Covid-19 - Upplysningar - Rättegångsdeltagare i mål vid tribunalen

Anpassning av den dömande verksamheten

[15/6/2021] 

På grund av den rådande hälsokrisen har tribunalen sedan mars 2020 varit tvungen att anpassa sitt arbetssätt.  

Detta meddelande är avsett att ge rättegångsdeltagarna och deras ombud en sammanfattning av vissa viktiga upplysningar. Innehållet i upplysningarna uppdateras ofta med hänsyn till hälsokrisens utveckling. varför rättegångsdeltagarna och deras ombud uppmanas att regelbundet besöka denna webbplats.

Frister

Fristerna för att väcka talan fortsätter att löpa och rättegångsdeltagarna är skyldiga att iaktta dem, utan hinder av möjligheten att åberopa artikel 45 andra stycket i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol. I de fall då fristerna kan förlängas ankommer det på rättegångsdeltagarna att ansöka om förlängning hos tribunalen i så god tid att den hinner fatta beslut i frågan.

Förhandlingar

Begäran om muntlig förhandling

Enligt artikel 106 i rättegångsreglerna ska en part som begär muntlig förhandling ”ange skälen till att denne önskar yttra sig muntligen”. I punkt 142 i Praktiska genomförandebestämmelser till tribunalens rättegångsregler preciseras den närmare innebörden av kravet på motivering av begäran om muntlig förhandling.

Eftersom det på grund av hälsokrisen har blivit svårare att anordna muntliga förhandlingar, uppmanas parter som önskar muntlig förhandling att överväga huruvida det mot bakgrund av rådande omständigheter är lämpligt att hålla en förhandling och, för det fall en begäran om förhandling ges in, att se till att begäran verkligen uppfyller kraven i de bestämmelser som reglerar förfarandet.

Resa till Luxemburg för att delta i en muntlig förhandling

För att underlätta för ombuden att ta sig till Luxemburg kan kansliet, på begäran, utfärda ett intyg om att ombudet har kallats till muntlig förhandling vid tribunalen.

Om en rättegångsdeltagares ombud omöjligen kan resa till Luxemburg för att delta i en förhandling vid tribunalen på grund av hälsokrisen och de åtgärder som vidtagits av olika nationella myndigheter, kan ombudet insända en motiverad begäran om att få delta i förhandlingen via videolänk. En sådan begäran ska inges i så god tid som möjligt före förhandlingsdagen. Innan en sådan begäran framställs ska ombudet ta del av de handlingar som bifogats kansliets skrivelse med kallelse till förhandling (”tekniska förkrav” och ”råd till rättegångsdeltagare som deltar på distans”) och kontrollera att de krav som ställs kan uppfyllas.  Dessa krav (däribland teknisk utrustning) syftar till att garantera högsta möjliga kvalitet vad gäller ljud, bild och tolkning för samtliga deltagare i förhandlingen. Tribunalen beslutar om deltagande via videolänk beroende på utfallet av en rad tekniska tester och tester rörande tolkning som ombudet ska medverka i och med hänsyn till de resurser som tribunalen förfogar över.

Hälsoskyddsåtgärder inför förhandlingar vid domstolen och tribunalen

För att förhandlingarna ska avlöpa väl har stränga hälsoskyddsåtgärder beslutats i enlighet med de bestämmelser som antagits av de luxemburgska myndigheterna.

Dessa åtgärder avser dels tillträde till institutionens byggnader och de regler som ska iakttas inne i byggnaderna (I), dels den praktiska organisationen av förhandlingen i sig, vilken har anpassats till de särskilda omständigheter som råder för närvarande (II).

I. . Tillträde till institutionens byggnader och grundläggande regler för vistelsen i byggnaderna

Rättegångsdeltagarnas ombud använder endast den ingång som finns i Erasmus-byggnaden (Rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburg).

Ombuden tas emot på liknande sätt som tidigare, med undantag för en avläsning av kroppstemperaturen på avstånd (personer med en kroppstemperatur på över 37,5°C ges inte tillträde till byggnaderna).

Om rättegångsdeltagarnas ombud inte har lämpligt munskydd med sig vid ankomsten till institutionens byggnader kommer ett sådant att tillhandahållas av säkerhetstjänsten. Munskyddet ska användas vid varje förflyttning inom institutionens byggnader och i samtliga situationer där ett avstånd på 2 meter mellan två personer inte kan hållas.

I likhet med vad som gäller institutionens personal uppmanas rättegångsdeltagarnas ombud dessutom att noggrant läsa de anvisningar som ges på informationsskyltar och att fullt ut följa givna instruktioner. Vid behov kompletteras dessa skyltar med markeringar på golv och väggar.

Slutligen upplyses om att nya möjligheter till förtäring erbjuds. Liksom institutionens personal kan hädanefter parternas ombud inta måltider i institutionens lokaler, med iakttagande av gällande hälsoskyddsföreskrifter.

II. Praktisk organisation av förhandlingarna

För att garantera hälsoskyddet desinficeras bord, mikrofoner och hörlurar före och efter varje förhandling.

Institutionen tillhandahåller inte kappor för rättegångsdeltagarnas ombud. Dessa ombeds följaktligen att medföra egen kappa till förhandlingen. Om detta inte är möjligt godtar domstolen och tribunalen med undantag från tillämpliga regler att företrädarna håller sitt muntliga anförande utan kappa.

Till skillnad från vad som är brukligt tar inte ledamöterna i den dömande sammansättningen emot rättegångsdeltagarnas ombud innan förhandlingen inleds. Ombudens närvaro kontrolleras före förhandlingen, av justitiesekreteraren och domstolsvaktmästaren.

Åtgärder har även vidtagits för att garantera att kraven på fysiskt minimiavstånd inne i förhandlingssalarna iakttas. Rättegångsdeltagarnas ombud placeras så att ett avstånd på två meter mellan varje närvarande person kan hållas.

Munskydd är obligatoriskt inne i förhandlingssalarna. Rättegångsdeltagarnas ombud håller sitt anförande från den plats de anvisats. Om flera personer behöver använda samma mikrofon desinficeras denna mellan varje anförande.

Ombud som för tolkningsändamål önskar skicka in den text eller de stödanteckningar som deras muntliga anföranden baseras på ombeds om möjligt att göra detta före klockan 12 (Luxemburgtid) den arbetsdag som föregår dagen för den muntliga förhandlingen. Texter eller stödanteckningar ska skickas till följande e‑postadress: Interpretation@curia.europa.eu.