Covid-19 - Informácie - Účastníci konania na Všeobecnom súde

Prispôsobenie súdnej činnosti 

[15/06/2021]

Vzhľadom na súčasnú zdravotnú krízu bol Všeobecný súd od marca 2020 nútený prispôsobiť svoje pracovné postupy.

Cieľom tohto oznámenia je poskytnúť účastníkom konaní a ich zástupcom zhrnutie všetkých dôležitých informácií. Keďže z dôvodu vývoja zdravotnej situácie tieto informácie podliehajú častým zmenám, účastníci konaní a ich zástupcovia sa vyzývajú, aby ich pravidelne konzultovali na tejto internetovej stránke.

Lehoty

Lehoty na podanie žaloby plynú ďalej a účastníci konaní ich musia dodržiavať. Možnosť uplatniť článok 45 druhý odsek Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie tým nie je dotknutá. Ak lehoty možno predĺžiť, musia o ich predĺženie účastníci konaní včas požiadať súd, aby mohol o tejto žiadosti rozhodnúť.

Pojednávania

Žiadosť o nariadenie pojednávania

Článok 106 rokovacieho poriadku stanovuje, že žiadosť hlavného účastníka konania o nariadenie pojednávania „musí obsahovať dôvody, pre ktoré chce byť vypočutý“. Bod 142 Praktických vykonávacích ustanovení rokovacieho poriadku spresňuje požiadavku na odôvodenie žiadosti o nariadenie pojednávania.

Keďže organizácia pojednávania je v kontexte zdravotnej krízy zložitejšia, hlavnému účastníkovi konania, ktorý žiada o nariadenie pojednávania, sa odporúča, aby zvážil vhodnosť takéhoto pojednávania s ohľadom na uvedený kontext a v prípade podania žiadosti sa ubezpečil, že jeho žiadosť skutočne spĺňa požiadavky stanovené procesnými pravidlami.

Dostavenie sa do Luxemburgu na pojednávanie

Na uľahčenie cesty do Luxemburgu môže kancelária vydať zástupcom na základe ich žiadosti osvedčenie potvrdzujúce predvolanie na pojednávanie na Všeobecnom súde.

Ak sa zástupca účastníka konania v dôsledku vývoja zdravotnej krízy a opatrení prijatých vnútroštátnymi orgánmi nemôže dostaviť do Luxemburgu, aby sa zúčastnil na pojednávaní na Všeobecnom súde, môže podať z titulu osobitného krízového opatrenia odôvodnenú žiadosť o účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie. Túto žiadosť treba podať čo najskôr pred dátumom pojednávania. Pred podaním takejto žiadosti je na jednej strane nevyhnutné oboznámiť sa s dokumentmi pripojenými k predvolaniu na pojednávanie zaslanom kanceláriou („technické požiadavky“ a „usmernenia pre účastníkov konania vystupujúcich na diaľku“) a na druhej strane overiť, že je možné splniť požadované požiadavky. Cieľom týchto požiadaviek (zahŕňajúcich požadované technické vybavenie) je zaručiť všetkým účastníkom na pojednávaní čo najvyššiu úroveň kvality obrazu, zvuku a tlmočenia. O využití videokonferencie rozhodne Všeobecný súd pod podmienkou úspešného uskutočnenia série technických testov a testov tlmočenia, ktoré musí zástupca podstúpiť, a v medziach zdrojov, ktoré má súd k dispozícii.

Zdravotné opatrenia prijaté na zabezpečenie riadneho priebehu pojednávaní (uplatniteľné na Súdnom dvore a Všeobecnom súde)

V súlade s právnou úpravou prijatou luxemburskými orgánmi sa prijímajú tie najprísnejšie zdravotné opatrenia s cieľom zabezpečiť riadny priebeh pojednávaní Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Tieto opatrenia sa týkajú tak prístupu do budov inštitúcie a pravidiel, ktoré treba dodržiavať pri každom pohybe v rámci týchto budov (I), ako aj pravidiel organizácie samotných pojednávaní, ktoré boli prispôsobené aktuálnym výnimočným okolnostiam (II).

I. Prístup do budov inštitúcie a základné pravidlá správania sa vo vnútri týchto budov

Na prístup zástupcov účastníkov konaní do budov inštitúcie je určený výhradne vchod do budovy Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburg).

Príjem zástupcov účastníkov konaní prebieha podobne ako za bežných podmienok s výnimkou merania teploty na diaľku (osoby, ktorých telesná teplota bude vyššia ako 37,5°C, nebudú oprávnené vstúpiť do budovy).

Ak zástupcovia účastníkov konaní nemajú pri príchode do budov inštitúcie vhodné ochranné rúško, pracovníci bezpečnostnej služby im ochranné rúško poskytnú. Toto rúško treba nosiť pri každom pohybe v budovách inštitúcie a všade tam, kde nie je možné dodržať vzdialenosť dva metre medzi dvomi osobami.

Rovnako ako všetci zamestnanci inštitúcie sa aj zástupcovia účastníkov konaní vyzývajú, aby pozorne sledovali informácie zobrazené na informačných tabuliach a prísne dodržiavali pokyny, ktoré sú na nich uvedené. Tieto tabule sú v prípade potreby doplnené o príslušné označenia na podlahe a na stenách.

Napokon treba poznamenať, že boli zavedené nové podmienky stravovania. Rovnako ako zamestnanci inštitúcie, aj zástupcovia účastníkov konania sa teraz môžu stravovať v budovách inštitúcie v súlade s platnými hygienickými predpismi.

II. Pravidlá organizácie pojednávaní

Na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia prebieha pred každým pojednávaním a po ňom dezinfekcia stolov, mikrofónov a slúchadiel.

Inštitúcia neposkytuje zástupcom účastníkov konaní taláre. Splnomocnení zástupcovia a advokáti sa preto vyzývajú, aby si pre potreby pojednávania priniesli svoj vlastný talár. Ak to však nie je možné, Súdny dvor a Všeobecný súd sa môžu odchýliť od uplatňovaných pravidiel a akceptovať prednes zástupcov účastníkov konaní bez talára.

Na rozdiel od bežnej praxe sa pred začiatkom pojednávania členovia rozhodovacieho zloženia nestretnú so zástupcami účastníkov konaní. Prítomnosť zástupcov účastníkov konaní pred pojednávaním kontrolujú tajomník pojednávania a súdny zriadenec.

Potrebné opatrenia boli prijaté aj na účely zabezpečenia dodržania pravidiel minimálneho fyzického odstupu osôb vnútri každej pojednávacej miestnosti. Zástupcovia účastníkov konaní budú rozmiestnení takým spôsobom, aby bola medzi každou osobou prítomnou v miestnosti dodržaná vzdialenosť dvoch metrov.

V pojednávacej miestnosti musí byť nasadené rúško. Zástupcovia účastníkov konaní sa ujmú slova z miesta, ktoré im bude určené. V prípade, že mikrofón bude musieť použiť viacero osôb, bude po každom použití očistený a dezinfikovaný.

Zástupcovia účastníkov konaní, ktorí budú chcieť predložiť prípadný text svojho prednesu alebo jeho písomný podklad pre potreby tlmočníckej služby, sa vyzývajú, aby ich pokiaľ možno zaslali do poludnia (miestneho času Luxemburského veľkovojvodstva) pracovného dňa predchádzajúceho dňu konania pojednávania na adresu Interpretation@curia.europa.eu.