Covid-19 - Informazzjoni - Partijiet quddiem il-Qorti Ġenerali

Adattament tal-attività ġudizzjarja

[15/6/2021]

Minħabba l-kriżi sanitarja attwali, il-Qorti Ġenerali ġiet kostretta tadatta l-modalitajiet ta’ xogħol tagħha minn Marzu 2020.

L-għan ta’ din il-komunikazzjoni huwa li jiġbor fil-qosor, għall-attenzjoni tal-partijiet u tar-rappreżentanti tagħhom, ċerta informazzjoni importanti. Peress li din l-informazzjoni hija suġġetta għal adattamenti frekwenti, skont l-evoluzzjoni tal-kriżi sanitarja, il-partijiet u r-rappreżentanti tagħhom huma mistiedna jikkonsultaw regolarment dan is-sit.

Termini

It-termini għall-preżentata ta’ rikors ser jibqgħu jiddekorru u l-partijiet huma marbuta josservawhom, bla ħsara għall-possibbiltà li jiġi invokat it-tieni paragrafu tal-Artikolu 45 tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Fejn it-termini jkunu prorogabbli, huma l-partijiet li għandhom jitolbu proroga tagħhom fi żmien xieraq lill-qorti sabiex jippermetti lil din tal-aħħar tieħu deċiżjoni.

Seduti għat-trattazzjoni

Talba għal seduta għat-trattazzjoni

L-Artikolu 106 tar-Regoli tal-Proċedura jipprevedi li talba għal seduta għat-trattazzjoni mressqa minn parti prinċipali “għandha tindika r-raġunijiet għaliex din il-parti tkun tixtieq tinstema’.” Il-punt 142 tad-Dispożizzjonijiet prattiċi għall-implementazzjoni tar-regoli tal-proċedura jippreċiża r-rekwiżit ta’ motivazzjoni tat-talba għal seduta.

Peress li l-organizzazzjoni ta’ seduta għat-trattazzjoni saret iktar diffiċli fil-kuntest tal-kriżi sanitarja, parti prinċipali li titlob għal seduta hija mħeġġa tikkunsidra l-opportunità ta’ tali seduta fid-dawl ta’ dan il-kuntest u, fil-każ li tressaq talba, li tiżgura li t-talba tagħha tissodisfa b’mod effettiv ir-rekwiżiti previsti mir-Regoli tal-Proċedura.

Ivvjaġġar lejn il-Lussemburgu għal seduta għat-trattazzjoni

Sabiex jiffaċilita l-vjaġġ sal-Lussemburgu, ir-reġistru jista’ jagħti lir-rappreżentanti, fuq talba, dokument ta’ leġittimazzjoni li jiċċertifika s-sejħa għas-seduta għat-trattazzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali.

Jekk ir-rappreżentant ta’ parti jinsab f’sitwazzjoni ta’ impossibbiltà li jivvjaġġa lejn il-Lussemburgu sabiex jipparteċipa f'seduta għat-trattazzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali minħabba l-kriżi sanitarja u l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali, ikun possibbli għalih li jressaq, taħt miżura speċifika ta’ kriżi, talba motivata għall-parteċipazzjoni fis-seduta permezz ta’ videokonferenza. Din it-talba għandha ssir fl-iqsar żmien possibbli qabel id-data tas-seduta. Qabel ma jressaq tali talba, ir-rappreżentant għandu, minn naħa, jaqra d-dokumenti annessi mal-ittra ta’ sejħa mibgħuta mir-reġistru (il-“prerekwiżiti tekniċi” u l-“aħjar prattiki għall-kelliema fis-sit mill-bogħod”) u, min-naħa l-oħra, jivverifika li r-rekwiżiti meħtieġa jistgħu jiġu ssodisfatti. Dawn ir-rekwiżiti (li jinkludu t-tagħmir li għandu jintuża) huma intiżi li jiżguraw l-ogħla livell ta’ kwalità ta’ immaġni, ħoss u interpretazzjoni għall-parteċipanti kollha tas-seduta. L-użu tal-videokonferenza jiġi deċiż mill-Qorti Ġenerali suġġett għall-fatt li r-rappreżentant jissottometti ruħu għal sensiela ta’ testijiet tekniċi u ta’ interpretazzjoni li jkollhom jitlestew pożittivament u fil-limiti tar-riżorsi disponibbli għall-qorti.

Miżuri sanitarji adottati sabiex jiġi żgurat żvolġiment tajjeb tas-seduti għat-trattazzjoni (applikabbli għall-Qorti tal-Ġustizzja u għall-Qorti Ġenerali)

Qegħdin jittieħdu l-iktar miżuri sanitarji stretti, konformement mar-regoli adottati mill-awtoritajiet Lussemburgiżi, sabiex jiġi żgurat l-iżvolġiment tajjeb tas-seduti għat-trattazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali.

