ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Εγγυητής της προστασίας του δικαίου της Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου της ΕΕ κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του.