Ковид-19 - Информация - Страни пред Общия съд

Здравни мерки, взети с цел да се осигури провеждането на съдебните заседания за изслушване на устни състезания, считано от 25 май 2020 г. (приложими за Съда и за Общия съд)

19.5.2020 г.

След като Съдът и Общият съд взеха решение постепенно да възобновят провеждането на съдебни заседания за изслушване на устни състезания, считано от 25 май 2020 г., бяха въведени най-строги здравни мерки в съответствие с приетите от люксембургските власти правила, така че да се осигури провеждане на тези заседания при възможно най-добрите условия.

Тези мерки уреждат както достъпа до сградите на институцията и правилата, които трябва да се спазват при всяко придвижване вътре в тях (I), така и организацията на самото съдебно заседание, която бе адаптирана към настоящите извънредни обстоятелства (II).

I. Достъпът до сградите на институцията и основните правила за поведение вътре в тях

Достъпът на представителите на страните до сградите на институцията е възможен единствено през входа на сградата „Еразъм“ (Erasmus) (адрес: rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Представителите на страните ще се допускат в сградата по обичайната процедура, но след проверка на телесната температура от разстояние (на лицата с температура над 38°C не се разрешава да влязат в сградата).

Ако представителите на страните не разполагат с подходящи маски при пристигането си в Съда, службата за сигурност ще им предостави маска. Тя трябва да се носи при всяко придвижване в сградите на институцията и навсякъде, където е невъзможно да се спази разстояние от два метра между две лица.

Също както целият персонал на институцията, представителите на страните ще бъдат приканени и да прочетат внимателно указанията на информационните табла и стриктно да спазват тези инструкции. За съответните случаи наред с таблата ще има и подходяща указателна маркировка по пода и по стените.

Накрая следва да се отбележи, че що се отнася до възможностите за обществено хранене, ще се осигурява ограничено обслужване (например сандвичи и напитки).

II. Организационни правила за съдебните заседания за изслушване на устни състезания

За да се гарантира високо равнище на здравна защита, преди и след всяко съдебно заседание ще се дезинфекцират масите, микрофоните и слушалките.

Институцията няма да предоставя тоги на разположение на представителите на страните. Затова представителите се приканват да носят свои тоги за съдебните заседания, а ако това е невъзможно, Съдът и Общият съд ще допускат по изключение те да пледират без тога.

В отклонение от обичайната практика членовете на съдебния състав няма да се срещат с представителите на страните преди началото на съдебното заседание. Действителното присъствие на представителите ще се проверява от разстояние преди съдебното заседание от секретаря за заседанието и уредника на съдебната зала.

Взети са и необходимите мерки, за да се гарантира, че във всяка съдебна зала ще се спазват правилата за физическото разстояние между хората. Представителите на страните ще се разполагат така, че да се осигури разстояние от два метра между всички присъстващи в залата.

Представителите на страните ще вземат думата от мястото, което им е указано. Ако се наложи един микрофон да бъде използван от няколко души, той ще бъде почистван и дезинфекциран след всяко изказване.

Представителите, които желаят да предоставят евентуалния текст на своето изказване или писмените бележки по изказването си за нуждите на службата за устни преводи, се приканват да ги изпратят по възможност преди 12,00 часа на обяд (люксембургско време) в деня, предхождащ датата на съдебното заседание, на адрес Interpretation@curia.europa.eu.

Адаптиране на съдебната дейност

22.6.2020 г.

Сроковете

Сроковете за предявяване на искове и за обжалване продължават да текат и страните са длъжни да ги спазват, без да се засяга възможността за позоваване на член 45, втора алинея от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз. Когато сроковете подлежат на продължаване, страните следва своевременно да поискат продължаването им от съда, за да може той да се произнесе по въпроса.

Разбираемите трудности пред страните заради здравната криза бяха причина определяните от секретариата процесуални срокове да се адаптират към контекста. Развитието на цялостната обстановка дава основание да се преразгледа този подход.

Ето защо, считано от 1 септември 2020 г., определяните от секретариата процесуални срокове отново ще са тези, които се прилагаха преди здравната криза.

Съдебните заседание за изслушване на устни състезания

Провеждането на съдебни заседания за изслушване на устни състезания, което беше спряно на 16 март т.г. поради здравната криза, се възобновява в съдебните зали на Общия съд от 25 май 2020 г. Представителите на страните по съответните дела ще бъдат уведомени за деня и часа на тези заседания. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира оптимално провеждане на тези заседания както от логистична, така и от здравна гледна точка. Юрисдикцията обаче си дава сметка, че провеждането и начинът на протичането им продължават да зависят от решенията, вземани от националните власти във връзка с борбата срещу разпространението на вируса. За да улесни придвижването до Люксембург, секретариатът може по искане на представителите да им издава удостоверителен документ, че са призовани да участват в съдебно заседание пред Общия съд.

Приканваме страните редовно да следят информацията на интернет сайта на Съда на Европейския съюз (https://curia.europa.eu).