Covid-19 - Upplysningar - Parter i mål vid domstolen

Hälsoskyddsåtgärder inför förhandlingar som ska äga rum från och med den 25 maj 2020 (domstolen och tribunalen)

[19/05/2020]

Med hänsyn till domstolens och tribunalens beslut att gradvis återuppta förhandlingarna från och med den 25 maj 2020 har, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för att förhandlingarna ska avlöpa väl, stränga hälsoskyddsåtgärder beslutats i enlighet med de bestämmelser som antagits av de luxemburgska myndigheterna.

Dessa åtgärder avser dels tillträde till institutionens byggnader och de regler som ska iakttas inne i byggnaderna (I), dels den praktiska organisationen av förhandlingen i sig, vilken har anpassats till de särskilda omständigheter som råder för närvarande (II).

I. Tillträde till institutionens byggnader och väsentliga regler för vistelsen i byggnaderna

Rättegångsdeltagarnas ombud ska endast använda den ingång som finns i Erasmus-byggnaden (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Ombuden kommer att tas emot på liknande sätt som tidigare, med undantag för  en avläsning av kroppstemperaturen på avstånd (personer med en kroppstemperatur på över 38°C ges inte tillträde till byggnaderna).

Om rättegångsdeltagarnas ombud inte har lämpligt munskydd med sig när de kommer till domstolen kommer ett sådant att tillhandahållas av säkerhetstjänsten. Munskyddet ska användas vid varje förflyttning inom domstolens byggnader och i samtliga situationer där ett avstånd på 2 meter mellan två personer inte kan hållas.

I likhet med vad som gäller institutionens personal uppmanas rättegångsdeltagarnas ombud att noggrant läsa de anvisningar som ges på informationsskyltar och att fullt ut följa givna instruktioner. Vid behov kompletteras dessa skyltar med markeringar på golv och väggar.

Slutligen upplyses om att endast enklare förtäring (smörgåsar och drycker) kommer att erbjudas.

II. Praktisk organisation av förhandlingarna

För att garantera hälsoskyddet kommer bord, mikrofoner och hörlurar att desinficeras före och efter varje förhandling.

Institutionen kommer inte att tillhanda kappor för rättegångsdeltagarnas ombud. Dessa ombeds följaktligen att medföra egen kappa till förhandlingen. Om detta inte är möjligt kommer domstolen och tribunalen med undantag från tillämpliga regler att godta att företrädarna håller sitt muntliga anförande utan kappa.

Till skillnad från vad som är brukligt kommer ledamöterna i den dömande sammansättningen inte att ta emot rättegångsdeltagarnas ombud innan förhandlingen inleds. Ombudens närvaro kommer att kontrolleras, på avstånd, före förhandlingen, av justitiesekreteraren och domstolsvaktmästaren.

Åtgärder har även vidtagits för att garantera att kraven på fysiskt minimiavstånd inne i förhandlingssalarna iakttas. Rättegångsdeltagarnas ombud kommer att placeras så att ett avstånd på två meter mellan varje närvarande person kan hållas.

Rättegångsdeltagarnas ombud håller sitt anförande från den plats de anvisats. Om flera personer behöver använda samma mikrofon kommer denna att desinficeras mellan varje anförande.

Ombud som för tolkningsändamål önskar skicka in den text eller de stödanteckningar som deras muntliga anföranden baseras på ombeds om möjligt att göra detta före klockan 12 (Luxemburgtid) den arbetsdag som föregår dagen för den muntliga förhandlingen. Texter eller stödanteckningar ska skickas till följande e-postadress: Interpretation@curia.europa.eu.

Anpassning av den dömande verksamheten

[25/05/2020]

På grund av den rådande hälsokrisen har domstolen blivit tvungen att tillfälligt anpassa sitt arbetssätt.

Frister

Fristerna för att väcka talan och ge in överklagande fortsätter att löpa och parterna är skyldiga att iaktta dem, utan att det påverkar en möjlig tillämpning av artikel 45 andra stycket i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol.

Fristerna i pågående förfaranden – med undantag av förfaranden som ställer särskilda krav på skyndsamhet, såsom brådskande mål, mål som ska handläggas skyndsamt och interimistiska förfaranden  – förlängs däremot med en månad. Fristerna löper ut vid utgången av den dag som, i följande månad, infaller på samma datum som den dag då fristen skulle ha löpt ut eller, om den dagen inte förekommer i den följande månaden, vid utgången av den månadens sista dag.

Tills vidare gäller, om inget annat anges, att även frister som fastställs av kansliet förlängs med en månad.

Förhandlingar

Samtliga förhandlingar har på grund av hälsokrisen varit inställda sedan den 16 mars. Från och med måndagen den 25 maj 2020 kommer förhandlingar åter att hållas. Samtliga nödvändiga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att förhandlingarna kan genomföras på ett optimalt sätt, såväl ur logistisk som ur hälsoskyddsmässig synvinkel, men anordnandet och genomförandet av förhandlingar kommer alltjämt att vara avhängigt nationella myndigheters beslut i fråga om bekämpande av smittspridning av viruset. Till följd av de svårigheter som orsakats av covid-19 kan det inte uteslutas att förhandlingen i vissa mål måste ersättas av frågor till parterna för skriftligt svar. Kansliet kommer att underrätta parternas ombud om datum och klockslag för nyutsatta förhandlingar. För att dessa förhandlingar ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, särskilt i språkligt hänseende, ombeds ombuden meddela kansliet så snart som möjligt om de kommer att närvara vid förhandlingen.

Parterna uppmanas att regelbundet besöka domstolens webbplats (https://curia.europa.eu). 

Kommunikation med parterna – Vikten av att använda applikationen e-Curia

För att underlätta kommunikationen med parterna under denna kris uppmanas domstolar i medlemsstaterna och ombud, vilka ännu inte har ett användarkonto för e-Curia, att ta reda på mer om denna säkraapplikation som möjliggör elektroniskt ingivande och elektronisk delgivning av inlagor. Alla upplysningar om hur e-Curia fungerar och om hur man ansöker om ett användarkonto finns på domstolens webbplats, på följande adress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/sv/.

Med hänsyn till omständigheterna godtar kansliet undantagsvis att formulär för ansökan om användarkonto för e-Curia skickas in via e-post, förutsatt att de åtföljs av erforderliga bestyrkande handlingar, vilka undertecknats och skannats.