Vyhlásenie súdneho dvora

Vyhlásenie Súdneho dvora Európskej únie pri príležitosti Fóra sudcov konaného na počesť 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv

 

Európska únia je Úniou práva, ktorá od podpísaniaRímskych zmlúv zaznamenala nielen rozšírenie, ale aj významný vnútorný rozvoj.

Toto 60. výročie ich podpísania je príležitosťou na to, aby sa zdôraznil význam neustále sa obnovujúceho dialógu medzi Súdnym dvorom Európskej únie a vnútroštátnymi súdmi, dialógu, ktorý rešpektuje právne kultúry a systémy, ktoré sú týmto súdom vlastné, ako aj jazyky, v ktorých sa vyjadrujú.

V tomto duchu Súdny dvor Európskej únie privítal v Luxemburgu predsedov ústavných a najvyšších súdov členských štátov s cieľom prehĺbiť justičnú spoluprácu v rámci siete, ktorá je zárukou vytvorenia skutočného európskeho právneho priestoru.

Súdny dvor kladie dôraz na zásadnú úlohu, ktorú justičná sieť Európskej únie, vytvorená vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom, zohráva pri vývoji a dodržiavaní základných práv, ako aj hodnôt demokracie a právneho štátu, na ktorých je táto Únia založená.

Súdny dvor Európskej únie bude v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi súdmi aj naďalej plniť poslanie, ktoré mu zverili Zmluvy, pri zabezpečovaní dodržiavania práva všetkými a v prospech všetkých, a tak garantovať spoločné hodnoty občanov Únie a členských štátov.