Covid 19 - Informācija - Lietas dalībnieki Vispārējā tiesā

Tiesvedības darbības pielāgošana

(15.6.2021.)

Pašreizējās sanitārās krīzes dēļ Vispārējā tiesa kopš 2020. gada marta ir spiesta pielāgot savu funkcionēšanas kārtību.

Šajā paziņojumā lietas dalībniekiem un to pārstāvjiem ir sniegts noteiktas svarīgas informācijas kopsavilkums. Tā kā šī informācija bieži tiek pielāgota atbilstoši izmaiņām sanitārās krīzes situācijā, lietas dalībnieki un to pārstāvji ir aicināti regulāri aplūkot šo tīmekļvietni.

Termiņi

Termiņi prasības celšanai nav apturēti, un lietas dalībniekiem tie ir jāievēro, neskarot iespēju atsaukties uz Protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 45. panta otro daļu. Gadījumos, kad termiņi var tikt pagarināti, lietas dalībniekiem laikus ir jālūdz to pagarināšana, lai tiesa varētu pieņemt attiecīgu lēmumu.

Tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai

Pieteikums par tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai noturēšanu

Reglamenta 106. pantā ir paredzēts, ka puses pieteikumā par tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai noturēšanu “ir jānorāda iemesli, kuru dēļ tā vēlas tikt uzklausīta”. Reglamenta izpildes praktisko noteikumu 142. punktā ir precizēta prasība pamatot pieteikumu par tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai noturēšanu.

Tā kā sanitārās krīzes situācijā ir grūtāk organizēt tiesas sēdi mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, pusei, kas lūdz noturēt tiesas sēdi, būtu jāapsver šādas tiesas sēdes noturēšanas lietderīgums šajā kontekstā un, ja pieteikums tomēr tiek iesniegts, ir jānodrošina, ka tās pieteikums patiešām atbilst procesuālajos noteikumos paredzētajām prasībām.

Nokļūšana Luksemburgā, lai piedalītos tiesas sēdē mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai

Lai atvieglotu nokļūšanu Luksemburgā, kanceleja pēc pieprasījuma var izsniegt pārstāvjiem apliecinošu dokumentu par uzaicinājumu uz tiesas sēdi mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai Vispārējā tiesā.

Ja sanitārās krīzes un valsts iestāžu veikto pasākumu dēļ lietas dalībnieka pārstāvim nav iespējams ierasties Luksemburgā, lai piedalītos tiesas sēdē mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai Vispārējā tiesā, tas – īpaša krīzes pasākuma ietvaros – var iesniegt motivētu pieteikumu par dalību tiesas sēdē videokonferencē. Šis pieteikums ir jāiesniedz pēc iespējas drīzāk pirms tiesas sēdes dienas. Pirms šāda pieteikuma iesniegšanas pārstāvim, pirmkārt, ir jāiepazīstas ar kancelejas nosūtītajai uzaicinājuma vēstulei pievienotajiem dokumentiem (“tehniskie priekšnoteikumi” un “paraugprakse runātājiem attālinātā atrašanās vietā”) un, otrkārt, jāpārbauda, vai izvirzītās prasības var tikt izpildītas. Šo prasību (tostarp attiecībā uz izmantojamo aprīkojumu) mērķis ir visiem tiesas sēdes dalībniekiem nodrošināt visaugstākās kvalitātes attēlu, skaņu un mutisko tulkojumu. Vispārējā tiesa pieņem lēmumu par videokonferences izmantošanu ar nosacījumu, ka vairākas tehniskās un mutiskās tulkošanas pārbaudes, kurās pārstāvim obligāti ir jāpiedalās, ir noritējušas veiksmīgi, un ievērojot iestādes rīcībā esošo resursu robežas.

Sanitārie pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu tiesas sēžu mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai pienācīgu norisi (piemērojami Tiesai un Vispārējai tiesai)

Atbilstoši Luksemburgas iestāžu pieņemtajam tiesiskajam regulējumam ir veikti stingrākie sanitārie pasākumi, lai nodrošinātu tiesas sēžu mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai pienācīgu norisi Tiesā un Vispārējā tiesā.

