Ковид-19 - Информация - Страни пред Общия съд

Адаптиране на правораздавателната дейност

15.06.2021 г.

Поради настоящата здравна криза Общият съд беше принуден от март 2020 г. нататък да адаптира начина си на работа.

В настоящото съобщение е обобщена най-важната информация на вниманието на страните и техните представители. Тази информация често се адаптира в зависимост от развитието на здравната криза, поради което страните и техните представители се приканват редовно да следят този сайт.

Сроковете

Сроковете за предявяване на искове и за обжалване продължават да текат и страните са длъжни да ги спазват, без да се засяга възможността за позоваване на член 45, втора алинея от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз. Когато сроковете подлежат на продължаване, страните следва своевременно да поискат продължаването им от съда, за да може той да се произнесе по въпроса.

Съдебните заседания за изслушване на устните състезания

Искане за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания

Член 106 от Процедурния правилник предвижда, че в искането си за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания главната страна „трябва да посочи причините, поради които иска да бъде изслушана“. В точка 142 от Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник са дадени пояснения относно това изискване за мотивиране на искането.

Тъй като в обстановката на здравна криза организацията на съдебните заседания за изслушване на устните състезания е затруднена, главната страна, която би желала да се проведе такова заседание, се приканва да обмисли целесъобразността на провеждането му в тази обстановка и ако реши да подаде искане, да следи то действително да отговаря на изискванията на процесуалните правила.

Придвижване до Люксембург за участие в съдебно заседание за изслушване на устните състезания

За да улесни придвижването до Люксембург, секретариатът може по искане на представителите да им издава удостоверителен документ, че са призовани да участват в съдебно заседание пред Общия съд.

Ако поради здравната криза и мерките, предприети от националните органи, представителят на дадена страна е в невъзможност да пътува до Люксембург, за да участва в съдебното заседание за изслушване на устните състезания, като специфична кризисна мярка е предвидена възможност да подаде мотивирана молба за участие в съдебното заседание чрез видеоконферентна връзка. Молбата се подава възможно най-рано преди датата на съдебното заседание. Преди да подаде такава молба, представителят трябва да се запознае с документите, приложени към изпратеното му от секретариата писмо-призовка („технически изисквания“ и „съвети към страните, които пледират от разстояние“), и да се увери, че е в състояние да изпълни описаните в тях изисквания. Целта на тези изисквания (посочващи и необходимата техническа апаратура) е да се гарантира на всички участници в съдебното заседание най-високото равнище на качество на изображение, звук и превод. Общият съд допуска използването на видеоконферентна връзка в границите на ресурсите, с които разполага, и при условие че представителят премине успешно всички необходими технически проверки и проверки във връзка с превода.

Здравни мерки, взети с цел да се осигури надлежното провеждане на съдебните заседания за изслушване на устни състезания (приложими за Съда и за Общия съд)

Въведени са най-строги здравни мерки в съответствие с приетите от люксембургските власти правила, така че да се осигури надлежното провеждане на съдебните заседания за изслушване на устни състезания пред Съда и Общия съд.

Тези мерки уреждат както достъпа до сградите на институцията и правилата, които трябва да се спазват при всяко придвижване вътре в тях (I), така и организацията на самото съдебно заседание, която бе адаптирана към настоящите извънредни обстоятелства (II).

I. Достъпът до сградите на институцията и основните правила за поведение вътре в тях

Представителите на страните могат да влизат в сградите на институцията единствено през входа на сградата „Еразъм“ (Erasmus) (адрес: rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Представителите на страните се допускат в сградите по обичайната процедура, но след проверка на телесната температура от разстояние (на лицата с температура над 37,5 °C не се разрешава да влязат в сградата).

Ако представителите на страните не разполагат с подходящи маски при пристигането си в сградите на институцията, службата за сигурност ще им предостави маска. Тя трябва да се носи при всяко придвижване в сградите на институцията и навсякъде, където е невъзможно да се спази разстояние от два метра между две лица.

Също както целият персонал на институцията, представителите на страните се приканват да четат внимателно указанията на информационните табла и стриктно да спазват тези инструкции. За съответните случаи наред с таблата има и подходяща указателна маркировка по пода и по стените.

Накрая следва да се отбележи, че има нови правила относно възможностите за обществено хранене. Също както персоналът на институцията, представителите на страните могат вече да се хранят в сградите на институцията при спазване на приложимите здравни правила.

II. Организационни правила за съдебните заседания за изслушване на устни състезания

За да се гарантира високо равнище на здравна защита, преди и след всяко съдебно заседание се дезинфекцират масите, микрофоните и слушалките.

Институцията не предоставя тоги на разположение на представителите на страните. Затова представителите се приканват да носят свои тоги за съдебните заседания, а ако това е невъзможно, Съдът и Общият съд допускат по изключение те да пледират без тога.

В отклонение от обичайната практика членовете на съдебния състав не се срещат с представителите на страните преди началото на съдебното заседание. Действителното присъствие на представителите се проверява преди съдебното заседание от секретаря за заседанието и уредника на съдебната зала.

Взети са и необходимите мерки, за да се гарантира, че във всяка съдебна зала ще се спазват правилата за физическото разстояние между хората. Представителите на страните се разполагат така, че да се осигури разстояние от два метра между всички присъстващи в залата.

Носенето на маска в съдебната зала е задължително. Представителите на страните вземат думата от мястото, което им е указано. Ако се наложи един микрофон да се използва от няколко души, той се почиства и дезинфекцира след всяко изказване.

Представителите, които желаят да предоставят евентуалния текст на своето изказване или писмените бележки по изказването си за нуждите на службата за устни преводи, се приканват да ги изпратят по възможност преди 12,00 часа на обяд (люксембургско време) в последния работен ден, предхождащ деня на съдебното заседание, на адрес Interpretation@curia.europa.eu.