Covid-19 - Tietoja - Asianosaiset unionin yleisessä tuomioistuimessa

Lainkäyttötoiminnan mukauttaminen 

[15/06/2021] 

Tämänhetkisen terveyskriisin takia unionin yleinen tuomioistuin on joutunut mukauttamaan työjärjestelyjään maaliskuusta 2020 alkaen.

Tämän tiedotteen tarkoituksena on esittää asianosaisille ja niiden oikeudenkäyntiedustajille tiivistelmä tietyistä tärkeistä tiedoista. Näitä tietoja mukautetaan tiheään terveyskriisin kehityksen mukaan, joten asianosaisia ja niiden oikeudenkäyntiedustajia kehotetaan seuraamaan säännöllisesti tätä sivustoa.

Määräajat

Kanteen nostamisen määräaikojen kuluminen jatkuu normaalisti ja asianosaisten on noudatettava niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta vedota Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 45 artiklan toiseen kohtaan. Silloin, kun määräajat ovat pidennettävissä, asianosaisten asiana on pyytää niiden pidennystä hyvissä ajoin tuomioistuimelta, jotta tämä voi lausua siitä.

Istunnot asianosaisten kuulemiseksi

Pyyntö istunnosta asianosaisten kuulemiseksi

Työjärjestyksen 106 artiklassa määrätään, että varsinaisen asianosaisen esittämässä istunnon pitämistä asianosaisten kuulemiseksi koskevassa pyynnössä ”on ilmoitettava syyt, joiden vuoksi asianosainen haluaa tulla kuulluksi”. Työjärjestyksen täytäntöönpanosta annettujen käytännön määräysten 142 kohdassa täsmennetään vaatimusta istuntopyynnön perustelemisesta.

Koska asianosaisten kuulemiseksi pidettävän istunnon järjestäminen on vaikeampaa terveyskriisin asiayhteydessä, istuntoa pyytävää varsinaista asianosaista kehotetaan tutkimaan tällaisen istunnon tarkoituksenmukaisuutta tämän asiayhteyden kannalta ja pyynnön esittäessään huolehtimaan siitä, että pyyntö todella täyttää menettelysääntöjen mukaiset vaatimukset.

Matkustaminen Luxemburgiin asianosaisten kuulemiseksi pidettävää istuntoa varten

Helpottaakseen matkustamista Luxemburgiin kirjaamo voi pyynnöstä antaa oikeudenkäyntiedustajille heidän tästä asemastaan todistuksen, joka osoittaa, että heidät on kutsuttu asianosaisten kuulemiseksi pidettävään istuntoon unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Jos asianosaisen oikeudenkäyntiedustajalle on terveyskriisin ja kansallisten viranomaisten toteuttamien toimenpiteiden takia mahdotonta matkustaa Luxemburgiin osallistuakseen asianosaisten kuulemiseksi pidettävään istuntoon unionin yleisessä tuomioistuimessa, hän voi erityisenä kriisitoimenpiteenä esittää perustellun pyynnön saada osallistua istuntoon videoyhteyden välityksellä. Tämä pyyntö on esitettävä niin pian kuin mahdollista ennen istuntopäivää. Ennen tällaisen pyynnön esittämistä oikeudenkäyntiedustajan on yhtäältä tutustuttava kirjaamon lähettämän kutsukirjeen liitteenä oleviin asiakirjoihin (”Tekniset edellytykset” ja ”Suosituksia etäyhteyttä käyttäville puhujille”) ja toisaalta varmistettava, että asetetut vaatimukset voivat täyttyä. Näillä vaatimuksilla (jotka koskevat myös käytettävää laitteistoa) pyritään takaamaan kaikille istuntoon osallistuville mahdollisimman korkealaatuinen kuva, ääni ja tulkkaus. Unionin yleinen tuomioistuin päättää videoyhteyden käytöstä lukuisten teknisten ja tulkkausta koskevien testien, joihin oikeudenkäyntiedustajan on osallistuttava, onnistumisen perusteella ja tuomioistuimen käytettävissä olevien resurssien rajoissa.