Šie pasākumi attiecas gan uz iekļuvi iestādes ēkās un noteikumiem, kas jāievēro, pārvietojoties šajās ēkās (I), gan pašas tiesas sēdes organizēšanas kārtību, kas ir pielāgota pašreizējiem izņēmuma apstākļiem (II).

I. Iekļuve iestādes ēkās un uzvedības pamatnoteikumi šajās ēkās

Lietas dalībnieki iekļūst iestādes ēkās vienīgi pa ēkas Erasmus ieeju (rue du fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxembourg).

Lietas dalībnieku uzņemšanas procedūra ir līdzīga parastajai procedūrai, izņemot temperatūras kontroli, ko veic no attāluma (personām, kam temperatūra ir augstāka par 37,5 °C, nav atļauts ienākt ēkās).

Ja lietas dalībnieku pārstāvjiem, ierodoties iestādes ēkās, līdzi nav atbilstošu sejas aizsargmasku, drošības dienests izsniegs viņiem šādu masku. Sejas aizsargmaska ir jāizmanto, pārvietojoties jebkur iestādes ēkās un vienmēr tad, kad nav iespējams ievērot divu metru attālumu starp divām personām.

Tāpat kā viss iestādes personāls, lietas dalībnieki ir aicināti uzmanīgi izlasīt uz ziņojumu dēļiem norādīto informāciju un stingri ievērot tajā sniegtos norādījumus. Uz šiem dēļiem norādītā informācija attiecīgā gadījumā ir atkārtota, izmantojot atbilstošu marķējumu uz grīdas un uz sienām.

Visbeidzot ir jāatzīmē, ka ir ieviests jauns ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas režīms. Tāpat kā iestādes personāls, tagad lietas dalībnieku pārstāvji var ieturēt maltīti iestādes ēkās, ievērojot piemērojamos sanitāros noteikumus.

II. Tiesas sēžu mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai organizēšanas kārtība

Lai nodrošinātu augstu sanitārās aizsardzības līmeni, pirms un pēc katras tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai tiek dezinficēti galdi, mikrofoni un austiņas.

Iestāde lietas dalībnieku pārstāvjiem neizsniedz mantijas. Tādēļ pārstāvji un advokāti ir aicināti ņemt līdzi savu mantiju, lai to izmantotu tiesas sēdē mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, tomēr, ja tas izrādās neiespējami, Tiesa un Vispārējā tiesa, atkāpjoties no piemērojamajiem noteikumiem, neiebilst pret lietas dalībnieku pārstāvju uzstāšanos bez mantijas.

Atkāpjoties no parastās prakses, iztiesāšanas sastāva locekļi netiekas ar lietas dalībnieku pārstāvjiem pirms tiesas sēdes sākuma. Šo pārstāvju faktisko klātbūtni – pirms tiesas sēdes – pārbauda tiesas sēdes sekretārs un tiesas kārtībnieks.

Ir veikti arī nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu fiziskās distancēšanās noteikumu ievērošanu katrā tiesas sēžu zālē. Lietas dalībnieku pārstāvjiem tiek ierādīta vieta tā, lai starp katru zālē esošo personu būtu ievērots divu metru attālums.

Aizsargmaskas valkāšana tiesas sēžu zālē ir obligāta. Lietas dalībnieku pārstāvji uzstājas no tās vietas, kura viņiem ir norādīta. Ja kāds mikrofons būtu jāizmanto vairākām personām, tas tiek tīrīts un dezinficēts pēc katras izmantošanas.

Pārstāvji, kas mutiskās tulkošanas vajadzībām vēlas iesniegt iespējamo mutvārdu paskaidrojumu tekstu vai tam izmantotās rakstveida piezīmes, ir aicināti to nosūtīt, cik vien iespējams, pirms pusdienlaika (Luksemburgas Lielhercogistes laiks) darbdienā pirms tiesas sēdes dienas uz šo adresi: Interpretation@curia.europa.eu.