Covid19 - Információk - A Törvényszék előtti felek

Az igazságszolgáltatási tevékenység kiigazítása

[2021/06/15] 

A jelenleg fennálló egészségügyi válsághelyzet miatt a Törvényszék arra kényszerült, hogy 2020 márciusa óta kiigazítsa a munkamódszereit.

A jelen tájékoztatás célja a felek és képviselőik számára összefoglalni bizonyos fontos információkat. Mivel a Törvényszék ezen információkat az egészségügyi válsághelyzet alakulásának függvényében gyakran kiigazítja, felhívjuk a feleket és képviselőiket, hogy rendszeresen látogassák e honlapot.

Határidők

A keresetindítási határidők tovább folynak, a felek pedig kötelesek azokat tiszteletben tartani, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 45. cikkének második bekezdésében biztosított lehetőségre történő hivatkozás sérelme nélkül. Amennyiben bizonyos határidők meghosszabbíthatók, a feleknek időben kérniük kell azok meghosszabbítását az igazságszolgáltatási fórumtól annak érdekében, hogy az határozhasson a kérelemről.

Tárgyalások

Tárgyalás tartására irányuló kérelem

Az eljárási szabályzat 106. cikke akként rendelkezik, hogy a tárgyalás tartására irányuló kérelemben a felperesnek vagy az alperesnek „meg kell jelölnie azokat az okokat, amelyek miatt meghallgatását kéri”. Az eljárási szabályzat gyakorlati végrehajtási rendelkezéseinek 142. pontja kiemeli a tárgyalás tartására irányuló kérelem indokolásának követelményét.

Mivel az egészségügyi válsághelyzet kontextusában nehezebbé vált a tárgyalások előkészítése, felhívjuk azt a felperest vagy alperest, aki tárgyalás tartását kéri, hogy e kontextus figyelembevételével vizsgálja meg az ilyen tárgyalás célszerűségét, kérelem előterjesztése esetén pedig gondoskodjon arról, hogy a kérelme ténylegesen megfeleljen az eljárási szabályokban előírt követelményeknek.

Tárgyalás céljából Luxembourgba utazás

A Luxembourgig történő utazás megkönnyítése céljából a Hivatal kérelemre olyan igazoló iratot bocsáthat ki a képviselők részére, amely tanúsítja, hogy idézést kaptak a Törvényszék előtti tárgyalásra. 

Amennyiben valamely fél képviselője az egészségügyi válsághelyzet és a nemzeti hatóságok által hozott korlátozó intézkedések folytán nem tud a Törvényszék előtti tárgyaláson való részvétel céljából Luxembourgba utazni, lehetősége van arra, hogy a válsághelyzet miatti különös intézkedés címén a tárgyaláson videokonferencia útján való részvétel iránti, indokolással ellátott kérelmet nyújtson be. E kérelmet a tárgyalás időpontja előtt a lehető legrövidebb időn belül kell előterjeszteni. Ilyen kérelem benyújtása előtt a képviselőnek egyrészt el kell olvasnia a Hivatal által elküldött idézéshez mellékelt dokumentumokat („technikai követelmények”, valamint „bevált gyakorlatok a távoli helyszínen felszólaló személyek részére”), másrészt pedig meg kell győződnie arról, hogy az előírt követelményeknek meg tud felelni. E követelmények (amelyek magukban foglalják a használandó eszközöket) célja, hogy a tárgyaláson részt vevő valamennyi személy részére a kép, a hang és a tolmácsolás tekintetében a lehető legjobb minőséget lehessen biztosítani. A Törvényszék a videokonferencia igénybevételéről a képviselő által kötelezően elvégzendő technikai és tolmácsolási tesztsorozat sikerétől függően, valamint az igazságszolgáltatási fórum rendelkezésére álló erőforrások korlátai között határoz.

A tárgyalások megfelelő lefolytatásának biztosítása érdekében elfogadott (a Bíróságon és a Törvényszéken alkalmazandó) egészségügyi intézkedések

A luxembourgi hatóságok által elfogadott szabályozással összhangban a legszigorúbb egészségügyi intézkedések megtételére kerül sor annak érdekében, hogy biztosított legyen a Bíróság és a Törvényszék előtti tárgyalások megfelelő lefolytatása.

