Erklæring fra domstolen

Erklæring fra Den Europæiske Unions Domstol i anledning af det dommerforum, som afholdes for at markere 60-året for undertegnelsen af Romtraktaterne

 

Den Europæiske Union udgør et retsfællesskab, der bygger på retsstatsprincippet, og som i betydelig grad er blevet ikke blot udvidet, men også uddybet siden undertegnelsen af Romtraktaterne.

60-året for denne undertegnelse giver anledning til at fremhæve betydningen af den løbende dialog mellem Den Europæiske Unions Domstol og de nationale domstole med respekt for de retskulturer og -systemer, som kendetegner dem, og af de sprog, de udtrykker sig på.

Det er i denne ånd, at Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg har indbudt præsidenterne for medlemsstaternes forfatningsdomstole og øverste domstole med henblik på at udvikle det netværkssamarbejde mellem domstolene, som er en forudsætning for et egentligt europæisk retsområde.

Domstolen ønsker at fremhæve den centrale rolle, som Den Europæiske Unions domstolsnetværk, der består af de nationale domstole og Domstolen, spiller med henblik på at opretholde og udvikle respekten for de grundlæggende rettigheder såvel som for de demokratiske værdier og retsstatsværdier, som Unionen bygger på.

Den Europæiske Unions Domstol vil i nært samarbejde med de nationale domstole fortsat løse sin traktatfæstede opgave med henblik på at sikre, at retten overholdes af alle og for alle, og dermed værne om de værdier, som er fælles for Unionens borgere og for medlemsstaterne.