Covid-19 - Informace - Účastníci řízení před Tribunálem

Sanitární opatření (vztahující se na Soudní dvůr i na Tribunál) přijatá s cílem zajistit konání jednání k přednesu řečí od 25. května 2020

[19/05/2020]

V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora a Tribunálu o postupném návratu k jednáním od 25. května 2020 byla učiněna ta nejpřísnější sanitární opatření v souladu s právní úpravou přijatou lucemburskými orgány s cílem zajistit konání těchto jednání za co nejlepších podmínek.

Tato opatření se týkají jak přístupu do budov Soudního dvora Evropské unie a pravidel, která je třeba dodržovat při jakémkoli pohybu uvnitř těchto budov (I), tak i organizačních podmínek pro konání samotného jednání, které byly přizpůsobeny současným mimořádným okolnostem (II).

I. Přístup do budov Soudního dvora Evropské unie a základní pravidla chování uvnitř těchto budov

Přístup zástupců účastníků řízení do budov Soudního dvora Evropské unie bude zajištěn pouze vstupem do budovy Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Příjem zástupců účastníků řízení bude obdobný obvyklému postupu s výjimkou kontroly tělesné teploty prováděné na dálku (osobám, jejichž tělesná teplota bude vyšší než 38 °C, nebude povolen vstup do budov).

Nebudou-li mít zástupci účastníků při příchodu do Soudního dvora vhodné roušky, vydá jim roušku bezpečnostní služba. Rouška musí být nasazena při jakémkoli pohybu v budovách Soudního dvora Evropské unie a všude, kde není možné dodržet dvoumetrové rozestupy.

Stejně jako všechny osoby pracující na Soudním dvoře Evropské unie budou i zástupci účastníků řízení vyzváni, aby si pozorně přečetli informace na vývěsních tabulích a striktně dodržovali pokyny na nich uvedené. Tyto tabule budou případně doplněny o vhodné značení na podlahách a stěnách.

Konečně je třeba podotknout, že budou zajištěny omezené stravovací služby (typu sendviče a nápoje).

II. Organizační podmínky pro konání jednání k přednesu řečí

K zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví bude před každým jednáním i po něm probíhat desinfekce stolů, mikrofonů a sluchátek.

Soudní dvůr Evropské unie nebude poskytovat zástupcům účastníků řízení taláry. Vyzýváme proto zmocněnce a advokáty, aby si donesli vlastní talár pro potřeby jednání, ale pokud to nebude možné, budou Soudní dvůr a Tribunál akceptovat, aby zástupci účastníků řízení odchylně od platných pravidel přednesli řeč bez taláru.

Na rozdíl od běžné praxe se členové soudního kolegia nebudou setkávat se zástupci účastníků řízení před začátkem jednání. Přítomnost těchto zástupců budou před jednáním kontrolovat na dálku pracovník soudní kanceláře a zřízenec pro soudní jednání.

Byla rovněž přijata nezbytná opatření, aby se zaručilo dodržování pravidel fyzického odstupu uvnitř každé jednací síně. Zástupci účastníků řízení budou rozmístěni takovým způsobem, aby byl dodržen dvoumetrový rozestup mezi osobami přítomnými v síni.

Zástupci účastníků řízení se ujmou slova z místa, které jim bude určeno. Pokud by měl být mikrofon používán více osobami, bude po každém přednesu očištěn a dezinfikován.

Zástupci, kteří budou chtít poskytnout případný text své řeči nebo její písemný podklad pro potřeby tlumočnické služby, jsou žádáni, aby je zaslali pokud možno před polednem (místního času v Lucemburském velkovévodství) v pracovní den předcházející datu konání jednání na adresu Interpretation@curia.europa.eu.

Přizpůsobení soudní činnosti

[22/06/2020]

Lhůty

Běh lhůt pro podání návrhu na zahájení řízení pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet, aniž by tím byla dotčena možnost uplatnit čl. 45 druhý pododstavec Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie. Lze-li lhůty prodloužit, přísluší účastníkům řízení, aby požádali o jejich prodloužení včas, aby soud mohl rozhodnout.

Oprávněné obtíže, jimž účastníci řízení čelili z důvodu sanitární krize, odůvodňovaly přizpůsobení procesních lhůt stanovených soudní kanceláří danému kontextu. Vývoj celkové situace odůvodňuje přehodnocení tohoto postoje.

Ode dne 1. září 2020 budou proto procesní lhůty stanovené soudní kanceláří opět stejné jako lhůty platné před sanitární krizí.

Jednání k přednesu řečí

Jednání, která byla od 16. března 2020 pozastavena z důvodu sanitární krize, jsou obnovena v jednacích síních Tribunálu během týdne počínajícího pondělím 25. května 2020. Zástupci účastníků řízení v dotčených věcech budou informováni o dni a hodině konání těchto jednání. Jsou přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění optimálního průběhu těchto jednání jak z logistického hlediska, tak i z hlediska sanitárního. Tribunál je si nicméně vědom toho, že konání i průběh jednání i nadále závisejí na rozhodnutích přijatých vnitrostátními orgány za účelem boje proti šíření viru. K usnadnění cesty do Lucemburku může soudní kancelář zástupcům vystavit na žádost potvrzení osvědčující předvolání k jednání před Tribunálem.

Účastníci řízení se vyzývají, aby pravidelně konzultovali internetové stránky Soudního dvora Evropské unie (https://curia.europa.eu).