Covid-19 - Informace - Účastníci řízení před Tribunálem

Přizpůsobení soudní činnosti

[17/01/2022] 

Z důvodu současné sanitární krize byl Tribunál od března 2020 nucen přizpůsobit své pracovní postupy.

Toto sdělení má pro účastníky řízení a jejich zástupce představovat shrnutí některých důležitých informací. Jelikož jsou tyto informace často upravovány v závislosti na vývoji sanitární krize, účastníci řízení a jejich zástupci se vyzývají, aby pravidelně konzultovali tyto internetové stránky.

Lhůty

Běh lhůt pro podání návrhu na zahájení řízení pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet, aniž by tím byla dotčena možnost uplatnit čl. 45 druhý pododstavec Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie. Lze-li lhůty prodloužit, přísluší účastníkům řízení, aby požádali o jejich prodloužení včas, aby soud mohl rozhodnout.

Jednání k přednesu řečí

Žádost o konání jednání k přednesu řečí

Článek 106 jednacího řádu stanoví, že v žádosti o konání jednání podané některým z hlavních účastníků řízení „musí být uvedeny důvody, proč si přeje být vyslechnut.“ V bodě 142 prováděcích předpisů k jednacímu řádu je upřesněn požadavek odůvodnění žádosti o konání jednání.

Vzhledem k tomu, že organizace jednání k přednesu řečí je v kontextu sanitární krize obtížnější, se hlavní účastníci řízení žádající o konání jednání vybízejí, aby zvažovali vhodnost konání takového jednání s přihlédnutím k tomuto kontextu a v případě podání žádosti dbali na to, aby jejich žádost skutečně odpovídala požadavkům upraveným procesními pravidly.

Cesta do Lucemburska za účelem jednání k přednesu řečí

K usnadnění cesty do Lucemburska může soudní kancelář zástupcům vystavit na žádost potvrzení osvědčující předvolání k jednání k přednesu řečí před Tribunálem.

Pokud se zástupce účastníka řízení nachází v situaci, která mu s ohledem na sanitární krizi a opatření, která byla přijata vnitrostátními orgány, znemožňuje cestu do Lucemburska za účelem účasti na jednání k přednesu řečí před Tribunálem, může podat z titulu zvláštního krizového opatření odůvodněnou žádost o účast na jednání prostřednictvím videokonference. Tato žádost musí být předložena co nejdříve před datem jednání. Před podáním takové žádosti je nezbytné, aby se zástupce jednak seznámil s dokumenty připojenými k dopisu, kterým jej soudní kancelář předvolala na jednání („Technické požadavky“ a „Pokyny pro řečníky vystupující na dálku“) a jednak se ujistil o možnosti splnit požadavky, které jsou v nich popsány. Účelem těchto požadavků (jež zahrnují zejména vyžadované technické vybavení) je zajistit nejvyšší kvalitu obrazu, zvuku a tlumočení pro všechny osoby, které se účastní jednání. O využití videokonference rozhodne Tribunál s výhradou úspěšného průběhu řady technických testů a testů pro tlumočení, které musí zástupce podstoupit, a v mezích soudu dostupných zdrojů.

Sanitární opatření (vztahující se na Soudní dvůr i na Tribunál) přijatá s cílem zajistit řádný průběh jednání k přednesu řečí

Jsou učiněna ta nejpřísnější sanitární opatření v souladu s právní úpravou přijatou lucemburskými orgány s cílem zajistit řádné konání jednání k přednesu řečí u Soudního dvora a Tribunálu.

Tato opatření se týkají jak přístupu do budov Soudního dvora Evropské unie a pravidel, která je třeba dodržovat při jakémkoli pohybu uvnitř těchto budov (I), tak i organizačních podmínek pro konání samotného jednání, které byly přizpůsobeny současným mimořádným okolnostem (II).

I. Přístup do budov Soudního dvora Evropské unie a základní pravidla chování uvnitř těchto budov

Přístup účastníků řízení a jejich zástupců do budov Soudního dvora Evropské unie bude zajištěn pouze vstupem do budovy Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Příjem je obdobný obvyklému postupu s výhradou povinnosti nosit roušku. Nebudou-li mít účastníci řízení a jejich zástupci při příchodu do budov Soudního dvora Evropské unie vhodné roušky, vydá jim roušku bezpečnostní služba. Rouška musí být nasazena při jakémkoli pohybu v budovách Soudního dvora Evropské unie a všude, kde není možné dodržet dvoumetrové rozestupy.

Stejně jako všechny osoby pracující na Soudním dvoře Evropské unie jsou i účastníci řízení a jejich zástupci vyzváni, aby si pozorně přečetli informace na vývěsních tabulích a striktně dodržovali pokyny na nich uvedené. Tyto tabule jsou případně doplněny o vhodné značení na podlahách a stěnách.

Konečně je třeba podotknout, že byly zavedeny zvláštní podmínky stravování. Účastníci řízení a jejich zástupci se tedy mohou stejně jako personál orgánu stravovat v budovách Soudního dvora Evropské unie při dodržení platných sanitárních pravidel. V souladu s právními předpisy platnými v Lucemburském velkovévodství mají osoby, které si přejí získat přístup ke stravovacím službám vsedě, povinnost předložit platný certifikát o provedeném očkování nebo o prodělaném onemocnění, společně – v případě osob, které neobdržely posilovací (třetí) dávku – s certifikátem o negativním výsledku testu (PCR test ne starší než 48 hodin, certifikovaný rychlý antigenní test ne starší než 24 hodin nebo na místě provedený samotest).

II. Organizační podmínky pro konání jednání k přednesu řečí

K zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví probíhá před každým jednáním i po něm desinfekce stolů, mikrofonů a sluchátek.

Soudní dvůr Evropské unie neposkytuje zástupcům účastníků řízení taláry. Vyzýváme proto zmocněnce a advokáty, aby si donesli vlastní talár pro potřeby jednání, ale pokud to nebude možné, Soudní dvůr a Tribunál akceptují, aby zástupci účastníků řízení odchylně od platných pravidel přednesli řeč bez taláru.

Na rozdíl od běžné praxe se členové soudního kolegia nesetkávají se zástupci účastníků řízení před začátkem jednání. Přítomnost těchto zástupců před jednáním kontrolují pracovník soudní kanceláře a zřízenec pro soudní jednání.

Byla rovněž přijata nezbytná opatření, aby se zaručilo dodržování pravidel fyzického odstupu uvnitř každé jednací síně. Zástupci účastníků řízení jsou rozmístěni takovým způsobem, aby byl dodržen dvoumetrový rozestup mezi osobami přítomnými v síni.

V jednací síni je nošení roušky povinné. Zástupci účastníků řízení se ujmou slova z místa, které jim bude určeno. Pokud má být mikrofon používán více osobami, je po každém přednesu očištěn a dezinfikován.

Zástupci, kteří budou chtít poskytnout případný text své řeči nebo její písemný podklad pro potřeby tlumočnické služby, jsou žádáni, aby je zaslali pokud možno před polednem (místního času v Lucemburském velkovévodství) v pracovní den předcházející datu konání jednání na adresu Interpretation@curia.europa.eu.