Covid-19 – Oplysninger - Parter for Retten

Tilpasning af den judicielle virksomhed

[15/06/2021]

På grund af den verserende sundhedsmæssige krise har Retten siden marts 2020 været nødsaget til at ændre sine arbejdsgange.

Denne meddelelse har til formål at sammenfatte visse vigtige oplysninger for parterne og deres repræsentanter. Da oplysningerne er genstand for hyppige tilpasninger i forhold til udviklingen i den sundhedsmæssige krise, opfordres parterne og deres repræsentanter til jævnligt at konsultere dette websted.

Frister

Søgsmålsfristerne fortsætter med at løbe, og parterne er forpligtet til at overholde dem, med forbehold af en mulig anvendelse af artikel 45, stk. 2, i protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol. Såfremt fristerne kan forlænges, er det op til parterne at bede om en sådan forlængelse i god tid, således at Retten kan træffe afgørelse herom.

Retsmøder

Anmodninger om afholdelse af retsmøde

Artikel 106 i procesreglementet bestemmer, at en hovedparts anmodning om afholdelse af retsmøde »skal indeholde grundene til, at parten ønsker at udtale sig mundtligt«. Punkt 142 i de praktiske gennemførelsesbestemmelser til procesreglementet indeholder nærmere bestemmelser om begrundelsen for anmodningen om afholdelse af et retsmøde.

Eftersom afholdelsen af et retsmøde er blevet vanskeligere i forbindelse med sundhedskrisen, bør en hovedpart, der anmoder om afholdelse af et retsmøde, vurdere, om afholdelsen af et sådant møde i denne kontekst er passende, og – såfremt en anmodning fremsættes – forsikre sig om, at anmodningen faktisk opfylder de betingelser, der er fastsat i reglerne for proceduren.

Rejse til Luxembourg med henblik på deltagelse i et retsmøde

For at gøre det muligt at rejse til Luxembourg kan justitssekretæren på anmodning udstede en attestation til repræsentanterne, hvori det bekræftes, at den pågældende er indkaldt til retsmøde ved Retten.

Såfremt det, henset til sundhedskrisen og de restriktive foranstaltninger, som forskellige nationale myndigheder har truffet som følge heraf, er umuligt for repræsentanten for en part at rejse til Luxembourg med henblik på at deltage i et retsmøde ved Retten, kan repræsentanten som en specifik kriseforanstaltning indgive en begrundet anmodning om deltagelse i retsmødet via videokonference. Denne anmodning skal indgives snarest muligt inden datoen for afholdelsen af retsmødet. Inden indgivelsen af en sådan anmodning skal repræsentanten for det første sætte sig ind i de dokumenter, der er vedlagt indkaldelsesskrivelsen, der er fremsendt af justitssekretæren (»Tekniske krav« og »Råd til parter, der afgiver mundtligt indlæg på afstand«), og for det andet undersøge, om det er muligt at opfylde de deri anførte krav. Med disse krav (som bl.a. omfatter specifikke krav til teknisk udstyr) tilsigtes det at sikre samtlige deltagere i retsmødet den optimale billed-, lyd- og tolkekvalitet. Retten giver tilladelse til anvendelsen af videokonference under hensyn til, om en række tekniske test og tolketest, som repræsentanten skal deltage i, er vellykkede, og inden for rammerne af de ressourcer, der er til rådighed for retsinstansen.

Sundhedsmæssige foranstaltninger, der er iværksat med henblik på afholdelsen af retsmøder (gældende ved Domstolen og Retten)

Der er truffet strenge sundhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget af de luxembourgske myndigheder, for at sikre afviklingen af de mundtlige forhandlinger ved Domstolen og Retten.

Disse foranstaltninger vedrører såvel adgangen til institutionens bygninger og de regler, der skal overholdes inde i disse bygninger (I), som fremgangsmåden ved afholdelsen af selve retsmødet, der er blevet tilpasset for at tage højde for de aktuelle særlige omstændigheder (II).

I. Adgangen til institutionens bygninger og de væsentligste adfærdsregler ved ophold i disse bygninger

Adgangen for parternes repræsentanter til institutionens bygninger kan alene ske fra indgangen i Erasmus-bygningen (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Proceduren ved parternes repræsentanters ankomst er den sædvanlige procedure med tillæg af en kontrol af temperatur, der sker ved hjælp af en pandescanner (personer med en temperatur over 37,5 °C får ikke lov til at gå ind i bygningerne).

Hvis parternes repræsentanter ikke har passende masker ved deres ankomst til institutionen, bliver der udleveret en maske til dem af sikkerhedstjenesten. Masken skal bæres til enhver tid, når den pågældende bevæger sig inden for institutionens bygninger, og overalt, hvor det ikke er muligt at holde en afstand på to meter mellem to personer.

I lighed med institutionens personale opfordres parternes repræsentanter desuden til grundigt at gøre sig bekendt med indholdet af de oplysningsskilte, der er opsat, og til fuldt ud at overholde de anvisninger, der er angivet herpå. Disse skilte er i givet fald ledsaget af en passende markering på gulv og mure.

Endelig skal det oplyses, at der er truffet nye foranstaltninger med hensyn til restaurationsservice. Ligesom institutionens personale kan parternes repræsentanter under overholdelse af de gældende sundhedsforanstaltninger benytte sig af restaurationsmulighederne i institutionens bygninger.

II. Fremgangsmåden for afholdelsen af retsmøder

For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau desinficeres borde, mikrofoner og høretelefoner før og efter hvert retsmøde.

Institutionen stiller ikke kapper til rådighed for parternes repræsentanter. De befuldmægtigede og advokaterne bedes derfor medbringe deres egne kapper til brug i retsmødet, men hvor dette ikke er muligt, vil Domstolen og Retten ved fravigelse af de gældende regler tillade, at parternes repræsentanter plæderer uden kappe.

I modsætning til den sædvanlige praksis vil dommerkollegiets medlemmer ikke mødes med parternes repræsentanter før retsmødet. Disse repræsentanters faktiske tilstedeværelse vil forud for retsmødet blive kontrolleret af repræsentanten for justitssekretæren og retsbetjenten.

Der er ligeledes truffet de nødvendige foranstaltninger for at garantere overholdelsen af reglerne om fysisk afstand i hver retssal. Parternes repræsentanter placeres således, at kravet om to meters afstand overholdes for hver af de personer, der er til stede i salen.

Det er obligatorisk at bære maske i retssalen. Parternes repræsentanter tager ordet fra den plads, der er udpeget for dem. For det tilfælde, at en mikrofon skal anvendes af flere personer, vil den blive renset og desinficeret efter hver anvendelse.

De repræsentanter, der ønsker at indgive en eventuel tekst eller skriftlig støtte for deres mundtlige indlæg til brug for tolketjenesten, opfordres til at fremsende sådanne tekster, i videst muligt omfang før kl. 12.00 (luxembourgsk tid), på den hverdag, der går forud for den dag, hvor retsmødet afholdes, til Interpretation@curia.europa.eu