Dawn il-miżuri jikkonċernaw kemm l-aċċess għall-bini tal-Istituzzjoni u r-regoli dwar il-mobbiltà ġewwa fihom li għandhom jiġu osservati f’kull waqt (I) kif ukoll il-modalitajiet għall-organizzazzjoni tas-seduta nnifisha, li kienu ġew adattati għaċ-ċirkustanzi eċċezzjonali tal-mument (II).

I. L-aċċess għall-bini tal-Istituzzjoni u r-regoli essenzjali ta’ kondotta fi ħdan il-bini

L-aċċess għar-rappreżentanti tal-partijiet fil-bini tal-Istituzzjoni għandu jseħħ esklużivament mid-daħla tal-bini Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L 2925 il-Lussemburgu).

Il-proċedura li fiha jintlaqgħu r-rappreżentanti tal-partijiet hija simili għall-proċedura tas-soltu, suġġetta għal kontroll tat-temperatura mwettaq mill-bogħod (il-persuni li għandhom temperatura ’l fuq minn 37.5°C ma jiġux awtorizzati jidħlu fil-bini).

Jekk ir-rappreżentanti tal-partijiet ma jkollhomx maskri xierqa meta jaslu fil-binjiet tal-Istituzzjoni, huma jingħataw maskra mid-dipartiment tas-sigurtà. Din għandha tintlibes matul kull ċaqliq fil-bini tal-Istituzzjoni u kull fejn ma tkunx tista’ tiġi osservata distanza ta’ 2 metri bejn żewġ persuni.

Bħall-membri kollha tal-persunal tal-Istituzzjoni, ir-rappreżentanti tal-partijiet ukoll huma mistiedna jaqraw b’attenzjoni l-indikazzjonijiet murija fuq is-sinjali u josservaw skrupolożament l-istruzzjonijiet stabbiliti. Fejn ikun il-każ, flimkien ma’ dawn is-sinjali ser ikun hemm indikazzjonijiet adegwati kemm mal-art kif ukoll mal-ħitan.

Fl-aħħar nett, għandu jiġi nnotat li ġew stabbiliti modalitajiet ġodda ta' ristorazzjoni. Bħall-persunal tal-Istituzzjoni, ir-rappreżentanti tal-partijiet jistgħu għalhekk jieklu fil-bini tal-Istituzzjoni, b’osservanza tar-regoli sanitarji applikabbli.

II. Modalitajiet għall-organizzazzjoni tas-seduti għat-trattazzjoni

Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa, id-diżinfestazzjoni ta’ mwejjed, mikrofoni u awrikolari titwettaq qabel u wara kull seduta għat-trattazzjoni.

L-Istituzzjoni ma hijiex tqiegħed togi għad-dispożizzjoni tar-rappreżentanti tal-partijiet. L-aġenti u l-avukati huma għalhekk mistiedna jġibu magħhom it-toga tagħhom stess għall-finijiet tas-seduta għat-trattazzjoni, iżda, jekk dan ma jkunx possibbli, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali jaċċettaw, b’deroga mir-regoli applikabbli, li r-rappreżentanti tal-partijiet jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom mingħajr toga.

Kuntrarjament għall-prassi normali, il-membri tal-kulleġġ ġudikanti ma jiltaqgħux mar-rappreżentanti tal-partijiet qabel ma tibda s-seduta. Il-preżenza attwali ta’ dawn ir-rappreżentanti tiġi kkontrollata, qabel is-seduta, mir-reġistratur u mill-marixxall għas-seduta.

Ittieħdu wkoll id-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex tiġi żgurata l-osservanza tar-regoli ta’ distanza fiżika f’kull awla. Ir-rappreżentanti tal-partijiet jitqiegħdu b’tali mod li distanza ta’ żewġ metri tiġi osservata bejn kull persuna preżenti fl-awla.

L-użu tal-maskra fl-awla huwa obbligatorju. Ir-rappreżentanti tal-partijiet jitkellmu mis-siġġijiet li jiġu indikati lilhom. Fil-każ li mikrofonu jkollu jintuża minn diversi persuni, dan jitnaddaf u jiġi ddiżinfettat wara kull intervent.

Ir-rappreżentanti li jixtiequ jipprovdu minn qabel it-test eventwali jew forma miktuba tas-sottomissjonijiet orali tagħhom għall-bżonnijiet tad-dipartiment tal-interpretazzjoni huma mistiedna jikkomunikawhom, sa fejn huwa possibbli, qabel nofsinhar (ħin tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu) tal-jum ta’ xogħol li jippreċedi d-data tas-seduta fl-indirizz Interpretation@curia.europa.eu.