Covid-19 - Tietoja - Asianosaiset unionin yleisessä tuomioistuimessa

Terveystoimenpiteet asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen sujumisen varmistamiseksi 25.5.2020 alkaen (sovellettaviksi unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa)

[19/05/2020]

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen päätettyä, että asianosaisten kuulemiseksi pidettävät istunnot aloitetaan asteittain uudelleen 25.5.2020 alkaen, Luxemburgin viranomaisten antaman säännöstön mukaisesti on toteutettu erittäin tiukat terveystoimenpiteet sen varmistamiseksi, että nämä istunnot sujuvat parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

Nämä toimenpiteet koskevat sekä pääsyä toimielimen rakennuksiin ja näiden sisällä liikuttaessa noudatettavia sääntöjä (I) että itse istunnon pitämisen järjestelyjä, jotka on mukautettu tämänhetkisiin poikkeusoloihin (II).

I. Pääsy toimielimen rakennuksiin ja keskeiset säännöt menettelystä näiden sisällä

Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajat pääsevät toimielimen rakennuksiin yksinomaan Erasmus-rakennuksen sisäänkäynnistä (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajien vastaanottomenettely muistuttaa tavanomaista menettelyä sillä varauksella, että heiltä mitataan tietyltä etäisyydeltä kehon lämpötila (henkilöitä, joiden lämpötila ylittää 38 °C, ei päästetä rakennuksiin).

Jos asianosaisten edustajilla ei ole asianmukaisia maskeja saapuessaan unionin tuomioistuimeen, he saavat maskin turvallisuusyksiköltä. Maskia on käytettävä aina liikuttaessa toimielimen rakennuksissa ja kaikkialla, missä kahden henkilön välillä ei voida noudattaa kahden metrin etäisyyttä.

Samoin kuin toimielimen koko henkilöstöä asianosaisten edustajia pyydetään lisäksi lukemaan tarkkaan opastauluissa esitetyt ohjeet ja noudattamaan tiukasti niissä mainittuja määräyksiä. Opastaulujen lisäksi lattiaan ja seinille tehdään tarvittaessa asianmukaiset merkinnät.

Lopuksi on syytä huomauttaa, että tarjolle asetetaan rajallinen ruokailupalvelu (kuten voileipiä ja juomia).

II. Asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen järjestelyt

Korkeatasoisen terveydensuojan varmistamiseksi pöydät, mikrofonit ja kuulokkeet desinfioidaan ennen kutakin istuntoa ja kunkin istunnon jälkeen.

Toimielin ei aseta viittoja asianosaisten edustajien käyttöön. Niinpä asiamiehiä ja asianajajia pyydetään tuomaan mukanaan oma viittansa istuntoa varten, mutta jos tämä ei ole mahdollista, unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin hyväksyvät sovellettavista säännöistä poiketen sen, että asianosaisten edustajat esiintyvät ilman viittaa.

Tavanomaisesta käytännöstä poiketen ratkaisukokoonpanon jäsenet eivät tapaa asianosaisten edustajia ennen istunnon alkamista. Istunnon kirjaaja ja oikeudenpalvelija tarkastavat ennen istuntoa ja etäisyyttä noudattaen, että kyseiset edustajat todella ovat läsnä.

Lisäksi on toteutettu tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että kunkin istuntosalin sisällä noudatetaan sääntöjä fyysisen etäisyyden säilyttämisestä. Asianosaisten edustajat sijoitetaan istumaan siten, että kunkin salissa olevan henkilön välillä voidaan noudattaa kahden metrin etäisyyttä.

Asianosaisten edustajat puhuvat heille osoitetulta paikalta. Mikäli usean henkilön on käytettävä yhtä mikrofonia, tämä mikrofoni puhdistetaan ja desinfioidaan kunkin puheenvuoron jälkeen.

Edustajia, jotka haluavat toimittaa suullisten lausumiensa mahdollisen kirjallisen tekstin tai alustan tulkkauspalvelujen tarpeisiin, pyydetään toimittamaan ne mahdollisuuksien mukaan ennen puoltapäivää (Luxemburgin suurherttuakunnan aikaa) sinä arkipäivänä, joka edeltää istuntopäivää, osoitteeseen Interpretation@curia.europa.eu.

Lainkäyttötoiminnan mukauttaminen

[22/06/2020]

Määräajat

Kanteen nostamisen määräaikojen kuluminen jatkuu normaalisti ja asianosaisten on noudatettava niitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta vedota Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 45 artiklan toiseen kohtaan. Silloin, kun määräajat ovat pidennettävissä, asianosaisten asiana on pyytää niiden pidennystä hyvissä ajoin tuomioistuimelta, jotta tämä voi lausua siitä.

Asianosaisille terveyskriisistä aiheutuneiden legitiimien vaikeuksien takia oli perusteltua, että kirjaamon vahvistamia oikeudenkäynnissä noudatettavia määräaikoja mukautettiin asiayhteyteen. Kokonaistilanteen kehittymisen vuoksi on perusteltua tarkistaa tätä kantaa.

Niinpä 1.9.2020 lähtien kirjaamon vahvistamina oikeudenkäynnissä noudatettavina määräaikoina ovat jälleen ne määräajat, jotka olivat voimassa ennen terveyskriisiä.

 

Istunnot asianosaisten kuulemiseksi

Asianosaisten kuulemiseksi pidettävät istunnot, jotka ovat olleet terveyskriisin takia lykättyinä 16.3.2020 alkaen, aloitetaan uudelleen unionin yleisen tuomioistuimen istuntosaleissa 25.5.2020 alkavan viikon aikana. Istuntojen päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan kyseessä olevien asioiden asianosaisten oikeudenkäyntiedustajille. Näiden istuntojen optimaalisen kulun varmistamiseksi toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet niin logistiikan kuin terveydenkin kannalta. Tuomioistuin on kuitenkin tietoinen siitä, että istuntojen pitäminen ja kulku pysyvät riippuvaisina päätöksistä, jotka kansalliset viranomaiset tekevät viruksen leviämisen torjumiseksi. Helpottaakseen matkustamista Luxemburgiin kirjaamo voi pyynnöstä antaa oikeudenkäyntiedustajille heidän tästä asemastaan todistuksen, joka osoittaa, että heidät on kutsuttu asianosaisten kuulemiseksi pidettävään istuntoon unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Asianosaisia kehotetaan seuraamaan säännöllisesti Euroopan unionin tuomioistuimen internetsivustoa (https://curia.europa.eu).