w celu zapewnienia przeprowadzania rozpraw od dnia 25 maja 2020 r. (mające zastosowanie do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu)

[19/05/2020]

W następstwie podjęcia przez Trybunał Sprawiedliwości i Sąd decyzji o stopniowym wznawianiu rozpraw od dnia 25 maja 2020 r. przyjęto, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi przez władze luksemburskie, bardzo rygorystyczne środki sanitarne, by zapewnić przeprowadzanie rozpraw w możliwie najlepszych warunkach.

Środki te dotyczą zarówno dostępu do budynków i zasad, których należy przestrzegać podczas przemieszczania się wewnątrz budynków (I), jak i szczegółowych zasad organizacji samej rozprawy, które zostały dostosowane do istniejących obecnie, szczególnych okoliczności (II).

I. Dostęp do budynków i najważniejsze zasady postępowania wewnątrz budynków

Przedstawiciele stron mogą wejść do budynków instytucji wyłącznie przez wejście budynku Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Procedura przyjmowania przedstawicieli stron będzie zbliżona do zwykle obowiązującej, jednak z zastrzeżeniem kontroli temperatury dokonywanej na odległość (osobom mającym temperaturę powyżej 38 °C nie wolno wejść do budynków).

Jeżeli w chwili przybycia do Trybunału przedstawiciele stron nie będą posiadać odpowiedniej maski, otrzymają maskę od pracowników ochrony. Maskę należy nosić przez cały czas przemieszczania się w budynkach instytucji i wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie fizycznego odstępu 2 m między dwiema osobami.

Podobnie jak cały personel instytucji przedstawiciele stron powinni uważnie śledzić wskazówki zamieszczone na tablicach informacyjnych i skrupulatnie przestrzegać widniejących na nich zaleceń. W razie potrzeby informacje zamieszczone na tablicach będą powtórzone w postaci odpowiednich oznaczeń na podłodze i na ścianach.

Na koniec należy też zauważyć, że w ograniczonym zakresie będą zapewnione usługi gastronomiczne (kanapki i napoje).

II. Szczegółowe zasady organizacji rozpraw

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowotnej przed każdą rozprawą i po niej stoły, mikrofony i słuchawki będą odkażane.

Instytucja nie będzie udostępniać tóg przedstawicielom stron. Pełnomocnicy i adwokaci powinni zatem przynieść własną togę na potrzeby rozprawy, lecz gdyby okazało się to niemożliwe, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd zgodzą się – w drodze odstępstwa od obowiązujących uregulowań – by przedstawiciele stron występowali bez togi.

W przeciwieństwie do zwykłej praktyki członkowie składu orzekającego nie spotkają się z przedstawicielami stron przed rozpoczęciem rozprawy. Rzeczywistą obecność tych przedstawicieli sprawdzą – przed rozprawą i na odległość – sekretarz rozprawy i woźny sądowy.

Przyjęto również środki konieczne w celu zapewnienia przestrzegania zasad fizycznego odstępu na każdej z sal rozpraw. Przedstawiciele stron zostaną rozsadzeni w taki sposób, by zachować odstęp dwóch metrów miedzy każdą z osób obecnych na sali.

Przedstawiciele stron będą zabierać głos z miejsca, które zostanie im wskazane. W sytuacji gdyby większa liczba osób musiała korzystać z jednego mikrofonu, będzie on czyszczony i dezynfekowany po każdym użyciu.

Przedstawiciele pragnący przedłożyć tekst lub notatki na piśmie do swojego wystąpienia na potrzeby tłumaczenia konferencyjnego proszeni są o ich przekazanie, na ile to tylko możliwe, do południa (czasu Wielkiego Księstwa Luksemburga) dnia roboczego poprzedzającego dzień rozprawy na adres Interpretation@curia.europa.eu.

Dostosowanie działalności sądowniczej

[25/05/2020]

Ze względu na obecny kryzys zdrowotny Trybunał Sprawiedliwości został zmuszony do czasowego dostosowania zasad swojej pracy do panującej sytuacji.

Terminy procesowe

Terminy do wniesienia skargi oraz odwołania biegną nieprzerwanie, a strony są zobowiązane do ich dochowania, bez uszczerbku dla możliwości powołania się ewentualnie na art. 45 akapit drugi Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Natomiast terminy dla czynności procesowych w toczących się postepowaniach – z wyjątkiem postępowań w szczególnie pilnych sprawach, takich jak sprawy rozpatrywane w trybie pilnym i w trybie przyspieszonym oraz postępowania w przedmiocie środków tymczasowych – zostają przedłużone z dniem dzisiejszym o miesiąc. Terminy te kończą się z upływem dnia, który w kolejnym miesiącu odpowiada dacie, w której miał upłynąć dotychczasowy termin, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Do odwołania, o ile nie wskazano inaczej, terminy wyznaczane przez sekretariat również zostają przedłużone o miesiąc.

Rozprawy

Prowadzenie rozpraw, zawieszone od dnia 16 marca br. z uwagi na panujący kryzys zdrowotny, zostanie wznowione w poniedziałek 25 maja 2020 r. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszego przebiegu rozpraw zostaną zastosowane wszelkie niezbędne środki logistyczne oraz sanitarne, aczkolwiek samo odbycie się rozpraw i ich przebieg uzależnione są od podejmowanych przez organy krajowe decyzji w kwestii walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Ponadto nie można wykluczyć, że niektóre z tych rozpraw trzeba będzie zastąpić skierowaniem do stron pytań, na które będą musiały odpowiedzieć na piśmie, z racji utrudnień wywołanych przez Covid-19. W odniesieniu do wyznaczanych na nowo terminów rozpraw, sekretariat poinformuje przedstawicieli stron danego postępowania o dacie i godzinie rozprawy, zwracając się do nich jednocześnie, w trosce o właściwą organizację rozprawy, w szczególności pod względem językowym, o jak najszybsze powiadomienie, czy będą obecni na tej rozprawie.

Strony proszone są o regularne sprawdzanie strony internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (https://curia.europa.eu).

Komunikacja ze stronami – znaczenie aplikacji e-Curia

W celu ułatwienia komunikacji ze stronami w trakcie panującej sytuacji kryzysowej sądy państw członkowskich i przedstawiciele stron, którzy nie posiadają jeszcze konta e-Curia, są gorąco proszeni o zapoznanie się z tą bezpieczną aplikacją (e-Curia), umożliwiającą składanie i doręczanie pism procesowych drogą elektroniczną we wniesionych do Trybunału sprawach. Wszelkie wyjaśnienia na temat funkcjonalności tej aplikacji oraz zakładania konta znajdują się na ww. stronie internetowej, pod następującym adresem: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/pl/.

Z uwagi na okoliczności, w drodze wyjątku przyjmowane są formularze z wnioskiem o otwarcie konta przekazane do sekretariatu pocztą elektroniczną (mailowo), pod warunkiem, że będą do nich dołączone podpisane i zeskanowane wymagane dokumenty potwierdzające.