COVID-19 - Informatie - Partijen voor het Gerecht

Aanpassing van de rechterlijke activiteiten

[15/06/2021]

Door de huidige gezondheidscrisis is het Gerecht sinds maart 2020 genoodzaakt zijn werkwijze aan te passen.

Deze mededeling beoogt bepaalde belangrijke informatie ten behoeve van de partijen en hun vertegenwoordigers samen te vatten. Aangezien deze informatie regelmatig wordt aangepast naargelang de gezondheidscrisis evolueert, wordt de partijen en hun vertegenwoordigers verzocht regelmatig deze website te raadplegen.

Termijnen

De beroepstermijnen blijven lopen en partijen zijn verplicht deze in acht te nemen, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wanneer de termijnen verlengbaar zijn, moeten de partijen het Gerecht tijdig om verlenging verzoeken zodat dit een beslissing kan geven.

Pleitzittingen

Verzoek om een pleitzitting

Artikel 106 van het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat in het verzoek van een hoofdpartij om een pleitzitting “de redenen [moeten worden] vermeld waarom zij wenst [te worden] gehoord. Punt 142 van de praktische uitvoeringsbepalingen voor het Reglement voor de procesvoering wordt het vereiste om het verzoek om een pleitzitting te motiveren nader toegelicht.

Aangezien de organisatie van een hoorzitting door de gezondheidscrisis wordt bemoeilijkt, wordt de hoofdpartij die om een pleitzitting verzoekt, ertoe aangemoedigd om de wenselijkheid van een dergelijke pleitzitting in het licht van die context te onderzoeken en om zich, in het geval dat een verzoek wordt ingediend, ervan te vergewissen dat dit verzoek daadwerkelijk voldoet aan de in het Reglement voor de procesvoering gestelde eisen.

Reis naar Luxemburg voor een pleitzitting

Om de reis naar Luxemburg te vergemakkelijken, kan de griffie aan de vertegenwoordigers op hun verzoek een document afgeven waaruit blijkt dat zij zijn opgeroepen voor een pleitzitting voor het Gerecht. 

Indien de vertegenwoordiger van een partij wegens de gezondheidscrisis en de door de nationale autoriteiten genomen maatregelen niet naar Luxemburg kan reizen om deel te nemen aan een pleitzitting voor het Gerecht, kan hij krachtens een specifieke crisismaatregel een met redenen omkleed verzoek indienen om per videoconferentie aan de pleitzitting deel te nemen. Dit verzoek moet zo spoedig mogelijk vóór de datum van de zitting worden ingediend. Alvorens een dergelijk verzoek in te dienen, moet de vertegenwoordiger de documenten lezen die bij de oproepingsbrief van de griffie zijn gevoegd ("technische vereisten" en "advies aan partijen die op afstand deelnemen") alsook nagaan of aan die vereisten kan worden voldaan. Deze vereisten (waaronder de te gebruiken apparatuur) zijn bedoeld om alle deelnemers aan de zitting de hoogst mogelijke beeld-, geluids- en tolkkwaliteit te garanderen. Het Gerecht beslist om een videoconferentie te houden op voorwaarde dat met succes een reeks technische en tolkentests wordt afgelegd, waaraan de vertegenwoordiger zich dient te onderwerpen, en binnen de grenzen van de middelen waarover het Gerecht beschikt.

 

Sanitaire maatregelen die zijn getroffen om het goede verloop van de pleitzittingen te waarborgen (van toepassing op het Hof van Justitie en het Gerecht)

In overeenstemming met de door de Luxemburgse autoriteiten uitgevaardigde regelgeving zijn de meest strikte sanitaire maatregelen getroffen om het goede verloop van de pleitzittingen voor het Hof van Justitie en het Gerecht te verzekeren.

Deze maatregelen hebben betrekking op zowel (I) de toegang tot de gebouwen van de instelling en de regels die moeten worden nageleefd bij verplaatsingen in die gebouwen, als (II) de aan de huidige uitzonderlijke omstandigheden aangepaste wijze waarop de pleitzittingen zelf worden gehouden.

I. Toegang tot de gebouwen van de instelling en essentiële gedragsregels die gelden in deze gebouwen

De vertegenwoordigers van de partijen kunnen zich tot de gebouwen van de instelling enkel toegang verschaffen via de ingang van het Erasmusgebouw (rue du fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxemburg).

De procedure voor het onthaal van de vertegenwoordigers van de partijen komt overeen met de gebruikelijke procedure, zij het dat er een temperatuurscan op afstand wordt uitgevoerd (aan personen van wie de temperatuur meer dan 37,5°C bedraagt, wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd).

Indien de vertegenwoordigers van de partijen bij hun aankomst in de gebouwen van de instelling geen passende maskers bij zich hebben, krijgen zij een masker van de beveiligingsdienst. Dit masker moet bij elke verplaatsing in de gebouwen van de instelling worden gedragen, alsook overal waar geen afstand van twee meter kan worden gehouden tussen twee personen.

Net zoals het voltallige personeel van de instelling wordt de vertegenwoordigers van de partijen verzocht om aandachtig de mededelingen op de infoborden te lezen en nauwgezet de instructies te volgen die zij bevatten. Deze borden gaan eventueel gepaard met een passende markering op de grond en op de muren.

Ten slotte geldt een nieuwe regeling voor het gebruik van het restaurant. Evenals het personeel van de instelling kunnen de vertegenwoordigers van de partijen voortaan in de gebouwen van de instelling eten, met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften.

II. Wijze waarop de pleitzittingen worden gehouden

Teneinde een hoog niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen, worden zowel vóór als na elke pleitzitting de tafels, microfoons en oortjes ontsmet.

De instelling stelt geen toga’s ter beschikking van de vertegenwoordigers van de partijen. De gemachtigden en de advocaten wordt dan ook verzocht om tijdens de pleitzitting hun eigen toga te dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt, aanvaarden het Hof van Justitie en het Gerecht evenwel in afwijking van de toepasselijke voorschriften dat de vertegenwoordigers van de partijen zonder toga pleiten.

Anders dan gebruikelijk is, ontmoeten de leden van de rechtsprekende formatie de vertegenwoordigers van de partijen niet vóór aanvang van de zitting. De griffier van de zitting en de deurwaarder controleren vóór de zitting of die vertegenwoordigers daadwerkelijk aanwezig zijn.

Tevens zijn de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat binnen elke zittingszaal de fysieke afstandsregels (social distancing) worden nageleefd. De vertegenwoordigers van de partijen worden aldus geplaatst dat er telkens een afstand van twee meter is tussen elk van de personen die zich in de zaal bevinden.

Het dragen van een masker in de rechtszaal is verplicht. De vertegenwoordigers van de partijen nemen het woord vanaf de hun toegewezen plaats. Indien meerdere personen een en dezelfde microfoon moeten gebruiken, wordt deze na elke interventie gereinigd en ontsmet.

De vertegenwoordigers van de partijen die de eventuele tekst of schriftelijke notitie van hun pleidooi wensen neer te leggen ten behoeve van de tolkdiensten, wordt verzocht dit materiaal voor zover mogelijk vóór twaalf uur ‘s middags (Luxemburgse tijd) op de aan de zittingsdatum voorafgaande werkdag te verzenden naar het volgende adres: Interpretation@curia.europa.eu.