Ковид-19 - Информация

15.03.2022 г.

Също както останалите институции на Европейския съюз, от март 2020 г. досега Съдът на Европейския съюз беше принуден да адаптира начина си на работа заради здравната криза, предизвикана от появата на вируса SARS-CoV-2. Вследствие на пандемичното разпространение на вируса Съдът и Общият съд трябваше да вземат най-строги санитарни мерки с цел защита на здравето на всички, които имат повод да влизат в сградите на институцията, и да внесат някои промени в писмената и в устната фаза на производството, в частност като дадат възможност на представителите на страните да участват в съдебните заседания чрез видеоконферентна връзка.

Благоприятното развитие на здравната обстановка понастоящем позволява да се предвиди — в съответствие с решенията на люксембургските власти — завръщане към нормалното, и в частност към провеждането на съдебните заседания за изслушване на устните състезания при условия, подобни на тези отпреди началото на здравната криза. Това включва в частност:

  • задължителното носене на тога и възстановяването на практиката на съдилищата да предоставят тоги на разположение на представителите на страните, които не разполагат със своя, а трябва да се явяват пред Съда или Общия съд,
  • възстановяване на срещите между представителите на страните, от една страна, и членовете на съдебния състав и евентуално генералния адвокат, от друга, преди началото на съдебните заседания за изслушване на устните състезания,
  • необходимостта представителите да излагат устните си становища, отговорите на въпросите и евентуалните реплики изправени зад катедрата, а не от мястото си, и
  • отмяна на задължението за носене на маска по време на съдебните заседания.

Запазва се възможността за участие в съдебното заседание за изслушване на устните състезания чрез видеоконферентна връзка. За целта се изисква да се подаде заявление, в което точно да се изложат причините, поради които представителят на съответната страна няма възможност да участва физически в съдебното заседание, и да се изпълнят всички необходими технически условия за участието чрез видеоконферентна връзка.

Представителите на страните, които са подготвили писмен текст на изказването си или писмени бележки за него, се приканват да ги изпратят на службата за устни преводи преди 12,00 ч. на обяд в последния работен ден преди деня на съдебното заседание на адрес: Interpretation@curia.europa.eu.