Covid-19 - informacije - Stranke pred Sodiščem

Sanitarni ukrepi, sprejeti za zagotovitev opravljanja obravnav od 25. maja 2020 (ki se uporabljajo na Sodišču in Splošnem sodišču)

[19/05/2020]

Po odločitvah Sodišča in Splošnega sodišča, da se bodo od 25. maja 2020 postopoma spet začele opravljati obravnave, so bili v skladu z ureditvijo, ki so jo sprejeli luksemburški organi, sprejeti najstrožji sanitarni ukrepi za zagotovitev, da bodo te obravnave potekale v najboljših mogočih pogojih.

Ti ukrepi se nanašajo na dostop do stavb institucije in pravila, ki jih je treba upoštevati pri gibanju v njih (I), ter na način organizacije obravnav, ki je prilagojen sedanjim izrednim okoliščinam (II).

I. Dostop do stavb institucije in bistvena pravila vedenja znotraj njih

Dostop zastopnikov strank do stavb institucije bo mogoč izključno skozi vhod stavbe Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburg).

Postopek za sprejem zastopnikov strank bo podoben običajnemu postopku, ki mu bo dodano preverjanje telesne temperature na daljavo (osebam s telesno temperaturo nad 38° C vstop v stavbe ne bo dovoljen).

Če zastopniki strank ob prihodu na Sodišče ne bodo imeli ustreznih mask, jim bo varnostna služba masko dodelila. Nošenje maske je obvezno med vsakim gibanjem znotraj stavb institucije in povsod, kjer ni mogoče upoštevati medosebne razdalje dveh metrov.

Zastopniki strank bodo poleg tega pozvani – tako kot vsi zaposleni v instituciji – da pozorno preberejo navedbe na tablah za obveščanje in vestno upoštevajo navedene napotke. Te table bodo po potrebi dopolnjene z ustreznimi označbami na tleh in stenah.

Nazadnje je treba navesti, da bodo na voljo omejene prehranske storitve (sendviči in pijače).

II. Način organizacije obravnav

Za zagotovitev visoke ravni varstva zdravja bodo pred vsako obravnavo in po njej razkužene mize, mikrofoni in ušesne slušalke.

Institucija zastopnikom strank tog ne bo dala na razpolago. Agenti in odvetniki so zato pozvani, naj za potrebe obravnave prinesejo svojo togo, če pa to ne bo mogoče, bosta Sodišče in Splošno sodišče z odstopanjem od veljavnih pravil dovolili, da zastopniki strank podajajo navedbe brez toge.

V nasprotju z običajno prakso se člani sodečega senata pred začetkom obravnave ne bodo srečali z zastopniki strank. Dejansko prisotnost teh zastopnikov bosta pred obravnavo in na daljavo preverila sodni tajnik in sodni sluga.

Prav tako so bili sprejeti nujni ukrepi za zagotovitev upoštevanja pravil fizičnega distanciranja znotraj posamezne razpravne dvorane. Zastopniki strank bodo nameščeni tako, da bo med vsako osebo v razpravni dvorani upoštevana razdalja dveh metrov.

Zastopniki strank bodo navedbe podajali z mesta, ki jim bo določeno. Če bi moralo več oseb uporabljati en mikrofon, bo ta po vsakem nastopu očiščen in razkužen.

Zastopniki, ki želijo predložiti morebitno besedilo ali pisno podlago za svoje ustne navedbe za potrebe tolmačenja, naj to, če je le možno, storijo pred dvanajsto uro (po času v Velikem vojvodstvu Luksemburg) na delovni dan pred dnevom obravnave na naslov Interpretation@curia.europa.eu.

Prilagoditev sodne dejavnosti

[25/5/2020] 

Sodišče je bilo zaradi aktualne zdravstvene krize prisiljeno začasno prilagoditi svoj način dela.

Procesni roki

Roki za vložitev tožb in pritožb tečejo naprej in jih morajo stranke spoštovati, brez poseganja v morebitno uporabo člena 45, drugi odstavek, Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije.

Roki, določeni v tekočih postopkih – z izjemo posebno nujnih postopkov, kot so nujni postopki, hitri postopki in postopki za izdajo začasne odredbe – pa se podaljšajo za en mesec. Končajo se s potekom dneva, ki se v naslednjem mesecu po številki ujema z dnem, na katerega bi se moral rok izteči, oziroma, če tega dneva v naslednjem mesecu ni, s potekom zadnjega dneva tega meseca.

Dokler ne bo odločeno drugače in če ni navedeno kaj drugega, se roki, ki jih določi sodno tajništvo, prav tako podaljšajo za en mesec.

Obravnave

Obravnave, katerih opravljanje je bilo od 16. marca tega leta zaradi zdravstvene krize prekinjeno, se bodo začele ponovno opravljati s ponedeljkom 25. maja 2020. Sprejeti so vsi potrebni ukrepi za zagotovitev optimalnega poteka teh obravnav v logističnem in sanitarnem smislu, vendar sta opravljanje in potek obravnav še naprej odvisna od odločitev, ki jih sprejemajo nacionalni organi zaradi boja proti širjenju virusa. Poleg tega ni mogoče izključiti, da bo treba zaradi težav, ki jih povzroča covid‑19, nekatere od teh obravnav nadomestiti z vprašanji strankam za pisni odgovor. Za na novo razpisane obravnave bo sodno tajništvo zastopnike strank v upoštevnih zadevah obvestilo o datumih in urah teh obravnav, zaradi njihove dobre organizacije, zlasti z jezikovnega vidika, pa bodo ti pozvani, naj sodnemu tajništvu čim prej sporočijo, ali se bodo teh obravnav udeležili.

Stranke pozivamo, naj redno spremljajo spletno mesto Sodišča Evropske unije (https://curia.europa.eu).

Komunikacija s strankami – pomen aplikacije e‑Curia

Za lažjo komunikacijo s strankami v času te krize se sodiščem držav članic in zastopnikom strank, ki še nimajo računa e-Curia, močno priporoča, da se seznanijo s to varno aplikacijo (e-Curia), ki omogoča elektronsko vlaganje in vročanje procesnih aktov v zadevah, ki se predložijo temu sodišču. Vsa pojasnila v zvezi z delovanjem te aplikacije in postopkom za odprtje računa je mogoče najti na navedenem spletnem mestu na tem naslovu: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/sl/.

Glede na okoliščine se lahko obrazci s prošnjo za odprtje računa sodnemu tajništvu izjemoma pošljejo po elektronski pošti, vendar jim je treba priložiti potrebna dokazila, ki morajo biti podpisana in skenirana.