Ezek az intézkedések kiterjednek mind az intézmény épületeibe történő belépésre és az épületeken belüli bármilyen helyváltoztatás során betartandó szabályokra (I), mind pedig magának a tárgyalásnak az előkészítésével kapcsolatos módszerekre, amelyeket hozzáigazítottak a fennálló kivételes körülményekhez (II).

I. Az intézmény épületeibe történő belépés és az épületeken belül betartandó alapvető magatartási szabályok

A felek képviselőinek az intézmény épületeibe történő beléptetését kizárólag az Erasmus-épület bejáratán keresztül végzik (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

A felek képviselőnek fogadásával kapcsolatos eljárás hasonló a szokásos eljáráshoz, annak fenntartásával, hogy érintés nélküli testhőmérséklet-ellenőrzést végeznek (a 37,5°C foknál magasabb testhőmérsékletű személyek számára nem engedélyezett az épületekbe történő belépés).

Ha a felek képviselői az intézmény épületeibe érkezésük során nem rendelkeznek megfelelő maszkokkal, a biztonsági szolgálat fog nekik maszkot adni. E maszkot viselni kell az intézmény épületeiben történő bármely helyváltoztatás során, továbbá minden olyan helyen, ahol két személy között nem lehet két méter távolságot tartani.

Ezenkívül az intézmény teljes személyi állományához hasonlóan a felek képviselőit is felhívjuk, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztató felületeken szereplő információkat, és gondosan kövessék az ott megfogalmazott tanácsokat. E felületek adott esetben kétszeresen, a padlón és a falakon is megfelelő kiemeléssel lesznek megjelenítve.

Végül jelezni kell, hogy az étkeztetést illetően új szabályok kerültek kialakításra. Az intézmény személyi állományához hasonlóan így most már a felek képviselői is az intézmény épületeiben étkezhetnek, tiszteletben tartva az alkalmazandó egészségügyi előírásokat.

II. A tárgyalások előkészítésének módszerei

Az egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében minden egyes tárgyalás előtt és után az asztalokon, a mikrofonokon és a fülhallgatókon fertőtlenítést végeznek.

Az intézmény nem bocsát talárokat a felek képviselőinek rendelkezésére. Ezért a meghatalmazottakat és az ügyvédeket felhívjuk, hogy a tárgyalás céljára hozzák magukkal a saját talárjukat, ha azonban ez nem lehetséges, a Bíróság és a Törvényszék az alkalmazandó szabályoktól eltérve eltekint majd attól, hogy a felek képviselői talárban szólaljanak fel.

A szokásos gyakorlattal ellentétben az ítélkező testület tagjai a tárgyalás megkezdése előtt nem találkoznak a felek képviselőivel. E képviselők tényleges jelenlétét a tárgyalást megelőzően ellenőrzi a Hivatalnak a tárgyaláson részt vevő tisztviselője és a tárgyalási hivatalsegéd.

Az intézmény megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy minden egyes tárgyalótermen belül biztosított legyen a fizikai távolságtartás szabályainak betartása. A felek képviselői oly módon vannak elhelyezve, hogy a teremben jelen lévő minden egyes személy között meg legyen tartva a két méter távolság.

A tárgyalóteremben a maszk viselése kötelező. A felek képviselői arról a helyről szólalnak fel, amelyet kijelöltek számukra. Abban az esetben, ha valamely mikrofont több személynek kell használnia, e mikrofont minden egyes felszólalás után tisztítják és fertőtlenítik.

Felhívjuk azokat a képviselőket, akik a tolmácsolásért felelős szervezeti egységek általi felhasználás céljából esetleg be kívánják nyújtani a felszólalásaik szövegét vagy írásos vázlatát, hogy e szöveget vagy vázlatot lehetőleg a tárgyalás határnapját megelőző munkanapon délig (a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása szerint) küldjék meg az Interpretation@curia.europa.eu címre.