COVID-19 - Informatie - Partijen voor het Gerecht

Aanpassing van de gerechtelijke activiteiten van het Gerecht wegens de door het coronavirus Covid-19 veroorzaakte pandemie

[15/07/2020]

Termijnen

De beroepstermijnen blijven lopen en partijen zijn verplicht deze in acht te nemen, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wanneer de termijnen verlengbaar zijn, moeten de partijen het Gerecht tijdig om verlenging verzoeken zodat dit een beslissing kan geven.

De moeilijkheden waarmee partijen als gevolg van de gezondheidscrisis begrijpelijkerwijs te kampen hadden, rechtvaardigden dat de door de griffie vastgestelde proceduretermijnen aan de context werden aangepast. De ontwikkeling van de algemene situatie rechtvaardigt een herziening van dit standpunt.

Bijgevolg zullen vanaf 1 september 2020 de door de griffie vastgestelde proceduretermijnen weer die zijn welke vóór de gezondheidscrisis golden.

Terechtzittingen

De terechtzittingen, die sinds 16 maart 2020 wegens de gezondheidscrisis zijn geschorst, zijn op 11 juni 2020 daadwerkelijk hervat in de zittingszalen van het Gerecht. De vertegenwoordigers van de partijen in de betrokken zaken zullen worden ingelicht over de dag en het uur waarop deze zittingen zullen plaatsvinden. Alle nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze hoorzittingen optimaal kunnen verlopen, zowel uit logistiek als uit gezondheidsoogpunt. Het Gerecht is zich er evenwel van bewust dat de planning en het verloop van de hoorzittingen afhankelijk blijven van de beslissingen die de nationale autoriteiten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Om de reis naar Luxemburg te vergemakkelijken, kan de griffie aan de vertegenwoordigers op hun verzoek een document afgeven waaruit blijkt dat zij zijn opgeroepen voor een zitting van het Gerecht. Als een partij absoluut verhinderd is om naar Luxemburg te reizen, kan het Gerecht voorstellen om onder bepaalde voorwaarden via videoconferentie aan de terechtzitting deel te nemen.

Sanitaire maatregelen die zijn getroffen om het goede verloop van de terechtzittingen te waarborgen (van toepassing op het Hof van Justitie en het Gerecht)

Naar aanleiding van de beslissingen van het Hof van Justitie en het Gerecht om vanaf 25 mei 2020 de terechtzittingen geleidelijk te hervatten, zijn in overeenstemming met de door de Luxemburgse autoriteiten uitgevaardigde regelgeving de meest strikte sanitaire maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat die zittingen in de best mogelijke omstandigheden verlopen.

Deze maatregelen hebben betrekking op zowel (I) de toegang tot de gebouwen van de instelling en de regels die moeten worden nageleefd bij verplaatsingen in die gebouwen, als (II) de aan de huidige uitzonderlijke omstandigheden aangepaste wijze waarop de terechtzittingen zelf worden gehouden.

I. Toegang tot de gebouwen van de instelling en essentiële regels voor het gedrag in deze gebouwen

De vertegenwoordigers van de partijen kunnen zich tot de gebouwen van de instelling enkel toegang verschaffen via de ingang van het gebouw Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxemburg).

De procedure voor het onthaal van de vertegenwoordigers van de partijen komt overeen met de gebruikelijke procedure, zij het dat er een temperatuurscan op afstand wordt uitgevoerd (aan personen van wie de temperatuur meer dan 38°C bedraagt, wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd).

Indien de vertegenwoordigers van de partijen bij hun aankomst in het Hof geen passende maskers bij zich hebben, krijgen zij een masker van de beveiligingsdienst. Dit masker moet bij elke verplaatsing in de gebouwen van de instelling worden gedragen, alsook overal waar geen afstand van twee meter kan worden gehouden tussen twee personen.

Net zoals het voltallige personeel van de instelling wordt de vertegenwoordigers van de partijen verzocht om aandachtig de mededelingen op de infoborden te lezen en nauwgezet de instructies te volgen die zij bevatten. Deze borden gaan eventueel gepaard met een passende markering op de grond en op de muren.

Ten slotte wordt voor een beperkte restauratiedienst (zoals broodjes en dranken) gezorgd.

II. Wijze waarop de terechtzittingen worden gehouden

Teneinde een hoog niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen, worden zowel vóór als na elke pleitzitting de tafels, microfoons en oortjes ontsmet.

De instelling stelt geen toga’s ter beschikking van de vertegenwoordigers van de partijen. De gemachtigden en de advocaten wordt dan ook verzocht om tijdens de pleitzitting hun eigen toga te dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt, aanvaarden het Hof van Justitie en het Gerecht evenwel in afwijking van de toepasselijke voorschriften dat de vertegenwoordigers van de partijen zonder toga pleiten.

Anders dan gebruikelijk is, ontmoeten de leden van de rechtsprekende formatie de vertegenwoordigers van de partijen niet vóór aanvang van de zitting. De griffier van de zitting en de deurwaarder controleren vóór de zitting op afstand of die vertegenwoordigers daadwerkelijk aanwezig zijn.

Tevens zijn de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat binnen elke zittingszaal de fysieke afstandsregels (social distancing) worden nageleefd. De vertegenwoordigers van de partijen worden aldus geplaatst dat er telkens een afstand van twee meter is tussen elk van de personen die zich in de zaal bevinden.

De vertegenwoordigers van de partijen nemen het woord vanaf de hun toegewezen plaats. Indien meerdere personen een en dezelfde microfoon moeten gebruiken, wordt deze na elke interventie gereinigd en ontsmet.

De vertegenwoordigers van de partijen die de eventuele tekst of schriftelijke notitie van hun pleidooi wensen neer te leggen ten behoeve van de tolkdiensten, wordt verzocht dit materiaal voor zover mogelijk vóór twaalf uur ‘s middags (Luxemburgse tijd) op de aan de zittingsdatum voorafgaande werkdag te verzenden naar het volgende adres: Interpretation@curia.europa.eu