Terveystoimenpiteet asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen sujumisen varmistamiseksi (sovellettaviksi unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa)

Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen sujumisen varmistamiseksi toteutetaan Luxemburgin viranomaisten antaman säännöstön mukaisesti erittäin tiukkoja terveystoimenpiteitä.

Nämä toimenpiteet koskevat sekä pääsyä toimielimen rakennuksiin ja rakennuksissa liikuttaessa noudatettavia sääntöjä (I) että itse istunnon järjestelyjä, jotka on mukautettu tämänhetkisiin poikkeusoloihin (II).

I. Pääsy toimielimen rakennuksiin ja keskeiset säännöt menettelystä näiden sisällä

Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat pääsevät toimielimen rakennuksiin yksinomaan Erasmus-rakennuksen sisäänkäynnistä (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajien vastaanottomenettely muistuttaa tavanomaista menettelyä paitsi että heiltä mitataan tietyltä etäisyydeltä kehon lämpötila (henkilöitä, joiden lämpötila on yli 37,5 °C, ei päästetä rakennuksiin).

Jos asianosaisten oikeudenkäyntiedustajilla ei ole asianmukaisia maskeja saapuessaan toimielimen rakennuksiin, he saavat maskin turvallisuusyksiköltä. Maskia on käytettävä aina liikuttaessa toimielimen rakennuksissa ja kaikkialla, missä kahden henkilön välillä ei voida noudattaa kahden metrin etäisyyttä.

Samoin kuin toimielimen koko henkilöstöä asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia pyydetään lisäksi lukemaan tarkkaan opastauluissa esitetyt ohjeet ja noudattamaan tiukasti niissä mainittuja määräyksiä. Opastaulujen lisäksi lattiaan ja seinille on tehty tarvittavat merkinnät.

Lopuksi on syytä panna merkille, että käyttöön on otettu uudet ruokailujärjestelyt. Toimielimen henkilöstön tavoin asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat voivat siis ruokailla toimielimen rakennuksissa sovellettavia terveyssääntöjä noudattaen.

II. Asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen järjestelyt

Korkeatasoisen terveydensuojan varmistamiseksi pöydät, mikrofonit ja kuulokkeet desinfioidaan ennen kutakin istuntoa ja kunkin istunnon jälkeen.

Toimielin ei aseta viittoja asianosaisten oikeudenkäyntiedustajien käyttöön. Niinpä asiamiehiä ja asianajajia pyydetään tuomaan mukanaan oma viittansa istuntoa varten, mutta jos tämä ei ole mahdollista, unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin hyväksyvät sovellettavista säännöistä poiketen sen, että asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat esiintyvät ilman viittaa.

Tavanomaisesta käytännöstä poiketen ratkaisukokoonpanon jäsenet eivät tapaa asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia ennen istunnon alkamista. Istunnon kirjaaja ja oikeudenpalvelija tarkastavat ennen istuntoa, että kyseiset edustajat todella ovat läsnä.

Lisäksi on toteutettu tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että kunkin istuntosalin sisällä noudatetaan sääntöjä fyysisen etäisyyden säilyttämisestä. Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat sijoitetaan istumaan siten, että kaikkien salissa olevien henkilöiden välillä voidaan noudattaa kahden metrin etäisyyttä.

Maskin käyttö istuntosalissa on pakollista. Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat puhuvat heille osoitetulta paikalta. Mikäli usean henkilön on käytettävä yhtä mikrofonia, tämä mikrofoni puhdistetaan ja desinfioidaan kunkin puheenvuoron jälkeen.

Oikeudenkäyntiedustajia, jotka haluavat toimittaa suullisten lausumiensa mahdollisen kirjallisen tekstin tai alustan tulkkauspalvelujen tarpeisiin, pyydetään toimittamaan se mahdollisuuksien mukaan ennen puoltapäivää (Luxemburgin suurherttuakunnan aikaa) sinä arkipäivänä, joka edeltää istuntopäivää, osoitteeseen Interpretation@curia.europa.eu.