Covid-19 - Informácie - Účastníci konania na Všeobecnom súde

Zdravotné opatrenia prijaté na zabezpečenie priebehu pojednávaní od 25. mája 2020 (uplatňované na Súdnom dvore a Všeobecnom súde)

[19/05/2020]

V nadväznosti na rozhodnutia Súdneho dvora a Všeobecného súdu postupne obnoviť pojednávania od 25. mája 2020 boli v súlade s právnou úpravou luxemburských orgánov prijaté tie najprísnejšie sanitárne opatrenia s cieľom zabezpečiť priebeh týchto pojednávaní za čo najlepších podmienok.

Tieto opatrenia sa týkajú tak prístupu do budov inštitúcie a pravidiel, ktoré treba dodržiavať pri každom pohybe v rámci týchto budov (I), ako aj pravidiel organizácie samotných pojednávaní, ktoré boli prispôsobené aktuálnym výnimočným okolnostiam (II).

I. Prístup do budov inštitúcie a základné pravidlá správania sa vo vnútri týchto budov

Na prístup zástupcov účastníkov konaní do budov inštitúcie je určený výhradne vchod do budovy Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxemburg).

Príjem zástupcov účastníkov konaní bude prebiehať podobne ako za bežných podmienok s výnimkou merania teploty na diaľku (osoby, ktorých telesná teplota bude vyššia ako 38°C, nebudú oprávnené vstúpiť do budovy).

Ak zástupcovia účastníkov konaní nebudú mať pri príchode na Súdny dvor vhodné ochranné rúško, pracovníci bezpečnostnej služby im ochranné rúško poskytnú. Toto rúško treba nosiť pri každom pohybe v budovách inštitúcie a všade tam, kde nie je možné dodržať vzdialenosť dvoch metrov medzi dvomi osobami.

Rovnako ako všetci zamestnanci inštitúcie budú aj zástupcovia účastníkov konaní vyzvaní, aby pozorne sledovali informácie zobrazené na informačných tabuliach a prísne dodržiavali pokyny, ktoré sú na nich uvedené. Tieto tabule budú v prípade potreby doplnené o príslušné označenia na podlahe a na stenách.

Napokon treba poznamenať, že budú zabezpečené len obmedzené stravovacie služby (typu sendviče a nápoje).

II. Pravidlá organizácie pojednávaní

Na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia bude pred každým pojednávaním a po ňom prebiehať dezinfekcia stolov, mikrofónov a slúchadiel.

Inštitúcia neposkytne zástupcom účastníkov konaní taláre. Splnomocnení zástupcovia a advokáti sa preto vyzývajú, aby si pre potreby pojednávania priniesli svoj vlastný talár. Ak to však nebude možné, Súdny dvor a Všeobecný súd sa môžu odchýliť od uplatniteľných pravidiel a akceptovať, aby zástupcovia účastníkov konaní predniesli svoje prednesy bez talára.

Na rozdiel od bežnej praxe sa pred začiatkom pojednávania členovia rozhodovacieho zloženia nestretnú so zástupcami účastníkov konaní. Prítomnosť zástupcov účastníkov konaní budú pred pojednávaním na diaľku kontrolovať tajomník pojednávania a súdny zriadenec.

Potrebné opatrenia boli prijaté aj na účely zabezpečenia dodržania pravidiel minimálneho fyzického odstupu osôb vnútri každej pojednávacej miestnosti. Zástupcovia účastníkov konaní budú rozmiestnení takým spôsobom, aby bola medzi každou osobou prítomnou v miestnosti dodržaná vzdialenosť dvoch metrov.

Zástupcovia účastníkov konaní sa ujmú slova z miesta, ktoré im bude určené. V prípade, že mikrofón bude musieť použiť viacero osôb, bude po každom použití očistený a dezinfikovaný.

Zástupcovia účastníkov konaní, ktorí budú chcieť predložiť prípadný text svojho prednesu alebo jeho písomný podklad pre potreby tlmočníckej služby sa vyzývajú, aby ich pokiaľ možno zaslali do poludnia (miestneho času Luxemburského veľkovojvodstva) pracovného dňa predchádzajúceho dňu konania pojednávania na adresu Interpretation@curia.europa.eu

Prispôsobenie súdnej činnosti

[22/06/2020]

Lehoty

Lehoty na podanie žaloby plynú ďalej a účastníci konania ich musia dodržiavať. Možnosť uplatniť článok 45 druhý odsek Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie tým nie je dotknutá. Ak lehoty možno predĺžiť, musia o ich predĺženie účastníci konania včas požiadať súd, aby mohol o tejto žiadosti rozhodnúť.

Oprávnené ťažkosti, ktorým účastníci konania čelili v dôsledku zdravotnej krízy, odôvodňovali, aby boli procesné lehoty určené kanceláriou upravené podľa kontextu. Vývoj celkovej situácie odôvodňuje prehodnotenie tohto prístupu.

Od 1. septembra 2020 budú preto procesné lehoty určené kanceláriou opäť rovnaké ako tie, ktoré sa uplatňovali pred zdravotnou krízou.

Pojednávania

Pojednávania, ktoré boli od 16. marca 2020 z dôvodu zdravotnej krízy pozastavené, sa obnovia v pojednávacích miestnostiach Všeobecného súdu v priebehu týždňa od 25. mája 2020. Zástupcovia účastníkov konaní v dotknutých veciach budú informovaní o dátume a čase týchto pojednávaní. Sú prijaté všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie optimálneho priebehu ‎týchto pojednávaní, tak z logistického ako aj zdravotného hľadiska. Súd si je však vedomý, že uskutočnenie a priebeh pojednávaní naďalej závisia od rozhodnutí, ktoré prijmú vnútroštátne orgány v boji proti šíreniu vírusu. Na uľahčenie presunu do Luxemburska môže kancelária vydať zástupcom na základe ich žiadosti osvedčenie potvrdzujúce predvolanie na pojednávanie na Všeobecnom súde.

Účastníci konania sa vyzývajú, aby pravidelne sledovali internetovú stránku Súdneho dvora Európskej únie (https://curia.europa.eu).

[25/05/2020]

Vzhľadom na súčasnú zdravotnú krízu bol Súdny dvor nútený dočasne prispôsobiť svoje pracovné postupy.

Procesné lehoty

Lehoty na podanie žaloby a odvolania plynú ďalej a účastníci konania ich musia dodržiavať. Prípadné uplatnenie článku 45 druhého odseku Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie tým nie je dotknuté.

Naopak, lehoty stanovené v prebiehajúcich konaniach – s výnimkou konaní, ktoré sú osobitne naliehavé veci, ako sú naliehavé konania, skrátené súdne konania a konania o nariadení predbežného opatrenia – sa predlžujú o jeden mesiac. Končia sa uplynutím dňa, ktorý má v nasledujúcom mesiaci rovnaké číslo ako deň, v ktorý mala uplynúť lehota, alebo, ak tento deň v nasledujúcom mesiaci chýba, uplynutím posledného dňa tohto mesiaca.

Až do ďalšieho oznámenia a pokiaľ nebude uvedené inak sa lehoty, ktoré určí kancelária, tiež predlžujú o jeden mesiac.